I, , Filipino, of legal age, single, married divorced by qyz12567

VIEWS: 0 PAGES: 1

									EMBASSY OF THE REPUBLIC OF THE PHILIPPINES              )
TOKYO, JAPAN                             ) S.S.

                     AFFIDAVIT OF MUTILATION

    I,_____________________________________________________, Filipino, of legal age, single,
    Ako                                         Pilipino, may sapat na gulang
married / divorced / widowed, with present address in Japan at __________________________________
walang asawa/may asawa/diborsyado/byudo/byuda, may permanenteng tirahan sa Bansang Hapon sa
____________________________________________ and with telephone no. _____________________
                                 at may telepono bilang
after having been duly sworn to in accordance with law do hereby depose and say:
pagkatapos makapanumpa ng sang-ayon sa batas, ay malaya at kusang-loob na dito ay nagsasalaysay:

    That I am a holder of Philippine Passport No. _______________ issued on __________________
    Na ako ay nabigyan ng Pasaporte ng Pilipinas na may Bilang          ipinagkaloob noong
at _________________________.
sa

    That my passport was mutilated due to the following circumstances:
    Na ang aking pasaporte ay nasira dahil sa mga sumusunod na pangyayari:
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
    Na ginagawa ko ang salaysay na ito alinsunod sa mga kinakailangang dokumento ng Embahada ng Pilipinas,
    That I am executing this affidavit to attest to the facts of the foregoing in compliance with the
Tokyo para sa aking pag-apply ng panibagong pasaporte.
requirements of the Philippine Embassy in Tokyo in connection with my application for a new passport.

    AFFIANT FURTHER SAYETH NAUGHT.

    Sa katunayan ng lahat ng ito, ako ay lumagda ngayong ika-                             ng
    IN WITNESS WHERE OF, I have hereunto affixed my signature this ___________ day of
                        sa Embahada ng Pilipinas, Tokyo, Japan.
________________________ 20_____ at the Philippine Embassy, Tokyo, Japan.

                                  ____________________________
                                        Affiant
                                         Nagsasalaysay

    NILAGDAAN at SINUMPAAN sa harap ko, ngayong ika-               ng                  sa
    SUBSCRIBED AND SWORN to before me this _______ day of ________________ 20 _____in
Tokyo, Japan, ipinakita ng nagsasalaysay ang kanyang Pasaporte ng Pilipinas Bilang           ipinagkaloob noong
Tokyo, Japan, affiant exhibiting his/her Philippine Passport No. _________________________ issued on
                      sa
______________________________ at ______________________________.

Document No.   :______________
Service No.   :______________
Series of    :______________
Fee Paid     : ¥3,250
O.R. No.     :______________

								
To top