คู่มือการใช้งาน Plesk 9.2 by NooKeiei

VIEWS: 104 PAGES: 66

									Parallels® Plesk Panel

คมอการใชงานผดแลระบบ Domain

คมอการใชงาน Plesk 9.2

1

หนา การใชงาน Parallels Plesk Panel เบ)องตน การลอคอนเขาสระบบ Parallels Plesk Panel การขอรหสผานใหม Parallels Plesk Panel การเปล"ยนแปลงขอมลและรหสผาน # การตรวจสอบ Resource และ Feature ของแพ5คเกจ Hosting การตรวจสอบ IP addresses ของเว,บไซต/ การตรวจสอบขอมลบญช"ของค2ณ การตรวจสอบรายการท"#ด6าเนนการได ผาน Control Panel การตรวจสอบยอดบญช" Hosting Web Sites การต:งคาบญช" Hosting ของเว,บไซต/ การจ6ากดการใชงาน Resource ของเว,บไซต/ การสรางและการ Publishing / Uploading เว,บไซต/ การสรางและ Publishing เว,บไซต/ผาน Sitebuilder การ Publishing เว,บไซต/ผาน FTP การ Publishing เว,บไซต/ผาน Parallels Plesk Panel's File Manager การ Publishing เว,บไซต/ผาน SSH Connection การ Publishing เว,บไซต/จาก Microsoft FrontPage (Windows Hosting) การใชงานเพ#มเตม Microsoft FrontPage (Windows Hosting) การเปล"#ยนการต:งคา Microsoft FrontPage (Windows Hosting) การ Publishing เว,บไซต/จาก Adobe Dreamweaver การเร"ยกดตวอยางเว,บไซต/ การต:งคา ASP.NET (Windows Hosting) การ Configuring ASP.NET ส6าหรบโดเมน การ Configuring ASP.NET ส6าหรบ Virtual Directories การ Restore Configuration ASP.NET การเปล"#ยน.NET Framework Version ส6าหรบโดเมน การเปล"#ยน.NET Framework Version ส6าหรบ Virtual Directories การต:งคา PHP ส6าหรบโดเมน (Windows Hosting) การจดการฐานขอมล Database การสรางหร[อ Import ฐานขอมล การสราง User Account ของฐานขอมล การเปล"#ยนรหสผานของผใชงานฐานขอมล การลบบญช"ผใชงานฐานขอมล การลบฐานขอมล การเขาถ]งขอมลจาก External Databases (Windows Hosting) การสรางคอนเนคช#นไปยง External Databases การเปล"#ยนการต:งคา ODBC Connections การลบคอนเนคช#นไปยง External Databases การตดต:ง Java Web Applications การตดต:ง ASP.NET Web Applications (Windows Hosting) การใช IIS Application Pool การต:งคา IIS Application Pool การปbด IIS Application Pool ระบบความปลอดภยเว,บไซต/ การรกษาความปลอดภยในการท6าธ2รกรรม e-commerce ดวย Secure Sockets Layer Encryption การจ6ากดการใชงานแบนด/วธของเว,บไซต/

2

การจ6ากดจ6านวนการเช[อมตอเว,บไซต/พรอมกน # การปiองกนเว,บไซต/โดนขโมยแบนด/วธ การจ6ากดการเขาส Resource ของเว,บเซร/ฟเวอร/โดยใช Password Protection การต:งคา Access Permissions ของไฟล/และไดเรคทอร"# (Linux Hosting) การต:งคา Access Permissions ของไฟล/และไดเรคทอร"# (Windows Hosting) การจดการโครงสรางเว,บไซต/ดวย Subdomain การต:งคา Subdomain (Linux Hosting) การต:งคา Subdomain(Windows Hosting) การลบ Subdomain การต:งคาช[#อโดเมนเพ#มเตมส6าหรบเว,บไซต/ (Domain Aliases) การต:งคา Domain Aliases การปรบ Properties ของ Domain Aliases การลบ Domain Aliases การใช Virtual Directories การสราง Virtual Directories การเปล"#ยนการต:งคา Virtual Directories การเพ#มและลบ MIME Types การลบ Virtual Directories การต:งคา Anonymous FTP Access เขากบเซร/ฟเวอร/ การก6าหนดขอความ Error ของ Web Server(Linux Hosting) การก6าหนดขอความ Error ของ Web Server(Linux Hosting) การปรบแตงคา Configuration ส6าหรบ Domains การเพ#ม Resource Records การเปล"#ยนแปลง Resource Records การลบ Resource Records การเร"ยกค[น Restore Original Configuration การรองรบเว,บไซต/ดวย External Domain Name Server การเปล"ยนแปลงประเภท Web Hosting จาก Physical เปkน Forwarding # การสรางเมลบ;อกซ= การต:งคาโปรแกรมอ"เมลเพ[อรบเมลจากเมลบอกซ/ # การเขาสเมลบอกซ/จากเว,บบราวเซอร/ การปiองกนเมลบอกซ/จากสแปม การต:งคาอ"เมลช#วคราวเพ#มเตม(Mail Aliases) การต:งคา SpamAssassin Spam Filter การปiองกนเมลบอกซ/จากไวรส การเปbด Anti-virus Protection การปbด Anti-virus Protection การระงบการใชงานช#วคราวและยกเลกการระงบการใชงานเมลบอกซ/ การลบเมลบอกซ/ การปbดบรการเมลบอกซ/เม[อต:งคาอ"เมลเปkน Mail Forwarder # การต:งคา Mail Forwarding ไปยงเมลอ[#น 1 อ"เมล การระงบและยกเลกการระงบการใชงาน Mail Forwarder การต:งคา Mail Forwarding ไปอ"เมลอ[#นหลายอ"เมล การเพ#มและลบช[อผรบ Mail Forwarding # การปbดการใชงาน Mail Forwarding ไปอ"เมลอ[#นๆ การลบ Mail Forwarder การต:งคาการตอบกลบ Automatic Reply การปbดระบบ Automatic Reply การต:งคาท"#เก"#ยวของท:งหมดส6าหรบเม[อไดรบอ"เมลท"ไม"ม"อยจรงในระบบ (Mail Bounce) # # ขอแนะน6าการเปล"#ยนแปลงคาตางๆ ท"เหม[อนกนกบหลายอ"เมลในคร:งเด"ยว # การเก,บขอมล Mailing Lists การต:งคา Mailing Lists การตอบกลบอตโนมต การสมครสมาชก และยกเลกการเปkนสมาชก

3

การสงขอความใหสมาชกใน Mailing Lists การลบ Mailing Lists การเร>ยกดสถAตการใชงานเว5บไซต= A การปรบการต:งคา Preferences ของการแสดงคา Web Statistics Presentation โดย Webalizer การซอนและยกเลกการซอน Internal References จากค2ณและเว,บไซต/อ[#น การ Group และ Ungroup References จากเว,บไซต/อ[#น การซอนและยกเลกการซอน Direct Requests การสรางรายงานโดยอตโนมตและจดสงใหทางอ"เมล การเร"ยกด Log Files และการต:งคา Recycle Log Files การ Back Up และ Restore ขอมล การต:งคา Configure Control Panel ส6าหรบการใช FTP Repository การ Backup บญช"ดวยโดเมน การ Backup Individual Domain (Web Sites) การต:งเวลา Backup การ Restoring Data จากเอกสารท"# backup การ Restore Database การ Recovering Orphaned Database User การ Maintain ไฟล/ backup ท"เก,บไว # การอพโหลดไฟล/ backup ไปท"เซร/ฟเวอร/ # การดาวน/โหลดไฟล/ backup จากเซร/ฟเวอร/ การลบไฟล/ backup ฐานขอมลไปบนเซร/ฟเวอร/ การ Maintained ไฟล/ Database ฐานขอมลท"เก,บไว # การอพโหลดไฟล/ Backup ฐานขอมลไปบนเซร/ฟเวอร/ การดาวน/โหลดไฟล/Backup ฐานขอมลจากเซร/ฟเวอร/ การลบไฟล/Backup ฐานขอมลจากเซร/ฟเวอร/ การใช Help Desk สFาหรGบแกไขปIญหา และขอความชวยเหลอจากผใหบรAการ การเร"ยกด Tickets ปqญหาใน Help Desk ของค2ณ การสงรายงานปqญหาไปยงผใหบรการ การแสดงความคดเห,นและปbด Tickets

4

การใชงาน Parallels Plesk Panel เบ)องตน การลอคอนเขาสระบบ Parallels Plesk Panel................................................................................................ การขอรหสผานใหม..................................................................................................................... Parallels Plesk Panel.............................................................................................................................. การเปล"ยนแปลงขอมลและรหสผาน............................................................................................................ # การใชงาน Parallels Plesk Panel เบ)องตน Parallels Plesk Panel เปk นซอฟแวร/ใชจดการเว, บ ไซต/ ผใชงานสามารถจดการเว, บ ไซต/ ไดดวยตวทานเอง และก6าหนด ขอบเขตการจดการเว,บไซต/ใหกบผท"#เก"ยวของได #

การล5อคอAนเขาสระบบ Parallels Plesk Panel ข:นตอนการล,อคอนเขาสระบบ Parallels Plesk Panel : 1. เปbดเว,บบราวเซอร/แลวพมพ/ URL ของ Parallels Plesk Panel ของผใชงาน และกดป2sม Enter 2. พมพ/ช[#อบญช" (login name) และรหสผาน(password) 3. หากทานล,อคอนเขาระบบคร: งแรก ใหเล[อกภาษาท"# จ ะใชใน Control Panel จากชอง Interface language ใหคลกป2sม drop-down เพ[#อเล[อกภาษา หากผใชงานระบ2ภาษาและท6าการบนท]กไวกอนหนาน":แลว ใหเล[อกเปkน Default จากน:นกด ป2sม Log In ดงภาพ

เม[#อท6าการ Log In เร"ยบรอยแลว ท"#หนาจอจะแสดงหนาขอมลสวนตว (Personal Information) ผใชงานจะตองต:งรหสผานใหม พรอมระบ2ขอมลสวนตวของทาน จากน:นกดป2sม OK ระบบจะท6าการปรบปร2งขอมลของผใชงานท"#ตองการ ดงภาพ

5

การขอรหGสผานใหม (ลมรหGสผาน) ข:นตอนในการขอรหสผานใหม : 1. เปbดเว,บบราวเซอร/แลวพมพ/ URL ของ Parallels Plesk Panel ของผใชงาน จากน:นกดป2sม Enter 2. คลกลงค/ Forgot your password? 3. ท"#ชอง Login พมพ/ชอบญช"ผใช (login name) และท"ชอง E-mail พมพ/อเมลแอดเดรสของผใชงาน ดงภาพ [# # "

Parallels Plesk Panel เม[#อผใชงานล,อคอนเขาสระบบการใชงาน Parallels Plesk Panel ท"#หนา Home จะแสดงไอคอนส6าหรบด6าเนนการเว,บไซต/ ในสวนแบนเนอร/ดานบนจะแสดงขอมลเพ[อใหเขาปฎบตงานดงตอไปน": # • My account : สวนน":จะแสดงขอมลสวนตว โดยผใชงานสามารถเล[อกภาษา และ theme ใหเปkนไปตามท"#ตองการ รวม ท:งสามารถเปล"ยนแปลงขอมลส6าหรบตดตอของทานได # • Log out : สวนน":เม[อผใชงานตองการปbดหร[อจบการท6างานในสวนตางๆของคอมพวเตอร/ # • Switch user : สวนน":ผใชงานสามารถเปล"#ยนแปลง หร[อแทนท"#ช[#อบญช"ผใช (User account) ไอคอนน":จะแสดงเฉพาะ เซร/ฟเวอร/ท"#เปbดใชบรการเทคโนโลย"แบบ single sign-on
ในสวนของ Navigation pane ท"ดานซายม[อจะแสดงขอมลเพ[อเขาปฎบตงานดงตอไปน": # # • Home : สวนน":ผใชงานจะเร#มตนการใชงานบนสวนตางๆของคอมพวเตอร/ โดยผใชงานสามารถใชเคร[องม[อด6าเนนการบน # เว,บไซต/ได • Domains : สวนน":เปkนเคร[องม[อในการจดการบนเว,บไซต/ ผใชงานสามารถใชงานจดการสวนตางๆของระบบ ดงน": # ◦ เพ#มเว,บไซต/ (การต:งคา DNS, สรางคาและก6าหนดวธ"การใชงานตางๆของระบบ) ปรบเปล"#ยนการต:งคา, ลบหร[อโยก ยายเว,บไซต/ ◦ สราง, ปรบเปล"ยน, ลบรปแบบ hosting เว,บไซต/ (อางถ]ง รปแบบของโดเมน) # • Mail : สวนน":ผใชงานจะด6 าเนนการภายใตช[#อ บญช" อ" เมล (E-mail account) โดยผใชงานสามารถปฏบตการเคร[#อ งม[อ ตางๆ ดงน": ◦ ต:งคาหร[อจดการเมลบอกซ/ ◦ ต:งคาเก"#ยวกบรายช[#อบญช"อ"เมลท"#ใชบอย (Mailing lists), การตอบกลบอ"เมลอตโนมต (automatic responses), การ สงตอจดหมาย (mail forwarders) • Applications : สวนน":ผใชงานสามารถเร"ยกด และตดต:งโปรแกรมการใชงานบนเว,บไซต/ของทาน • Help Desk : สวนน":ใชเพ[#อรายงานปqญหาท"#เกดข]:นของผใชงานใหยงเจาหนาท"#เทคนค • Help : สวนของการใหความชวยเหล[อท"#เตร"ยมอธบายขอมลตางๆไวให

6

เม[#อผใชงานตองการเร"ยกดขอมลเก"#ยวกบเคร[#องม[อ (tool) หร[อรายการส#งของ (item)บนหนาเว,บใหผใชงานเล[อนเมาส/ให # ลกศรอยเหน[อรายการส#งของ (item) น:นโดยไมตองคลก จะปรากฏกลองเล,กๆแสดงขอมลเพ#มเตมของรายการน:นๆ ดงภาพ

หาก hosting ของผใชงาน รวมถ] ง การสรางเว, บ ไซต/ และบรการจดการโดยใชระบบสรางเว, บ ไซต, ข อง Parallels Plesk (Parallels Plesk Sitebuilder) เมนตอไปน":จะแสดงสวนของ Navigation pane ท"#ดานซายม[อใน Control Panel ภายใตกล2มของ Sitebuilder Administration : • Home page : สวนน":เปkนการจดเตร"ยมทางลดในการด6าเนนงานไดอยางรวดเร,ว ในท"#น":ผใชงานสามารถด6าเนนการใดๆ บนช[อบญช" และเว,บไซต/ของทานผานระบบสรางเว,บไซต/ (Sitebuilder system) คลกลงค/ดานลางเพ[อดขอมลเพ#มเตม # # http://download1.parallels.com/SiteBuilder/4.5.0/doc/reseller/en_US/html/using_desktop_interface.htm • Users : สวนน":ผใชงานสามารถเพ#มและจดการบญช"ผใชงาน และวางแผนการใหบรการส6าหรบลกคาของทานได คลก ลงค/ดานลางเพ[อดขอมลเพ#มเตม # http://download1.parallels.com/SiteBuilder/4.5.0/doc/reseller/en_US/html/signing_up_customers.htm Sites : สวนน":ผใชงานสามารถเพ#มหร[อการจดการตดต:ง (sites) คลกลงค/ดานลางเพ[#อดขอมลเพ#มเตม http://download1.parallels.com/SiteBuilder/4.5.0/doc/reseller/en_US/html/managing_sites.htm

•

7

•

Server : สวนน":ผใชงานสามารถเร"ยกด และจดการการตดต:งระบบตามรายละเอ"ยดดานลาง : ◦ Trial Sites Settings : สวนน":ผใชงานสามารถสรางเว,บไซต/ตวอยางส6าหรบผเปkนลกคาทดลอง คลกลงค/ดานลาง เพ[อดขอมลเพ#มเตม # http://download1.parallels.com/SiteBuilder/4.5.0/doc/reseller/en_US/html/setting_up_sitebuilder_wizar d_for_anonymous_visits.htm ◦ Branding : สวนน":ผใชงานสามารถสรางโลโกและต:งหวขอส6าหรบผเปkนลกคา คลกลงค/ดานลางเพ[#อดขอมลเพ#ม เตม http://download1.parallels.com/SiteBuilder/4.5.0/doc/reseller/en_US/html/setting_up_logo_and_title_ba r_text.htm Notifications : สวนน":ผใชงานสามารถสรางการแจงสงโดยระบบสรางเว,บไซต/( Sitebuilder) ถ]งผใชงานของทาน คลกลงค/ดานลางเพ[#อดขอมลเพ#มเตม http://download1.parallels.com/SiteBuilder/4.5.0/doc/reseller/en_US/html/configuring_email_message_ sent_at_trial_site_publishing_attempt.htm Modules : สวนน":ผใชงานสามารถเร"ยกดรายการของโปรแกรมยอยท"#เพ#มความสามารถของโปรแกรมหลกท"#สามารถ ใชงานได (module) คลกลงค/ดานลางเพ[#อดขอมลเพ#มเตม http://download1.parallels.com/SiteBuilder/4.5.0/doc/reseller/en_US/html/viewing_and_confi guring_sitebuilder_wizard_presets_and_modules.htm Page Sets : สวนน":ผใชงานสามารถเร"ยกดรายการของการต:งคาหนา (page sets) ท"#ม"อยได คลกลงค/ดานลางเพ[#อ ดขอมลเพ#มเตม http://download1.parallels.com/SiteBuilder/4.5.0/doc/reseller/en_US/html/viewing_and_confi guring_sitebuilder_wizard_presets_and_modules.htm Site Families : สวนน":ผใชงานสามารถเร"ยกดรายการของรปแบบท"#ม"อย (Templates) รวมถ]งการออกแบบรปแบบ (design template) และช2ดของหนาเว,บไซต/ (page sets) คลกลงค/ดานลางเพ[#อดขอมลเพ#มเตม http://download1.parallels.com/SiteBuilder/4.5.0/doc/reseller/en_US/html/viewing_and_confi guring_sitebuilder_wizard_presets_and_modules.htm

◦

◦

◦

◦

ในสวนของพ[:นท"การใชงานหลก (Main working area) ท"#ดานขวาม[อ จะแสดงเคร[องม[อตางๆท"จะใชงานบนคอมพวเตอร/ท"# # # # เล[อกใน navigation pane ท"#ดานซายม[อ โดยคลกท"กล2มหวขอ และเพ#มเตมการปฏบตตางๆงานจากเมน drop-down ดงภาพ #

การเขาส Parallels Plesk Panel ผใชงานสามารถใชแถบลงค/ (path bar)ท"#ปรากฏในดานขวาของหนาจอคอมพวเตอร/ ดง ภาพ

ท"#ดานขวาม[อของแถบ ม"เมน และ ซ]#งเมน Visited Pages น":จะเก,บ shortcuts ท"ม"การเร"ยกดบนจอคอมพวเตอร/คร:งลาส2ด ซ]#ง shortcuts น":จะถกเพ#มโดยอตโนมต ในสวนของเมน Favorites จะเก,บ shortcuts # บนหนาจอคอมพวเตอร/ท"#ผใชงานเพ#มไวใน Favorites ส6าหรบขอมลเก"#ยวกบการท6างานกบ shortcuts ในเมน Favorites ใหด ในสวนของ Customizing Your Home Page การเร" ย กกลบไปยงหนาจอกอนหนาน": ใหใช shortcuts ท"# แ ถบหร[ อ ท"# ไ อคอน Up Level ท"# ม2 ม ขวาบนของหนาจอ คอมพวเตอร/

8

เม[#อท6าการต:งคาเปล"#ยนแปลงบญช"ผใชงานโดเมนเนม หร[อช[#อบญช"อ"เมลแอดเรส ผใชงานสามารถเล[อกใชงานบญช", โด เมนเนม หร[อบญช"อ"เมลแอดเดรสอ[#นท"#ตองการไดทนท" คลกท"#ไอคอนรปลกศรท"#ดานขวาม[อของช[#อบญช", โดเมน เนม หร[ออ"เมล แอดเดรส ดงภาพ

ท:งน": จะแสดงขอมลรายการเก"#ยวกบบญช"ผใชงาน, โดเมนเนมหร[ออ"เมลแอดเดรสท"#ผใชงานสามารถเล[อกใชงานได ดง ภาพ

การจดประเภทของรายการตางๆ ตามท"#ก6าหนด โดยการเร"ยงล6าดบค6าส#งจากนอยไปหามาก ผใชงานสามารถคลกท"#หวขอ ค6าส#งของการจดประเภทท"#ตองการจะแสดงในสวนของชองรปสามเหล"ยมเล,กๆใกลกบหวขอดงกลาว #

การเปล>\ยนแปลงขอมลสFาหรGบตAดตอและรหGสผาน ข:นตอนการเปล"#ยนแปลงขอมล หร[อเปล"#ยนรหสผาน : 1. ท"หนา Home ใหคลก “Personal Data” ท"กล2ม # # 2. ปรบปร2งขอมลของผใชงานตามท"ตองการหร[อสามารถระบ2รหสผานใหม จากน:นคลกป2sม OK #
ข:นตอนการขอรหสผานใหม (กรณ"ผใชงานล[มรหสผานของทาน) : 1. เปbดเว,บบราวเซอร/ จากน:นพมพ/ URL ของ Parallels Plesk Panel ของผใชงาน จากน:นกดป2sม ENTER เพ[#อเขาส หนา Log In ของ Parallels Plesk Panel 2. คลกลงค/ 3. ท"#ชอง Login ใหพมพ/ช[#อบญช"ผใชงาน และท"#ชอง E-mail ใหพมพ/อ"เมลแอดเดรสของผใชงาน จากน:นคลก ป2sม OK รหสผานจะถกสงไปยงอ"เมลแอดเดรสท"#ระบ2

9

การตรวจสอบ Resource และ Feature ของแพ5คเกจ Hosting การตรวจสอบ IP addresses ของเว,บไซต/........................................................................................................ การตรวจสอบขอมลบญช"ของค2ณ.................................................................................................................... การตรวจสอบรายการท"#ด6าเนนการได ผาน Control Panel.................................................................................... การตรวจสอบยอดบญช"................................................................................................................................ การตรวจสอบขอมล Resource และ Feature ของแพ5คเกจ Hosting การตรวจสอบ IP Address ของเว5บไซต= ไปท"# Home คลก Additional Tools ท"เมน group title คลก IP Address จะปรากฏ IP Address และขอมลเพ#มเตมตอไปน": # • คอลมน/ S (Status) แสดงไอคอน เม[#อ IP Address ถกก6าหนดคาบนเคร[อขาย(Network) และแสดงไอคอน หาก IP Address ถกลบหร[อไมม"ในเคร[อขาย(Network) • คอลมน/ Certificate แสดง SSL Certificate ส6าหรบโดเมนเนม ซ]#งเช[#อมกบ IP Address ตรวจสอบรายละเอ"ยดเพ#มเตมท"# การรกษาความปลอดภยในการท6าธ2รกรรม E-Commerce ดวย Secure Sockets Layer Encryption • คอลมน/ FTP over SSL แสดงใหทราบวาสามารถใชการเช[#อมตอ FTP ผาน SSL ไปยงโดเมนบน IP ไดอยางปลอดภย การเปb ด FTP ผาน SSL ส6 า หรบ IP Address ท"# เ ฉพาะเจาะจง โดยท6 า เคร[# อ งหมายท"# ช อง Corresponding to the required IP address ใตคอลมน/ FTP over SSL • คอลมน/ Hosting แสดงจ6 า นวนเว, บ ไซต/ ท"# อ ยภายใต IP Address เด" ย วกน เร" ย กดช[# อ โดเมนของเว, บ ไซต/ คลกท"# เคร[#องหมายในคอลมน/ Hosting

การตรวจสอบขอมลบGญช>ของค^ณ ข:นตอนการตรวจสอบขอมลบญช" ท"#หนา Home คลก Resource Usage แสดงขอมลตอไปน": • Maximum number of domains. แสดงจ6านวนของโดเมน/เว, บ ไซต/ท"#สามารถสรางไดบนเซร/ฟ เวอร/ ซ]#งหมายถ]ง เว,บไซต/ทฝากบนเซร/ฟเวอร/น": และโดเมนท"#ช":ไปท"#เว,บไซต/ท"#สรางบนเซร/ฟเวอร/อ[#น โดย Domain aliases ม"ไดไมจ6ากด "# • Maximum number of subdomains. แสดงจ6านวนโดเมนยอยท"#สามารถสรางไดบนเซร/ฟเวอร/ • Maximum number of domain aliases. แสดงจ6านวน Domain aliases ท"#สามารถใชบนเซร/ฟเวอร/ • Disk space. แสดงพ[: น ท"# Disk (หนวยเมกะไบต/ ) ท: ง หมดท"# ก6 า หนดใหบญช" น: น ๆซ]# ง รวมถ] ง พ[: น ท"# ข องไฟล/ ท: ง หมดท"# เก"#ยวของกบท2กโดเมน/เว,บไซต/ ประกอบดวย เน[:อหาเว,บไซต/ ฐานขอมล (databases) โปรแกรม (applications) พ[:นท"# อ"เมล (mailboxs) log files และ backup files เม[#อม"การใชพ[:นท"# disk เกนกวาท"#ก6าหนดไว โดเมนเนมและเว,บไซต/จะถก ระงบใชช#วคราวและจะม"การแจงเต[อนไปยงค2ณหร[อผใหบรการของค2ณทางอ"เมล • Maximum amount of traffic. แสดงจ6 า นวน traffic ขอมลในหนวยเมกะไบต/ ท"# ถ กโอนยายจากเว, บ ไซต/ใ นชวง 1 เด[อน เม[#อถ]งข"ดจ6ากดจะม"การแจงเต[อนไปยงค2ณหร[อผใหบรการของค2ณทางอ"เมล • Maximum number of web users. แสดงจ6านวนหนาเว,บสวนตวท"#ค2ณสามารถก6าหนดใหผใชอ[#นท"#อยในโดเมนของ ค2ณใชได ซ]#งสวนใหญใชในสถาบนการศ]กษาเพ[#อเปkนเว,บไซต/สวนตวส6าหรบนกเร"ยนและพนกงาน หนาเว,บน":ปกตจะม"โดม เนเปkน http://your-domain.com/~username • Maximum number of databases. แสดงจ6านวนฐานขอมล (databases) ท"สามารถม"ไดบนเซร/ฟเวอร/ # • Maximum number of mailboxes. แสดงจ6านวนเมลบอกส/ทสามารถม"ไดบนเซร/ฟเวอร/ "# • Mailbox quota. แสดงพ[:นท"# disk ท:งหมดในหนวยกโลไบต/ท"#สามารถก6าหนดใหแตละเมลบอกส/ส6าหรบจดเก,บ อ"เมล และไฟล/แนบ (attachment files) • Maximum number of mail forwarders. แสดงจ6านวน mail forwarders ท"#สามารถตดต:งไดบนเซร/ฟเวอร/ • Maximum number of mail autoresponders. แสดงจ6 า นวนอ" เ มลตอบกลบอตโนมตท"# ส ามารถตดต: ง ไดบน เซร/ฟเวอร/ • Maximum number of mailing lists. แสดงจ6านวน mailing lists ท"สามารถสรางไดบนเซร/ฟเวอร/ mailing lists ใช # GNU Mailman software หากยงไมไดม"การตดต:งบนเซร/ฟเวอร/ และค2ณตองการใชตดตอไปยงผใหบรการท6าการตดต:ง ตอไป • Maximum number of Java applications. แสดงจ6 า นวนโปรแกรม Java หร[ อ applets ท"# ส ามารถตดต: ง บน เซร/ฟเวอร/ • Validity period. แสดงระยะเวลาใชงาน Hosting เม[#อส: นส2ดระยะเวลาโดเมน/เว,บไซต/จะถกระงบใชช# วคราว รวมถ]ง เว,บไซต/ FTP และอ"เมลจะไมสามารถเขาใชงานได และไมสามารถลอคอนเขาใชงาน control panels ไดดวย

10

ตรวจสอบรายการท>\สามารถจGดการไดผาน Control Panel ข:นตอนการตรวจสอบรายการท"#สามารถจดการไดผาน Control Panel ท"#หนา Home คลก Permissions แสดงขอมลตอไปน": • Domain creation สรางโดเมนเนม/เว,บไซต/ใหมบนเซร/ฟเวอร/ • Physical hosting management. การควบค2มบญช" Hosting ท:งเว,บไซต/ค2ณ ถาค2ณเล[อก No ค2ณจะสามารถเปล"#ยน รหสผาน FTP ท"#ใชในการเขาถ]งเว,บไซต/เทาน:น • Hosting performance settings management. การจ6ากดการเช[#อมตอและการใชงานแบนด/วธของเว,บไซต/ค2ณ • management. การจดการปbด PHP safe mode โดยต:งคาเร#มตน PHP ถกก6าหนดคาเปkน safe mode ท"#ม"ขอจ6ากดใน การท6า งาน รายละเอ" ย ดเพ# ม เตมเก"# ย วกบ PHP safe mode ไปท"# http://php.net/features.safe-mode โปรแกรมบาง ชนดอาจไมสามารถท6างานไดใน safe mode ค[อ ถาม"โปรแกรมท"#ไมสามารถใชงานได ควรท6าการปbด safe mode โดยไม ตองท6าเคร[องหมายท"#ชอง hosting account properties (Domains > domain name > Web Hosting Settings) # • Management of shell access to the server. แสดงถ]งค2ณสามารถเขาสเซร/ฟเวอร/ไดโดยตรง และอน2ญาตใหผ ใชงานอ[#นท6าไดเชนกน • Hard disk quota assignment. ก6าหนดพ[นท"# Disk ใหเว,บไซต/ : • Subdomains management. ต:งคา ปรบเปล"#ยน และลบ Subdomains • Domain aliases management. การต:งช[#อโดเมนเพ#มเปkนทางเล[อกส6าหรบเว,บไซต/ • Log rotation management. การปรบปร2งการ cleanup และ recycling การท6างาน Log File ของเว,บไซต/ • Anonymous FTP management. แสดง FTP directory ท"#ผใชงานสามารถดาวน/โหลด และอปโหลดไฟล/ โดยไม ตองท6 า การลอคอนเขาสระบบเว, บ ไซต/ ค วรจะอยในรป dedicated IP address ในการใชฟq ง ค/ ช# น Anonymous FTP Service • Task scheduling. ก6าหนดตารางการท6างาน Task ในระบบซ]#งสามรถใช running scripts หร[อ utilities • Limits adjustment. ปรบเปล"#ยนคา resource ตางๆของเว,บไซต/ • DNS zone management. ส6าหรบจดการ DNS Zone ของเว,บไซต/ • Java applications management. ส6าหรบตดต:งโปรแกรม Java และ applets • Mailing lists management. แสดงจ6านวนท"#สามารถใชบรการ mailing lists จาก GNU Mailman software • Spam filter management. สามารถใชตวกรอง Spam ท"#มากบ Spam Assassin software • Antivirus management. สามารถใชการปiองกนไวรส antivirus protection ส6าหรบกรองเมลขาเขาและขาออก • Backup and restore functions. ใช control panel ในการ backup และ restore เว,บ โดยสามารถต:งเวลาในการ backup หร[อ backup เองไดตามตองการ • Home page management. สามารถจดการหนา Home page ไดตามตองการ • Ability to use remote XML interface. สามารถ remote เขามาเพ[# อ จดการเว, บ ไซต/ ผ านโปรแกรม custom application หนา XML interface สามารถใชพฒนา custom application รวมกบเว, บไซต/ เชน การต:งคาอตโนมตของ บญช" hosting และการจดเตร"ยมบรการส6 าหรบลกคาท"# ซ[:อ บรการโฮสต:งจากค2ณ รายละเอ"ย ดเพ# ม เตมการใชงาน XML interface ของ Parallels Plesk Panel's : http://download1.parallels.com/Plesk/Plesk9.0/Doc/en-US/plesk-9.0-api-rpc-guide/index.htm and http://download1.parallels.com/Plesk/Plesk9.0/Doc/en-US/plesk-9.0-api-rpc/index.htm. • Hosting performance management. จ6ากดจ6านวนการเช[#อมตอ และการใชงานแบนด/วชของเว,บไซต/ • Ability to select a database server. เล[ อ กเซร/ ฟ เวอร/ database ในการสราง database แตละประเภทไมตอง ก6าหนดเซร/ฟเวอร/ตายตว การตรวจสอบยอดบGญช> ข:นตอนการตรวจสอบรายงานยอดบญช" ท"หนา Home page คลก Billing Details หากไมม"ป2sม Billing Details แสดง # วาไมสามารถตรวจสอบยอดผาน control panel

