Gelet op het ontwerp van het sectoraal BPA zonevreemde

Document Sample
Gelet op het ontwerp van het sectoraal BPA zonevreemde Powered By Docstoc
					Provincie VLAAMS-BRABANT
Arrondissement LEUVEN
Stad ZOUTLEEUW          Advies van de GECORO
                     Zitting van 12/12/2006

Aanwezig:
Peter Beckers, voorzitter;
Pieter Vanhoutte, ondervoorzitter;
Rosita Vanbergen, Gerrit Haenen, Claudy Peetermans, August Vanhees, , stemgerechtigde leden;
Johan Thomas, secretaris;

Verontschuldigd:
Johan Vanmarsenille, Suzanne Mouton, Thierry de Schrynmakers

Advies bij de definitieve aanvaarding van het BPA RWZI

De GECORO,
Gelet op het decreet betreffende de ruimtelijke ordening d.d. 22/10/1996 en wijzigingen;
Overwegende de afspraken gemaakt tussen het Vlaams Gewest en VMM/Aquafin m.b.t. het regulariseren van de
RWZI’s en het opstellen van de benodigde BPA’s;
Overwegende dat het initiatief voor de opmaak van het BPA genomen moet worden door het gemeentebestuur;
Gelet dat op GR 15/09/2005 hiertoe een samenwerkingsovereenkomst met N.V. Aquafin werd goedgekeurd;
Gelet op de beslissing van het CBS d.d. 09/03/2006 de opdracht voor de opmaak van het desbetreffende BPA
werd gegund aan studiebureau Grontmij;
Overwegende dat het BPA beperkt is tot het perceel waarop het bestaande RWZI is gehuisvest;
Gelet en rekeninghoudende met de opmerkingen geformuleerd tijdens het plenaire overleg d.d. 12/07/2006;
Gelet op de voorlopige aanneming van het ontwerp BPA door de GR d.d. 21/09/2006;
Gelet dat het openbaar onderzoek werd georganiseerd van 06/11/2006 tot 06/12/2006;
Gelet op het P.V. van sluiting van openbaar onderzoek waaruit blijkt dat nog schriftelijke, nog mondelinge
bezwaren werden ingediend;
Gelet dat er tot op heden nooit klachten werden ontvangen van omwonenden m.b.t. mogelijke hinder afkomstig
van de uitbating van het RWZI;
Besluit,
Met éénparigheid van stemmen :
Artikel 1
Een gunstig advies uit te brengen over het ontwerp BPA RWZI Zoutleeuw.
Artikel 2
Het advies wordt aan het schepencollege overgemaakt voor de definitieve vaststelling door de gemeenteraad d.d.
19/12/2006.

                      Namens de GECORO,
In opdracht:
De secretaris                                         De voorzitter
Johan Thomas                                          Peter Beckers