2.6 BPA ID. NR.1184 DE LAENDER C. 2.6.1 STEDENBOUWKUNDIGE by qjj20151

VIEWS: 5 PAGES: 6

									DESTELBERGEN: BPA Zonevreemde bedrijven                                 33
Bestemming en stedenbouwkundige voorschriften
2.6   BPA ID. NR.:1184: DE LAENDER C.


2.6.1   STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN


2.6.1.1   Art 1: KMO-bebouwing toegestaan

Bestemming:
 - bestemd voor niet-hinderlijke ambachtelijke bedrijven met een niet-milieubelastend karakter, met
   uitsluiting van kleinhandel waarbij niet door de bedrijven zelf geproduceerd wordt,
 - bestemd voor bedrijfsgebouwen (bv. burelen, atelier, loodsen, produktie,...) van één gevestigd
   bedrijf, hierin mag geen bedrijfswoning voorzien worden,
 - stapelplaatsen, laad- en losplaatsen, parkeerplaatsen,
 - bedienings- en brandweerwegen, verhardingen, toegangen tot achterliggende percelen,
 - tuinconstructie, koeren, tuinen en hovingen, bufferzones en beplanting.

Voor de niet bebouwde delen van deze zone gelden de stedenbouwkundige voorschriften van Art.
2: KMO- geen bebouwing toegestaan (zie § 2.8.1.2).


Bedrijfsactiviteiten:
 Nieuwe activiteiten mogen geen grotere hinder veroorzaken dan de bestaande.
 Onder hinder wordt hier verstaan:
   Stedenbouwkundige hinder: architecturale en, ruimtelijke hinder
                    abnormaal verwekken van mobiliteit,
                    of elementen die het goed functioneren van een buurt in het gedrang
                    brengen


Materialen:
 De gevels van de bedrijfsgebouwen kunnen enkel bestaan uit baksteen, gevelsteen of metselwerk,
 hout of betonelementen.
 Constructies in snelbouwsteen en/of beton dienen geschilderd of voorzien te worden van een
 crepilaag.
 De kleuren en materialen moeten harmonisch aansluiten en zijn uitgevoerd in materialen die kunnen
 geïntegreerd worden in de omgeving. Tussen de bouwdelen onderling dient een eenheid in
 materiaalkeuze te bestaan.
 Alle contrasterende kleuren die visueel storend zijn in de bestaande omgeving en/of landschap zijn
 verboden. Hierbij wordt met volgende zaken rekening gehouden:
   - wit is verboden, aangezien dit een vergrotend effect heeft in het landschap,
   - de daken moeten een donkerdere tint hebben dan de gevels, aangezien het bouwvolume dan
    optisch kleiner lijkt,
   - felle kleuren zijn verboden.
DESTELBERGEN: BPA Zonevreemde bedrijven                               34
Bestemming en stedenbouwkundige voorschriftenVolumes:
 - Bedrijfsgebouw:
  Hoogte der gebouwen:
   De kroonlijsthoogte wordt beperkt tot een maximale hoogte van 5 m vanaf de toelaatbare
   bouwgrens tot een maximale nokhoogte van 6,5 m, dit peil wordt gemeten vanaf de
   inkomdorpel.
   Schouwen en luchtfilters niet inbegrepen.
  Dakvorm:
   Plat of hellend dak met een max. helling van 25°.
  Inplanting:
   Binnen de aangeduide zonering.

 - Stapelplaatsen:
  Hoogte:
   Stapelplaatsen in open lucht hebben een max. hoogte van 5 m.
  Inplanting:
   Op min. 5 m van de perceelsgrens.


Indexen:
 Volgende indexen zijn geldig:
  - Max. 100% van de zonering mag bebouwd worden, bestaande gebouwen inbegrepen.
  - Max. 100% van het onbebouwde gedeelte kan verhard worden (incl. halfverhardingen zoals
   dolomiet, betongrasdallen, kasseien,    ).
  - De niet-bebouwde en/of verharde gedeeltes worden bezaaid en/of beplant.

 Per 300 m² van de zonering die in gebruik genomen wordt voor de bedrijvigheid, moet 1
 streekeigen (bij voorkeur autochtone) boom voorzien worden (zie bijgevoegde lijst). Deze bomen
 maken deel uit van het groenplan (en aldus van de bouwvergunning) en dienen samen met de
 bufferzone gerealiseerd en in stand te worden gehouden.