11

Hosting Web Sites การต:งคาบญช" Hosting ของเว,บไซต/.......................................................................................................... การจ6ากดการใชงาน Resource ของเว,บไซต/..................................................................................... การสรางและการ Publishing / Uploading เว,บไซต/....................................................................................... การสรางและ Publishing เว,บไซต/ผาน Sitebuilder............................................................................. การ Publishing เว,บไซต/ผาน FTP................................................................................................... การ Publishing เว,บไซต/ผาน Parallels Plesk Panel's File Manager..................................................... การ Publishing เว,บไซต/ผาน SSH Connection................................................................................. การ Publishing เว,บไซต/จาก Microsoft FrontPage (Windows Hosting)............................................... การใชงานเพ#มเตม Microsoft FrontPage (Windows Hosting)............................................................. การเปล"#ยนการต:งคา Microsoft FrontPage (Windows Hosting).......................................................... การ Publishing เว,บไซต/จาก Adobe Dreamweaver.......................................................................... การเร"ยกดตวอยางเว,บไซต/........................................................................................................................ การต:งคา ASP.NET (Windows Hosting)..................................................................................................... การ Configuring ASP.NET ส6าหรบโดเมน........................................................................................ การ Configuring ASP.NET ส6าหรบ Virtual Directories...................................................................... การ Restore Configuration ASP.NET............................................................................................. การเปล"#ยน.NET Framework Version ส6าหรบโดเมน.......................................................................... การเปล"#ยน.NET Framework Version ส6าหรบ Virtual Directories........................................................ การต:งคา PHP ส6าหรบโดเมน (Windows Hosting)........................................................................................ การจดการฐานขอมล Database................................................................................................................. การสรางหร[อ Import ฐานขอมล.................................................................................................... การสราง User Account ของฐานขอมล.......................................................................................... การเปล"#ยนรหสผานของผใชงานฐานขอมล....................................................................................... การลบบญช"ผใชงานฐานขอมล...................................................................................................... การลบฐานขอมล........................................................................................................................ การเขาถ]งขอมลจาก External Databases (Windows Hosting)...................................................................... การสรางคอนเนคช#นไปยง External Databases.............................................................................. การเปล"#ยนการต:งคา ODBC Connections........................................................................................ การลบคอนเนคช#นไปยง External Databases.................................................................................. การตดต:ง Java Web Applications................................................................................................. การตดต:ง ASP.NET Web Applications (Windows Hosting).............................................................. การใช IIS Application Pool.................................................................................................................... การต:งคา IIS Application Pool..................................................................................................... การปbด IIS Application Pool........................................................................................................ ระบบความปลอดภยเว,บไซต/.................................................................................................................... การรกษาความปลอดภยในการท6าธ2รกรรม e-commerce ดวย Secure Sockets Layer Encryption.............. การจ6ากดการใชงานแบนด/วธของเว,บไซต/....................................................................................... การจ6ากดจ6านวนการเช[อมตอเว,บไซต/พรอมกน................................................................................. # การปiองกนเว,บไซต/โดนขโมยแบนด/วธ........................................................................................... การจ6ากดการเขาส Resource ของเว,บเซร/ฟเวอร/โดยใช Password Protection...................................... การต:งคา Access Permissions ของไฟล/และไดเรคทอร"# (Linux Hosting)............................................. การต:งคา Access Permissions ของไฟล/และไดเรคทอร"# (Windows Hosting)........................................ การจดการโครงสรางเว,บไซต/ดวย Subdomain............................................................................................ การต:งคา Subdomain (Linux Hosting)......................................................................................... การต:งคา Subdomain(Windows Hosting).................................................................................... การลบ Subdomain................................................................................................................... การต:งคาช[#อโดเมนเพ#มเตมส6าหรบเว,บไซต/ (Domain Aliases)....................................................................... การต:งคา Domain Aliases......................................................................................................... การปรบ Properties ของ Domain Aliases..................................................................................... การลบ Domain Aliases............................................................................................................. การใช Virtual Directories..................................................................................................................... การสราง Virtual Directories......................................................................................................

12

การเปล"#ยนการต:งคา Virtual Directories........................................................................................ การเพ#มและลบ MIME Types....................................................................................................... การลบ Virtual Directories......................................................................................................... การต:งคาAnonymous FTP Access เขากบเซร/ฟเวอร/ …............................................................................... การก6าหนดขอความ Error ของ Web Server(Linux Hosting)....................................................................... การก6าหนดขอความ Error ของ Web Server(Linux Hosting)....................................................................... การปรบแตงคา Configuration ส6าหรบ Domains........................................................................................ การเพ#ม Resource Records....................................................................................................... การเปล"#ยนแปลง Resource Records............................................................................................ การลบ Resource Records......................................................................................................... การเร"ยกค[น Restore Original Configuration................................................................................ การรองรบเว,บไซต/ดวย External Domain Name Server.............................................................................. การเปล"ยนแปลงประเภท Web Hosting จาก Physical เปkน Forwarding.......................................................... # Hosting Web Site การตG)งคาบGญช> Hosting ของเว5บไซต= ข:นตอนการโฮสต/เว,บไซต/ใหม : 1. ไปท"# Domains คลก Create a Domain 2. ระบ2ช[#อโดเมนท"#ไดจดทะเบ"ยนไว เอาเคร[#องหมายออกจากชอง www หากตองการใหผเขาชมเว,บไซต/โดยใช URL ท#วไป เชน www.your-domain.com การม" www น6าหนาโดเมนเนมไมม"คาใชจายเพ#มเตม แตจะท6าใหผใชสามารถเขาถ]งเว,บไซต/ค2ณไดไมวาจะพมพ/ในบราวเซอร/ แบบ www.your-domain.com และ www.your-domain.com ท:ง 2 แบบจะเขาสเว,บไซต/ไดเชนกน 3. ถาค2ณม"จ6านวน IP address ใหเล[อก เล[อก address ท"#ตองการจากเมน Assign IP address ขอควรระวG ง : เว, บ E-commerce ตองการ dedicated IP address เพ[# อ ใช Secure Sockets Layer ในการ encryption ขอมลหลงจากตดต: งคาเว, บ ไซต/ ค2ณสามารถก6 าหนดคา IP address อ[# น หากค2 ณม" ห ลาย IP address และม" อ6านาจในการ ด6าเนนการหลงจากเปล"ยนคา IP address ของเว,บไซต/ โดเมน/เว,บไซต/ จะไมสามารถเขาถ]งได และอ"เมลท"สงมาหาค2ณภาย # # ใตโดเมนของค2ณก,จะไมสามารถเขาถ]งไดจนกวาระบบ DNS ช":ไปยง IP address ใหม (ใชเวลา 1-2 วน) 4. หากกอนหนาน": ค2 ณ ไดสราง domain template และก6 า หนดค2 ณ สมบตและการใชงาน resource ไวแลว สามารถเล[ อ ก template น:น โดยท6าเคร[องหมาย check box ท"# Use domain template settings # 5. ท6าเคร[องหมาย check box ท"# Mail and DNS # 6. เล[อก option Web Site Hosting เพ[อโฮสเว,บไซต/ในเคร[#องน": # เม[#อด6าเนนการขางตนเร"ยบรอยแลว control panel จะต:งคาโดเมนเซร/ฟเวอร/ในเคร[#องน": เพ[#อรองรบโดเมนใหม และเตร"ยมเว,บ เซร/ฟเวอร/เพ[#รองรบเว,บไซต/ใหม : ไฟล/ใหม และขอมล resource จะถกเพ#มในไฟล/ configure ของโดเมนเซร/ฟเวอร/ พ[:นท"เว,บ # จะถกสรางข]:นในไดเรคทอร"#ของเว,บเซร/ฟเวอร/ และบญช"ผใชงานท"#จ6าเปkนจะถกสรางข]:นในเซร/ฟเวอร/ หมายเหต^ : หากเว,บไซต/ของค2ณโฮสบนเคร[องอ[#น และค2ณตองการตดต:ง DNS server ของ control panel เฉพาะเพ[#อรองรบ # DNS ของเว, บ ไซต/ เล[ อ ก option Forwarding ใน Forwarding settings ระบ2 URL ท"# ต องการจะเปล"# ย น และเล[ อ ก option Standard forwarding หร[อ Frame forwarding หากเล[อก Standard forwarding เม[#อผเขาชมเวฝkบไซต/ จะถก redirected ไป URL อ[#น แตหากเล[ อก Frame forwarding ผเขาชมเว, บ ไซต/ จะถก redirected ไปโดยไมทราบวา เว,บไซต/มการ redirected ไปท"#อน เชน ลกคาค2ณม"เว,บไซต/สวนตวฟร" และ URL ค[อ " [# http://www.geocities.com/~myhomepage และลกคาซ[:อโดเมนเนมท"# 2 ช[#อ www.myname.com และตองการ forward โดเมนไปท"เว,บไซต/ของเขา ในกรณ"นควรจะเล[อก Frame forwarding # ": 7. พมพ/ username / password ท"#ใชส6าหรบอปโหลดเว,บไซต/ผาน FTP และ Microsoft FrontPage 8. ท6าเคร[องหมาย check box ท"# Configure advanced Web site hosting settings และคลก OK # 9. ระบ2การต:งคาดงตอไปน": • SSL support. การเขารหส Secure Sockets Layer ใชส6 าหรบการปi อ งกนการโอนถายขอมลท"# ส6 า คญระหวางการท6า รายการบนเว, บ ไซต/ E-commerce ท"# อ ยบน dedicated IP addresses. SSL certificates จะใช 1 โดเมนเนม ตอ 1 IP address แตเว, บ ไซต/ท"# ตองการใช SSL จะตองใชเปk น dedicated IP addresses ขอยกเวนของ subdomains สามารถ ปiองกนไดดวย wildcard certificate การตดต:ง SSL certificates บนเว,บเซร/ฟเวอร/ท"#โฮสต/เว,บไซต/หลายๆโดเมนภายใต IP address เด" ย วกน มนทางเทคนคสามารถเปk นไปได แตไมแนะน6 า ผเขาชมเว, บ ไซต/ จ ะไดรบขอความเต[อ นเม[#อ เขา เว,บไซต/ การเปbดใหเว,บไซต/เขารหส SSL โดยท6าเคร[องหมาย check box ท"# SSL support # • Use a single directory for housing SSL and non-SSL content (available only for Linux hosting) โดย ปกตเม[#อผใช publish เว,บไซต/ของตนผาน FTP accounts จะตองอปโหลดเว,บคอนเทนต/ผานการเช[#อมตอท"#ปลอดภยไป ย ง httpsdocs directory เพ[# อ ค วาม ส ะ ด วก ในก าร publishing content ท:งห ม ด ไป ย ง httpsdocs directory ท6า เคร[#องหมาย check box ท"# Use a single directory for housing SSL and non-SSL content

13

FTP Login and FTP password (available only for Linux hosting) or FTP/Microsoft FrontPage Login and FTP/Microsoft FrontPage password (available only for Windows hosting). ร ะ บ2 username / password ท"#จะใชส6าหรบ publishing เว,บ ไซต/ไปเซร/ ฟเวอร/ผาน FTP หร[อ Microsoft FrontPage พมพ/รหสผานซ:6าอ"ก คร:งท"#ชอง Confirm Password • Hard disk quota.ระบ2จ6านวนพ[:นท"#ดสก/ในหนวยเมกะไบต/ จดสรรใหพ[:นท"#ของเว,บไซต/ ค[อ ค2ณจะไมสามารถเพ#มไฟล/ ไดเม[#อพ[:นท"#เต,ม หากค2ณท6าการเพ#มไฟล/จะข]:น error "Out of disk space" Hard disk quota ท6างานในระบบปฎบต การของเซร/ฟเวอร/ ดงน:น ถาม"ขอความเต[อนวา "Hard disk quota is not supported" สงเกตดานขวาของ Hard disk quota field ตดตอผใหบรการ หร[อ server administrator เพ[อเปbดใชพ[#นท"#เพ#ม # • Management of access to server over SSH (available only for Linux hosting) or Management of access to server over Remote Desktop (available only for Windows hosting). ชวยใหสามารถอปโหลด web content ไปไวท"# เ ซร/ ฟ เวอร/ ผ าน Secure Socket Shell หร[ อ เช[# อ มตอ Remote Desktop แตการอน2 ญ าตใหเขาส เซร/ฟเวอร/ยงคงม"จ2ดออนในการรกษาความปลอดภยเซร/ฟเวอร/ แนะน6าใหต:งคา option เปkน Forbidden • Create and publish Web site using Sitebuilder. ชวยสรางและจดการเว,บไซต/ผานบรการ Sitebuilder ท"#ตด ต:งไวบนเซร/ฟเวอร/ • Microsoft FrontPage support. เปk นเคร[# อ งม[ อ ท"# น ยมใชในการเข" ย นเว, บ ไซต/ เพ[# อ ใหสามารถเผยแพร และแกไข เว,บไซต/ผาน Microsoft FrontPage เล[อก option Microsoft FrontPage support, Microsoft FrontPage over SSL support และ Remote FrontPage authoring allowed. • Services หร[อโปรแกรมท"#สามารถใชได และภาษาสครปต/ท"#ใชในการพฒนา dynamic Web sites และ server-side Web applications ไดแก Active Server Pages (ASP), Server Side Includes (SSI), PHP hypertext preprocessor (PHP), Common Gateway Interface (CGI), Fast Common Gateway Interface (FastCGI), Perl, Python, ColdFusion, and Miva scripting languages โดยคาเร#มตน PHP ถกก6าหนดใหท6างานในรป safe mode ท"#ม"ขอจ6ากดใน การท6างาน ขอมลเพ#มเตมเก"#ยวกบ PHP safe mode ไปท"# http://php.net/features.safe-mode web applications บางโปรแกรมไมอาจท6 า งานไดถกตองบน safe mode หากม" application บนเว, บ ท"# ไ มสามารถท6 า งานเน[# อ งจาก safe mode ใหปb ด การท6 า งาน safe mode หร[ อ ตดตอผใหบรการของค2 ณ โดยยกเลกการท6 า เคร[# อ งหมายท"# ช องของ PHP 'safe_mode' on ใ น ส ว น property ข อ ง hosting account (Domains > domain name > Web Hosting Settings) • Web statistics. ส6าหรบเร"ยกดขอมลจ6านวนคนท"#เขาชมเว,บไซต/ และหนาเว,บท"#เล[อกด เล[อกโปรแกรม statistics ท"# ตองการไดจากเมน Web statistics และเล[ อ กท6 า เคร[# อ งหมายท"# ช อง accessible via password protected directory /plesk-stat/webstat เพ[อตดต:งโปรแกรม statistics ท"#คณเล[อกซ]#งจะสรางรายงานและเก,บไวในไดเรคทอร"#ทตองใชรหส # 2 "# ผาน ค2ณสามารถเขาส Web statistics ไดท"# URL: https://your-domain.com/plesk-stat/webstat และ login เขาสระบบดวย FTP account และpassword. หมายเหต^ : เม[#อค2ณเปล"ยนโปรแกรม statistics รายงานท:งหมดท"#ถกสรางข]:นดวยโปรแกรม statistics กอนหนาน":จะ ถ ก # ลบและรายงานใหมจะถกสรางข]:นตามขอมลท"อานไดจาก log files ท"เก,บไวในเซร/ฟเวอร/ ซ]#งหมายถ]งถาค2ณ configure ร ะ บ บ (at # # Domains > domain name > Log Manager > Log Rotation) ใหเก,บ log files ของ เ ด[ อ น ท"# ผ า น ม า Web statistics จะใชไดเฉพาะเด[อนท"#ผานมาเทาน:น • Custom error documents. เม[# อ ผเขาชมเว, บ ไซต/ เ ปb ด หนาเว, บ ท"# ไ มม" ข อมลในเว, บ หนาเว, บ จะแสดง HTML หนา มาตรฐานพรอมขอความ error หากค2ณตองการสรางหนา error เอง และใชหนเว,บน:น หร[ออน2ญาตใหลกคาในเซร/ฟเวอร/ ใชไดเชนกน ท6าเคร[องหมายท"#ชอง Custom error documents # • Additional write/modify permissions (available only for Windows hosting). ฟq ง ค/ ช# น น": จ6 า เ ปk น ถ า Web applications ภายใตโดเมนค2ณ ใช file-based database (like Jet) ซ]#งเก,บไวท"#โฟลเดอร/ httpdocs หร[อ httpdocs แต การเล[อกฟqงค/ช#นน":ม"ผลกบความปลอดภยของระบบ • Use dedicated IIS application pool (available only for Windows hosting). ตวเล[ อกน": ใชเฉพาะ dedicated IIS application pool ส6าหรบ web application ในโดเมน การใช dedicated IIS application pool ช ว ย เ พ# ม ความเสถ" ย รของ application เน[# อ งจากกระบวนการ isolation mode ซ]# ง ท6 า ใหแตละเว, บ ไซต/ ท"# โ ฮสอยบนเซร/ ฟ เวอร/ สามารถจดสรรกระบวนการแยกจากกนของแตละ web application วธ"การน":ความผดพลาดใน application หน]#ง จะไม ท6าให application หย2ดการท6างาน ซ]#งเปkนประโยชน/มากเม[#อใช hosting package รวมกน 10. คลก OK ขณะน":เซร/ฟเวอร/พรอมท"#จะรองรบเว,บไซต/ใหม และค2ณสามารถ publish หร[อน6าเว,บไซต/ไปไวท"#เซร/ฟเวอร/ ค6าแนะน6าใน การ publishing เว,บไซต/ หมายเหต^ : หากค2ณโอนยายโดเมนนน":มาจากผรบฝากเว,บรายอ[#น ค2ณจะตองเปล"#ยน DNS address กบผรบจดช[อโด เมน # เนมใหช":มาท"#เซร/ฟเวอร/ใหมของค2ณ โดย login เขาสเว,บไซต/ท"#รบจดช[#อโดเมนเนม หาแบบ ฟอร/มส6าหรบจดการโด เมนเนม และ เปล"ยนการต:งคาเปkน DNS ปqจจ2บน hostnames servers ขอมลใหมจะกระจายไปในระบบ DNS ภายใน 48 ช#วโมง # • หากค2ณม"การจดทะเบ"ยนช[#อโดเมนตางๆท"#ตองการจะช":ไปยงเว,บไซต/ท"#โฮสต/บนเซร/ฟเวอร/น": ค2ณควรต:งคาเปkน domain aliases ดรายละเอ"ยดเพ#มเตมหวขอ การต:งคาช[#อโดเมนเพมเตมส6าหรบเว,บไซต/ (domain aliases) •

14

การจFากGดการใชงาน Resources ของเว5บไซต= เว,บ ไซต/ใหมหากค2ณตดต:งโดยไมไดใช domain templates คาตดต:งเร# มตนจะอน2 ญาตใหใชแบนด/วธไมจ6ากด หร[อ ไม จ6ากดการโอนถายขอมล (data transfer) และพ[:นท"เว,บไซต/ #
การจFากGดการใชงาน Resources ของเว5บไซต= 1. คลก domains จากน:น คลกโดเมนเนมท"#ตองการต:งคา 2. คลก Resource Usage 3. ปรบการต:งคา Resource ดงตอไปน": • Overuse policy. ระบ2ส#งท"#ควรจะท6า เม[#อพ[:นท"#เว,บไซต/ และแบนด/วดการโอนถายขอมลตอเด[อนเกนกวาโควตาท"#ม"อย แนะน6าใหต:งคา Option น":เปkน Overuse is allowed แตอยางไรก,ด"เว,บไซต/จะไมสามารถเขาไดเม[#อใช Resource เกน โควตา หมายเหต^ : Overuse policy ไมไดถกใชกบการจ6ากดขนาดเมลบอกซ/ ดงน:น ถาค2ณต:ง Overuse จะตองจดสรรพ[:นท"# ส6าหรบเมลบอกซ/ใหเพ"ยงพอ • Disk space. ระบ2 พ[:นท"# ดสก/ ท"#จ ะจดสรรใหบญช" hosting ของโดเมนในหนาวยของเมกกไบต/ พ[: นท"#ด สก/น": ร วมถ]งไฟล/ ท:งหมดท"#เก"ยวของกบเว,บไซต/ ไดแก contents, database, applications, mailboxes, log files, และไฟล/แบคอป # • Traffic. ระบ2จ6านวนขอมลท"#สามารถโอนถายไดในชวง 1 เด[อนในหนวยเมกะไบต/ • Subdomains. ระบ2จ6านวน sub-domain ท"#สามารถโฮสต/ภายใตโดเมนน": • Domain aliases. ระบ2จ6านวนช[#อโดเมนอ[#นท:งหมดท"#สามารถใชเปbดเว,บไซต/น": • Web users. ระบ2จ6านวนหนาเว,บสวนตว (personal Web pages) ท"#เจาของโดเมนสามารถจดสรรใหกบผใชอ[#นภายใต ช[#อโดเมนเนมของตน ฟqงค/ช#นน":สวนใหญผใชงานในสถาบนการศ]กษา ซ]#งโฮสต/ส6าหรบใหนกศ]กษา และพนกงานจดท6า Personal Web Page • FrontPage accounts (available only for Windows hosting). ระบ2จ6านวนสงส2ดของการเพ#ม Microsoft FrontPage accounts ท"#สามารถสรางไดส6าหรบเว,บไซต/น": • FTP accounts (available only for Windows hosting). ระบ2 จ6 า นวนสงส2 ด ของการเพ# ม FTP accounts ท"# ส ามารถ สรางไดส6าหรบเว,บไซต/ • Mailboxes. ระบ2จ6านวนเมลบอกส/ท"#สามารถม"ไดภายใตโดเมน • Mailbox quota. ระบ2จ6านวนพ[:นท"#ดสก/ท"#จดสรรเพ[อจดเก,บอ"เมล และ attachment files ในหนวยกโลไบต/ส6าหรบแตละ เมลบอกส/ภายใตโดเมน • Mail redirects. ระบ2จ6านวน mail forwarders ท"สามารถม"ไดภายใตโดเมน # • Mail groups. ระบ2จ6านวนสงส2ดของ mail groups ท"#สามารถสรางไดในโดเมน • Autoresponders. ระบ2จ6านวนการตอบสนองอตโนมต (automatic responses) ท"#สามารถต:งคาไดภายใตโดเมน • Mailing lists. ระบ2จ6านวน Mailing lists ท"เจาของโดเมนสามารถม"ไดภายใตโดเมนฟqงค/ช#น Mailing lists ใช GNU # Mailman software ซ]#งอาจจะตดต:งหร[อยงไมไดตดต:งบนเซร/ฟเวอร/ หากยงไมไดตดต:งโปรดตดตอผใหบรการของค2ณ • Total mailboxes quota (available only for Windows hosting) ระบ2จ6านวนพ[:นท"#ดสก/ท:งหมดส6าหรบเมลบอกส/ใน โดเมน • Databases (available only for Linux hosting). ระบ2จ6านวนฐานขอมล (databases) ท"สามารถม"ไดบนเว,บไซต/ # • MySQL databases and Microsoft SQL server databases (available only for Windows hosting). ร ะ บ2 จ6านวนสงส2ดของของ MySQL databases and Microsoft SQL server databases ท"#สามารถม"บนเว,บไซต/ • MySQL databases quota and Microsoft SQL databases quota (available only for Windows hosting). ระบ2จ6านวนพ[: นท"#ดสก/สงส2ดในหนวยเมกะไบต/ท"#จดสรรไวส6 าหรบ MySQL databases quota และ Microsoft SQL databases quota • ODBC connections (available only for Windows hosting). ระบ2 จ6 า นวนท: ง หมดของ ODBC connections ท"# สามารถใชไดบนเว,บไซต/ • ColdFusion DSN connections (available only for Windows hosting). ระบ2 จ6 า นวนท: ง หมดของ ColdFusion DSN connections ท"#สามารถใชไดบนเว,บไซต/ • Java applications. ระบ2จ6านวนส2งส2ดของ Java applications หร[อ applets ท"#สามารถตดต:งบนเว,บไซต/ • Shared SSL links (available only for Windows hosting). ระบ2จ6านวนของ Shared SSL links ท"#สามารถม"ไดบน เว,บไซต/ • Expiration date. ระบ2ระยะเวลาของบญช" hosting ของเว,บไซต/ ณ วนหมดอาย2 โดเมนจะถกระงบไมสามารถเขาชม เว,บไซต/ได รวมถ]ง FTP และเมล และเจาของเว,บไซต/จะไมสามารถ login เขาสระบบ control panel ได บญช" hosting ไมสามารถตออาย2โดยอตโนมต ดงน:น หากตองการตออาย2จะตองท6าตามข:นตอนดงน": • คลกไอคอน Domains (ในสวนของ navigation pane) > คลกโดเมนท"#ตองการตออาย2 > คลก Resource Usage > ชอง Expiration date ระบ2วนหมดอาย2ใหม > คลก OK > คลก Unsuspend > คลก OK

15

ข:นตอนการปiองกนเว,บไซต/ของค2ณจากการโจมต"จาก DoS และเพ[#อใหแนใจวาเว,บไซต/ของค2ณสามารถตอบสนองทนท" เม[#อม"ผเขาชมจ6านวนมาก ค2ณสามารถจ6ากดจ6านวนของการเช[#อมตอเขาชมเว,บไซต/พรอมกน และจ6ากดจ6านวนแบนด/วธท"#ผเขาชม เว,บไซต/สามารถผานได 1. คลกไอคอน Domains ในสวนของ navigation pane. 2. คลกโดเมนท"#ตองการ 3. คลก Bandwidth Limiting. 4. เล[ อ กท6 า เคร[# อ งหมายถกท"# ช อง Switch on bandwidth limiting และท"# ช อง Maximum bandwidth usage (KB/S) พมพ/ความเร,วสงส2ดในหนวยกโลไบต/ตอวนาท"ท"#เว,บไซต/สามารถใชในท2กๆการเช[#อมตอ เชน 128 5. เล[อ กท6 า เคร[# อ งหมายท"# ช อง Switch on connections limiting และท"# ช อง Connections limited พมพ/ จ6 า นวน สงส2ดของการเช[อมตอเขาชมเว,บไซต/พรอมกน เชน 100 # 6. คลก OK

การสรางและการ Publishing / Upload เว5บไซต= หากแพ,คเกจ hosting ของค2ณ รวมถ]ง การสรางเว,บไซต/ และบรการการจดการโดยใช Sitebuilder ค2ณสามารถสรางและ publish เว,บไซต/โดยใช Sitebuilder หร[อค2ณสามารถสราง content ของเว,บไซต/ (หนาเว,บ, สคลปต/ และไฟล/รปภาพตางๆ) บน คอมพวเตอร/ของค2ณ และ publish ข:นไปไวบนเซร/ฟเวอร/ไดหลากหลายวธ"ตอไปน": • ผานการเช[#อมตอ FTP (วธ"พ[:นฐานและงายท"#ส2ด) • ผาน file manager ของ control panel • ผานการเช[#อมตอ Secure Shell (ส6าหรบผใช Microsoft Windows operating systems) การสรางและการ Publishing / Upload เว5บไซต=ผาน Sitebuilder ข:นตอนการเร#มตนสรางเว,บไซต/ผาน Sitebuilder 1. ไปท"# Domains > domain name > Edit in Sitebuilder จะปรากฎหนาตาง Sitebuilder 2. เล[อก Create your site และคลก Next ค6าแนะน6าเพ#มเตมในการสรางหร[อแกไขเว,บไซต/ ดรายละเอ"ยดเพ#มเตมท"# http://download1.parallels.com/SiteBuilder/4.5.0/doc/user/en_US/html/index.htm การ Publishing / Upload เว5บไซต=ผาน FTP ข:นตอนการ Publishing / Upload เว,บไซต/ผาน FTP : 1. เช[#อมตอกบเซร/ฟเวอร/ดวยโปรแกรม FTP client โดยใช FTP account ท"#ค2ณระบ2ในข:นตอนการต:งคาของบญช" hosting หร[ อ FTP Account ท"# ไ ดจากผใหบรการ FTP Address ค[ อ ftp://your-domain-name.com และเว, บ ไซต, ข องค2 ณ ค[ อ www.your-domain-name.com เปbดใชงาน passive mode ถาค2ณม"ระบบ firewall 2. อพโหลดไฟล/ และไดเรคทอร"#ทตองการใหเขาถ]งเว,บไซต/ (เปbดเว,บ) ผาน HTTP ไปยงไดเรคทอร"# httpdocs และไฟล//ได "# เรคทอร"#ท"#ตองการเขาถ]งเว,บไซต/ผานทาง SSL Protocol ไปยงไดเรคทอร"# httpdocs 3. วาง CGI scripts ลงในไดเรคทอร"# cgi-bin 4. ปbด FTP session. การเปล>\ยนรหGสผาน FTP ข:นตอนการเปล"#ยนรหสผาน FTP ของเจาของเว,บไซต/ : 1. ไปท"# Domains > domain name > Web Hosting Settings 2. ต:งรหสผานใหม 3. คลก OK
การใช FTP Account ท>\สรางเพA\มขo)น (Windows Hosting) หากค2ณท6างานบนเว,บไซต/ของค2ณรวมกบบ2คคลอ[#นหร[อม"การสราง Subdomain ส6าหรบผใชงานอ[#น ค2ณอาจตองการสราง FTP Account เพ#มเตม การสราง FTP Account เพA\มเตAม ข:นตอนการสราง FTP Account เพ#มส6าหรบโดเมนเด"ยวกน 1. ท"หนาหลก คลก FTP Accounts #

16

2. ท"แถบ Additional FTP Accounts คลก Add New FTP Account. # 3. ต:งช[#อ FTP account name ท"#ตองการในชองท"ก6าหนด # 4. ระบ2 Home directory โดยคลกเล[ อ ก ก6าหนดไดเลย และเล[ อ กไดเรคทอร"# ท"# ต องการ หร[ อ ค2 ณ สามารถระบ2 path ลงในชองท"#

5. ชอง New password / Confirm password พมพ/รหสผานใหม และพมพ/ย[นยนรหสผานใหมอ"กคร:ง 6. โดยปกต Hard disk quota จะต: ง เปk น Unlimited ในการต: ง คาใหมท"# ต องการ เอาเคร[# อ งหมายออกจากชอง Unlimited และพมพ/พ[:นท"ดสก/ท"#ตองการในหนวยเมกะไบต/ลงในชอง Hard disk quota # 7. หากท6าเคร[#องหมายท"#ชอง Read permission ผใช FTP Account จะสามารถดคอนเทนต/ของไดเรคทอร"# home และ ดาวน/โหลดไฟล/ลงมาได 8. หากท6าเคร[#องหมายท"# ชอง Write permission ผใช FTP Account จะสามารถสราง ด เปล"#ยนช[#อ และลบไดเรคทอร"# homeได • หากค2ณไมไดใชสทธ‘ใดๆ การเช[#อมตอของ FTP Account ท"#เพ#มเตม สามารถท6าไดแตผใช FTP Account ท"#เพ#มจะ ไมเห,นไดเรคทอร"# home 9. คลก OK จากน:น FTP account ใหมจะถกเพ#มทนท" การลบ FTP Accounts ท>\เพA\มขo)น ข:นตอนการลบ FTP Account ท"#เพ#มข]:น : 1. ท"หนา Home page คลก FTP Accounts # 2. ท"แถบ Additional FTP Accounts เล[อกท6าเคร[องหมายท"#ตองการลบ และคลก Remove # # 3. ย[นยนการลบ และคลก OK

การ Publishing / Upload เว5บไซต=ผาน File Manager ของ Parallels Plesk Panel ข:นตอนการอพโหลดไฟล/ผาน File Manager ของ Parallels Plesk Panel : 1. Log in เขาสระบบ Parallels Plesk Panel 2. ไปท"# Domains > domain name > File Manager 3. สรางและอพโหลดไฟล/ และไดเรคทอร"# วางไฟล/ และไดเรคทอร"ท"#ตองการใหเขาถ]งเว,บไซต/ (เปbดเว,บ) ผาน HTTP ไวท"#ไดเรคทอร"# httpdocs และไฟล//ไดเรคทอ # ร"#ทจะตองเขาถ]งเว,บไซต/ผานทาง SSL protocol ไวท"#ไดเรคทอร"# httpsdocs วาง CGI scripts ลงในไดเรคทอร"# cgi-bin "# • การสรางไดเรคทอร"#ใหม คลก Add New Directory. • การสรางไฟล/ใหมในไดเรคทอร"#ท"#ตองการ คลก Add New File > ในสวน File creation ก6าหนดช[อไฟล/ > เล[อก # ท6าเคร[องหมายท"#ชอง Use html template หากค2ณตองการจดการไฟล/โดยเพ#ม HTML พ[:นฐานลงไปในไฟล/ใหม # > คลก OK หนาจอจะเปbดและอน2ญาตใหค2ณใสช[อคอนเทนต/ หร[อ source html-formatted ของไฟล/ใหม และคลก # OK • การอพโหลดไฟล/จากเคร[#องคอมพวเตอร/ข]:นไปไวบนเซร/ฟเวอร/ คลก Add New File > ก6าหนด path ของไฟล/ลง ในชอง File source (หร[อคลก Browse เพ[อเล[อกไฟล/ทตองการ) > คลก OK # "# • การแกไขหนาเว, บเพจ (ส6าหรบผใช Microsoft Internet Explorer) > คลก เม[#อจะแกไขไฟล/ HTML Parallels Plesk Panel จะเปb ด ไปหนา WYSIWYG ถาค2 ณ ตองการแกไข source code ของไฟล/ HTML > คลก HTML เม[# อ ตองการกลบไปโหมด WYSIWYG คลก Design • การแกไข source code ของไฟล/, คลก • การเร"ยกดไฟล/, คลก • การแกไขช[#อไฟล/ หร[อไดเรคทอร"#, คลก พมพ/ชอไฟล/ใหม และคลก OK [# • การคดลอก หร[ อ โยกยายไฟล/ หร[ อ ไดเรคทอร"# ไ ปเก, บ ไวท"# ใ หม > เล[ อ กไฟล/ หร[ อ ไดเรคทอร"# ท"# ต องการ โดยท6 า เคร[#องหมายท"#ชอง > คลก Copy/Move ก6าหนดต6าแหนงปลายทางของไฟล/หร[อไดเรคทอร"#ท"#ตองการคดลอกหร[อ เปล"ยนช[#อ > คลก Copy เพ[อคดลอก หร[อคลก Move เพ[อท6าการโยกยาย # # # • การ Update วนท"#สรางไฟล/ หร[อไดเรคทอร"# > คลก Change timestamp เพ[อเปล"#ยนเปkนเวลาทองถ#นปqจจ2บน # • การลบไฟล/ หร[อไดเรคทอร"# ท6าเคล[อนหมายในชองท"ตองการ และคลก Remove เพ[อย[นยนการลบ # # # จากน:นคลก OK เม[#อค2ณอพโหลดคอนเทนต/ผาน File Manager หร[อ FTP, control panel จะก6าหนด access permissions ในการเขา ถ] ง ไฟล/ และไดเรคทอร"#โดยอตโนมต หากค2ณตองการเปล"#ยนแปลง permissions ของไฟล/ และไดเรคทอร"# โปรดดราย ละเอ" ย ดเพ# ม เตมหวขอ • การต:งคา access permissions ของไฟล/และไดเรคทอร"#

17

การ Publishing / Upload เว5บไซต=ผาน SSH Connection หากเคร[#องคอมพวเตอร/ของค2ณเปkนระบบปฏบตการ Linux หร[อ FreeBSD และค2ณตองการเขาถ]ง server shell ใชค6าส#ง ‗scp เพ[#อคดลอกไฟล/ และไดเรคทอร"#ไปยงเซร/ฟเวอร/ scp your_file_name login@remoteserver.com:path เพ[#อคดลอกไฟล/ และscp –r your_directory_name login@remoteserver.com:path เพ[# อ คดลอกไดเรคทอร"# หลงจากอพโหลดค2 ณ สามารถ ท6างานกบไฟล/และไดเรคทอร"#ของบญช"ค2ณ โดยใชโปรแกรมเว,บ Parallels Plesk Panel (Domains > domain name > SSH Terminal) การ Publishing / Upload เว5บไซต=ผาน Microsoft FrontPage (Windows Hosting) Microsoft Front Page ม"วธ"การท6าเว,บไซต/ 2 วธ" ค[อ disk-based และ server-based โดยท"#วธ" disk-based ค2ณสามารถ สราง FrontPage Web site บนฮาร/ ด ดสในเคร[# อ งคอมพวเตอร/ ข องค2 ณ เอง แลวจ] ง อพโหลดไวข]: น ไปท"# เ ว, บ เซร/ ฟ เวอร/ สวนท"# Server-based ค2ณสามารถสรางและท6างานโดยตรงกบเว,บเซร/ฟเวอร/ และไมตองท6าการอพโหลดภายหลง ในสวนน":จ6าม"ค6าแนะน6า ในการอพโหลดเว,บไซต/แบบ disk-based ค2 ณ สามารถอพโหลดเว, บ ไซต/ แ บบ disk-based ผาน FTP หร[ อ HTTP หากเซร/ ฟ เวอร/ ข องค2 ณ ท6 า งานบน Front Page Server Extensions ค2 ณ ตองอพโหลดเว, บ ไซต/ ผ าน HTTP เชน http://your-domain.com/MyWebSite หากเซร/ ฟ เวอร/ ร องรบ FTP เชน ftp://ftp.your-domain.com/myFolder หลงจากอพโหลดไฟล/ ค2 ณ สามารถจดการเว, บ ไซต/ ผ าน FrontPage Server Extensions
ขG)นตอนการ เขาสหนาจอการจGดการ FrontPage Server Extensions 1. Log in เขาสระบบ Parallels Plesk Panel 2. คลกโดเมนเนมท"#ตองการ 3. ในการจดการเว, บ ไซต/ ท"# ไ มไดใช SSL > เปb ด Web Site ท"#ก ล2 มเมนหลก > คลก Frontpage Webadmin ในการ จดการ SSL เว,บไซต/ > เปbด Web Site ท"กล2มเมนหลก > คลก Frontpage SSL Webadmin # 4. พมพ/ Log in และรหสผานของ FrontPage administrator > คลก OK ค6 า แนะน6 า : ในการใช FrontPage Server Extensions ดในสวนออนไลน/ help (Frontpage > Webadmin > help) หร[อดท"# Microsoft Web site การ Publishing / Upload จาก Microsoft FrontPage ผาน FTP ข:นตอนการ Publishing ไฟล/ผาน FTP : 1. เปbดโปรแกรม FrontPage 2. เปbดเว,บไซต/ FrontPage > เปbดเมน File และเล[อกรายการ Open Site 3. ไปท"# Remote Web site > คลกแถบ Web Site > คลก Remote Web Site ดานลางหนาตาง 4. ต:งคา Remote Web Site Properties: • คลกป2sม Remote Web Site Properties ท"#ม2มขวาบน • เล[อก FTP เพ[อ remote Web server # • ในชอง Remote Web site location พมพ/ host name (เชน ftp://ftp.your-domain.com) • ในชอง FTP directory พมพ/ไดเรคทอร"#ของ FTP หากค2ณม"เพ"ยง 1 FTP แตหากไมใชใหปลอยวางไว • เล[อกท6าเคร[#องหมายท"#ชอง Use Passive FTP หากเคร[#องคอมพวเตอร/ หร[อเซร/ฟเวอร/ม" Firewall ปiองกน 5. คลก OK เพ[อเช[#อมตอกบ Remote Site # การเร"ยกด Remote Wed site จะแสดงไฟล/ทค2ณม"ในเคร[#องคอมพวเตอร/ และใน Remote site "# 6. คลก Publish Web site ท"ม2มขวาลาง # การ Publishing / Upload จาก Microsoft FrontPage ผาน HTTP ข:นตอนการ Publishing ไฟล/ผาน HTTP บนเซร/ฟเวอร/ทรองรบ FrontPage Server Extensions: "# 1. เปbดโปรแกรม FrontPage 2. เปbดเว,บไซต/ FrontPage > เปbดเมน File และเล[อกรายการ Open Site 3. ไปท"# Remote Web site > คลกแถบ Web Site > คลก Remote Web Site ดานลางหนาตาง 4. คลก Remote Web Site Properties ท"#ม2มขวาลาง 5. ท"แถบ Remote Web Site ภายใต Remote Web server type, คลก FrontPage หร[อ SharePoint Services # 6. ท"# ช อง Remote Web site location พมพ/ Internet address รวมถ] ง protocol ของ remote Web site ท"# ค2 ณ ตองการ อพโหลดโฟลเดอร/และไฟล/ เชน http://www.your-domain.com หร[อคลก Browse เล[อกไฟล/ท"#ตองการ 7. ต:งคาอ[#นๆดงน": • การใช Secure Sockets Layer (SSL) เพ[อความปลอดภยของชองทางการส[อสารขอมลท"#ส6าคญ > คลก # #

18

Encryption connection required (SSL) การเช[#อมตอ SSL บนเว,บเซร/ฟเวอร/ เซร/ฟเวอร/จะ configure ใบรบรอง ความปลอดภย security certificate จากสถาบนผม"อ6านาจออกใบรบรอง หากเซร/ฟเวอร/ไมรองรบ SSL ไ ม ต อ ง ท6 า เคร[องหมายท"#ชอง มฉะน:นค2ณจะไมสามารถอพโหลดโฟลเดอร/และไฟล/ไปท"# Remote Web site ได # • การลบ code ประเภทท"# เ ฉพาะจากหนาเว, บ ขณะท"# ก6 า ลงอพโหลด > ท"# แ ถบ Optimize HTML เล[ อ ก option ท"# ค2 ณ ตองการ • การเปล"ยน option เร#มตนในการ publishing > ท"#แถบ Publishing เล[อก option ท"ค2ณตองการ # # 8. คลก OK เพ[อเช[#อมตอกบ Remote Site # การเร"ยกด Remote Wed site จะแสดงไฟล/ทค2ณม"ในเคร[#องคอมพวเตอร/และใน Remote site "# 9. คลก Publish Web site ท"#ม2มขวาลาง

การใช Microsoft FrontPage Accounts ท>\เพA\มขo)น (Windows Hosting) หากค2ณท6างานบนเว,บไซต/ของค2ณรวมกบบ2คคลอ[#นหร[อม"การสราง Subdomain ส6าหรบผใชงานอ[#น ค2ณอาจตองการสราง Microsoft FrontPage Accounts เพ#มเตม
การสราง Microsoft FrontPage Accounts เพA\มเตAม ข:นตอนการสราง Microsoft FrontPage account เพ#มส6าหรบโดเมนเด"ยวกน : 1. ไปท"# Domains > domain name > Web Site group title menu > FrontPage Management. 2. คลก Add New FrontPage Account. 3. ก6าหนด Login และ Password ของบญช"ใหม 4. หากค2ณตองการจ6ากดจ6านวนพ[:นท"#ดสก/ของบญช"ใหมน": น6าเคร[#องหมายออกจากชอง Unlimited และพมพ/จ6านวนพ[:นท"# ดสก/ท"#ตองการในหนวยเมกกะไบต/ลงท"#ชอง Hard disk quota • เม[อม"การใชพ[:นท"ดสก/เกนกวาท"#ก6าหนด เจาของบญช"จะไมสามารถเพ#มไฟล/บนพ[:นท"#เว,บของตนได # # 5. คลก OK เพ[อส:นส2ดการสราง Microsoft FrontPage account. # การเปล>\ยนการตG)งคา Microsoft FrontPage account ท>\เพAมขo)น \ ข:นตอนการเปล"#ยนการต:งคา Microsoft FrontPage account ท"#เพ#มข]:น : 1. ไปท"# Domains > domain name > Web Site ท>\กล^มเมนหลGก > FrontPage Management. 2. คลกบญช"ท"#ตองการในรายการท"#แสดง 3. ปรบเปล"ยนคาตามท"#ตองการ > และคลก OK เพ[อบนท]กการเปล"ยนแปลง # # # การลบ Microsoft FrontPage account ท>\เพAมขo)น \ ข:นตอนการลบ Microsoft FrontPage account ท"#เพ#มข]:น : 1. ไปท"# Domains > domain name > Web Site ท>\กล^มเมนหลGก > FrontPage Management. 2. เล[อกท6าเคร[#องหมายชอง Account ท"#ตองการ 3. คลก Remove 4. ย[นยนการลบ และคลก OK

การเปล>\ยนการตG)งคา Microsoft FrontPage (Windows Hosting) หากค2ณตองการ ค2 ณสามารถต: ง Microsoft FrontPage เพ[#อ ใช IIS Index Server เพ[#อ สราง index แบบเต, ม ขอความ (full-text index) บนเว,บไซต/
ขG)นตอนการทFา Microsoft FrontPage เปpน IIS Index Server 1. ไ ป ท"# Domains > domain name > Web Site ท>\ ก ล^ ม เ ม น ห ลG ก > FrontPage Management > Preferences. 2. เล[อกท6าเคร[#องหมายท"#ชอง Use the IIS Index Server และคลก OK หากบนเว,บไซต/ค2ณใชแบบฟอร/ม FrontPage ในการสงขอมลทางอ"เมล ค2ณอาจจะตองการต:งคาตอไปน": • SMTP mail server that will be used for sending mail. คาเร# ม ตน SMTP Server ระบ2 DNS Zone ของ โดเมนส6าหรบสงอ"เมล หาก SMTP Server ไมระบ2 Zone FrontPage จะใชบรการเมลไปท6างานบนเซร/ฟเวอร/ท"#โดเมน โฮสต/อย

19

•

Sender's e-mail address. คาเร#ม ตนจะใชอ" เมลของเจาของโดเมน หากอ" เมลน: นไมไดระบ2 ไวใน profile ของ เจาของโดเมน FrontPage จะใชอ" เมลของ Client เปk นอ" เมลของโดเมน แตหากอ" เมลของ Client ไมไดระบ2ไวใน profile ของ Client ก,จะใชอ"เมลของ Administrator แทน

ขG)นตอนการเปล>\ยน preferences: 1. ไ ป ท"# Domains > domain name > Web Site group title menu > FrontPage Management > Preferences. 2. ใน Mail Settings ก6าหนด SMTP server และอ"เมลท"#ค2ณตองการใช และคลก OK

การ Publishing / Upload เว5บไซต=ผาน Adobe Dreamweaver กอนจะอพโหลดเว, บ ไซต/ ผ าน Dreamweaver ค2 ณ ตองก6 า หนดคา properties กอน ค2 ณ ตองต: ง คาให Dreamweaver ทราบวาค2ณเก,บไฟล/ไวท"#ไหนในคอมพวเตอร/และเม[#อระบ2เซร/ฟเวอร/ท"#ค2ณตองการอพโหลดเว,บไซต/
ขG)นตอนการกFาหนดคา site ใน Dreamweaver 1. ท"เมน Site > เล[อก New Site จะปรากฎหนาจอเพ[อต:งคา # # 2. คลกแถบ Advanced 3. ใน category Local Info ก6าหนดคาตอไปน": • Site name ช[อเว,บจะแสดงท"#แถบช[อของเว,บบราวเซอร/ # # • Local root folder ระบบโฟลเดอร/ในเคร[#องคอมพวเตอร/ค2ณท"#เก,บไฟล/ทงหมดไว เชน c:\My Site : • Default images folder ระบ2โฟลเดอร/ท"#เก,บไฟล/รปภาพไว เชน c:\My Site\images • HTTP address ระบ2โดเมนเมนของค2ณ เชน http://your-domain.com 4. ท"เมน Category > เล[อกไอเมน Remote Info # 5. ท"#เมน Access > เล[อก Option FTP สวนใหญ เซร/ฟเวอร/จะรองรบการอปโหลดผาน FTP (File Transfer Protocol โดย ท#วไปใชส6าหรบการโอนไฟล/ผานอนเตอร/เน,ต) 6. ระบ2การต:งคาตอไปน": • FTP host. พมพ/ช[#อ FTP host ไมตองระบ2 ftp://prefix. For example, your-domain.com • • • 7. Host directory. ระบ2ไดเรคทอร"#บนเซร/ฟเวอร/ทเว,บไซต/อย ในท"#น":ใชเปkน httpdocs "# Login and password. ระบ2 login name และ password ในการเขาส FTP account. Use passive FTP. เล[อก option น": หากเคร[#องคอมพวเตอร/ม" firewall

เพ[อใหแนใจวาค2ณก6าหนด login และ password ถกตอง และ Dreamweaver สามารถเช[#อมตอกบเซร/ฟเวอร/ได > คลก # Test 8. บนท]กการต:งคา คลก OK ขG)นตอนการ publish เว5บไซต= 1. เปbดเว,บไซต/ของค2ณใน Dreamweaver 2. ท"เมน Site Put เล[อก Put option (กด Ctrl+Shift+U พรอมกน) #

การเร>ยกดตGวอยางเว5บไซต= เม[#อค2ณ publish เว,บไซต/ไปไวบนเซร/ฟเวอร/ ค2ณอาจจะตองการใหแนใจวาท2กฟqงค/ช#นท6างานไดเปkนปกต ค2ณสามารถเร"ยก ดตวอยางเว,บไซต/ผานเว,บบราวเซอร/ แมวาขอมลบนโดเมนเนมยงไมถกน6าข]:นบนระบบโดเมน หมายเหต^ : Adobe Flash และ CGI scripts จะไมแสดงในการเร"ยกดตวอยาง นอกจากน": การเร"ยกดตวอยางเว,บไซต/ไมท6างาน ส6าหรบเว,บไซต/และหนาเว,บท"#รวม absolute paths ไปไฟล/อ[#นๆ (เชน <a href="http://domain.tld/image.gif">)

20

ขG)นตอนการดตGวอยางเว5บไซต= 1. ไปท"# Domains > domain name. 2. คลก Site Preview.

การตG)งคา Configuring ASP.NET (Windows Hosting) ASP.NETเปk นช2ด เคร[# อ งม[ อ ท"# flexible และเทคโนโลย"ก ารพฒนาเว, บ ท"# ช วยใหค2 ณใช applications based บน ASP.NET framework. Parallels Plesk Panel รองรบท:ง 1.1.x and 2.0.x versions of the .NET framework และชวย configuring ของ การต:งคา การ configuring ASP.NET สFาหรGบโดเมน สวนใหญการต:งคา configuring ASP.NET ตองม"การ customized ฟqงค/ช#น ASP.NET applications ในรปแบบท"#ตองการ สามารถแกไขผาน Parallels Plesk Panel
ขG)นตอนการ configure ASP.NET สFาหรGบโดเมน 1. ท"หนา Home Page > คลกโดเมนเนมท"#ค2ณตองการ # 2. คลก ASP.NET Settings ในกล2ม Hosting 3. ต:งคา string ท"#ระบ2ขอมลการเช[#อมตอฐานขอมลส6าหรบ ASP.NET applications ซ]#งใชฐานขอมล option น":ใชไดเฉพาะ ASP.NET 2.0.x. เม[#อ ค2ณเปbด หนาการ Configure ASP.NET คร:งแรก จะแสดงตวอยางพารามเตอร/ ก ารเช[# อมตอกบโครงสรางท#วไป ค2ณ สามารถลบและระบ2คา string ของค2ณเอง • การเพ#ม string กรอกขอมลท"#ตองการในชอง Name และ Connection Parameters และคลกท"# • การลบ string คลก 4. ต:งคาขอความ error ท"จะแสดงโดย ASP.NET applications ท"ชอง Custom Error Settings field: # # • On – ใชเปbดขอความ error • Off – ยกเลกใชขอความ error และแสดงรายละเอ"ยด error • Remote Only – แสดงขอความ error เฉพาะลกคาท"# remote และ ASP.NET error จะแสดงท"โฮสต/ท#วไป # • การเพ#มขอความ error ใหม (จะเปbดใช เวนแตโหมด off ถกเล[อก) กรอกคาในชอง Status Code และ Redirect URL และคลก • Status Code ก6าหนดผลลพท/โคด HTTP ท"จะแสดงหนา error # • Redirect URL ก6าหนด URL ของหนา error ท"แสดงขอมล error ใหลกคา # เน[#องจาก conflicts ค2ณไมสามารถเพมขอความ error ใหมดวย error code ท"#ม"อยแลว แตค2ณสามารถก6าหนด URL ใหมส6าหรบ code ท"ม"อยแลว # • การลบขอความ error จาก list > คลกท"# 5. การต:งคา Configure ท"#ชอง Compilation and Debugging field: • การตรวจสอบภาษาท"#ใชเปkนคาเร#มตนในไฟล/รวม dynamic > เล[อกรายการ Page default language จากบญช" • การเปbดใช compiling retail binaries > เอาเคร[องหมายออกจากชอง Switch on debugging # • การเปbดใช compiling debug binaries > เล[อกท6าเคร[องหมายท"#ชอง Switch on debugging # ในกรณ" น": Source code ท"# error จะแสดงในขอความหนาท"# ใ ชในการหาสาเหต2 น": หมายเหต2 : เม[# อ รนโปรแกรมใน debug mode memory และ/หร[ อ ประสทธภาพ overhead เกดข]: น แนะน6 า ใหใช debug เม[# อ ทดสอบโปรแกรม และ ยกเลก debug กอนปรบใชโปรแกรมจรง 6. การต:งคา Configure encoding ส6าหรบ ASP.NET applications ในสวน Globalization Settings • การต:งคา adopted encoding ส6าหรบ incoming requests ท:งหมด เตมคา Request encoding (คาเร#มตนเปkน utf-8) • การต:งคา adopted encoding ส6าหรบการตอบกลบท:งหมด เตมคา encoding ท"#ชอง Response encoding (คา เร#มตนเปkน utf-8) • การต:ง คา encoding จะตองใชคาเร# ม ตนเพ[# อ แยกไฟล/ .aspx, .asmx, and .asax files, เตมคา encoding ท"#ช อง File encoding (คาเร#มตนเปkน Windows-1252) • การต:ง คา culture จะตองใชคาเร# ม ตนส6 า หรบประมวลผล incoming web requests เล[ อ กรายการท"# ต องการจาก Culture list

21

การต:งคา culture จะตองใชคาเร# ม ตนเม[# อการประเมนผลการคนหา locale-dependent resource เล[อ กรายการท"# ตองการจาก UI Culture list 7. ช2ดรหสเขาถ]งระดบความปลอดภยท"#เช[อถ[อไดของ ASP.NET applications ท"ชอง Code Access Security # # CAS trust level ค[ อ เขตรกษาความปลอดภยท"# applications ถกระบ2 ไ ว การก6 า หนด resource ของเซร/ ฟ เวอร/ ท"# applications สามารถเขาถ]งได หมายเหต^ : เม[อม"การก6าหนดเง[#อนไขระดบท"#เช[อถ[อไดต#6าไป สงผลใหการท6างานไมถกตอง รายละเอ"ยดเพ#มเตมเก"#ยว กบ # # permissions levels ดท"# http://msdn.microsoft.com/library/enus/dnnetsec/html/THCMCh09.aspframe=true#c09618429_010 8. การเปbดใช auxiliary scripts ท"ชอง Script Library Settings การก6าหนดการต:งคา script library จ6าเปkนอยางย#งหาก # การตรวจสอบการควบค2มเว,บถกใชบนเว,บไซต/ ฟqงค/ช#นน":ใชไดเฉพาะ ASP.NET 1.1.x. • หากค2ณตองการใช auxiliary scripts (โดยเฉพาะใช script พฒนาตรวจสอบขอมลขาเขา input data) รองรบการต:ง คาส6าหรบ .NET framework script library โดยปiอน path เร#มตน โดยใส domain root directory อยขางหนา โดย forward ไ ป ท"# ช อ ง Path to Microsoft script library ห ร[ อ ค ล ก ไ อ ค อ น folder ต ด ก บ ช อ ง Path to Microsoft script library และคลก browse เพ[อเล[อก pathท"#ตองการ # • การเร#มตนการตดต:งไฟล/อตโนมต เล[อกท6าเคร[#องหมายท"#ชอง install หากไฟล/ม"อยแลวจะถกเข"ยนใหม 9. ช2ดพารามเตอร/ของ Session ลกคาท"#ชอง Session Settings • การต:งคา authentication mode เร#มตนของ applications เล[อกรายการท"#ตองการจาก Authentication mode ของ Windows จะถกเล[อก หากรปแบบของ IIS authentication ม"การใชงาน • การต:งคาเวลารอการใชงานเคร[องกอนท"จะปbดไป (idle time) ระบ2จ6านวนนาท"ท"#ตองการในชอง Session timeout # # 10. คลก OK เพ[อย[นยนการต:งคาใหม # หมายเหต^ : Parallels Plesk Panel รองรบการ configurations แยกส6าหรบ .NET framework version ตางกน (1.1.x and 2.0.x). •

การ Configure ASP.NET สFาหรGบ Virtual Directory การปรบปร2งประสทธภาพของ ASP.NET Parallels Plesk Panel สามารถใชการต: งคา individual ของ.NET framework ตอ virtual directory.
การ configure ASP.NET ส6าหรบ virtual directory: 1. ท"หนา home page คลกช[อโดเมนท"ตองการ # # # 2. คลก Web Directories 3. คลก Browse เพ[อเล[อก directory ท"ตองการและคลก enter # # 4. คลก ASP.NET Settings 5. ต:งคา string ท"#ระบ2ขอมลการเช[#อมตอฐานขอมลส6าหรบ ASP.NET applications ซ]#งใชฐานขอมล option น":ใชไดเฉพาะ ASP.NET 2.0.x. เม[#อ ค2ณเปbด หนาการ Configure ASP.NET คร:งแรก จะแสดงตวอยางพารามเตอร/ ก ารเช[# อมตอกบโครงสรางท#วไป ค2ณ สามารถลบและระบ2คา string ของค2ณเอง • การเพ#ม string กรอกขอมลท"#ตองการในชอง Name และ Connection Parameters และคลกท"# • การลบ string คลก 6. ต:งคาขอความ error ท"จะแสดงโดย ASP.NET applications ท"ชอง Custom Error Settings field: # # • On – ใชเปbดขอความ error • Off – ยกเลกใชขอความ error และแสดงรายละเอ"ยด error • Remote Only – แสดงขอความ error เฉพาะลกคาท"# remote และ ASP.NET error จะแสดงท"โฮสต/ท#วไป # • การเพ#มขอความ error ใหม (จะเปbดใช เวนแตโหมด off ถกเล[อก) กรอกคาในชอง Status Code และ Redirect URL และคลก • Status Code ก6าหนดผลลพท/โคด HTTP ท"จะแสดงหนา error # • Redirect URL ก6าหนด URL ของหนา error ท"แสดงขอมล error ใหลกคา # เน[#องจาก conflicts ค2ณไมสามารถเพมขอความ error ใหมดวย error code ท"#ม"อยแลว แตค2ณสามารถก6าหนด URL ใหมส6าหรบ code ท"ม"อยแลว # • การลบขอความ error จาก list > คลกท"# 7. การต:งคา Configure ท"ชอง Compilation and Debugging field: # • การตรวจสอบภาษาท"#ใชเปkนคาเร#มตนในไฟล/รวม dynamic > เล[อกรายการ Page default language จากบญช" • การเปbดใช compiling retail binaries > เอาเคร[องหมายออกจากชอง Switch on debugging # • การเปbดใช compiling debug binaries > เล[อกท6าเคร[องหมายท"#ชอง Switch on debugging #