Uitbreiding:
 Een globaal inrichtingsplan maakt integraal deel uit van de aanvraag van de stedenbouwkundige
 vergunning. Het groenplan, bedoeld om de buffer te realiseren, maakt deel uit van dit
 inrichtingsplan en is verplicht te realiseren in het plantseizoen dat vooraf gaat aan het opstarten van
 de uitbreidings-werken, verbouwingswerken, nieuwbouwwerken en/of bij het indienen van een
 regularisatie- aanvraag. Het voorziet op deskundige wijze voldoende beplanting zoals voorzien op
 het bestemmingsplan en in de desbetreffende voorschriften. Instandhoudingswerken aan de
 bestaande gebouwen kunnen aanvaard worden zonder dat hiervoor de realisatie van de buffer
 gebeurd is.
 Sommige delen van de buffer kunnen in overleg met de vergunningverlenende instantie en mits
 grafische aanduiding bij de aanvraag, later gerealiseerd worden teneinde de bouwwerken
 gemakkelijker te kunnen uitvoeren. Na de aanplant dient men eveneens in te staan voor het
 onderhoud en de instandhouding van de buffer.
DESTELBERGEN: BPA Zonevreemde bedrijven                             35
Bestemming en stedenbouwkundige voorschriftenPubliciteit:
 Is toegelaten volgens de algemene bepalingen   Publiciteit.


2.6.1.2  Art 2: KMO - geen bebouwing toegestaan

Bestemming:
 - stapelplaatsen in de open lucht, laad- en losplaatsen, parkeerplaatsen
 - bedienings- en brandweerwegen, verhardingen, toegangen tot achterliggende percelen
 - tuinconstructie, koeren, tuinen en hovingen, bufferzones en beplanting.


Inplanting:
 Binnen de aangeduide zone, stapelplaatsen op min. 5 m van de perceelsgrens.


Volumes:
 Gebouwen zijn niet toegelaten.
 Stapelplaatsen in open lucht hebben een max. hoogte van 5 m.


Indexen:
 De oppervlakte van deze zone mag voor max. 60% verhard worden (inclusief halfverharding zoals
 b.v. dolomiet, betongrasdallen, grind, ...). Eveneens rekening houdend met de niet bebouwde
 oppervlakte van Art. 1.
 De niet verharde zonering die in gebruik genomen wordt voor de bedrijvigheid, worden beplanting
 en/of bezaaiing.


Publiciteit:
 Is toegelaten volgens de algemene bepalingen   Publiciteit.


2.6.1.3  Art 4: Bufferzone

Bestemming:
 Bestemd voor beplanting met streekeigen, dichte en gesloten beplanting volgens bijgevoegde lijst
 (cfr. Algemene bepalingen). De zones dienen aangeplant te zijn ten laatste in het eerstvolgend
 plantseizoen na de in gebruik name van de gebouwen waarbij uitbreidingswerken, verbouwings-
 werken, nieuwbouwwerken en/of bij het indienen van een regularisatie-aanvraag. Deze zone dient
 te bestaan uit hoogstammen (minstens maat 10/12: stamomtrek gemeten in cm op 1 m hoogte)
 aangevuld met heesters (minstens maat 60/100: hoogte gemeten in cm) à rato van 1 plant per
 2m². Indien de buffer niet volledig kan worden gerealiseerd omdat de zonering een gebouw
 overlapt, dienen de overige delen wel te worden aangelegd volgens de voorgaande voorschriften.
 Indien de zonering van de buffer een verharde zone overlapt, dient deze daarentegen wel te worden
 uitgebroken ter realisatie van de buffer. In de bufferzone kan er een toegang voorzien worden naar
 achterliggende percelen toe. Deze kan een max. breedte hebben van 4 m. Na de aanplant dient
 men eveneens in te staan voor het onderhoud en de instandhouding van de buffer. De bufferzone is
 enkel betreedbaar voor onderhoud van de buffer.
DESTELBERGEN: BPA Zonevreemde bedrijven                              36
Bestemming en stedenbouwkundige voorschriften  Zijn verboden:
   - het stapelen van materialen, grondstoffen, afgewerkte produkten, afvalstoffen, verpakkingen,
    enz.
   - alle vormen van verhardingen en opritten voor verkeer
   - alle soorten bebouwing

  Bufferzones die een breedte hebben £ 2 m, worden onder de vorm van een haag aanzien.
  De gemeente zal lasten en voorwaarden verbinden aan het verkrijgen van vergunningen en tijdelijke
  vergunningen met het oog op realisatie van de bufferzone en groenaanleg.6


Publiciteit:
  Is verboden.