22

ในกรณ" น": Source code ท"# error จะแสดงในขอความหนาท"# ใ ชในการหาสาเหต2 น": หมายเหต2 : เม[# อ รนโปรแกรมใน debug mode memory และ/หร[ อ ประสทธภาพ overhead เกดข]: น แนะน6 า ใหใช debug เม[# อ ทดสอบโปรแกรมและ ยกเลก debug กอนปรบใชโปรแกรมจรง 8. การต:งคา Configure encoding ส6าหรบ ASP.NET applications ในสวน Globalization Settings • การต:งคา adopted encoding ส6าหรบ incoming requests ท:งหมด เตมคา Request encoding (คาเร#มตนเปkน utf-8) • การต:งคา adopted encoding ส6าหรบการตอบกลบท:งหมด เตมคา encoding ท"#ชอง Response encoding (คา เร#มตนเปkน utf-8) • การต:งคา encoding จะตองใชคาเร# ม ตน เพ[#อ แยกไฟล/ .aspx, .asmx, and .asax files, เตมคา encoding ท"#ช อง File encoding (คาเร#มตนเปkน Windows-1252) • การต:ง คา culture จะตองใชคาเร# ม ตนส6 า หรบประมวลผล incoming web requests เล[ อ กรายการท"# ต องการจาก Culture list • การต:งคา culture จะตองใชคาเร# ม ตนเม[# อการประเมนผลการคนหา locale-dependent resource เล[อ กรายการท"# ตองการจาก UI Culture list 9. ช2ดรหสเขาถ]งระดบความปลอดภยท"# เช[#อถ[อไดของ ASP.NET applications ท"#ชอง Code Access Security CAS trust level ค[อ เขตรกษาความปลอดภยท"# applications ถกระบ2ไว การก6าหนด resource ของเซร/ฟเวอร/ท"# applications สามารถ เขาถ]งได หมายเหต^ : เม[อม"การก6าหนดเง[#อนไขระดบท"#เช[อถ[อไดต#6าไป สงผลใหการท6างานไมถกตอง รายละเอ"ยดเพ#มเตมเก"#ยว ก บ # # permissions levels ดท"# http://msdn.microsoft.com/library/enus/dnnetsec/html/THCMCh09.asp? frame=true#c09618429_010 10. การเปbด ใช auxiliary scripts ท"# ช อง Script Library Settings การก6 า หนดการต: ง คา script library จ6 า เปkนอยางย# ง หากการตรวจสอบการควบค2มเว,บถกใชบนเว,บไซต/ ฟqงค/ช#นน":ใชไดเฉพาะ ASP.NET 1.1.x. • หากค2ณตองการใช auxiliary scripts (โดยเฉพาะใช script พฒนาตรวจสอบขอมลขาเขา input data) รองรบการต:ง คาส6าหรบ .NET framework script library โดยปiอน path เร#มตน โดยใส domain root directory อยขางหนา โดย forward ไ ป ท"# ช อ ง Path to Microsoft script library ห ร[ อ ค ล ก ไ อ ค อ น folder ต ด ก บ ช อ ง Path to Microsoft script library และคลก browse เพ[อเล[อก path ท"#ตองการ # • การเร#มตนการตดต:งไฟล/อตโนมต เล[อกท6าเคร[#องหมายท"#ชอง install หากไฟล/ม"อยแลวจะถกเข"ยนใหม 11. ช2ดพารามเตอร/ของ Session ลกคาท"#ชอง Session Settings • การต:งคา authentication mode เร#มตนของ applications เล[อกรายการท"#ตองการจาก Authentication mode ของ Windows จะถกเล[อก หากรปแบบของ IIS authentication ม"การใชงาน • การต:งคาเวลารอการใชงานเคร[องกอนท"จะปbดไป (idle time) ระบ2จ6านวนนาท"ท"#ตองการในชอง Session timeout # # 12. คลก OK เพ[อย[นยนการต:งคาใหม # หมายเหต^ : Parallels Plesk Panel รองรบการ configurations แยกส6าหรบ .NET framework version ตางกน (1.1.x and 2.0.x)

การ Restore Configure เรA\มตนของ ASP.NET ข:นตอนการ restore configure เร#มตนของ ASP.NET : 1. ท"หนา home page คลกช[อโดเมนท"ตองการ # # # 2. คลก ASP.NET Setting ในกล2ม Hosting 3. คลก Set to Default 4. ย[นยนการ restore > คลก OK การเปล>\ยนเวอร=ชG\น .NET Framework สFาหรGบโดเมน เน[#อ งจาก Parallels Plesk Panel รองรบ 1.1.x and 2.0.x versions ของ .NET framework ค2ณสามารถเล[อกเวอร/ช#นท"# ตองการใชกบโมนของค2ณ แตละโดเมนแตกตางกนได
ขG)นตอนการเปล>\ยนเวอร=ชG\น .NET Framework ท>\ใชของโดเมน 1. ท"หนา home page คลกช[อโดเมนท"ตองการ # # # 2. คลก ASP.NET Settings ในกล2ม Hosting 3. คลก Change Version ในสวน Tools หากไมม"ป2s มน": ปรากฎ แสดงวาสามารถใช .NET framework ไดเวอร/ช#นเด"ย ว ค2ณสามารถเช,คเวอร/ช#นท"สามารถใชไดท"#ชอง Framework Version #

23

4. เล[อกเวอร/ช#นท"ตองการ จากน:นคลก OK # 5. คลก OK เพ[อบนท]กการเปล"ยนแปลง # # อ"กวธ"ห น]#ง : ท"#ห นา home page > คลกช[#อ โดเมนท"#ตองการ > คลก Setup และเล[อกเวอร/ช#น .NET framework จาก เมน drop-down Microsoft ASP.NET support

การเปล>\ยนเวอร=ชG\น .NET Framework สFาหรGบ Virtual Directories หากตองการใช ASP.NET applications โดยใชเวอร/ ช# น NET framework ตางกนภายในหน]# ง โดเมน Parallels Plesk Panel สามารถต:งคาเวอร/ชน framework version per virtual (web) directory ตามการใชงาน applications #
ขG)นตอนการเลอกเวอร=ชG\น .NET framework สFาหรGบ a virtual (web) directory: 1. ท"หนา home page > คลกช[อโดเมนท"ตองการ # # # 2. คลก Web Directories ในกล2ม Hosting 3. กรอก web directory > คลก ASP.NET Settings ในสวน Tools 4. เล[อกเวอร/ช#น .NET framework ท"ตองการ และปรบการต:งคาอ[#นๆท"#จ6าเปkน # 5. คลก OK

การตG)งคาเวอร=ชG\น PHP สFาหรGบโดเมน (Windows Hosting) ข:นตอนการต:งคาเวอร/ช#น PHP ส6าหรบโดเมน : 1. ท"หนา home page > คลกช[อโดเมนท"ตองการ # # # 2. คลก PHP Setting 3. เล[อกเวอร/ช#น PHP ท"ตองการ > คลก OK # การจGดการฐานขอมล Database หากเว,บเซร/ฟเวอร/ประกอบดวยโปรแกรมประมวลผลขอมล หร[อถกออกแบบมาเพ[#อสรางหนาเว,บท#วไป ค2ณอาจจะตองการ ฐานขอมลส6าหรบจดเก,บ หร[อเร"ยกขอมลคนหา ค2ณสามารถสรางฐานขอมลใหมส6าหรบเว,บไซต/ หร[อ import ขอมลจากฐานขอมล ท"# MySQL, PostgreSQL, Microsoft SQL ท"# back up เอาไว การสราง หรอ Import ฐานขอมล ข:นตอนการสรางฐานขอมลใหมบน Hosting Account ของค2ณ : 1. ไปท>\ Domains > domain name > Databases > Add New Database
2. ระบ2ช[#อของฐานขอมล แนะน6าวาค2ณควรต:งช[#อข]:นตนดวยอกษรลาตน และตามดวยเลข และเคร[องหมาย _ (Under Score) ไมเกน 64 ตว # 3. เล[อกประเภทฐานขอมลท"#ตองการ : MySQL, PostgreSQL หร[อ Microsoft SQL Server. 4. เล[อกเซร/ฟเวอร/ฐานขอมลตามประเภทฐานขอมลท"เล[อกจากรายการท"#แสดง > คลก OK # 5. ต:งคาผดแลฐานขอมล Database administrator > คลก Add New Database User. 6. พมพ/ username และ password ท"ใชในการเขาสฐานขอมล # 7. คลก OK

ขG)นตอนการ Import ฐานขอมลท>\ม>อย 1. 2. 3. 4. 5. 6. ไปท"# Domains > domain name > Databases > Add New Database. ระบ2ช[#อของฐานขอมล เล[อกประเภทฐานขอมลท"#ตองการ : MySQL, PostgreSQL หร[อ Microsoft SQL Server > คลก OK ต:งคาผดแลฐานขอมล Database administrator > คลก Add New Database User พมพ/ username และ password ท"ใชในการเขาสฐานขอมล > คลก OK # คลกไอคอน DB WebAdmin ในสวน Tools หนาจอ phpMyAdmin, phpPgAdmin, หร[ อ ASPEnterpriseManager database management จะปรากฎในหนาตางใหม

24

• 1. 2. 3. • 1. 2. 3.

หากค2ณใชฐานขอมล MyQSL คลก Query Window ในกรอบดานซาย > คลกแถบ Import files เล[อกไฟล/ขอมล > และคลก GO คลกลงค/ Insert data from a text file หากค2ณใชฐานขอมล MySQL คลกช[#อฐานขอมลในกรอบดานซาย คลก Query (ป2sมแวนขยาย) Copy ขอความ script ไปไวในชองขอความ > คลก Run Query

การจดการฐานขอมล และคอนเทนต/ ใ ช MySQL, PostgreSQL, Microsoft SQL Server client หร[ อ Web based database management จาก Parallels Plesk Panel (Domains > domain name > Databases > database name > DB WebAdmin)

การสราง User Account ของฐานขอมล หากค2ณจดการเว,บไซต/รวมกบผอ[#น และใหเขาสามารถเขาสฐานขอมลได ค2ณควรสราง user account แยกตางหากให ส6าหรบพวกเขา ข:นตอนการสราง user account ของฐานขอมล : 1. ไปท"# Domains > domain name > Databases > database name > Add New Database User. 2. พมพ/ username และ password ท"ตองการใชเขาสคอนเทนต/ของฐานขอมล > คลก OK # การเปล>\ยนรหGสผานของผใชฐานขอมล ข:นตอนการเปล"#ยนรหสผานของผใชฐานขอมล : 1. ไปท"# Domains > domain name > Databases > database name > database user name. 2. พมพ/รหสผานใหม > คลก OK. การลบ User Account ของฐานขอมล ข:นตอนการลบ User Account ของฐานขอมล : 1. ไปท"# Domains > domain name > Databases > database name. 2. ท6าเคร[องหมายท"#หนา User Acoount ท"#ตองการลบ # 3. คลก Remove ย[นยนการลบ > คลก OK การลบฐานขอมล ข:นตอนการลบฐานขอมล : 1. ไปท"# Domains > domain name > Databases. 2. เล[อกท6าเคร[#องหมายท"#ชองหนาฐานขอมลท"#ตองการลบ หากค2ณเล[อก check box ท"เปkนส"เทา แสดงวาม" Web Application ใชงานฐานขอมลน":อย และค2ณสามารถลบไดตอ เม[# อ # uninstalling application น:นออกไปกอน 3. คลก Remove 4. ย[นยนการลบ และคลก OK การเขาถoงขอมลจาก External Databases(Windows Hosting) การสราง Connection ไปยGง External Database หากตองการให Web Application ใช External Database ส6าหรบจดเก,บขอมล ค2ณตองสราง Connection เพ[อเช[อตอไป # ยง External database ข:นตอนการสราง ODBC Connections ไปยง External Database : 1. ไปท"# Domains > domain name > ODBC Data Sources. 2. คลก Add New ODBC DSN. 3. ก6าหนดช[#อ ODBC connection และค6าอธบายในชองท"#เก"ยวของ #

25

4. เล[อก driver ท"ตองการฝนชอง Driver # 5. คลก OK 6. ท"#หนาจอการต:งคา driver เล[อก option ท"#ตองการ ค2ณตองก6าหนด path ไปยงฐานขอมล, สทธผใช และ option การ เช[อมตออ[#นๆข]:นอยกบ driver ท"#เล[อก # 7. คลก Test เพ[# อ ตรวจสอบการท6 า งานของ Connection ตามฟq ง ค/ ช# น ท"# เ ล[ อ ก คลก Finish เพ[# อ เสร, จ ส: น การสราง Connection

การเปล>\ยนการตG)งคา ODBC connection ท>\ม>อย ข:นตอนการเปล"#ยนการต:งคา ODBC connection : 1. Domains > domain name > ODBC Data Sources.
2. คลกช[#อ Connection ท"#ตองการในรายการท"#แสดง 3. เปล"ยนคาตางๆตามตองการ # 4. คลก Test เพ[อตรวจสอบการท6างานของ Connection ตามฟqงค/ชนท"#ต:งคาใหม คลก Finish เพ[อบนท]กการเปล"ยนแปลง # # # #

การลบ Connection ท>\ใชเช\อมตอไปยGง External Database
ข:นตอนการลบ ODBC Connections : 1. ไปท"# Domains > domain name > ODBC Data Sources. 2. เล[อกท6าเคร[#องหมายท"#ชอง Connection ท"#ตองการลบ 3. คลก Remove เพ[อย[นยนการลบ และคลก OK #

การตAดตG)ง Java Web application ค2 ณ สามารถตดต: ง Java Web application ในรปแบบ Web archive (WAR) โปรแกรม Java จะไมเก"# ย วของกบสวน Parallels Plesk Panel จ]งตองจดการแยกกน
ข:นตอนการตดต:ง Java Web application : 1. ไปท"# Domains > domain name > Java Applications และคลก Switch On. เพ[#อ เร# ม ตนการท6 างาน Tomcat ซ]#งจดเตร"ยมสภาพแวดลอมส6าหรบรองรบ Java Code ท"ท6างานรวมกบ Webserver # 2. คลก Install New Application. 3. ระบ2 path ของ Application ท"#ตองการตดต:ง (สามารถบนท]ก SAVE application ในรปแบบ WAR format ไวในเคร[#อ ง คอมพวเตอร/ของค2ณได ) หร[อคลก Browse เพ[อเล[อก application ท"จะตดต:ง จากน:นคลก OK # # ค2 ณ ไดท6 า การตดต: ง application เร" ย บรอยแลว และรายการท"# ท6 า การตดต: ง จะถกเพมใน list ของการตดต: ง Java application (Domains > domain name > Java Applications) ข:นตอนการเขาถ]ง (Access) web interface of a Java Web application : • ไปท"# Domains > domain name > Java Applications, และคลก hyperlink ท"คอลมม/ Path # • พมพ/ URL ท"#บราวเซอร/ค2ณ เชน http://your-domain.com:9080/storefront/ ข:นตอนการหย2ดการท6างาน(stop) เร#มตนท6างาน(start) หร[อเร#มตนท6างานอ"กคร:ง(restart) Java Web Application : 1. ไปท"# Domains > domain name > Java Applications. หนาจอแสดงรายการท"ตดต:งไว # 2. คนหา application จากรายการ และใชไอคอนท"#แสดงอยดานขวาของรายการ ดงน": • เร#มตนการท6างาน application คลกไอคอน • หย2ดการท6างาน application คลกไอคอน • เร#มตนการท6างาน application อ"กคร:ง(restart) คลกไอคอน ข:นตอนการถอนการตดต:ง (Uninstall) Java Web Application : 1. ไปท"# Domains > domain name > Java Applications. 2. เล[อกท6าเคร[#องหมายท"#ชองหนา application ท"#ตองการ Uninstall คลก rremove เพ[อย[นยนการลบ และคลก OK # โปรแกรมไดถก Uninstall เร"ยบรอยแลว และฐานขอมลถกลบจากเซร/ฟเวอร/ดวย

26

การตAดตG)ง ASP.NET Web Applications (Windows Hosting) น อ ก จ า ก application จ า ก Application Vault แ ล ะ Java Web Application ค2 ณ ส า ม า ร ถ ต ด ต: ง ASP.NET Web Applications ผาน Parallels Plesk Panel
ข:นตอนการตดต:ง application บนเว,บไซต/ : 1. Domains > domain name > Web Applications > ASP.NET 1.1 Applications.จะแสดงรายการ ASP.NET 1.1 Web applications ท"ตดต:งบนเว,บไซต/ # 2. ท"กร2ป Tools คลก Install New Application จะปรากฎรายการ Web Application ส6าหรบการตดต:ง application ส6าหรบ # การตดต:ง ระบ2 application ท"ตองการตดต:ง เล[อกป2sม radio ท"# application ท"ตองการ # # 3. คลก install 4. ระบ2โฟลเดอร/โดเมนของโปรแกรมท"จะตดต:ง ช[อฐานขอมล และคลก install # # ค2ณ ไดท6าการตดต: ง application เร" ย บรอยแลว และค2 ณ สามารถแทรก link application ลงในหนาเว, บ ไซต/ หร[ อ หนา Home ของเว,บไซต/ได มเชนน:นค2ณจะตองเขาถ]ง application โดยพมพ/ URL ข:นตอนการเขาถ]ง(Access) Web interface ของ Application : • พมพ/ URL ท"#บราวเซอร/ของค2ณ เชน http://your-domain.com/forum/ • ไปท"# Domains > domain name > Web Applications > ASP.NET 1.1 Applications และคลก icon ท"ตรงกบ application. # ขG)นตอนการ reconfigure application หรอเปล>\ยนรหGสผานของผดแล application ไปท"# Domains > domain name > Web Applications > ASP.NET 1.1 Applications และคลกไอคอน ท"ตรงกบ application # ขG)นตอนการถอนการตAดตG)ง (Uninstall) applications 1. ไ ป ท"# Domains > domain name > Web Applications > ASP.NET 1.1 Applications เ ล[ อ ก ท6 า เคร[#องหมายท"#หนา application ท"ตองการ Uninstall # 2. คลก Remove เพ[อย[นยน โปรแกรมจะถก Uninstall และฐานขอมลถกลบออกจากเซร/ฟเวอร/ # ถาค2ณตองการให Web Application เร#มตนท6างานเม[#อม"ผเขาเย"#ยมชมเว,บไซต/ ท6าไดโดยการสราง Default Domain Application ขG)นตอนการตG)ง Application เปpน Default ของโดเมน 1. ไปท"# Domains > domain name > Web Applications > ASP.NET 1.1 Applications. จะปรากฎรายการ ของ Application ท"ตดต:งบนเว,บไซต/ # 2. เล[อกท6าเคร[#องหมายท"#ชอง Default คลก OK เพ[อย[นยนการต:งคา default # จากน": เม[#อม"ผเขาเย"#ยมชมเว,บไซต/ จะไปยงหนาท"#ตงคา default ไว :

การใช IIS Application Pool IIS Application Pool ประกอบดวย Web application ท:งหมดในโดเมน หากผใหบรการใหค2ณในรปแบบ dedicated IIS Application Pool น#นหมายถ]งค2ณสามารถแยกการใชงานระหวาง Web application บนเว,บค2 ณเอง และ Web application ท"#ใช โดยโดเมนอ[#นซ]#ง host อยบนเซร/ฟ เวอร/ เด"ย วกน เน[# อ งจาก application pool แตละตวจะท6 างานแยกกน error ใน application pool ตวหน]#งจะไมสงผลกระทบตอการท6างานของ application pool ตวอ[#น
เม[#อค2ณเปbดใชงาน application จะม"ผลกบ Web application ท:งหมดบนโดเมน หากตองการปb ด การท6 า งาน application ท: งหมดใน application pool > ท"# ห นา Home page คลก IIS Application Pool > คลก Stop หากตองการเปbด การท6 า งาน application ท: งหมดใน application pool > ท"# ห นา Home page คลก IIS Application Pool > คลก Start การ restart application ท"# ท6 า งานใน application pool > ท"# ห นา Home page คลก IIS Application Pool > คลก Recycle ฟqงค/ช#นน":เหมาะส6าหรบเม[#อ application บางตว หนวยความจ6าม"รอยร#วหร[อไม stable หลงจากท6างานมาเปkนเวลานาน

27

การตG)งคา IIS Application Pool ข:นตอนการเปbดใชงาน IIS Application Pool ส6าหรบโดเมนเด"ยว : 1. ท"หนา Home page เล[อกโดเมนท"#ตองการ # 2. คลก IIS Application Pool 3. คลก Switch On 4. การจ6ากดการใชงาน resources ของ CPU ท"ให application pool ของโดเมนท"เล[อก สามารถใชได > ท6าเคร[องหมายท"# # # # ชอง Switch on CPU monitoring และระบ2ตวเลข (เปkน %) ในชอง Maximum CPU use (%) 5. คลก OK
ข:นตอนการเปbดการใชงาน IIS Application Pool ส6าหรบโดเมนท:งหมด : 1. ท"หนา Home page > คลก IIS Application Pool # 2. คลก Switch On 3. การจ6ากดการใชงาน resources ของ CPU ท"# application pool สามารถใชไดส6าหรบโดเมนท:งหมด ท6าเคร[#องหมายท"# ชอง Switch on CPU monitoring และระบ2ตวเลข (เปkน %) ในชอง Maximum CPU use (%) 4. คลก OK

การปvดการใชงาน IIS Application Pool ข:นตอนการปbด IIS Application Pool ส6าหรบโดเมนเด"ยว : 1. ท"หนา Home page > เล[อกโดเมนท"#ตองการ # 2. คลก IIS Application Pool. 3. คลก Switch Off. 4. คลก OK. ข:นตอนการปbด IIS Application Pool ส6าหรบโดเมนท:งหมด : 1. ท"หนา Home page > เล[อกโดเมนท"#ตองการ > คลก IIS Application Pool. # 2. คลก Switch Off. 3. คลก OK. ระบบความปลอดภGยเว5บไซต= การรGกษาความปลอดภGยในการทFาธ^รกรรม e-commerce ดวย Secure Sockets Layer Encryption หากค2ณท6าเว,บไซต/ e-commerce ค2ณตองม"ระบบรกษาความปลอดภยระหวางการท6าธ2รกรรมของลกคากบเว,บไซต/ค2ณเอง เพ[#อ ปi อ งกนการลกลอบเขาถ] ง ขอมลส6 า คญตางๆ เชน เลขท"# บ ตรเครดต และขอมลสวนตางๆควรใช Secure Sockets Layer protocol ในการเขารหส(encrypts) ขอมลท:งหมด และท2กๆธ2รกรรมเช[อมตอบน SSL เม[อหากม"คนพยายามด]งขอมลจะไมสามารถ # # ถอดรหส(decrypts) และน6าขอมลไปใชงานได การพฒนา Secure Sockets Layer protocol บนเว, บเซร/ฟเวอร/ ค2ณตองซ[:อ SSL Certificate จากผใหบรการท"#เช[#อถ[อได และท6า การตดต:ง บนเว, บ ไซต/ ใ นการเปb ด ใช SSL ค2 ณ ตอง host เว, บ ไซต/ บ น dedicated IP address ซ]# งไมม" แ ชร/ ก ารใชงานกบ เว,บไซต/อน [# ม"ผใหบรการ SSL หลายรายใหเล[อกในการพจารณาควรจะตองดช[#อเส"ยง และความนาเช[#อถ[อของผใหบรการ SSL ดวยวา ท6าธ2รกจมานานเทาไหร และจ6านวนลกคาท"#มอยชวยในการตดสนใจเล[อก " Parallels Plesk Panel ม" บ ร ก า ร อ6 า น ว ย ค ว า ม ส ะ ด ว ก ใ น ก า ร ซ[: อ SSL certificates จ า ก Comodo, GeoTrust, Inc และ GoDaddy
การรGบและการตAดตG)ง SSL Certificates จาก Comodo, GeoTrust, Inc. หรอ GoDaddy ข:นตอนการซ[:อ SSL certificate ผาน MyPleskCom online store และการรกษาความปลอดภยเว,บไซต/ : 1. ไปท"# Domains > domain name > SSL Certificates. จะแสดงรายการ SSL certificates ท"#ม" 2. คลก Add SSL Certificate. 3. ก6าหนดคา properties: • Certificate name. ชวยใหค2ณระบ2 certificate ในพ[นท"# : • Encryption level. เล[อกระดบการ encrypt ของ SSL certificate ควรเล[อกคามากกวา 1024 bit • ระบ2ต6าแหนงและช[อองค/กรความยาวไมเกน 64 ตวอกษร # • ระบ2 โ ดเมนเนมท"# ค2 ณ ตอ งการซ[: อ SSL certificate ซ]# ง เปk น ช[# อ ท"# จ ดทะเบ"ยนเร"ยบ รอย แลว เชน www.yourdomain.com. • กรอกอ"เมลผดแลโดเมน domain administrator

28

4. ตรวจสอบขอมลใหถกตอง ซ]#งขอมลดงกลาวจะถกใชสราง private key 5. ค ล ก Buy SSL Certificate. private key แ ล ะ ก า ร ล ง น า ม certificate จ ะ ถ ก ส ร า ง ข]: น – ห า ม ล บ ห น า Login MyPlesk.com จะเปbดข]:นในหนาตางบราวเซอร/ใหม 6. ลงทะเบ"ยน หร[อเขาสระบบบญช" MyPlesk.com ท"#มอย และท6าตามข:นตอนการซ[:อ certificate ท"ละข:น " 7. เล[อกประเภท certificate ท"#ตองการ 8. คลก Proceed to Buy และส#งซ[:อ certificate ใน drop-down Approver E-Mail เล[อก Approver e-mail ท"#ถกตอง 9. Approver e-mail เปkนอ"เมลท"ใชย[นยนวา certificate ของโดเมนท"ก6าหนดถกรองขอโดยผม"สทธ‘เขาใช # # 10. เม[#อการรองขอ certificate อยในข: นตอน ค2ณจะไดรบอ"เมลเพ[#อย[นยน หลงการย[นยนแลว SSL certificate จะสงใหค2ณ ทางอ"เมล 11. เม[อค2ณไดรบ SSL certificate บนท]กลงในเคร[#องคอมพวเตอร/หร[อเน,ตเวร/ค # 12. กลบไปท"#หนา SSL Certificates (Domains > domain name > SSL Certificates). 13. คลก Browse ท"#ก ลางหนาจอ และเล[ อ กพ[: น ท"# ท"# จ ะบนท] ก certificate และคลก Send File เพ[# อ อพโหลดและตดต: ง certificate กบ private key. ท"เก"#ยวของ # 14. กลบไปท"#หนาจอ administration ของโดเมน (Domains > domain name) และคลก Web Hosting Settings. 15. เล[อก SSL certificate ท"#คณจะตดต:งจากเมน Certificate 2 หากไมม" Certificate ในเมน หมายความวาค2 ณ แชร/ บ ญช" hosting ดงน: น ค2 ณ ตองเปล"# ย นแพ, ค เกจ hosting และซ[:อ dedicated IP address ใหมจากผใหบรการของค2ณ 16. เล[อกท6าเคร[#องหมายท"#ชอง SSL support และคลก OK การรGบและตAดตG)ง SSL Certificates จากผใหบรAการ SSL รายอ\น ข:นตอนการรกษาความปลอดภยเว,บไซต/ดวย SSL certificate จากผใหบรการรายอ[#น : 1. ไปท"# Domains > domain name > SSL Certificates. จะแสดงรายการ SSL certificates ท"#ม" 2. คลก Add SSL Certificate. 3. ก6าหนดคา properties: • Certificate name. ชวยใหค2ณระบ2 certificate ในพ[นท"# : • Encryption level. เล[อกระดบการ encrypt ของ SSL certificate ควรเล[อกคามากกวา 1024 bit • ระบ2ต6าแหนงและช[อองค/กรความยาวไมเกน 64 ตวอกษร # • ระบ2 โ ดเมนเนมท"# ค2 ณ ตอ งการซ[: อ SSL certificate ซ]# ง เปk น ช[# อ ท"# จ ดทะเบ"ยนเร"ยบ รอย แลว เชน www.yourdomain.com. • กรอกอ"เมลผดแลโดเมน domain administrator 4. ตรวจสอบขอมลใหถกตอง ซ]#งขอมลดงกลาวจะถกใชสราง private key 5. คลก Request. private key และการลงนาม certificate จะถกสรางข]:นและเก,บในพ[:นท"#เก,บขอมล 6. ในรายการของ certificate คลกช[#อ certificate ท"ตองการ หนาจอจะแสดงหนา properties ของ certificate # 7. คนหา CSR section บนหนาเว,บ และคดลอกขอความบรรทดท"ข]:นดวย -----BEGIN CERTIFICATE # REQUEST----- ถ]งบรรทดท"#จบดวย -----END CERTIFICATE REQUEST----- ไปวางท"# clipboard. 8. ไปท"#เว,บไซต/ของผใหบรการ SSL certificate และท6าตามลงค/ในเว,บไซต/เพ[#อเร#มส#งซ[:อ certificate เม[#อค2ณไดรบแจงให ระบ2 ข อความ CSR วางขอมลท"# อ ยบน clipboard ลงในแบบฟอร/ ม ออนไลน/ และคลก Continue. ผใหบรการ SSL certificate ตามขอมลท"ค2ณระบ2 # 9. เม[อค2ณไดรบ SSL certificate บนท]กลงในเคร[#องคอมพวเตอร/หร[อเน,ตเวร/ค # 10. กลบไปท"#หนา SSL Certificates (Domains > domain name > SSL Certificates). 11. คลก Browse ท"กลางหนาจอ และเล[อกพ[นท"#ทจะบนท]ก certificate และคลก Send File เพ[ออพโหล # : "# # และตดต:ง certificate กบ private key. ท"#เก"ยวของ # 12. กลบไปท"#หนาจอ administration ของโดเมน (Domains > domain name) และคลก Web Hosting Settings. 13. เล[อก SSL certificate ท"ค2ณจะตดต:งจากเมน Certificate # หากไมม" Certificate ในเมน หมายความวาค2ณแชร/บญช" hosting ดงน:น ค2ณตองเปล"#ยนแพ,คเกจ hosting และซ[:อ dedicated IP address ใหมจากผใหบรการของค2ณ 14. เล[อกท6าเคร[#องหมายท"#ชอง SSL support และคลก OK

29

การสรางและตAดตG)ง SSL Certificate ฟร>ดวยตนเอง หากค2ณไมตองการซ[:อ SSL certificates แตยงตองการระบบรกษาความบนเว,บไซต/ ค2ณสามารถสราง certificate เองและ ตดต: ง ลงบนเว, บ เซร/ ฟ เวอร/ ค2 ณ ซ]# ง จะม" ก ารเขารหสขอมล แตอยางไรก, ด" บ ราวเซอร/ ข องลกคาจะแสดงขอความเต[ อ นวา SSL certificates ไมไดออกโดยผใหบรการลงนาม ดงน: น จ]งไมแนะน6าใหใช certificate ท"#สรางข]:นเอง ซ]#งท6าใหลกคาไมเช[#อม#นใน เว,บไซต/และจะสงผลตอยอดขายออนไลน/ของค2ณ ข:นตอนการรกษาความปลอดภยเว,บไซต/ดวย SSL certificates ท"สรางเอง # 1. ไปท"# Domains > domain name > SSL Certificates. จะแสดงรายการ SSL certificates ท"#ม" 2. คลก Add SSL Certificate. 3. ก6าหนดคาproperties: • Certificate name. ชวยใหค2ณระบ2 certificate ในพ[นท"# : • Encryption level. เล[อกระดบการ encrypt ของ SSL certificate ควรเล[อกคามากกวา 1024 bit • ระบ2ต6าแหนงและช[อองค/กรความยาวไมเกน 64 ตวอกษร # • ระบ2 โ ดเมนเนมท"# ค2 ณ ตอ งการซ[: อ SSL certificate ซ]# ง เปk น ช[# อ ท"# จ ดทะเบ"ยนเร"ยบ รอย แลว เชน www.yourdomain.com. • กรอกอ"เมลผดแลโดเมน domain administrator 4. คลก Self-Signed. Certificate จะถกสรางข]:นและเก,บในพ[:นท"#เก,บขอมล 5. กลบไปท"#หนาจอ administration ของโดเมน (Domains > domain name) และคลก Web Hosting Settings. 6. เล[อก SSL certificate ท"ค2ณจะตดต:งจากเมน Certificate # หากไมม" Certificate ในเมน หมายความวาค2ณแชร/บญช" hosting ดงน:น ค2ณตองเปล"#ยนแพ,คเกจ hosting และซ[:อ dedicated IP address ใหมจากผใหบรการของค2ณ 7. เล[อกท6าเคร[#องหมายท"#ชอง SSL support และคลก OK

การถอนการตAดตGง SSL Certificates จากเว5บไซต= ) ข:นตอนการ uninstall SSL certificate จากเว,บไซต/ และการปbดการท6างานของ SSL protection: 1. ตรวจสอบใหแนใจวา certificate ท"#ตองการลบไมไดใชงานอยในขณะน:น 2. ไปท"# Domains > domain name > Web Hosting Settings. เมน Certificate แสดง SSL certificate ท"#ม"ก าร ใชงานขณะน:น 3. หาก certificate ท"# ค2 ณ ตองการลบม" ก ารใชงานอยขณะน: น อนดบแรกค2 ณ ควรเลกใชกอน ท"# ช อง drop-down Certificate เล[อก Certificate อ[#นและคลก OK 4. ลบ certificate จากพ[:นท"#เก,บขอมล 5. การลบ certificate อยางถาวรออกจากพ[นท"#เก,บขอมล ไปท"# Domains > domain name > SSL Certificates. : 6. เล[อกท6าเคร[#องหมายท"#ชอง certificate ท"ค2ณไมตองการแลว และคลก Remove. # 7. ย[นยนการลบ และคลก OK 8. ปb ด การท6 า งาน SSL support หากค2 ณ ไมจ6 า เปk น ตองใชอ" ก ไปท"# Domains > domain name > Web Hosting Settings. 9. เอาเคร[องหมายท"#ชอง SSL support ออก และคลก OK. # การใช SSL Certificate รวมกGบโดเมนอ\น (Windows Hosting Only) Shared SSL หมายถ]ง การม"ระบบรกษาความปลอดภย SSL (Secure Sockets Layer) ในการเขาสเว,บไซต/ โดยไมไดซ[:อ SSL certificate เอง เว,บไซต/ท"#ใช SSL รวมกบโดเมนอ[#น โดเมนน:นเร"ยกวา Master SSL Domain หมายเหต2 : ในการใช SSL รวมกบผอ[#น Master SSL Domain จะตองต:งคาโดยผดแลเซร/ฟ เวอร/ค2 ณ หร[อ โดยค2ณบนโดเมนอ[#น หากค2ณไดรบอน2ญาตใหท6าได ข:นตอนการต:งคา Master SSL Domain และเปbดใชงาน SSL รวมกบผอ[นส6าหรบโดเมนค2ณ : # 1. ท"หนา Home Page คลก Shared SSL. # 2. เล[อกท6าเคร[#องหมายท"#ชอง Switch on shared SSL 3. เล[อกโดเมนท"#ตองการ รายการโดเมนจะแสดงเฉพาะโดเมนท"#คณ host ไวและม"ใช SSL อยในปqจจ2บน 2 4. คลก OK 5. ถ]งตอนน":ค2ณตองสรางลงค/ ของ shared SSL ส6 าหรบโดเมนท"# ต องการ SSL protection: ไปท"# Domains > domain name > Shared SSL.

30

6. เล[อกท6าเคร[องหมายท"#ชอง Switch on shared SSL # 7. ก6าหนดช[#อ virtual directory ในชองท"# เก"#ย วของ virtual directory กบ supplied name จะถกสรางข]: นบน Master SSL Domain ไดเรคทอร"#น":จะถกใชส6าหรบเขาสเว, บไซต/ ผาน SSL เชน แจงใหทราบวาโดเมนเนม mydomain.com Master SSL Domain หมายถ]ง master_ssl_domain.com และช[อ virtual directory ท"ค2ณใชค[อ my_virtual_dir. ในกรณ"น":การ # # เขาสเว,บไซต/ผาน SSL ตองใชโดเมน : https://master_ssl_domain.com/my_virtual_dir. หมายเหต2 : ค2ณไมสามารถใชช[#อโดเมน (เชน mydomain.com) เขาสเว,บไซต/ผาน SSL ได หากค2ณใช SSL รวมกบผอ[#น 8. เล[อก directory บนโดเมนท"#เก,บขอมลส6าคญไว เอกสารในไดเรคทอร"#ท"#ก6าหนดจะเขาถ]งไดผาน SSL เทาน:น ค2ณสามารถ เล[อกไดเรคทอร"#เปkน httpdocsหร[อ httpsdocs 9. การท6าใหโดเมนค2ณเขาถ]งไดผาน SSL เทาน:น เล[อกท6าเคร[#องหมายท"#ชอง Require SSL 10. คลก OK ข:นตอนการปbด shared SSL ของโดเมนค2ณ : 1. ท"หนา Home Page คลก shared SSL # 2. ไมตองท6าเคร[องหมายท"#ชอง Switch on shared SSL # 3. คลก OK

การจFากGดการใชงานแบนด=วAธของเว5บไซต= เพ[อหล"กเล"#ยงการใชงานแบนด/วธเกนกวาท"#ก6าหนดไว ค2ณสามารถจ6ากดปรมาณการใชงานแบนด/วธของเว,บไซต/ #
ข:นตอนการจ6ากดแบนด/วธของเว,บไซต/ : 1. ไปท"# Domains > domain name > Bandwidth Limiting. 2. เล[อกท6าเคร[#องหมายท"#ชอง Switch on bandwidth limiting 3. ก6 า หนดความเร, ว สงส2 ด (ในหนวย KB ตอวนาท" ) ท"# โ ดเมนสามารถจดสรรใหท2 ก ๆการเช[# อ มตอท"# ช อง Maximum bandwidth usage (KB/S) 4. คลก OK

การจFากGดจFานวนการเช\อมตอเว5บไซต=พรอมกGน เพ[อหล"กเล"#ยงการโจมต"และปiองกนการใชงานแบนด/วธมากเกนไป ค2ณสามารถต:งคาจ6ากดจ6านวนสงส2ดในการเช[#อมตอเขา # เว,บไซต/คณในเวลาเด"ยวกนได 2
ข:นตอนการจ6ากดจ6านวนสงส2ดในการเช[#อมตอเขาเว,บไซต/ในเวลาเด"ยวกน 1. ไปท"# Domains > domain name > Bandwidth Limiting. 2. เล[อกท6าเคร[#องหมายท"#ชอง Switch on bandwidth limiting 3. ก6าหนดจ6านวนสงส2ดในการเช[อมตอพรอมๆกนท"ชอง Connections limited # # 4. คลก OK

การป|องกGนเว5บไซต=โดนขโมยแบนด=วAธ(Windows Hosting) Hotlinking (เ ร" ย ก ว า file leeching, remote linking, direct linking, bandwidth stealing ห ร[ อ bandwidth banditism) เปkนค6าท"#ใชอธบายสถานการเม[#อหนาเว,บไซต/หนาหน]#งของโดเมนลงค/ตรงไปท"#รปภาพ(หร[อไฟล/มลตม"เด"ย) ของหนา เว,บ ไซต/ข องโดเมนอ[# น โดยปกตจะใช (IMG) หากโดเมนค2 ณเปk น hotlinked ค2 ณอาจเจอปq ญหาการใชงานแบนด/ วธเกนกวาท"# ก6าหนด ข:นตอนการปiองกนโดเมนจาก hotlinking : 1. ไปท"# Domains > domain name > Hotlink Protection. 2. คลก Switch On เพ[อเปbดการท6างานของการปiองกนจาก hotlinking # 3. ระบ2นามสก2ลไฟล/ท"#ค2ณตองการปiองกนจาก hotlinking (เชน jpg, bmp, เปkนตน) ในชอง Protected files extensions รายการนามสก2ลไฟล/ท#วไปแยกแตละช[อออกจากกนดวยเวนวรรค # 4. คลก OK

31

การจFากGดการเขาส Resource ของเว5บเซAร=ฟเวอร=โดยใช Password Protection หากค2ณม" URLs ของเว,บไซต/ทอน2ญาตเฉพาะผม"สทธ‘เขาถ]ง URLs ไดดวย password protection "#
การป|องกGน Resource ข:นตอนการปiองกนรหสผานไดเรคทอร"#ในเว,บไซต/และก6าหนดสทธ‘ของผเขาใช 1. ไปท"# Domains > domain name > Password Protected Directories. 2. คลก Add New Directory. 3. ระบ2 path ไปยงไดเรคทอร"#ท"#ตองการปiองกนรหสผานในชอง Directory name อาจใชเปkนไดเรคทอร"#ทม"อยในเว,บไซต/ เชน /private. หากไดเรคทอร"ท"#ตองการปiองกนยงไมไดสรางข]:น ระบ2 path และ "# # ช[อไดเรคทอร"# - Parallels Plesk Panel จะสรางใหค2ณ # 4. ระบ2ต6าแหนง(หร[อท"#เร"ยกวา root) ท"ไดเรคทอร"#ปองกนรหสผานอย หร[อจะอย(ส6าหรบ Linux hosting). เชน # i • เพ[อปiองกนไดเรคทอร"# httpdocs/private พมพ/ /private ท"ชอง Directory name และเล[อกท6าเคร[#องหมายท"#ชอง # # Non-SSL • เพ[อปiองกนไดเรคทอร"# httpsdocs พมพ/ /private ท"ชอง Directory name และเล[อกท6าเคร[#องหมายท"#ชอง SSL # # • เพ[อปiองกน CGI scripts ท"#เก,บในไดเรคทอร"# cgi-bin พมพ/ '/' ท"#ชอง Directory name และเล[อก cgi-bin ตรวจ # สอบอ"กคร:งวาหลงเคร[#องหมาย / หามม"เวนวรรค 5. ในกลอง Header Text พมพ/รายละเอ"ยด Resource หร[อขอความตอนรบท"#ผใชงานจะเห,นเม[#อเขามาในสวนท"#ปiองกนไว 6. คลก OK ไดเรคทอร"#ท"#ก6าหนดจะไดรบการปiองกน 7. การเพ#มผม"สทธ‘เขาใชงาน คลก Add New User. 8. ระบ2 Login name และรหสผานส6าหรบผใชงานเขาสสวนท"#ปiองกน รหสผานม"ความยาว 5-14 ตวอกษร คลก OK 9. การเพ#มผม"สทธ‘เขาใชงานเขาสวนท"#ปองกนอ"ก ท6าตามข:นตอน 7 และ 8 i การกFาหนดสAทธA}เขาใชงานของผใชงาน ข:นตอนการเพมผม"สทธ‘เขาใชงานไดเรคทอร"ท"#ปiองกนไว : # 1. ไปท"# Domains > domain name > Password Protected Directories. 2. คลกช[#อไดเรคทอร"#ทตองการ "# 3. คลก Add New User. 4. ระบ2 login name และรหสผานส6าหรบใชเขาสสวนท"#ปiองกน รหสผานม"ความยาว 5-14 ตวอกษร 5. คลก OK ขG)นตอนการเปล>\ยนรหGสผานของผม>สAทธA}เขาใชงานไดเรคทอร>\ท>\ป|องกGนไว 1. ไปท"# Domains > domain name > Password Protected Directories. 2. คลกช[#อไดเรคทอร"#ทตองการ รายช[อของผม"สทธ‘เขาใชงานจะปรากฎข]:น "# # 3. คลกช[#อของผใชงาน 4. ก6าหนดรหสผานใหม และพมพ/ซ:6าอ"กคร:งเพ[อย[นยน # 5. คลก OK ขG)นตอนการยกเลAกสAทธA}ผใชงานในการเขาใชงานไดเรคทอร>\ท>\ป|องกGนไว 1. ไปท"# Domains > domain name > Password Protected Directories. 2. คลกช[#อไดเรคทอร"#ทตองการ รายช[อของผม"สทธ‘เขาใชงานจะปรากฎข]:น "# # 3. เล[อกท6าเคร[#องหมายท"#ชองของช[อผเขาใชงานท"#ตองการ # 4. คลก Remove เพ[อย[นยนการด6าเนนการ และคลก OK # การยกเลAกการป|องกGน Resource ข:นตอนการลบการปiองกนรหสผานและท6าให Resource ใชงานไดท#วไป 1. ไปท"# Domains > domain name > Password Protected Directories. รายการไดเรคทอร"#ท"#ปiองกนรหสผาน จะเปbดข]:น 2. เล[อกท6าเคร[#องหมายท"#ชองของไดเรคทอร"ท"#ตองการลบการปiองกน # 3. คลก Remove. การปiองกนจะถกลบออกและขอมลในไดเรคทอร"#จะเขาถ]งไดโดยท#วไป ไมม"ขอจ6ากด

32

การตG)งคา Access Permission ของไฟล=และไดเรคทอร>\(Linux Hosting) ข:นตอนการดหร[อเปล"#ยนการต:งคา Permission ของไฟล/และไดเรคทอร"# 1. ไปท"# Domains > domain name. 2. คลก File Manager. permissions จะแสดงเปkนสญลกษณ/ 3 ช2ด เชน 'rwx rwx r--'. ช2ดแรกบอกวาเจาของไฟล/หร[อไดเรคทอร"#สามารถท6าอะไร ไดบาง ช2ดท"# 2 บอกวากล2มผใชงานท"#เปkนเจาของไฟล/หร[อไดเรคทอร"# สามารถจดการกบไฟล/หร[อไดเรคทอร"# ช2ดท"# 3 หมายถ]ง ส#ง ท"#ผใชงานอ[#นๆ (ไดแก ผใชงานอนเตอร/เน,ตท"#เขาเย"#ยมชมเว,บไซต/) สามารถจดการกบไฟล/หร[อไดเรคทอร"# R หมายถ]ง สทธ‘ในการ อานไฟล/หร[อไดเรคทอร"# W หมายถ]ง สทธ‘ในการเข"ยนไฟล/หร[อไดเรคทอร"# และ X หมายถ]ง การอน2ญาตใหรนไฟล/หร[อดขางในได เรคทอร"# การปรบเปล"#ย นสทธ‘ของไฟล/ ห ร[อ ไดเรคทอร"# ในคอลมม/ Permissions คลกไฮเปอร/ลงค/ต ามล6 าดบเพ[#อ ต: งคาสทธ‘ป รบ เปล"ยนคาตามตองการ และคลก OK # การตG)งคา Access Permissions ของไฟล=และไดเรคทอร>\ (Windows Hosting) Parallels Plesk Panel สามารถต:งคา access permissions ของไฟล/และโฟลเดอร/ รวมท:งการก6าหนดสทธพเศษและสทธ‘ ตกทอดคลายกบวธ"ท"#แสดงในหนาของ Windows หมายเหต^ : ดวยเหต2ผลเร[#องความปลอดภย สทธการท6างานส6าหรบ Administrators SYSTEM และผดแลโดเมน Parallels Plesk Panel ไมสามารถเปล"#ยนหร[อลบเองได
การตG)งคาและเปล>\ยน Access Permissions สFาหรGบ Groups และ Users ข:นตอนการต:งคาหร[อเปล"ยน access permissions ของ group หร[อ user: # 1. ไปท"# Domains > domain name > File Manager. 2. คลก ของไฟล/หร[อโฟลเดอร/ท"#ตองการ • การเปล"ยนหร[อลบ permissions จาก group หร[อ user คลกช[อท"ตองการในรายการของ Group or user names # # # • การต:งคา permissions จาก group หร[อ user ท"#ไมไดอยในรายการของ Group or user names เล[อกช[อ # group/user จาก drop-down box ท"# อ ยดานบนของรายการท"# แ สดง และคลก รายช[# อ จะปรากฎในรายการของ user/group จะเล[อกช[#อดงกลาวจากรายการ 3. การอน2ญาตหร[อ ปฎเสธ permissions ของ group/user ท"#เล[อก เล[อกท6าเคร[#อ งหมายท"# ชอง Allow หร[อ Deny เพ[#อ เปล"ยนรายการภายใตหวขอ Permissions for [user/group name]. # หมายเหต^ : หากท"#ชองของ Allow และ/หร[อ Deny เปkนส"เทาแสดงวา permission ของรายการท"#เล[อกไดรบมาจาก โฟลเดอร/อ[#นในโดเมน • การปฎเสธ permission ท"#ไดรบการอน2 ญ าตมาจากโฟลเดอร/ อ[# น ในโดเมน เล[ อ กท6 า เคร[# อ งหมายท"# ชอง Deny จะ เปkนการแทนท"# permission ท"#ไดรบมาของไฟล/หร[อโฟลเดอร/ • การอน2ญาต permission ท"#ไดรบการอน2ญาตมาจากโฟลเดอร/อ[#นในโดมน ยกเลกการท6าเคร[#องหมายท"#ชอง Allow inheritable permissions from the parent to propagate to this object and all child objects. Include these with entries explicitly defined here เพ[# อ ลบ สทธ‘ท"# ไดร บ permission และ เล[อก ท6า เคร[#องหมายท"#ชอง Allow และ Deny. 4. คลก OK การลบ Access Permission จาก Groups and Users ข:นตอนการลบ Access Permission จาก Group หร[อ User : 1. ไปท"# Domains > domain name > File Manager. 2. คลกไอคอน ของไฟล/หร[อโฟลเดอร/ทตองการ "# 3. เล[อกไฟล/หร[อโฟลเดอร/ท"#ตองการในรายการของ Group or user names และคลก ท"อยตดกน # หมายเหต2 : ไอคอน ท"#แสดงไมสามารถใชไดกลบ permission ท"ไดรบอน2ญาตจากไฟล/หร[อโฟลเดอร/อนในโดเมน # [# 4. เล[อกรายการท"#ตองการ 5. ยกเลกการท6 า เคร[# อ งหมายท"# ช อง Allow inheritable permissions from the parent to propagate to this object and all child objects. Include these with entries explicitly defined here 6. เล[อกรายการอ"กคร:ง และคลกไอคอน 7. คลก OK การตG)งคา Access Permissions Inheritance สFาหรGบไฟล=หรอโฟลเดอร= ข:นตอนการต:งคา Access Permissions Inheritance ของไฟล/และโฟลเดอร/ 1. ไปท"# Domains > domain name > File Manager.

33

2. คลกไอคอน ของไฟล/หร[อโฟลเดอร/ท"#ตองการ 3. เพ[อใหไฟล/หร[อโฟลเดอร/รบการถายทอด Permissions จากโฟลเดอร/หลก(หากไมไดท6าไว) เล[อกท6าเคร[#องหมายท"#ชอง # Allow inheritable permissions from the parent to propagate to this object and all child objects. Include these with entries explicitly defined here 4. เพ[อใหไฟล/และโฟลเดอร/ท"#ม"อยในโฟลเดอร/รบการถายทอด permission จากโฟลเดอร/ท"#ก6าหนด เล[อกท6าเคร[#องหมายท"# # ชอง Replace permission entries on all child objects with entries shown here that apply to child objects 5. คลก OK การตG)งคา การปรGบเปล>\ยน และการลบ Special Access Permissions ค2ณสามารถต:งคา เปล"#ยนและลบ special permissions รวมท:งการจดการโฟลเดอร/ permissions inheritance ระดบ สงในโหมดการจดการ Permission ข:น advanced Permission ท#วไปสามารถเช[#อมโยงกบ Group ใดกล2มหน]#งหร[อ User แตละ ช2ดสามารถต:งคา Permission แตกตางกน นอกจากรายการ Permission ในโหมด Advanced ม"รายละเอ"ยดมากและใหโอกาสสง ในการ fine-tuning file/folder permissions. ม" permission ท"# ไ มแสดงบนหนาจอ Microsoft Windows แตแสดงร วม บน permission ของ Microsoft Windows พ[:นฐาน ไดแก Read Control, Write Control, และ Execute Control. ข:นตอนการต:งคา การเปล"#ยนหร[อลบไฟล/หร[อโฟลเดอร/ของ special permissions: 1. ไปท"# Domains > domain name > File Manager. 2. คลกไอคอน ของไฟล/หร[อโฟลเดอร/ทตองการ "# 3. คลก Advanced. • การสรางรายการ Permission ส6าหรบ group หร[อ user เล[อกช[#อท"ตองการจาก Group or user names และคลก # • การตดต:งหร[อเปล"#ยนรายการ permission ของไฟล/หร[อโฟลเดอร/ group หร[อ user เล[อกช[#อท"ตองการจาก Group # or user names เล[ อ กท6 า เคร[# อ งห มายท"# ชอง Allow และ Deny ตามรายก าร permission ภาย ใต หวขอ Permissions for [group/user name]. • การลบรายการ permission ส6าหรบ group หร[อ user เล[อกช[อท"#ตองการจาก Group or user names และคลก # • การท6 า วสด2 ใ นโฟลเดอร/ ไ ดรบการถายทอด permission ท"# ก6 า หนดภายใต Permissions for [group/user name] เล[ อ กท6 า เคร[# อ งหมายท"# ช อง Replace permission entries on all child objects with entries shown here that apply to child objects และท6าเคร[#องหมายท"# ชอง Apply onto: จะแสดงรายการวตถ2ท"# ค2ณตองการไดรบการถายทอด permission 4. คลก OK การตG)งคา Access Permissions สFาหรGบ Virtual Directories Access Permission สามารถใชไดกบ virtual (Web) directories. ข:นตอนการต:งคา Access Permission ส6าหรบ virtual (Web) directories : 1. ไปท"# Domains > domain name > Virtual Directories. 2. ไปท"โครงสรางเว,บไซต/ และคลกไดเรคมทอร"#ท"#ตองการ # 3. คลก Permissions ในกล2ม Tools และต:งคา Access Permission ส6าหรบ virtual directories น":ตามท"#อธบายในสวน กอนหนาน": การซอมแซม Access Permissions หากสครปต/ บ างตวบนเว, บ ไซต/ ห ย2 ด ท6 า งาน อาจเพราะเน[# อ งมาจากการก6 า หนดคาไมถกตอง หร[ อ ม" ไ ฟล/ แ ละโฟลเดอร/ Access Permissionเส"ยหาย ควรจะด6าเนนการตรวจสอบและซอมแซมเพ[อเร"ยกคน Access Permission ใหท6างานถกตอง โดยการ # ซอมฟqงช#นสครปต/ ข:นตอนการเช,คและซอมแซม Access Permission ส6าหรบโดเมนเด"ยว หร[อกล2มโดเมน การซอมฟqงค/ชนสครปต/ : # 1. ไปท"# shortcut Domains ในสวน navigation pane. 2. เล[อกท6าเคร[#องหมายท"#ชองของโดเมนท"#ตองการด6าเนนการตรวจสอบ permission 3. คลก Check permissions. 4. ปรบการต:งคาท"#ก6าหนด • ยกเลกการท6 า เคร[# อ งหมายท"# ช ของ Check-only mode เพ[# อ ตรวจสอบและซอม access permissions ท6 า เคร[#องหมายท"#ชอง Check-only mode เพ[อด6าเนนการตรวจสอบในโหมดการอานอยางเด"ยว เม[#อม"การตรวจสอบ # Permissions (ม"รายงานขอผดพลาด) แตไมตายตว • ท6าเคร[#องหมายท"# ชอง Send notification by e-mail เพ[#อรบการตรวจสอบและรายงานการซอมแซมทางอ"เมล และระบ2ชออ"เมลท"#ตองการในชองท"#ก6าหนด [# 5. คลก OK Parallels Plesk Panel จะเร#มการตรวจสอบ permissions และแกไข หาก option ถกต:งคา โปรด ทราบวาข:น

34

ตอนน":อาจใชเวลานาน ข]:นอยกบความซบซ,อนของโครงสรางในไฟล/และโฟลเดอร/ของโครงสรางโดเมน น:นๆ

การจGดการโครงสรางเว5บไซต=ดวย Subdomain Subdomains ค[อ โดเมนท"#เพ#มข]:นส6าหรบ : • การจดการโครงสรางของเว,บไซต/ • Host เว,บไซต/ทเพ#มข]:นหร[อสวนอ[#นของเว,บไซต/บนเซร/ฟเวอร/เด"ยวกน โดยไมตองจายเงนลงทะเบ"ยนเพ#มส6าหรบโดเมนท"# "# เพ#มข]:น ตวอยางการใช Subdomains : เว, บ ไซต/ ข องค2 ณ ค[ อ your-product.com ใชแนะน6 า ซอฟท/ แ วร/ ส นคา ในการเผยแพรคม[ อ ผใช ค2 ณ สามารถจดการ Subdomains'userdocs' ท6าใหผใชสามารถเขาสคม[อผใชงานทางออนไลน/ได โดยไปท"# userdocs.your-product.com. การตG)งคา Subdomains (Linux Hosting) ข:นตอนการต:งคา Subdomains 1. ไปท"# Domains > domain name > Subdomains. 2. คลก Add New Subdomain. 3. พมพ/ช[#อ Subdomains ท"#ตองการ ซ]#งอาจจะเปk นหวขอของเว, บ ไซต/ , แผนกในองค/กร หร[อจดหมายตางๆ, ตวเลข และ เคร[#องหมายข"ดกลาง – (ม"ความยาว 63 ตวอกษร) ช[อ Subdomains ควรจะเร#มดวยตวอกษร และใชแบบ insensitive (หร[อการพมพ/ตวอกษรเล,ก/ใหญ ไมม"ผล ใ น ก า ร เ ปb ด # Subdomains) 4. หาก Subdomains ตองใชระบบความปลอดภยในการท6ารายการ ท6าเคร[#องหมายท"#ชอง SSL support จากน:นเม[#อตดต:ง SSL ท"#โดเมนหลกก,จะถกใชในการเปbดเขารหสเม[#อม"การท6ารายการ คาเร#มตนเม[#อค2 ณ Upload เว,บ ไซต/ ค2ณตอง Upload เน[:อหาของเว,บท"#ตองการเขาถ]งโดยผานการเช[#อมตอท"#ปลอดภยท"# ไดเรคทอร"# httpdocs และเน[: อหาเว, บท"# ใหเขาถ] งผาน HTTP ปกตท"#ไดเรคทอร"# httpdocs เพ[#อความสะดวก ค2ณสามารถ เล[อก Upload เน[:อ หาเว,บ ท:งหมดผานทางเด" ยวค[อไดเรคทอร"# httpdocs โดยเล[อก option Use a single directory for housing SSL and non-SSL content. 5. หาก Subdomains ใชเปiนสวนหน]#งของเว,บไซต/ซ]#งค2ณจดการเอง ไมตองเล[อก option Use the FTP user account of the parent domain หาก Subdomains ใชส6าหรบเว,บท"#แยกจากกนซ]#งเปkนของคนอ[#น หร[อจดการโดยผอ[#น เล[อก option Create a separate user account for this subdomain และก6าหนด Login name และรหสผาน ท"#จะใช ในการเขาสเว,บไซต/ผาน FTP > และ Upload เน[:อหาเว,บ 6. หากค2ณตองการก6าหนดพ[:นท"#ดสก/ส6าหรบเน[:อ หาภายใต Subdomains น": > พมพ/คาท"#ตองการในหนวยเมกะไบต/ท"#ชอง Hard disk quota เม[#อใชพ[:นท"#ถ]งตามจ6านวนท"#ระบ2ไว ค2ณจะไมสามารถเพ#มไฟล/ และแกไขไฟล/ท"#ม"อยได ซ]#งอาจจะรบกวนการท6างานของ ค2ณ 7. ระบ2ภาษาของโปรแกรมท"#ใชพฒนาเว, บ ไซต/ มฉะน: น ฟq งค/ ช# นการท6 า งานของเว, บ ไซต/อ าจท6 างานไมถกตอง เชน หาก เว, บ ไซต/ข องค2 ณ ใชภาษาหลกค[ อ ASP และใช application อยางเชนใน Application Vault (Domains > domain name > Web Applications), เล[อกท6าเคร[#องหมายท"#ชอง ASP support และ PHP support 8. เม[#อตองการเสร,จส:นการต:งคา > คลก OK อาจจะใชเวลาถ]ง 48 ช#วโมง ในการแยกขอมลของ Subdomain ใหมในระบบ โดเมนเนม และใหผเปbดใชงานเว,บไซต/ใชงานได การ publish เน[:อหาเว,บไปท"#พนท"#เว,บสวน Subdomains ดข:นตอนท"หวขอการสราง และ publishing [: # การตG)งคา Subdomains (Windows Hosting) ข:นตอนการต:งคา subdomain : 1. ไปท"# Domains > domain name > Subdomains. 2. คลก Add New Subdomain. 3. เล[อก Hosting type > คลก OK: • เล[อก Physical hosting เพ[อสราง a virtual host ส6าหรบ domain. # • เล[ อ ก Subdomain on subfolder เพ[# อ สรางa virtual subdomain. Subdomain on subfolder จะใช physical structure ของ domain ไมสามารถสรางบญช" FTP แยกตางหากได ใชไดเฉพาะ FTP user account ของ domain เทาน:น 4. พมพ/ช[#อ subdomain name ท"ตองการ ซ]#งอาจจะเปkนหวขอของเว,บไซต/, แผนกในองค/กร, หร[อ # จด ห ม าย ต างๆ , ตวเลข และเคร[#องหมายข"ดกลาง – (ม"ความยาวได 63 ตวอกษร) การเพ#ม WWW เล[อกท6า เคร[#องหมายท"#ชองของช[#อ