2.6.1.4    Art 5: Zone voor koeren, tuinen en hovingen

Bestemming:
  Bestemming: Koeren, tuinen en hovingen.
  Nevenbestemming: Tuinconstructies en tuingebouwen zoals tuinhuisjes, serres, autobergplaatsen,
  pergola s, vijvers, verhardingen, met uitzondering van zwembaden, tennisvelden of andere verharde
  sportruimtes.


Inplanting van tuinconstructies/tuingebouwen:
  Het gebouw of de constructie dient op min. 1 meter van de perceelsgrens te worden ingeplant.


Volumes:
  Bouwhoogten:        de max. kroonlijsthoogte bedraagt 2 m
                de max. nokhoogte bedraagt: 3,5 m


Oppervlakte:
  De som van de oppervlaktes van alle tuinconstructies / tuingebouwen die tot éénzelfde perceel
  behoren mogen max. 50 m² bedragen.


Afsluitingen:
  Als afsluitingen zijn enkel levende      en/of draadafsluitingen toegestaan.


Verhardingen:
  De oppervlakte van deze zonering mag voor slechts 20% verhard worden (incl. halfverhardingen
  zoals dolomiet, betongrasdallen, kasseien,       ).
  De niet verharde delen worden beplanting en/of bezaaiing.


Publiciteit:
  Publiciteit is verboden.6
  Zie decreet van 18 mei 1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening, Art. 105.
DESTELBERGEN: BPA Zonevreemde bedrijven                                 37
Bestemming en stedenbouwkundige voorschriften
2.6.1.5  Art 6: Zone voor bedrijfswoning, kantoren i.f.v. de bestaande bedrijfsvoering

Bestemming:
 Hoofdbestemming:     Zone   voor  wonen  en  kantoren  waarbij  max.  één  bedrijfswoning,
 onvoorwaardelijk gekoppeld en deel uitmakend van het bedrijf.
 Nevenbestemming: Bergingen en garages, koeren en hovingen.

 Voor de niet bebouwde delen van deze zone gelden de stedenbouwkundige voorschriften van
 Art. 5: Koeren, tuinen en hovingen (zie 2.8.1.4).


Inplanting:
Binnen de aangeduide zone.


Materialen:
 Gevels:
 Alle gebouwen moeten in gevelsteen worden opgetrokken zodat ze een esthetisch en harmoniërend
 geheel vormen met de bestaande omliggende bebouwing. Het toepassen van industriële materialen
 voor gevelbekleding kan niet worden toegestaan, hieronder wordt verstaan spiegelglas, PVC,
 golfplaten, uitgewassen en gewone betonplaten,     .

 Daken:
 Op hellende daken (zadeldak) van de gebouwen kunnen enkel dakpannen, leien en kunstleien
 gebruikt worden, welke (qua uitzicht) overeenstemmen met deze van de omliggende gebouwen.
 Pannen, kleuren rood tot zwart. Leien en kunstleien, kleuren rood tot zwart.
 Alle contrasterende kleuren die visueel storend zijn in de bestaande omgeving en/of landschap zijn
 verboden.


Volumes:
 Hoogte der gebouwen:
  Maximaal 1 bouwlaag. Aan elke bouwlaag wordt een normatieve hoogte van 3 m toebedacht. De
  nokhoogte bedraagt max. 8 m.
 Dakvorm:
  Zadeldak met een helling tussen 35° en 55°. In het dak is slechts 1 nuttige bouwlaag toegelaten.
 Inplanting:
  Binnen de vastgelegde zonering. Het volume van de bedrijfswoning kan max. 1000 m³ bedragen.


Publiciteit:
 Is verboden.


2.6.1.6  Art 9: Private toegangsweg

Zone bestemd voor voetgangers-, fiets- en dienstweg met inbegrip van alle noodzakelijke
infrastructuur.
DESTELBERGEN: BPA Zonevreemde bedrijven     38
Bestemming en stedenbouwkundige voorschriften
2.6.2  BESTEMMING

Zie bijgevoegde kaart.
KAART: Bestemmingsplan De Laender C.

								
To top