35

Subdomain ควรจะเร#มตนดวยตวอกษร และเปkน insensitive (ค[อการพมพ/ ตวอกษรดวยตวเล,ก หร[อ ใหญไมม"ผลตอช[#อ โดเมน) 5. ถาค2 ณ สราง Subdomain บนโฟลเดอร/ ย อย จะตองก6 า หนดท"# จ ดเก, บ ไฟล/ Subdomain น: น ในชอง Site home directory • หากตองการใชไดเรคทอร"#ท"#ม"อย เอาเคร[#อ งหมายออกจากชอง Create physical directory for subdomain และก6าหนดไดเรคทอร"#ท"#ชอง httpdocs โดยคลกท"# เพ[#อ browse เล[อกไดเรคทอร"#ทตองการ เล[อกไดเรคทอร"# > "# คลก OK • หากตองการสรางไดเรคทอร"# ใ หม เล[ อ กท6 า เคร[# อ งหมายท"# ช อง Create a separate user account for this subdomain เพ[อสราง physical directory ท"#ม"ชอเด"ยวกบช[#อของ Subdomain # [# 6. ถาค2ณสราง Subdomain ดวย physical hosting ตองก6าหนด FTP Account ส6าหรบใชงาน • หาก Subdomain น": อยในสวนของเว,บไซต/ของค2ณ ค2ณสามารถจดการกบ Subdomain น:นไดเอง โดยเวนไมตอง เล[อก option Use the FTP user account of the main domain • หาก Subdomain น": อยในสวนของเว,บไซต/ท"#แยกกนตางหากและเปkนของผอ[#นหร[อจดการโดยผอ[#น ใหเล[อก option Create a separate user account for this subdomain และระบ2 Login name และ password ท"#ใชในการ เขาสเว,บไซต/ผาน FTP และใชในการ Upload เน[:อหาเว,บไซต/ ก6าหนดโควตาฮาร/ดดสก/ในหนวยเมกกะไบต/ท"#ชองท"# ก6าหนด หร[อ ท6าเคร[# อ งหมายท"# ชอง Unlimited เม[#อม"ก ารใชพ[:นท"#ถ]งจ6านวนตามท"# ร ะบ2 ค2ณจะไมสามารถเพ#ม ไฟล/ หร[อแกไขไฟล/ทม"อยได "# 7. หากค2ณตองการก6าหนดพ[นท"#ดสก/ส6าหรบเน[:อหาภายใต Subdomains น": > พมพ/คาท"# : ตองการในหนวยเมกะไบต/ท"#ชอง Hard disk quota เม[#อใชพ[:นท"ถ]งตามจ6านวนท"#ระบ2ไว ค2ณจะไมสามารถเพ#มไฟล/ และแกไขไฟล/ท"#มอยได ซ]#ง # " อาจจะรบกวนการท6างานของค2ณ 8. ท6 า เคร[# อ งหมายชอง Create and publish site with Sitebuilder เพ[# อ เขาสระบบผาน Sitebuilder และสราง เว,บไซต/ผานหนา Parallels Plesk Panel คาพารามเตอร/การอปโหลดท:งหมดจะถกต:งคาท"# path ตอไปน": • sumdomain ท"#เปkน physical hosting -/subdomains/SUBDOMAINNAME/httpdocs/sitebuilder; • subdomain ท"#เปkน Subdomain on subfolder - /httpdocs/SUBDOMAINNAME/. 9. ถาค2ณตองการเปbดใชงาน Microsoft FrontPage support เล[อกท6าเคร[#องหมายท"#ชอง ตองการเปbดใชงาน(enable) หร[อปbดการท6างาน(disable) Remote Microsoft FrontPage authoring เล[อก option ท"ตองการ # 10. ก6าหนดภาษาของโปรแกรมท"#ใชพฒนาเว,บไซต/ในสวน Services โดยเล[อกภาษาท"#ตองการ ใช select all หร[อ clear all ในการเล[อกภาษาท:งหมดหร[อเคล"ยร/ภาษาท:งหมด หากการใชงาน ASP.NET ถก disable หร[อไมสามารถใชงานได เม[#อ ค2ณสราง Subdomain ข]:นมา ASP.NET ก,จะไมสามารถใชงานไดบน Subdomain on subfolder แตกรณ"ท"# ASP.NET ใชงานไดปกตบนโดเมน ASP.NET ก,จะสามารถใชงานไดกบ Subdomain บน Subfolder ดวย 11. ค2ณสามารถเร"ยกดขอมลจ6านวนผเขาชมเว,บไซต/ และหนาเพจท"คนเร"ยกดโดยท"# drop down เมน เล[อก Web # statistics และเล[อกท6าเคร[#องหมายท"#ชองของ accessible via password protected directory /pleskstat/webstat หากตองการ ค2ณสามารถ install ซฮฟแวร/ statistic ซ]#งจะแสดงรายงาน และวางไวในไดเรคทอร"# password protected ผดแล Subdomain สามารถเขาส Web statistics ท"# URL: https://subdomain.domain.com/plesk-stat/webstat โดยใชบญช" Login ของFTP เขาสระบบ หมายเหต^ : หากผดแล Subdomain เปล"#ยน FTP การเขาสระบบ Web statistics จะไมเปล"#ยน FTP login และpassword ต:งตนท"#ก6าหนดตอนสราง Subdomain จะใชเปkนช[#อเขาสไดเรคทอร"# Web statistics ตลอดไป 12. เล[อก option Additional write/modify permissions หาก Web applications ของ Subdomain น":ใชฐานขอมล แบบ file-based database (like Jet) เก,บ ไวท"# โฟลเดอร/ httpdocs หร[อ httpsdocs ซ]# งการเล[อก option น":อาจจะม"ผล ตอระบบรกษาความปลอดภยของเว,บไซต/ 13. เม[อเสร,จส:นการต:งคา คลก OK อาจจะใชเวลาถ]ง 48 ช#วโมง ในการแยกขอมลของ Subdomain ใหมในระบบโดเมนเนม # และใหผเปbดใชงานเว,บไซต/ใชงานได การ publish เน[:อหาเว,บไปท"#พนท"#เว,บสวน Subdomains ดข:นตอนท"หวขอการสราง และ publishing [: #

การลบ Subdomains ข:นตอนการลบ Subdomain และเน[:อหาในเว,บ : 1. ไปท"# Domains > domain name > Subdomains. 2. เล[อกท6าเคร[#องหมายท"#ชองของช[อ Subdomain ท"#ตองการลบ > คลก Remove # 3. ย[นยนการลบ และคลก OK Subdomain และเน[:อหาถกลบออกจากเซร/ฟเวอร/เร"ยบรอยแลว

36

การตG)งคาช\อโดเมนเพA\มเตAมสFาหรGบเว5บไซต= (Domain Aliases) หากค2ณจดทะเบ"ยนโดเมนอ[นๆ และค2ณตองการใหโดเมนน:นๆช"ไปท"#เด"ยวกบเว,บไซต/ทค2ณ host ไวบนเซร/ฟเวอร/น":ค2ณตอง # : "# ต:งคา domain aliase หากค2ณตองการใหโดเมนอ[#นๆช":ไปท"เว,บไซต/ท"#ค2ณ host ไวบนเซร/ฟเวอร/อ[#น ค2ณตองต:งคา domain forwarding # การตG)งคา Domain Aliases ข:นตอนการต:งคา : 1. ไปท"# Domains > domain name > Domain Aliases. 2. คลก Add Domain Alias. 3. พมพ/ช[#อ Domain Aliases ท"ตองการ เชน alias.com. # Domain Aliases ตองประกอบดวยตวหนงส[ อ ตวเลข และสญลกษณ/ ข" ด กลาง – แตละสวนของ Domain Aliases ระหวาง . กบ . ม"ความยาวไดไมเกน 63 ตวอกษร 4. เล[ อ กท6 า เคร[# อ งหมายท"# ช อง Synchronize DNS zone with the primary domain หากค2 ณ ตองการ Domain Aliases ม"คา DNS Zone เด"ยวกบโดเมนหลก การต:งคาน":หากม"การเปล"#ยนแปลงขอมล resource ของโดเมนหลกจะสง ผลถ]ง DNS Zone ของ domain aliases ดวย 5. เล[อก Mail หากค2ณตองการใหอ"เมลท"#สงมาภายใตอ"เมลแอดเดรสของ Domain Aliases สงมายงอ"เมลแอดเดรสโดเมน เนมหลก หมายเหต^ : หากม"อ"เมลช[#อ mail@yourdomain.com และค2ณไดต:งคา Domain Aliases ช[#อ alias.com หากค2ณตองการไดรบ อ"เมลท"# mail@yourdomain.com ดวย เม[#ออ"เมลถกสงมาท"# mail@alias.com เล[อกท6าเคร[#องหมายท"#ชอง Mail 6. เล[อ กท6 า เคร[# อ งหมายท"# ช อง Web มฉะน: น เซร/ ฟ เวอร/ จ ะไมแสดงเน[: อ หาของเว, บ เม[# อ ผเขาเย"# ย มชมเว, บ ไซต/ พ มพ/ ช[# อ Domain Aliases โดยตรง 7. หากค2ณใช Linux และม"การตดต:งโปรแกรม Java บนเว,บไซต/ดวย ท"#คณตองการเขาถ]งผาน 2 Domain Aliases เล[อกท6าเคร[องหมายท"#ชองของ Java Web applications # 8. คลก OK การปรGบเปล>\ยนคา Properties of a Domain Alias ข:นตอนการเปล"#ยนคา properties of an alias: 1. ไปท"# Domains > domain name > Domain Aliases. 2. คลกช[#อ Domain Aliases ท"ตองการ # 3. คลก Preferences ในสวนของ Tools 4. ปรบเปล"ยนคา properties ของ domain alias ตามตองการ > คลก OK #
ข:นตอนการปรบเปล"#ยน resource records ใน DNS zone of a domain alias: 1. ไปท"# Domains > domain name > Domain Aliases. 2. คลกช[#อ Domain Aliases ท"ตองการ # 3. คลก DNS Settings. 4. เพ#ม แกไข หร[อลบ resource records ท"#ตองการ • การเพ#ม resource records : คลก Add New Record ก6าหนดคาตางๆตามตองการ และคลก OK • การแกไข resource records : ท"คอลมม/ hyperlink ท"ตรงกบ record ท"#ตองการแกไข # # • การลบ record : เล[อกท6าเคร[องหมายท"#ชอง record ท"ตองการลบ และคลก Remove # #

การลบ Domain Alias ข:นตอนการลบ alias จาก domain: 1. ไปท"# Domains > domain name > Domain Aliases. 2. เล[อกท6าเคร[#องหมายท"#ชอง domain alias ท"#คณตองการลบ 2 3. คลก Remove 4. ย[นยนการลบ และคลก OK

37

การใช Virtual Directories virtual directory ใน Parallels Plesk Panel ค[อ ลงค/ไปยง physical directory ท"#มอยในฮาร/ดดสก/ของเซร/ฟเวอร/ virtual " directory สามารถม" จ6 า นวนของการต: ง คาเฉพาะ เชน การก6 า หนดคา ASP.NET configuration, access permissions, URL password protection เปkนตน
แตส6 า หรบ virtual directory สามารถต: ง คาของตนเองได รวมท: ง การต: ง คา ASP.NET เอง virtual directories เปk น ประโยชน/อยางมากในการต:งคาการใชงาน web applications โดยเฉพาะการเข"ยนใน ASP.NET เชน หากค2ณม" web application 3 ช2ดท"#ใช ASP.NET version 1.1 และค2ณตองการตดต:ง web application 1 ช2ด โดยใช ASP.NET version 2.0 ค2ณสามารถสราง virtual directory ส6 าหรบ ASP.NET 2.0 application ต: งคา configure ASP.NET ส6 าหรบไดเรคทอร"# น":ใช version 2.0 เฉพาะได เรคทอร"#น": และตดต:ง application อ[#นๆท"จ6าเปkน # Virtual directories สามารถใชเปkน aliases เชน ค2ณม" web application ท"ตดต:งบนโดเมน ค[อ 'example.com' ใน # โฟลเดอร/ physical '/my_data/web_apps/forum'. การเขาส web application น": ผใชงานตองพมพ/ 'example.com/ my_data/web_apps/forum' ซ]#งยากตอการจดจ6าและยาวเกนไปท"จะตองพมพ/ ค2ณสามารถสราง virtual directory 'forum' ใน # root ของ virtual host และลงค/ virtual directory ไปท"# '/my_data/web_apps/forum' ผใชงานท"#ตองการเขาส web application จะตองพมพ/ 'example.com/forum' ซ]#งส:นและงายตอการจดจ6า การเปbด virtual directory จากบราวเซอร/ คลกช[#อโดเมนท"#ตองการในหนา Home page, คลก Web Directories, และ คลกไอคอน ท"#ไดเรคทอร"#ทค2ณตองการเปbด "#

การสราง Virtual Directories ข:นตอนการสราง virtual directory ใหมบนโดเมน : 1. ท"หนา Homepage คลกช[#อโดเมนท"#ตองการ # 2. คลก Web Directories ในกล2ม Hosting ขณะน":คณอยท"#หนา root ของเว,บไซต/ 2 3. ไปยงไดเรคทอร"#ท"#คณตองการสราง virtual directory ใหม 2 4. คลก Create Virtual Directory หมายเหต^ : การสราง physical directory แทนvirtual directory คลก Create Directory ก6าหนดช[อไดเรคทอร"# > คลก OK # 5. ก6าหนดคาพารามเตอร/ท"#ตองการ • Name – ก6าหนดช[#อ virtual directory • Path – ก6าหนด virtual directory path: ◦ เล[อกท6าเคร[#องหมายท"#ชอง Create physical directory with the same name as virtual directory เพ[อสราง physical directory โดยอตโนมตดวยช[#อเด"ยวกบ physical directory ท"#สรางข]:น # ◦ ล บ ก า ร ท6 า เ ค ร[# อ ง ห ม า ย ท"# ช อ ง Create physical directory with the same name as virtual directory และก6าหนด path ใน field เพ[อเล[อก physical directory ท"ม"อย # # • Script source access - เล[อกท6าเคร[#องหมายท"#ชอง เพ[#ออน2ญาตใหผใชงานaccessเขา source code ไดท:งอาน หร[อเข"ยน permission ท"#ตงคาไว source code น":รวมดวย script ใน ASP Application ดวย : • Read permission - เล[ อ กท6 า เคร[# อ งหมายท"# ช อง เพ[# อ อน2 ญ าตใหผใชงานอานไฟล/ ห ร[ อ ไดเรคทอร"# แ ละคา properties อนท"#สมพนธ/กน • Write permission - เล[ อ กท6 า เคร[# อ งหมายท"# ช อง เพ[# อ อน2 ญ าตใหผใชงาน upload file และคา properties ท"# เก"#ย วของไปยง virtual directory หร[ อ เปล"# ย นคอนเทนต/ ใ น write-enable file การ write จะตองเขาสระบบผาน บราวเซอร/ท"#รองรบฟqงค/ช#น PUT ของ HTTP 1.1 protocol เทาน:น • Directory browsing - เล[อกท6าเคร[#องหมายท"#ชองเพ[#ออน2ญาตใหผใชงานเห,นรายงาน hypertext ของไฟล/และ ไดเรคทอร"#ยอย (Sub-directory) ใน Virtual Directory • Log visits - เล[อกท6าเคร[#องหมายท"#ชอง หากค2ณตองการเก,บขอมลการเขาใชงาน virtual directory • Create application - เล[ อ กท6 า เคร[# อ งหมายท"# ช องเพ[# อ ท6 า Web Directory IIS Application ไดเรคทอร"# จ ะเปk น อสระจากเว,บไซต/ท"#เหล[อ • Execute permissions - เล[อกโปรแกรมในระดบท"เหมาะสมส6าหรบ virtual directory # ◦ None – อน2ญาตใหเขาถ]ง Static File เทาน:น เชน HTMP หร[อไฟล/รปภาพ ◦ Scripts Only – อน2ญาตให run script เทาน:น ◦ Scripts and Executables – ลบขอจ6ากดท:งหมด ท6าใหไฟล/ท:งหมดท2กประเภทสามารถถกเร"ยกได • ASP Settings - ต:งคาเฉพาะส6าหรบ Web Application APS-based ◦ หากค2ณใชโปรแกรม APS-based ไมสามารถท6างานไดถกตองภายใตขอจ6ากดปqจจ2บนของการโอนถายขอมลท"# จดโดย IIS ยกเลกการท6าเคร[องหมายท"#ชอง Defined by parent directory ชองท"#ตองการเปล"#ยนและพพม/ #

38

จ6านวนตามท"#ตองการ หากค2 ณ ตองการเปb ด ใช debugging ของโปรแกรม ASP บนฝqž ง เซร/ ฟ เวอร/ ไมตองท6 า เคร[# อ งหมายท"# ช อง Defined by parent directory ท"# ต องการ และเล[ อ กท6 า เคร[ อ งหมายท"# ช อง Enable ASP server-side script debugging ◦ หากค2ณตองการเปbดใช debugging ของโปรแกรม ASP บนฝqžงลกคา ไมตองท6าเคร[#องหมายท"#ชองDefined by parent directory ท"# ต อ ง ก า ร แ ล ะ เ ล[ อ ก ท6 า เ ค ร[ อ ง ห ม า ย ท"# ช อ ง Enable ASP server-side script debugging หมายเหต^ : หากค2ณพยายามจะเปล"ยนการต:งคา ASP ส6าหรบroot ของไดเรคทอร"# web คาต:งตน check box # ท"เปkน Defined by IIS เปล"ยนเปkน Defined by parent directory # # 6. คลก OK เพ[อส:นส2ดการสราง # ◦ ข:นตอนการต:งคา Access Permissions ส6าหรบ Virtual Directory : 1. ท"หนา Home Page คลกโดเมนเนมท"#ตองการ # 2. คลก Web Directories 3. คลกไอคอน ของไดเรคทอร"#ทตองการเปbด และก6าหนด Access Permissions ส6าหรบไดเรคทอร"#และไฟล/ท:งหมด "# ดขอมลเพ#มเตมการต:งคา Access Permissions ท"#หวขอการต:งคาไฟล/ และโฟลเดอร/ของ Access Permissions ข:นตอนการ Configure ASP.NET ส6าหรบ Virtual Directory : 1. ท"หนา Home Page คลกโดเมนเนมท"#ตองการ # 2. คลก Web Directories 3. Browse เล[อกไดเรคทอร"#ทตองการ และระบ2ลงไป "# 4. คลก ASP.NET Setting และต:งคา option ท"เก"#ยวของ # ดขอมลเพ#มเตมการ Configure ASP.NET ท"#หวขอการ Configure ASP.NET ส6าหรบ virtual directories

การเปล>\ยนการตG)งคา Virtual Directory ข:นตอนการเปล"#ยน Preferences ของ Virtual Directory ท"#มอยบนโดเมน : " 1. ท"หนา Home Page คลกโดเมนท"#ตองการ # 2. คลก Web Directory ในกล2ม Hosting 3. หาไดเรคทอร"#ท"#ค2ณตองการเปล"#ยน Preferences และคลกไอคอน หร[อคลก Directory Access Permission ไดเรค ทอร"#ทตองการ "# 4. เปล"ยน Preferences ของ Virtual Directory # • Name – ก6าหนดช[#อ Virtual Directory • Path – ก6าหนด path Physical Directory ท"#ซ]#ง Virtual Directory ลงค/ไปหา • Script source access - เล[อกท6าเคร[#องหมายท"#ชอง เพ[#ออน2ญาตใหผใชงานaccessเขา source code ไดท:งอาน หร[อเข"ยน permission ท"#ตงคาไว source code น":รวมดวย script ใน ASP Application ดวย : • Read permission - เล[ อ กท6 า เคร[# อ งหมายท"# ช อง เพ[# อ อน2 ญ าตใหผใชงานอานไฟล/ ห ร[ อ ไดเรคทอร"# แ ละคา properties อนท"#สมพนธ/กน • Write permission - เล[ อ กท6 า เคร[# อ งหมายท"# ช อง เพ[# อ อน2 ญ าตใหผใชงาน upload file และคา properties ท"# เก"#ย วของไปยง virtual directory หร[ อ เปล"# ย นคอนเทนต/ ใ น write-enable file การ write จะตองเขาสระบบผาน บราวเซอร/ท"#รองรบฟqงค/ช#น PUT ของ HTTP 1.1 protocol เทาน:น • Directory browsing - เล[อกท6าเคร[#องหมายท"#ชอง เพ[#ออน2ญาตใหผใชงานเห,นรายงาน hypertext ของไฟล/และ ไดเรคทอร"#ยอย (Sub-directory) ใน Virtual Directory • Log visits - เล[อกท6าเคร[#องหมายท"#ชอง หากค2ณตองการเก,บขอมลการเขาใชงาน virtual directory • Create application - เล[ อ กท6 า เคร[# อ งหมายท"# ช อง เพ[# อ ท6 า Web Directory IIS Application ไดเรคทอร"#จ ะเปk น อสระจากเว,บไซต/ท"#เหล[อ • Execute permissions - เล[อกโปรแกรมในระดบท"เหมาะสมส6าหรบ virtual directory # ◦ None – อน2ญาตใหเขาถ]ง Static File เทาน:น เชน HTMP หร[อไฟล/รปภาพ ◦ Scripts Only – อน2ญาตให run script เทาน:น ◦ Scripts and Executables – ลบขอจ6ากดท:งหมด ท6าใหไฟล/ท:งหมดท2กประเภทสามารถถกเร"ยกได • Allow to use parent paths – เล[อกท6าเคร[#องหมายท"#ชอง เพ[#ออน2ญาตใหเวลาใชซ:6าใน Pathname เม[#ออางอง ถ]งโฟลเดอร/ท"#อยเหน[อ Web Directory ปqจจ2บน ซ]#งจะท6าใหผใชงานสามารถยายแผนผงของโฟลเดอร/ โดยไมรช[#อ โฟลเดอร/หร[อท"#อยในล6าดบข:นแผนผง หากเล[อก option Parent Path Directoryไมควรเล[อกท"#ชองของ Execute Permission ใน Preferences ดงน:นโปรแกรมจะไมม"ความสามารถไดรบสทธ‘รนโปรแกรมใน Parent paths

39

Allow application execution in MTA (multi-threaded apartment) mode - เล[ อ กท6 า เคร[# อ งหมายท"# ชองน": เพ[ออน2ญาตใหการเร"ยก Applications ใน Multi-threaded apartment (MTA) Mode มฉะน:น Application จะ # ท6 า ง า น ใ น single-threaded apartment (MSTA) Mode ก า ร ใ ช STA แ ต ล ะ application pool ถ ก เ ร" ย ก ใ น กระบวนการเฉพาะกบ MTA Application pool หลายๆโปรแกรมจะรบในหวขอท"สามารถเพ#มประสทธภาพในบางกรณ" # • Use default documents - เล[อกท6าเคร[#องหมายท"#ชองน": เพ[#ออน2ญ าตใหใชเอกสารเร#มตนกบ Web Directory ปq จ จ2 บ น คาเอกสารเร# ม ต นจะ ถก สงเม[# อ ผใชงานเขาสไดเรคทอร"# บนเว,บ โดย ไม ม" ก ารร ะบ2ช[# อ ไฟล/ (เช น http://www.pararels.com จะตางกบ http://www.pararels.com/index.html) หากไมท6าเคร[องหมายท"#ชองน":และ # เล[ อ กท6 า เคร[# อ งหมายาท"# ช องของ Directory Browsing เว, บ เซร/ ฟ เวอร/ จ ะยอนกลบ Folder List หากไมท6 า เคร[#องหมายท"#ชอง User default documents และ Directory Browsing เว,บ เซร/ฟเวอร/จะยอนกลบไปขอความ error “Access Forbidden” • Default documents search order - ก6าหนดล6าดบท"#การคนหาโดย IIS ส6าหรบเอกสารเร#มตนการสงของผใช งานจะเจอไฟล/แรกท"#วางอย หากพบวาไมสอดคลอง IIS จะท6าหนาท"#เหม[อนในกรณ"ท"#หนาเว,บคอนเทนต/ท"#เปkนหนา ต:งตนไมเปbดใชงาน • Allow anonymous access - เล[อกท6าเคร[#องหมายท"#ชองน": หากค2ณตองการท6าไดเรคทอร"#สามธารณะ ดงน:นผใช งานเว,บไซต/สามารถเขาถ]งไดโดยไมตองตรวจสอบ • Require SSL - เล[อกท6าเคร[#องหมายท"#ชองน":เพ[อเปbดใชงาน SSL เฉพาะการเขาถ]งโฟลเดอร/ # • ASP Settings - ต:งคาเฉพาะส6าหรบ Web Application APS-based ◦ หากค2ณใชโปรแกรม APS-based ไมสามารถท6างานไดถกตองภายใตขอจ6ากดปqจจ2บนของการโอนถายขอมลท"# จดโดย IIS ยกเลกการท6าเคร[องหมายท"#ชอง Defined by parent directory ชองท"#ตองการเปล"#ยนและพพม/ # จ6านวนตามท"#ตองการ ◦ หากค2 ณ ตองการเปb ด ใช debugging ของโปรแกรม ASP บนฝqž ง เซร/ ฟ เวอร/ ไมตองท6 า เคร[# อ งหมายท"# ช อง Defined by parent directory ท"# ต องการและเล[ อ กท6 า เคร[# อ งหมายท"# ช อง Enable ASP server-side script debugging ◦ หากค2ณตองการเปbดใช debugging ของโปรแกรม ASP บนฝqžงลกคา ไมตองท6าเคร[#องหมายท"#ชองDefined by parent directory ท"# ต อ ง ก า ร แ ล ะ เ ล[ อ ก ท6 า เ ค ร[ อ ง ห ม า ย ท"# ช อ ง Enable ASP server-side script debugging หมายเหต^ : หากค2ณพยายามจะเปล"#ยนการต:งคา ASP ส6าหรบroot ของไดเรคทอร"# web คาต:งตน check box ท"เปkน Defined by IIS เปล"ยนเปkน Defined by parent directory # # 5. คลก OK เพ[อบนท]กการเปล"ยนแปลง # # • ข:นตอนการเปล"#ยน Access Permission ส6าหรบ Virtual Directory : 1. ท"หนา Home Page คลกโดเมนเนมท"#ตองการ # 2. คลก Web Directory 3. คลกไอคอน ของไดเรคทอร"#ทตองการเปbด และเปล"#ยนคา Access Permission ของไดเรคทอร"และไฟล/ท:งหมด "# # ดขอมลเพ#มเตมการต:งคา Access Permission ท"#หวขอการต:งคาไฟล/และโฟลเดอร/ของ Access Permissions ข:นตอนการ Reconfigure ASP.NET ส6าหรบ Virtual Directory : 1. ท"หนา Home Page คลกโดเมนเนมท"#ตองการ # 2. คลก Web Directories 3. Browse เล[อกไดเรคทอร"#ทตองการ และระบ2ลงไป "# 4. คลก ASP.NET Setting และเปล"#ยนคา option ท"เก"#ยวของ # ดขอมลเพ#มเตมการ Configure ASP.NET ท"#หวขอการ Configure ASP.NET ส6าหรบ Virtual Directories

การเพA\ม และลบ MIME Types Multipurpose Internet Mail Exchange (MIME) Types ท6 า หนาท"# ส# งเว, บ บราวเซอร/ ห ร[ อ โปรแกรมเมลใหรวาจะจดการ ไฟล/ท"#ไดรบจากเซร/ฟเวอร/อยางไร เชน เม[#อเว,บบราวเซอร/ เร" ยกไอเทมบนเซร/ฟ เวอร/จ ะเปkนการเร"ยก MIME Types ของ Object ดวย MIME Types บางประเภท เชน กราฟฟbค สามารภแสดงในบราวเซอร/อ[#นๆ เชน เอกสาร Word Processing จะเร"ยกโปรแกรม ชวยเหล[อจากภายนอกมาแสดงในบราวเซอร/ เม[#อเว,บบราวเซอร/สงหนาเว,บไปยงเว,บบราวเซอร/ของลกคาจะสง MIME Types ของขอมลท"#สงไปใหดวย หากม"ไฟล/แนบ หร[อฝqงมาในรปแบบเฉพาะ IIS จะแจงผใชงานใหทราบ MIME Types ของไฟล/แนบหร[อฝqงมาดวยท6าใหผใชงานทราบกระบวนการ หร[อแสดงขอมลท"จะไดรบจาก IIS # IIS สามารถท6 างานกบไฟล/ ท"# จ ดทะเบ" ย น MIME Types เทาน: น ซ]#งไฟล/ ป ระเภทน": ส ามารถก6 า หนดไดท: งใน Global IIS Level และบนโดเมนหร[ อ ระดบ Virtual Directory ท: ว โลกท: ง หมด MIME Types ท"# ไ ดรบมาโดยโดเมนท: ง หมดและ Virtual Directory ขณะท"# ค นท"# ก6 า หนดดวยบนดเมน หร[ อ ระดบ Virtual Directory จะถกใชงานไดเฉพาะในพ[: น ท"# ๆ ก6 า หนดเทาน: น แต

40

อยางไรก,ด" หากเว,บเซร/ฟเวอร/ไดรบค6าขอจากไฟล/ท"#ไมไดลงทะเบ"ยน MIME Types ก,จะกลบไปท"# error 404.3 (Not Found) การเพA\ม MIME Types ข:นตอนการเพ#ม MIME Types ใหมส6าหรบ Virtual Directory บนโดเมน : 1. ท"หนา Home Page คลกโดเมนเนมท"ตองการ # 2. คลก Web Directories ในกล2ม Hosting 3. ไปยง Virtual Directory ท"#ตองการ และระบ2ลงไป 4. เล[อก Tab MIME Types 5. คลก Add MIME Types • พมพ/นามสก2งของไฟล/ท"#ชอง Extension นามสก2ลของไฟล/ทงหมดจะเร#มตนดวย . (จ2ด) หร[อ * (ดอกจน) : • ก6าหนดประเภทของไฟล/คอนเทนต/ท"#ชอง Content • ค2ณสามารถเล[อกคาท"#เหมาะสมจากรายการท"#แสดง หร[อก6าหนดประเภทคอนเทนต/ใหม โดยเล[อก Custom... และ ระบ2ประเภทคอนเทนต/ทชองท"#ก6าหนด "# 6. คลก OK เม[อเสร,จส:นการสราง # การเปล>\ยน MIME Types ข:นตอนการแกไข MIME Types ท"#มอยของ Virtual Directory บนโดเมน : " 1. ท"หนา Home Page คลกโดเมนเนมท"#ตองการ # 2. คลก Web Directories ในกล2ม Hosting 3. ไปยง Virtual Directory ท"#ตองการ และระบ2ลงไป 4. เล[อก Tab MIME Types 5. เล[อก MIME Types ท"#ตองการจากรายการท"#แสดง • พมพ/นามสก2ลของไฟล/ท"#ชอง Extension นามสก2ลของไฟล/ท:งหมดจะเร#มตนดวย . (จ2ด) หร[อ * (ดอกจน) • ก6าหนดประเภทของไฟล/คอนเทนต/ท"#ชอง Content • ค2ณสามารถเล[อกคาท"#เหมาะสมจากรายการท"#แสดงหร[อก6าหนดประเภทคอนเทนต/ใหม โดยเล[อก Custom... และระบ2 ประเภทคอนเทนต/ท"#ชองท"#ก6าหนด 6. คลก OK เพ[อบนท]กการเปล"ยนแปลง # # การลบ MIME Types ข:นตอนการลบ MIME Types ท"ม"อยของ Virtual Directory บนโดเมน : # 1. ท"หนา Home Page คลกโดเมนเนมท"ตองการ # 2. คลก Web Directories ในกล2ม Hosting 3. ไปยง Virtual Directory ท"#ตองการ และระบ2ลงไป 4. เล[อก Tab MIME Types 5. เล[อกท6าเคร[#องหมายท"#ชอง MIME Types ท"#ตองการลบ 6. คลก Remove 7. ย[นยนการลบ และคลก OK การตG)งคา PHP Version สFาหรGบ Virtual Directories นอกจากสามารถเล[อก PHP Version ท"#ตองการใชบนแตละโดเมนของค2ณแลว ค2ณยงม"ความสามารถเพ#มเตมท"#จะระบ2ร2น ของ PHP ส6าหรบ Virtual Directories บนโดเมนของค2ณ ค2ณสามารถใช Web Application ท"ตองการ PHP4 รวมท:ง PHP5 # ข:นตอนการก6าหนด PHP version ส6าหรบ Virtual Directory : 1. ท"หนา Home Page คลกโดเมนเนมท"ตองการ # 2. คลก Web Directories ในกล2ม Hosting 3. เล[อก PHP Setting 4. เล[อก PHP version ท"#ตองการ และคลก OK

41

การลบ Virtual Directories ข:นตอนการลบ Virtual Directories ท"ม"อย # 1. ท"หนา Home Page คลกโดเมนเนมท"ตองการ # 2. คลก Web Directories ในกล2ม Hosting 3. เล[อกท6าเคร[#องหมายท"#ชองของไดเรคทอร"ท"#ตองการลบ # 4. คลก Remove 5. ย[นยนการลบ และคลก OK การตG)งคา Anonymous FTP Access เขาสเว5บเซAร=ฟเวอร= หากค2ณ Host เว,บไซต/ไวบน Dedicated IP address ค2ณสามารถต:งไดเรคทอร"#ในเว,บไซต/ส6าหรบใหผใชงานอ[#นสามารถ ดาวน/โหลด หร[ออพโหลดไฟล/ท"#ไมระบ2ช[#อผาน FTP เม[#อเปbดใชงาน Anonymous FTP ผใชงานสามารถ login ท"# ftp://ftp.yourdomain.com ดวยช2ด login name และรหสผานของ "anonymous"
ขG)นตอนการเปvดให Anonymous FTP เขาสระบบ : 1. ไปท"# Domains > domain name > Anonymous FTP. 2. เปbดใชบรการ Anonymous FTP คลก Switch On. 3. การต:งคา welcoming message ท"#จะใหแสดงเม[#อผใชงาน login เขา FTP ไซต/ เล[อกท6าเคร[#องหมายท"#ชอง Display login message และพมพ/ขอความท"ตองการลงในชองปiอนขอมล # หมายเหต^ : ขอความจะแสดงเม[#อ Anonymous FTP เขาสระบบเทาน:น 4. การใหผเขาชม อพโหลดไฟล/ ไ ปท"# /incoming ไดเรคทอร"# เล[ อ กท6 า เคร[# อ งหมายท"# ช อง Allow uploading to incoming directory 5. การเปbด ใหผใชงานสรางไดเรคทอร"# ย อยใน /incoming ไดเรคทอร"# เล[อ กท6 า เคร[# อ งหมายท"# ช อง Allow creation of directories in the incoming directory 6. การเปbดใหดาวน/โหลดไฟล/จาก /incoming ไดเรคทอร"# เล[อกท6าเคร[#องหมายท"#ชอง Allow downloading from the incoming directory 7. การจ6 า กดพ[: น ท"# ด สก/ ใ นสวนของไฟล/ อ พโหลด ยกเลกการท6 า เคร[# อ งกมายท"# ช อง Unlimited ท"# ส อดคลองกบ option Limit disk space in the incoming directory และระบ2จ6านวนพ[:นท"ดสก/ในหนวยกโลไบต/ # หมายเหต^ : ผใชงานจะไมสามารถอพโหลดไฟล/เขาพ[:นท"ดสก/ไดเรคทอร"#ไดเม[อพ[นท"#ดสก/เต,ม # # : 8. การจ6ากดจ6านวนการเช[#อมตอพรอมกนไปยงเซร/ฟเวอร/ Anonymous FTP ยกเลกการท6าเคร[#องหมายท"#ชอง Unlimited ท"# สอดคลองกบ option Limit number of simultaneous connections และระบ2จ6านวนการเช[#อมตอท"#เปbดใหเขาถ]ง ไดพรอมกน 9. การจ6ากดแบนด/ วธการเช[# อ มตอของ Anonymous FTP ยกเลกการท6 า เคร[# อ งหมายท"# ชอง Unlimited ท"#ส อดคลองกบ option Limit download bandwidth for this virtual FTP domain และระบ2แบนด/วธสงส2ดในหนวยกโลไบต/ตอ วนาท" kilobytes per second. 10. คลก OK ข:นตอนการเปล"#ยนแปลงการต:งคาของ Anonymous FTP Server หร[อปbดการใชงาน : 1. ไปท"# Domains > domain name > Anonymous FTP. 2. ปรบเปล"ยนคาตางๆตามตองการ และคลก OK การปbดบรการ Anonymous FTP คลก Switch Off. #

การกFาหนดขอความ Error ของ Web Server(Linux Hosting) เม[#อม"ผเขาชมเว,บไซต/ เปbดหนาเว,บไซต/ท"# Web Server ไมสามารถแสดงขอมลได Web Server จะแสดงขอความ error ตามมาตรฐานของ HTML ซ]#งอาจจะไมไดบอกถ]งปqญหาท"#เกดข]:นจรง ท6าใหไมสามารถแกปqญหาได หร[อท6าใหสญเส"ยลกคาดวย ขอความ error ค2ณอาจจะตองสรางหนา error เองและน6าข]: นใชบน Wed Server Parallels Plesk Panel สามารถ customized ขอความ error ไดรายละเอ"ยดดงน": • 400 Bad File Request. หมายถ]ง รปแบบภาษท"#ใชใน URL ไมถกตอง (เชน ตวอกษรพมพ/ใหญ-เล,ก เคร[#องหมายเวน วรรคตอนผด) • 401 Unauthorized. เซร/ฟเวอร/ตองการค"ยการเขารหสจากลกคา และไมไดรบหร[อปiอนรหสผานผดพลาด / • 403 Forbidden/Access denied. เหม[อนกบ 401 การไดรบอน2ญาตในกรณ"พเศษ เพ[อเขาสเว,บไซต/ เชน รหสผาน และ/หร[อ ช[#อบญช"(username) ท"ลงทะเบ"ยนไว # • 404 Not Found. เซร/ฟเวอร/ไมสามารถหาไฟล/ท"#เร"ยกใชได ไฟล/อาจถกลบหร[อยายไปแลว หร[อระบ2 URL ผด หร[อช[#อ

42

• • • •

•

• • • •

เอกสารผด ซ]#งเปkนerrorท"พบบอยท"#สด # 2 405 Method Not Allowed. วธ"การท"#ระบ2ใน Request-Line ไมเปbดใหกบ resource ท"ระบ2โดย Request-URI ใช # 406 Not Acceptable. Resource ท"#ระบ2โดยผเร"ยกใชงานสรางการตอบสนองซ]#งไมยอมรบลกษณะเน[:อหาคอนเทนต/ ตามท"ยอมรบสวนหว Header ท"สงมาในค6าขอเร"ยกใช # # 407 Proxy Authentication Required. Error น":ค ลายกบ 401(Unautorized) แตแสดงใหเห, นวาลกคาตองตรวจ สอบ proxy ของตวเองกอน 412 Precondition Failed. เง[# อ นไขเร# ม ตนรบหน]# ง หร[ อ หลายค6 า ขอของฟb ว ด/ Header ประเมนการผดเม[# อ ท6 า การ ทดสอบบนเซร/ ฟ เวอร/ รหสการตอบสนองน": อ น2 ญ าตใหลกคาวางเง[# อ นไขเร# ม ตนบน resource ปq จ จ2 บ นได(ขอมลฟb วด/ Header) วธ"การปiองกนการรองขอจากส#งท"#เปkนถกน6าไปใชกบ resource อ[#นจากเดม resource เด"ยว 414 Request-URI Too Long. เซร/ฟเวอร/ปฎเสธบรการท"#เร"ยกใช เน[#องจาก Request-URI ยาวเกนกวาท"#เซร/ฟเวอร/ จะเขาใจเง[#อ นไขน":จะเกดข]:นเม[# อลกคาท6าไมถกตอง ค[อ convert POST เปkน GET ดวยขอมล Query ท"#ยาว เม[#อลกคา ส[บทอดลงใน URI "black hole" ของการเปล"#ยนเสนทาง(เชน เปล"ยนเสนทาง prefix ของ URI ไปท"# suffix ของตวเอง ) # หร[อเม[#อเซร/ฟเวอร/อยระหวางโดนโจมต"จากลกคาท"#พยายามใชประโยชน/จาก Security Hole ในเซร/ฟเวอร/บางตว โดย fixed ความยาว buffers ในการอานหร[อจดการ Request-URI 415 Unsupported Media Type. เซร/ฟเวอร/ปฎเสธบรการน":เน[#องจากการเร"ยกใชอยในรปแบบท"# resource ของผท"# เร"ยกใชไมรองรบการท6างานของวธ"การเร"ยกใชน:น 500 Internal Server Error. ไมสามารถเร"ยกเอกสาร HTML เน[#องจากปqญหาการ configure เซร/ฟเวอร/ 501 Not Implemented. เซร/ฟเวอร/ไมรองรบการท6างานฟqงค/ช#นท"#เร"ยกใชม"การตอบสนองท"#เขากน เม[อเซร/ฟเวอร/ไมร # จกวธ"ในการเร"ยกใช และไมสามารถรองรบไดส6าหรบ resource ใดๆ 502 Bad Gateway. เซร/ ฟ เวอร/ ข ณะท"# ท6 า หนาท"# เ ปk น Gateway หร[ อ Proxy ไดรบการตอบสนองท"# ไ มถกตองจาก เซร/ฟเวอร/ upstream ซ]#งพยายามเขาสระบบตามการรองขอ

ข:นตอนการต:งคา configure Parallels Plesk Panel ของเว,บเซร/ฟเวอร/เพ[อแสดงหนา error ท"ก6าหนด : # # 1. เปb ด การรองรบเอกสาร error ท"# ก6 า หนดข]: น ผาน Parallels Plesk Panel โดยไปท"# Domains > domain name > Web Hosting Settings. เล[อกท6าเคร[องหมายท"#ชอง Custom error documents และคลก OK # 2. เช[อมตอเขา FTP account บน Parallels Plesk Panel เซร/ฟเวอร/และไปท"ไดเรคทอร"# error_docs # # 3. แกไขหร[อแทนท"#ไฟล/ตามล6าดบ โปรดระบ2ช[#อไฟล/ใหถกตอง              400 401 403 404 405 406 407 412 414 415 500 501 502 Bad File Request - bad_request.html Unauthorized - unauthorized.html Forbidden/Access denied - forbidden.html Not Found - not_found.html Method Not Allowed - method_not_allowed.html Not Acceptable - not_acceptable.html Proxy Authentication Required - proxy_authentication_required.html Precondition Failed - precondition_failed.html Request-URI Too Long - request-uri_too_long.html Unsupported Media Type - unsupported_media_type.html Internal Server Error - internal_server_error.html Not Implemented - not_implemented.html Bad Gateway - bad_gateway.html

4. รอจน Web Server Restart หลงจากน:น Web Server จะเร#มใชเอกสาร error ท"ก6าหนด #

การกFาหนดขอความ Error ของ Web Server (Windows Hosting) เม[#อม"ผเขาชมเว,บไซต/ เปbดหนาเว,บไซต/ท"# Web Server ไมสามารถแสดงขอมลได Web Server จะแสดงขอความ error ตามมาตรฐานของ HTML ซ]#งอาจจะไมไดบอกถ]งปqญหาท"#เกดข]:นจรง ท6าใหไมสามารถแกปqญหาได หร[อท6าใหสญเส"ยลกคาดวย ขอความ error ค2ณอาจจะตองการสรางหนา error เองและใชบน Web Server ขอความ error ตอไปน":เปkนขอความท"#ใชบอยท"ส2ด #
 400 Bad File Request. Usually means the syntax used in the URL is incorrect (e.g., uppercase letter should be lowercase letter; wrong punctuation marks).

43

 401 Unauthorized. Server is looking for some encryption key from the client and is not getting it. Also, wrong password may have been entered.  403 Forbidden/Access denied. Similar to 401; a special permission is needed to access the site – a password and/or username if it is a registration issue.  404 Not Found. Server cannot find the requested file. File has either been moved or deleted, or the wrong URL or document name was entered. This is the most common error.  500 Internal Server Error. Could not retrieve the HTML document because of server- configuration problems. ข:นตอนการต:งคา Configure Parallels Plesk Panel ของเว,บเซร/ฟเวอร/เพ[อแสดงหนา error ท"#ก6าหนดของโดเมน : # 1. การเปbดการรองรบเอกสาร error ท"#ก6าหนดผาน Parallels Plesk Panel • ไปท"# Domains > domain name > Web Hosting Settings. • เล[อกท6าเคร[#องหมายท"#ชอง Custom error documents • คลก OK. 2. ไปท"# Domains > domain name > Virtual Directories เพ[# อ เร" ย กดรายการเอกสาร error ของเว, บ ไดเรคทอร"# root(เอกสาร error ท"#เก,บไวท"#น"# ใชส6าหรบโดเมนเวบเพจท:งหมด) หากค2ณตองการก6าหนดหนา error ส6าหรบเว,บไดเรค ทอร"#น:น 3. คลก Error Documents tab และคลกเอกสาร error ท"ตองการจากในรายการท"#แสดง # • การใชเอกสารพ[:นฐานของ IIS ส6าหรบหนา error น": เล[อก Default ในเมน Type • การใชเอกสาร HTML ท"#ก6าหนดและเก,บไวในไดเรคทอร"#ท"#ไมใช error_docs บนโดเมน เล[อก File ในเมน Type และก6าหนดช[อไฟล/ลงในชอง Location # • การใชเอกสาร HTML ท"#ก6าหนดและเก,บไวในไดเรคทอร"#อ[#นท"#ไมใช error_docs บนโดเมน เล[อก URL ในเมน Type แ ล ะ ร ะ บ2 path ข อ ง เ อ ก ส า ร ใ น ช อ ง Location path ค ว ร จ ะ เ ก"# ย ว ข อ ง ก บ virtual host root (that is, <vhosts>\<domain>\httpdocs). เ ช น ค2 ณ ส ร า ง ไ ฟ ล/ forbidden_403_1.html แ ล ะ บ น ท] ก ใ น ไ ด เ ร ค ท อ ร"# my_errors ซ]# ง เ ก, บ ไ ว ใ น httpdocs. ก า ร ใ ช ไ ฟ ล/ น": เ ปk น เ อ ก ส า ร error ช อ ง Location filed: /my_errors/forbidden_403_1.html. หมายเหต^ : ค2ณสามารถใช FTP และ File Manager เพ[ออพโหลดเอกสาร error ท"#ก6าหนดข]:นบนเซร/ฟเวอร/โดย # คาเร# ม ตนเอกสาร error ท: ง หมดถกเก, บ ไวใน /vhosts/your-domain.com/error_docs/ directory (อยใน C:\InetPub by default). 4. เม[อ Web Server Restart จะเร#มใชเอกสาร error ท"#ก6าหนด #

การปรGบแตงคา DNS Zone Configuration สFาหรGบ Domains ส6าหรบโดเมนเนมใหมท2กตว Control Panel จะสราง DNS Zone ใหโดยอตโนมตและสอดคลองกบการ Configure โดย อตโนมต แตหากค2ณตองการแกไขเองในโดเมนเนมโซนท6าไดผาน Control Panel หมายเหต^ : ค2ณสามารถอปเดท DNS Zone ดวยการเปล"#ยนแปลง DNS หลายๆ Record ไดท"#น"# และย[นยนการเปล"#ยนคาโดยคลก ป2sม Apply การไมย[นยนการเปล"#ยนแปลงคาจะไมถกบนท]ก ข:นตอนการเร"ยกดขอมล Resource ใน DNS Zone ของโดเมน : ไปท"# Domains > domain name > DNS Settings (ในกล2 ม Web Site ). หนาจอจะแสดงขอมล Resource ท:งหมดของโดเมนน": การเร"ยนการปรบแตงคาขอมล Resource ใน DNS Zone ของ Domain Alias ดรายละเอ"ยดท"#หวขอการต:งคา Additional Domain Names ของเว,บไซต/(Domain Alias) การเพA\ม Resource Records ข:นตอนการเพ#ม Resource Records ใหมในโซน 1. ไปท"# Domains > domain name > DNS Settings (ในกล2ม Web Site). 2. คลก Add New Record. 3. เล[อกประเภท Resource Record และระบ2ขอมลท"#เก"#ยวของ • ส6าหรบ Record A กรอกโดเมนเนมท"ค2ณตองการสราง Record A หากค2ณเพ"ยงจะก6าหนด Record A เปkนโดเมนหลก ค2ณ # ตองปลอยฟbวด/วางไว หากค2ณตองการก6าหนด Record A เปkนช[#อเซร/ฟเวอร/ ค2ณตองปiอนขอมลของช[#อเซร/ฟเวอร/ (เชน ns1) จากน:นค2ณตองกรอก IP Address ท"เช[#อมโยงกบโดเมนเนม # • ส6าหรบ NS record กรอกโดเมนท"# ค2ณตองการสราง NS record หากค2 ณเพ" ย งจะก6 าหนด NS record ของโดเมนหลก ปลอยฟbวด/วางไว และกรอกช[อเซร/ฟเวอร/ลงในชองท"#ก6าหนด ซ]#งจะตองกรอกช[อเต,ม(เชน ns1. # #

44

mynameserver.com ) ส6าหรบ MX record กรอกโดเมนท"#ค2ณจะสราง MX record ส6าหรบโดเมนเนมหลกค2ณตองปลอยฟbวด/วางไว และค2ณตอง ก ร อ ก mail exchanger ซ]# ง เ ปk น ช[# อ ข อ ง เ ซ ร/ ฟ เ ว อ ร/ เ ม ล ห า ก ค2 ณ ก6 า ล ง ท6 า ง า น remote mail server named 'mail.myhostname.com' ค2ณตองกรอก 'mail.myhostname.com' ในชองท"#ก6าหนด จากน:นค2ณตองต:งคาความส6าคญ ของ mail exchanger. โดยเล[อก priority จาก drop-down box: 0 ค[อคาสงส2ดและ 50 เปkนคาต#6าส2ด อยาล[มวาค2ณตอง เพ#ม Record A และ/หร[อ CNAME ส6าหรบการ remote mail exchange server. • ส6าหรบ CNAME record อยางแรกตองกรอก alias domain name ท"#จะสราง CNAME record จากน:นกรอกโดเมนเนมท"# ตองการให alias ช"ไป จะเปkนช[#อโดเมนใดก,ไดไมจ6าเปkนตองอยบนเซร/ฟเวอร/เด"ยวกน : • ส6าหรบ PTR record อยางแรกตองกรอก IP Address ท"#ค2ณตองการก6าหนดตวช":ไป จากน:นกรอกโดเมนเนมส6าหรบ IP น": แสดงคา • ส6าหรบ TXT record ระบ2 arbitrary text string ซ]#งสามารถอธบาย หร[อ SPF Record • ส6า หรบ SRV record ระบ2 service name, protocol name, port number, และ target host. ช[# อ บรการ และ protocol name ตองเร#มตนดวยข"ดลาง(_) ค2ณสามารถก6าหนด priority ของบรการและใหน:6าหนกแตละบรการในชองท"เก"#ยวของ # 4. คลก OK เพ[อสงขอมล # หมายเหต2 : เม[#อค2ณต:งคา DNS records ของ DNS Zone เร"ยบรอยแลว ย[นยนการเปล"#ยนแปลงคา โดยคลกป2sม Apply บนหนาจอ DNS Zone(DNS Setting) หากไมย[นยนการเปล"ยนแปลงการต:งคาจะไมถกบนท]ก # •

การเปล>\ยนแปลง Resource Records ข:นตอนการเปล"#ยนแปลง properties ของ Resource Records 1. ไปท"# Domains > domain name > DNS Settings (in the Web Site group). 2. คลก hyperlink ในคอลมม/ Host ท"ตรงกบ Resource Records ท"#ตองการแกไข # 3. ปรบเปล"ยน Record ตามตองการ และคลก OK #
ข:นตอนการแกไขรายการใน Start of Authority (SOA) record ส6าหรบ domain: 1. ไปท"# Domains > domain name > DNS Settings (in the Web Site group). 2. คลก SOA Record. 3. ก6าหนดคาตามตองการ • TTL. ระยะเวลาท"# DNS Server อ[#น ควรเก,บ Records ไวใน cache. Parallels Plesk Panel จะต:งคาเร#มตนไวท"# 1 วน • Refresh. ความถ"#ท"# secondary name servers จะตรวจสอบกบ primary name server เพ[อดการเปล"#ยนแปลงท"#เกดข]:น # กบไฟล/ใน Domain Zone Parallels Plesk Panel ต:งคาเร#มตนไว 3 ช#วโมง • Retry. เวลาท"# secondary server รอกอนท"# จ ะลองใหม เม[# อ การโอนยายไมส6 า เร, จ เวลาน": ม กจะนอยกวาชวงเวลา refresh. Parallels Plesk Panel ต:งคาเร#มตนไว 1 ช#วโมง • Expire. เวลากอนท"# secondary server หย2 ด ตอบสนองการ query หลงจากชวงเวลา Refresh ผานไป โดยโซนไม Refresh หร[อ Update Parallels Plesk Panel ต:งคาเร#มตนไว 1 อาทตย/ • Minimum. เวลาท"# secondary server จะจบการตอบสนองท"# ถ กปฎเสธ Parallels Plesk Panel ต: ง คาเร# ม ตนไว 3 ช#วโมง 4. คลก OK การใชรปแบบ Serial Number แนะน6าเปkน IETF และ RIPE ค[อบงคบส6าหรบโดเมนจ6านวนมากท"#ลงทะเบ"ยนใน high-level DNS zones สวนใหญเปk นคนย2 โ รป หากโดเมนค2 ณลงทะเบ" ย นใน 1 ในโซนน": และผรบลงทะเบ" ย นของค2 ณ ปฎเสธ SOA Serial Number ของค2ณใหใช Serial Number รปแบบของ IETF และ RIPE แกปqญหาน": Parallels Plesk Panel servers ใชเวลา UNIX ส6าหรบการ Configure DNS Zone เวลา UNIX เปkนจ6านวนวนาท" ต:งแต 1 มกราคม 1970 (Unix Epoch). รปแบบ 32-bit จะใชไดถ]งประมาณ July 8, 2038. RIPE แนะน6าใหใชรปแบบ YYYYMMDDNN ซ]#ง YYYY ค[อป¢ ( 4 digits), MM เปkนเด[อน (2 digits), DD เปkนวนในเด[อน น:นๆ (2 digits) and NN เปkน version ตอวน (2 digits). ซ]#งรปแบบน":จะใชไดถ]งประมาณป¢ 4294. การเปล"ยนรปแบบ Serial Number ของโดเมนจาก Start of Authority (SOA) เปkน YYYYMMDDNN # 1. ไปท"# Domains > domain name > DNS Settings (ใน Web Site group). 2. คลก SOA Record 3. เล[อกท6าเคร[#องหมายท"#ชอง Use serial number format recommended by IETF and RIPE หมายเหต^ : ดตวอยางรปแบบ SOA serial number ท"#เล[อกถาม"จ6านวนนอยกวาโซนปqจจ2บน การแกไขอาจท6าใหเกดการ

45

ผดพลาดช#วคราวของ DNS ในโดเมนน": Zone ท"ม"การอพเดทบางคร:งอาจไมแสดงผลใหผใชอนเตอร/เน,ตเห,น # 4. คลก OK

การลบ Resource Records ข:นตอนการลบ Resource Records จากโซน 1. ไปท"# Domains > domain name > DNS Settings (ใน Web Site group). 2. เล[อกท6าเคร[#องหมายท"#ชอง Record ท"#ตองการลบ 3. คลก Remove 4. ย[นยนการลบ และคลก OK หมายเหต^ : เม[#อค2ณแกไข DNS Records ของ DNS ZONE เร"ยบรอยแลว ย[นยนการเปล"#ยนแปลงโดยคลกป2sม Apply บน หนาจอ DNS ZONE(DNS Settings). หากไมย[นยนการแกไข คาท"#ตดต:งใหมจะไมถกบนท]ก การเร>ยกคน Restore Original Zone Configuration ข:นตอนการ Restore Original Zone Configuration ตามการต:งคาโดยผใหบรการของค2ณ 1. ไปท"# Domains > domain name > DNS Settings (ใน Web Site group). 2. ท"#ช อง IP address drop-down เล[ อก IP address ท"# ใชในการ restoring zone ระบ2 ช[#อ www alias ของโดเมน และ คลกป2sม Default การ configuration zone จะถกสรางข]:นใหม
ข:นตอนการ Restore รปแบบ Serial Number(UNIX timestamp) พ[:นฐาน Start of Authority (SOA) ของโดเมน 1. ไปท"# Domains > domain name > DNS Settings (ใน Web Site group). 2. คลก SOA Record. 3. ยกเลกการท6าเคร[#องหมายท"#ชอง Use serial number format recommended by IETF and RIPE หมายเหต^ : ดตวอยางรบแบบ SOA Serial Number ท"#เล[อก ถาม"จ6านวนนอยกวาจ6านวนโซนในปqจจ2บ นการแกไขอาจ ท6าใหเกดการผดพลาดช#วคราวของ DNS ในโดเมนน": ZONE ท"#ม"การอพเดทบางคร:งอาจไมแสดงผลใหผใชงานอนเต อร/ฌน,ตเห,น 4. คลก OK

การรองรGบเว5บไซต=ดวย External Domain Name Servers หากค2 ณ ฝากเว, บ ไซต/ บ นเซร/ ฟ เวอร/ และม" DNS Server standalone ท"# อ ยเด"# ย วๆไมเก"# ย วของกบผอ[# น เปk น primary (master) name server ของเว, บ ไซต/ ค2ณ ค2 ณอาจตองการต: ง คา Control Panel ของ DNS Server ใหเปk น secondary (slave) name server.
ข:นตอนการต:งคา Control Panel ของ DNS Server เปkน secondary (slave) name server : 1. ไปท"# Domains > domain name > DNS Settings (ใน Web Site group). 2. คลก Switch DNS Service Mode. 3. ระบ2 IP Address ของ primary (master) name server 4. คลก Add. 5. ท6าซ:6าข:นตอนท"# 1-5 ส6าหรบแตละเว,บไซต/ทตองการม" secondary (slave) name server. บนเคร[อง "# # ข:นตอนการต:งคา control panel ของ DNS server เปkน primary for a zone: 1. ไปท"# Domains > domain name > DNS Settings (ใน Web Site group). 2. คลก Switch DNS Service Mode. original resource records ของโซนจะถกเร"ยกค[นกลบมา หากค2ณฝากเว,บไซต/บนเซร/ฟเวอร/ และท:งหมดข]:นอยกบเคร[#องอ[#นท6าหนาท"# Domain Name Service ของเว,บไซต/ (ซ]#งม" 2 external name servers - a primary and a secondary) ปb ด บรการ DNS ใน Control Panel ของแตละเว, บ ไซต/ ท"# แสดงโดย external name servers ข:นตอนการปbด Control Panel ของ DNS : 1. ไปท"# Domains > domain name > DNS Settings (ใน Web Site group). 2. คลก Switch Off the DNS Service ใน Tools group การปbด บรการ DNS ของโซนจะ refresh หนาจอ ดงน: น จะ เหล[อเพ"ยงรายการของช[#อเซร/ฟเวอร/ หมายเหต^ : รายช[#อ ของ server records จะไมสงผลกระทบตอระบบเปkนเพ" ยงการแสดงขอมลบนหนาจอแบบลงค/ท"#

46

สามารถคลกได ใหค2 ณตรวจสอบการต: งคา Configuration ของโซนท"# ม" ก ารปรบคาบน external authoritative name servers ท"เช[#อถ[อได # 3. ท6าซ:6าข:นตอนท"# 1-3 เพ[อปbดบรการ Local Domain Name ของแตละเว,บไซต/ท"#แสดงโดย external name servers. # หากค2ณตองการตรวจสอบการ Configuration ของ ZONE maintained on authoritative name servers: 1. ไปท"# Domains > domain name > DNS Settings (ใน Web Site group). 2. เพ#มรายการลงใน list ช":ไปยง appropriate name servers ซ]#งม" Authorize ในโซน คลก Add ก6าหนดช[#อเซร/ฟเวอร/ และ คลก OK ท6าซ:6าข:นตอนน":ส6าหรบแตละช[อเซร/ฟเวอร/ท"#ตองการทดสอบ # ขอมลจะแสดงใน list รายการ 3. คลก Record ท"# เ พ# ง สรางข]: น Parallels Plesk Panel จะเร" ย กไฟล/ โ ซนจาก Remote Name Server และตรวจสอบ Resource Record เพ[อใหแนใจวา Resource ของโดเมนม"การแกไขอยางถกตอง ผลจะถกแปลและแสดงบนหนาจอ

การเปล>\ยนแปลงประเภท Web Hosting Type จาก Physical เปpน Forwarding หากค2ณฝากเว,บ ไซต/บ นเซร/ฟ เวอร/ Virtual (หร[อ Physical) และค2ณตองการเพ" ย งบรการ Domain Forwarding ส6าหรบ เว,บไซต/น:น เพราะเว,บไดถกยายไปไวเซร/ฟเวอร/อนแลว ค2ณควรจะต:งคาบญช" hosting account. [#
กอนท"#จะท6าการเปล"#ย นแปลงคา Configuration กอนหนาน": ของการฝากเว, บ ไซต/ ในบญช" physical ตรวจสอบใหแนวา เจาของเว,บไซต/ไดคดลอกเว,บไซต/ของเขาแลว เพราะท2กไฟล/และท2กไดเรคทอร"ท"#เก"#ยวของกบเว,บไซต/จะถกลบจากเซร/ฟเวอร/เม[#อ # ท6าการเปล"ยนประเภท hosting # ข:นตอนการต:งคา hosting account : 1. ไปท"# Domains > domain name > Web Site > Change Hosting Type. 2. เล[อก option Forwarding และเล[อกประเภ forwarding: Frame forwarding หร[อ Standard forwarding. หากเล[อก standard forwarding ผใชงาจะเปbดไปท"#เว,บไซต/และในชองบราวเซอร/จะแสดง URL จรงของเว,บน:น ดงน:น ผ ใชงานจะเห,นวาเปbดไปยง URL อ[#น หากเล[อก frame forwarding ผใชงานจะเปbดไปท"#เว,บไซต/โดยไมทราบ URL ท"#แท จรงของเว,บไซต/ ดงน:น จ]งควรเล[อก Frame forwarding 3. ระบ2 URL ปลายทางท"#ตองการใหโดเมนช":ไป 4. คลก OK

47

การสรางเมลบ;อกซ= การต:งคาโปรแกรมอ"เมลเพ[อรบเมลจากเมลบอกซ/........................................................................................... # การเขาสเมลบอกซ/จากเว,บบราวเซอร/........................................................................................................... การปiองกนเมลบอกซ/จากสแปม.................................................................................................................. การต:งคาอ"เมลช#วคราวเพ#มเตม(Mail Aliases)..................................................................................... การต:งคา SpamAssassin Spam Filter.............................................................................................. การปiองกนเมลบอกซ/จากไวรส................................................................................................................... การเปbด Anti-virus Protection........................................................................................................ การปbด Anti-virus Protection......................................................................................................... การระงบการใชงานช#วคราวและยกเลกการระงบการใชงานเมลบอกซ/.................................................................. การลบเมลบอกซ/..................................................................................................................................... การปbดบรการเมลบอกซ/เม[อต:งคาอ"เมลเปkน Mail Forwarder............................................................................. # การต:งคา Mail Forwarding ไปยงเมลอ[#น 1 อ"เมล.......................................................................................... การระงบและยกเลกการระงบการใชงาน Mail Forwarder...................................................................... การต:งคา Mail Forwarding ไปอ"เมลอ[#นหลายอ"เมล........................................................................................ การเพ#มและลบช[อผรบ Mail Forwarding.......................................................................................... # การปbดการใชงาน Mail Forwarding ไปอ"เมลอ[#นๆ................................................................................ การลบ Mail Forwarder............................................................................................................................ การต:งคาการตอบกลบ Automatic Reply...................................................................................................... การปbดระบบ Automatic Reply................................................................................................................... การต:งคาท"#เก"#ยวของท:งหมดส6าหรบเม[อไดรบอ"เมลท"ไม"ม"อยจรงในระบบ (Mail Bounce)......................................... # # ขอแนะน6าการเปล"#ยนแปลงคาตางๆ ท"เหม[อนกนกบหลายอ"เมลในคร:งเด"ยว........................................................... # การเก,บขอมล Mailing Lists...................................................................................................................... การต:งคา Mailing Lists การตอบกลบอตโนมต................................................................................... การสมครสมาชก และยกเลกการเปkนสมาชก...................................................................................... การสงขอความใหสมาชกใน Mailing Lists........................................................................................ การลบ Mailing Lists.................................................................................................................... การสรางเมลบ;อกซ= การใชบรAการอ>เมล ค2ณสามารถใชบรการอ"เมลท"#แตกตางกนในบญช"อเมลอนเด"ยว เชน ค2ณสามารถม"อ"เมลมาตรฐานท"#ไวรบอ"เมล , สงตอไปยง " ผรบอ[นๆ และตอบกลบไปใหผสงขอความตนฉบบโดยอตโนมต # หากค2ณตองการใชเมลบอกซ/ภายใตโดเมนเนมเฉพาะกบ External Mail Server ท6าตามข:นตอนดงน": 1. ไปท"# Domains > domain name > DNS Settings (ในสวน Web Site) 2. ในคอลมม/ Record Type เล[อกท"# MX record > และคลกลงค/ท"#เก"ยวของในคอรมม/ Host ดานซายม[อ # 3. ท"ชอง Enter mail exchanger พมพ/ช[#อ Host ของเมลเซร/ฟเวอร/ภายนอก (External Mail Server) # 4. คลก OK 5. คลก Up Level เพ[อกลบไปหนาจอจดการโดเมน # 6. คลก Mail Accounts 7. คลก Mail Account > Mail Settings 8. ไมตองท6าเคร[องหมายท"#ชองของ Activate mail service on domain > คลก OK # การสรางเมลบ;อกซ= ข:นตอนการสรางเมลบอกซ/ : 1. ไปท"# Domains > domain name > Create Mail Account. 2. ช[อโดเมนจะแสดงทางดานขวาของเคร[#องหมาย @ ก6าหนดช[#อเมลบอกซ/ท"#ตองการ เชน ช[#อและนามสก2ลของผใชงานค#น # กนโดยใช . (จ2ด) ช[อแผนก หร[อขอความอ[#นในสญญลกษณ/ลาตน ซ]#งควรจะส:นและงายตอการจดจ6า และประกอบดวยตว # หนงส[อ ตวเลข ข"ดกลาง(-) จ2ด(.) และข"ดลาง(_) 3. ก6าหนดรหสผานส6าหรบใหเจาของเมลบอกซ/เขาใชงานอ"เมล 4. ก6าหนดคาอ[#นๆท"#เก"ยวของกบ user control panel หากตองการ : ภาษาหนาจอ, theme, จ6ากดจ6านวนตวอกษรท"#จะปราก # ฎบนป2sมท"#เจาของเมลบอกซ/ก6าหนดเองใน control panel 5. ท6าเคร[องหมายท"#ชองของ Allow multiple sessions เพ[#ออน2ญาตใหเจาของเมลบอกซ/ม"หลาย session พรอมๆกนใน #

48

control panel 6. ท6าเคร[#องหมายท"#ชองของ Prevent users from working with the control panel until interface screens are completely loaded ฟqงค/ช#นน"จะหามไมใหผใชงาน submit ขอมล หร[อด6าเนนการอ[#นๆจนกระท#ง control panel พรอมจะ : ยอมรบ 7. ตรวจสอบใหแนใจวาท6าเคร[#องหมายท"#ชองของ Mailbox หากตองการจ6ากดจ6านวนพ[:นท"#ดสก/ส6าหรบเมลบอกซ/และไฟล/ ท"# แ นบมาดวยสามารถใชได โดยภายใต Mailbox quota เล[ อ ก option Enter size และพมพ/ จ6 า นวนของพ[: น ท"# ท"# ตองการในหนวยกโลไบต/ > คลก OK 8. เพ[#อใหเจาของเมลบอกซ/สามารถ Login ส control panel เพ[#อจดการบญช"อ"เมลของเขาเอง > คลก Permissions > คลก Select all > คลก OK เมลบอกซ/ของค2ณไดถกสรางข]:นเร"ยบรอยแลว และอ"เมล administration panel ถกตดต:งใน Parallels Plesk Panel ใน การเขาใชงานเมลบอกซ/ ไปท"# URL https://your-domain.com:8443 พมพ/ ช[# อ อ" เ มลท"# ช อง Login และท"# ช อง Password พมพ/รหสผานของอ"เมล > คลก Login

การตG)งคาโปรแกรมอ>เมลเพ\อรGบเมลจากเมลบ;อกซ=ของค^ณ ข:นตอนการต:งคา Microsoft Outlook Express: 1. เปbดโปรแกรม Microsoft Outlook Express. 2. ไปท"# Tools > Accounts. 3. คลกท"# Tab Mail เพ[อเปbดรายช[ออ"เมล # # 4. คลกป2sม Add > และเล[อกรายการ Mail 5. ระบ2ช[#อท"ตองการใหแสดงในขอความเวลาสงอ"เมล และคลก Next > # 6. พมพ/อ"เมลแอดเดรสท"สรางผาน Parallels Plesk Panel (เชน your.name@your-domain.com), และคลก Next >. # 7. เล[อก protocol ของ incoming mail server ของค2ณ 8. ระบ2ช[#อโดเมนเนมเปkน incoming และ outgoing mail server (for example: mail.your-domain.com), และคลก Next > 9. พมพ/อ"เมลแอดเดรสท"#ชอง Account name (เชน your.name@your-domain.com). 10. พมพ/รหสผาน ซ]#งควรจะเปkนรหสผานท"#ก6าหนดไวระหวางสรางเมลบอกซ/ผาน Parallels Plesk Panel 11. ท6าเคร[องหมายท"#ชอง Remember password หากค2ณไมตองการพมพ/รหสผานท2กคร:งท"#เช,คอ"เมล และคลก Next> # 12. เม[อเสร,จส:นการต:งคาโปรแกรมใชงานอ"เมล > คลก Finish #
ข:นตอนการต:งคา Mozilla Thunderbird: 1. เปbด Mozilla Thunderbird 2. ไปท"# Tools > Account Settings… 3. คลก Add Account Account Wizard จะเปbดข]:น 4. เล[อก option Email account และคลก Next >. 5. ระบ2ช[#อท"ตองการใหแสดงในขอความเวลาสงอ"เมล และคลก Next > # 6. พมพ/อ"เมลแอดเดรสท"สรางผาน Parallels Plesk Panel (เชน your.name@your-domain.com), และคลก Next > # 7. เล[อก protocol ของ incoming mail server ของค2ณ 8. ระบ2ช[#อโดเมนเนมเปkน incoming และ outgoing mail server (for example: mail.your-domain.com), และคลก Next > 9. ท"ชอง Incoming User Name ระบ2ชอเต,มอ"เมลแอดเดรส (เชน your.name@your-domain.com), และคลก Next >. # [# 10. ระบ2ช[#อท"ตองการใชแสดงถ]งอ"เมลบญช"น": (เชน Work Account) และคลก Next >. # 11. ตรวจสอบความถกตองของขอมลอ"กคร:ง และคลก Finish 12. คลก OK เพ[อเปbดหนา Account Settings wizard. #

การเขาสเมลบ;อกซ=จากเว5บบราวเซอร= ค2ณสามารถอานอ" เมล และสรางขอความใหม ถ]งแมวาค2 ณจะไมสามารถอยท"#บ านหร[อคอมพวเตอร/ท"#ท6างานก,ต าม โดย อยางแรกค2 ณ จะตองไดรบการอน2 ญ าตใหเขาระบบผานหนา webmail interface ซ]# ง ท6 า งานเช[# อ มกบ control panel และค2 ณ สามารถเช,คเมลจากท"#ใดก,ได โดยการเช[#อตออนเตอร/เน,ตและเคร[#องคอมพวเตอร/น: นม" การตดต:งเว,บ บราวเซอร/อ ย หร[อ เช[#อ มตอ WAP ผานโทรศพท/มอถ[อหร[อ PDA [
ข:นตอนการอน2ญาตใหเขาสหนา Webmail interface: 1. ไปท"# Domains > domain name >เมนหGวขอ Mail > Mail Settings.

49

2. ท"เมน Webmail เล[อกโปรแกรม webmail ท"#ตองการใช # 3. คลก OK หมายเหต^ : การเปbดใชงานและปbดการใชงานเวบเมลของโดเมนเก"#ยวของกบการแกไขขอมล DNS Zone แตอยางไรก,ด"การเปbด หร[อปbดการใชงานเว,บเมลจะเร,วหร[อชาข]:นอยกบความเร,วของวธ"การลงทะเบ"ยน DNS ขG)นตอนการเขาสเมลบ;อกซ=ผาน webmail 1. เปb ด เว, บ บราวเซอร/ (หร[ อ WAP บราวเซอร/ หากเช[# อ มตอผานม[ อ ถ[ อ หร[ อ PDA) พมพ/ URL: http://webmail.yourdomain.com, ท"# your-domain.com เปkนช[#อของ domain ค2ณ และคลก ENTER จะปรากฎหนาจอการเขาสหนา login เว,บเมล 2. พมพ/ช[#อบญช" และรหสผานท"#ก6าหนดตอนสรางเมลบอกซ/ > และคลก login หมายเหต2 : หากค2ณใช Kronolith Web calendars และตองการแชร/ปฎทนกบผใชงานอ[#น ไมควรใชวธ"เล[อก option "all authenticated users" เน[#องจากจะท6าใหผใชงานอ[#นเขาถ]งปฎทนของค2ณ ถ]งแมจะเปkนโดเมนอ[#นท"# host บนเซร/ฟเวอร/ เด"ยวกน ในการแชร/ปฎทนท"# "individual users" เล[อกประเภทการ Sharing และเพ#มผใชงานอ[#นท"#ตองการเอง

การป|องกGนเมลบ;อกซ=จาก Spam เพ[#อปiองกนเมลบอกซ/จากการเช[#อมตอท"#ไมพ]งประสงค/ ไมควรเผยแพรช[#ออ"เมลบนหวขอตางๆในอนเตอร/เน,ต และเปbดฟqง ค/ ช# น server-side spam filter ท"# ใ หบรการโดยซอฟแวร/ SpamAssassin แจงผใหบรการใหเปb ด การปi อ งกนจาก Spam และ phishing บนพ[นฐาน DomainKeys :
DomainKeys ข]:นอยกบ authentication ของผสง เม[ออ"เมลอางถ]งโดเมนหน]#ง DomainKeys จะม"วธ"ท"#ระบบผรบสามารถ แยกไดวาอ"เมลน:นมาจากบ2คคลหร[อระบบท"#โดเมนไดรบการอน2ญาตในการสงอ"เมลได หากผสงไมสามารถตรวจสอบระบบของผรบ จะไมสนใจขอความอ"เมลน:น การตรวจสอบเมลขอเขาผใหบรการสามารถเปbดใชเฉพาะราย แตหากนโยบายของเซร/ฟเวอร/อน2ญาต ค2ณสามารถเปbด เช,ค ขอความอ" เมลท"# ถ กสงมาจากโดเมนค2 ณ ดวย โดย Domains > domain name > เมนหวขอ Mail > Mail Settings > เ ล[ อ ก option Use DomainKeys spam protection system to sign outgoing e-mail messages หากค2ณใช Linux ค2ณสามารถใชฟqงค/ช#น spam protection บนพ[นฐาน greylisting โดย Greylisting เปkนระบบการปiองกน : spam ซ]#งท6างานดงน": : ท2กๆขอความอ"เมลท"#เขามาท"#เซร/ฟเวอร/ ช[#อของผสงและผรบอ"เมลในถกเก,บไวในฐานขอมล เม[#อม"ขอความ มาคร:งแรกช[#อผสงและผรบยงไมม"อยในฐานขอมล เซร/ฟเวอร/จะปฎเสธขอความช#วคราวดวย SMTP error code หากอ"เมลน:นถก ตอง และเซร/ฟเวอร/ของผสงถกก6าหนดคาไว ระบบจะพยายามสงอ"เมลอ"กคร:ง และขอความจะถกสงออกไปได หากขอความน:นถก สงโดยผกอกวนอ"เมลท"#สงจะไมพยายามสงใหม ผกอกวนมกสงเมลไปยงผรบคร:งละจ6านวนมากๆ และไมท6าการสงซ:6าหากไมผาน ระบบปiองกน greylisting จะเขาสบญช"ในเซร/ฟเวอร/ท:งหมด และตอผสงอ"เมลท:งรายช[#อใน black and white lists อ"เมล จากผสงในกล2ม white lists จะถกสงออกโดยไมผานการตรวจสอบของ greylisting และเมลจากผสงในกล2ม black-listed จะสงไม ผานเสมอๆ เม[#อ greylisting รองรบองค/ ป ระกอบท"# ต ดต: ง บนเซร/ ฟ เวอร/ greylisting จะถกใชงานกบท2 ก โดเมน ค2 ณ สามารถปbด การ ท6างาน และเปbดการท6างาน greylisting เฉพาะส6าหรบโดเมนเฉพาะรายผาน Parallels Plesk Panel (ท"# Domains > domain name > Mail group title menu > Mail Settings > Switch on greylisting spam protection for all mail accounts under this domain option) เม[# อ ค2ณ ตองการเผยแพรช[# อ อ" เมล ค2 ณอาจตองสรางอ" เมลช# ว คราว- e-mail alias – แทนอ"เมลหลก เพ[#อใชเผยแพรแทน ท2กขอความท"#สงให e-mail alias จะถกสงเขาเมลบอกซ/หลก เม[#อค2ณเร#มไดรบ spam ลบ email alias และสรางช[#อใหม หากค2ณม"เมลบอกซ/ช[#อโดเมนอ[#น หร[อเมลเซร/ฟเวอร/อ[#น ค2ณอาจจะตองการต:งคา e-mail forwarder ช#วคราว

การตG)งคาอ>เมลแอดเดรสชG\วคราวเพA\ม (Mail Aliases) ข:นตอนการต:งคา e-mail alias ส6าหรบ a mailbox: 1. ไปท"# Domains > domain name > Mail Accounts > e-mail address > Add New Mail Alias. 2. ระบ2ช[#อท"ตองการ และคลก OK # ขอความท"# ถ กสงมาท"# e-mail alias จะสงเขาเมลบอกซ/ ห ลกดวย ค2 ณ สามารถดรายการท"# ใ ช e-mail alias โดยคลกท"# Show Aliases บนหนาท"#แสดงรายช[ออ"เมลท:งหมดภายใตโดเมน #

50

ข:นตอนการลบ e-mail alias จากเมลบอกซ/ : 1. ไปท"# Domains > domain name > Mail Accounts > e-mail address. 2. เล[อกท6าเคร[#องหมายท"#ชอง e-mail alias ท"ตองการลบ และคลก Remove #

การตG)งคา SpamAssassin Spam Filter หากค2ณไดรบอ"เมลจากผไมพ]งประสงค/ และค2ณไมสามารถ หร[อไมตองการตอยลบ ควรต:งคาตวกรองเมลไมพ]งประสงค/ (spam filter ) กบเมลบอกซ/น:น การท6าเชนน": • ใชตวกรอง SpamAssassin spam filter ใน Parallels Plesk Panel หากผใหบรการม"ให และ • ตดต:งซอฟแวร/กรองสแปมท"#คณตองการ เพ[#อใหท6างานกบโปรแกรมอ"เมลบนคอมพวเตอร/ของค2ณ 2
ข:นตอนการเปbดใชงาน Spam Filter : 1. ไปท"# Domains > domain name > Mail Accounts > e-mail address > Spam Filtering. 2. ต:งคาตางๆดงน": • Switch on SpamAssassin spam filtering. เล[อก option น":เพ[อเปbดระบบปiองกน Spam # • The score that a message must receive to qualify as spam. การต:งคาน": ป รบความ sensitive ของตว กรอง spam, SpamAssassin ท6าหนาท"#ในการทดสอบแตกตางกนบนเน[:อหาและช[#อหวขอแตละขอความดวย แตละ แมสเสจจะไดรบคะแนน คะแนนสงจะเปk น spam เชน แมสเสจท"# ม" ช[# อ หวขอและเน[: อ หา BUY VIAGRA AT LOW PRICE!!! จะไดคะแนน 8.3 โดยปกตเม[#อม"การต:งคา sensitive ของตวกรอง spam ท2กแมสเสจท"ไดคะแนน 7 ข]:นไป # จะถกจดเปkน spam ◦ หากค2ณไดรบแมสเสจ spam จ6านวนมากจากการต:งคาปqจจ2บน เพ[#อ ใหตวกรอง sensitive ข]: น ต:งคาตวเลขให นอยลงในชอง The score that a message must receive to qualify as spam เชน 6. ◦ หากค2ณไมไดรบอ"เมลเพราะตวกรอง spam น:นเพราะวาเมลน:นเปkน junk ต:งคาตวกรองใหสงข]: นในชอง The score that a message must receive to qualify as spam หมายเหต2 : ในการปรบปร2งความเท"#ยงตรงของตวกรอง spam ค2ณจะตองใหตวกรองเกดการเร"ยนรเก"#ยวกบอ"เมล ท"ค2ณไดรบ (โปรดดค6าแนะน6าหวขอการปรบปร2งความเท"#ยงตรงของการตรวจสอบ spam-หวขอถดไป) # • What to do with spam mail. หากค2ณม#นใจวาตวกรอง spam ท"#ใชถกตอง ค2ณอาจจะต:งคาตวกรองใหลบแมส เสจเขาท"# เ ปk น spam โดยอตโนมต โดยเล[ อ ก option Delete หากค2 ณ ตองการกรองเมลดวยซอฟแวร/ บ น คอมพวเตอร/ ค2 ณ เล[ อ ก option Mark as spam and store in mailbox และก6 า หนดระดบตวกรอง spam ให ทราบวาแมสเสจใดเปk น spam “X-Spam-Flag: YES‖ and ―X-Spam-Status: Yes” คาเร# ม ตนหวเร[# อ งจะถกเพ#ม แหลงท"#มาของแมสเสจ และหากค2ณตองการตวกรอง spam จะรวม string ขอความเขาไปในตอนตนของหวเร[#อง การรวมสญลกษณ/หร[อค6าท"#ตองการเขาไปในหวเร[#องของแมสเสจ พมพ/สญลกษณ/หร[อค6าท"#ตองการลงในชอง Add the following text to the beginning of subject of each message recognized as spam หากค2 ณ ไมตองการใหตวกรอง spam แกไขหวเร[#อ งไมตองกรอกขอมลอะไร หากตองการรวมจ6านวนคะแนนท"#แมสสเจได เขาไปในหวเร[อง พมพ/_SCORE_ ลงในชองน": # • Spam detection alert text. พมพ/ขอความในชอง หากค2 ณตองการใหตวกรอง spam รวมขอความเขาไปใน แมสเสจ และท6าเคร[องหมายเปkน Spam # • Trusted languages and locales. แมสเสจจะแสดงภาษาตามท"# ก6 า หนดไว และตวอกษรท"# ก6 า หนดจะผานตว กรอง spam ไมถกท6าเคร[องหมายวาเปkน spam # 3. คลก OK เพ[อบนท]กการต:งคา # 4. หากค2ณไมตองการรบอ"เมลจากโดเมนท"#ก6าหนด หร[อจากผสงบางราย คลกแถบ Black List และเพ#มรายการอ"เมลท"#ไม ตองการใน spam filter‘s black list: • การเพ#มรายช[#อใน black list คลก Add Addresses. หากรายช[#ออยในรปแบบไฟล/ คลก Browse เพ[#อระบไฟล/น:น และคลก OK หร[ อ เล[ อ ก option From List และพมพ/ ช[# อ อ" เ มลลงในชอง E-mail addresses พมพ/ 1 ช[# อ 1 บรรทด หร[อค#นแตละอ"เมลดวยคอมมา(,) โคลอน(:) หร[อเวนวรรค ค2ณสามารถใชดอกจน(*) แทนจ6านวนจดหมาย แ ล ะ เ ค ร[# อ ง ห ม า ย ค6 า ถ า ม (?) แ ท น ต ว อ ก ษ ร 1 ต ว เ ช น address@spammers.net, user?@spammers.net, *@spammers.net. การใชรปแบบ *@spammers.net บลอกท2กอ"เมลภายใตโดเมน spammers.net บนท]กขอมล ท"เพ#ม คลก OK > และย[นยนการเพ#มขอมล คลก OK อ"กคร:ง # • การลบรายช[#อใน Black List ภายใตแทบ Black List เล[อกรายช[#อท"#ตองการลบ และคลก Remove ย[นยนการลบ และคลก OK 5. หากค2ณตองการม#นใจวาจะไมพลาดอ"เมลจากผสงท"#ก6าหนดไว คลกแทบ White List และเพ#มช[#ออ"เมลหร[อ โดเมนท"# ตองการในตวกรอง Spam White List • การเพ#ม รายช[# อ ใน White List คลก Add Address หากรายช[#ออยในรปแบบไฟล/ คลก Browse เพ[#อ ระบไฟล/น:น และคลก OK หร[ อ เล[ อ ก option From List และพมพ/ ช[# อ อ" เ มลลงในชอง E-mail addresses พมพ/ 1 ช[# อ 1

51

บรรทด หร[อค#นแตละอ"เมลดวยคอมมา(,) โคลอน(:) หร[อเวนวรรค ค2ณสามารถใชดอกจน(*) แทนจ6านวนจดหมาย และเคร[องหมายค6าถาม(?) แทนตวอกษร 1 ตว เชน # address@mycompany.com, user?@mycompany.com, *@mycompany.com. การก6าหนด *@mycompany.com จะเพ#มท2กอ"เมลภายใตโดเมน mycompany.com ใน White List บนท]กขอมล ท"เพ#ม คลก OK> และย[นยนการเพ#มขอมล คลก OK อ"กคร:ง # • การลบรายช[#อ ใน White List ภายใตแทบ White List เล[อกรายช[# อท"#ตองการ และคลก Remove ย[นยนการลบ และคลก OK 6. จบการต:งคาตวกรอง spam คลก OK การปรGบปร^งความเท>\ยงตรงของการตรวจสอบ Spam ค2ณสามารถปรบปร2งความเท"ยงตรงของการตรวจสอบ Spam โดยใหตวกรอง Spam เกดการเร"ยนรอ"เมลในเมลบอกซ/คณ 2 • การปรบปร2งความเท"#ยงตรงของการตรวจสอบ Spam 1. ไปท"# Domains > domain name > Mail Accounts > e-mail address > Spam Filtering > Training. หมายเหต2 : ใน Parallels Plesk Panel for Linux/Unix platforms แตละขอความจะถกแสดงดวยไอคอนในคอลมม/ดาน ซายแสดงวาแมสเสจเปkน spam ไมใช spam ไมระบ2 หากค2ณใหตวกรอง Spam ผานการเร"ยนรอ"เมลแลว และไดบนท]กผลลงในฐานขอมลตวกรอง spam และไอคอน แสดงในคอลมม/ดานขวา 2. การใหตวกรอง spam เกดการเร"ยนร หลายๆกรณ"ค2ณสามารถบอกไดหากหากแมสเสจเปkน spam โดยดท"#หวเร[#องและช[#อ ผสง หากยงไมทราบใหดท"#ขางใน แมสเสจโดยใชโปรแกรมอ"เมล หร[อผานหนาเว,บเมล • การท6าเคร[#องหมายแมสเสจวาเปkน spam เล[อกท6าเคร[#องหมายชอง check box และคลก ‘It’s Spam!’. • การท6าเคร[#องหมายแมสเสจ ไมใชวา spam เล[อกท6าเคร[#องหมายชอง check box และคลก ‘It’s Not Spam’. • การลบขอมลใดๆในขอความจากฐานขอมลตวกรอง spam เล[อกท6าเคร[#องหมายชอง check box และคลก ‘Forget It’. 3. จบการเร"ยนร ค2ณสามารถลบอ"เมลสแปมจากเมลบอกซ/ โดยใชโปรแกรมอ"เมลหร[อผานหนาเว,บเมล การเคร>ยร=ฐานขอมล Spam Filter หากค2ณตองการใหตวกรอง Spam เร"ยนรอ"เมล Spam จ6านวนมากวาไมใช Spam หร[อในทางกลบกนตวกรอง Spam อาจ แสดงผลไมถกตอง ในกรณ"นควรเคร"ยร/ฐานขอมลตวกรอง ฆยฟท ": ข:นตอนการเคร"ยร/ฐานขอมลตวกรอง Spam 1. ไปท"# Domains > domain name > Mail Accounts > e-mail address > Spam Filter > Training tab. 2. กดป2sม Clear การปvด Spam Filter ข:นตอนการปbด Spam Filter ส6าหรบเมลบอกซ/ 1. ไปท"# Domains > domain name > Mail Accounts > e-mail address > Spam Filter. 2. ไมท6าเคร[องหมายท"#ชองของ Switch on SpamAssassin spam filtering และคลก OK #

การป|องกGนเมลบ;อกซ=จากไวรGส เพ[#อปiองกนระบบจากไวรส อยาเปbดไฟล/ท"#แนบมาในอ"เมลท"#นาสงสย เปbดการใชงานการปiองกน Anti-virus บนเซร/ฟเวอร/ หากผใหบรการใหบรการฟqงค/ช#น และใหแนใจวาม" Firewall และซอฟแสร/ Anti-virus ตดต:งบนเคร[#องคอมพวเตอร/ของค2ณเอง และ ใหระบบปฎบตการอปเดทอยเสมอและตดต:งระบบรกษาความปลอดภยทนเวลา การเปvดระบบป|องกGน Anti-virus ข:นตอนการเปbดระบบปiองกน Anti-virus ส6าหรบเมลบอกซ/ 1. ไปท"# Domains > domain name > Mail Accounts > e-mail address > Virus Protection. 2. เล[ อ กโหมดการสแกนอ" เ มลท"# ต องการ ค2 ณ สามารถเปb ด การสแกนส6 า หรบอ" เ มลขาเขา imcoming mail , เมลขาออก outgoing mail หร[อท:งค หมายเหต2 : หากเซร/ฟเวอร/ใช Kaspersky Antivirus ค2ณสามารถใชไอคอนScanning settings เพ[อปรบการต:งคาการ # สแกนการดขอมลเก"#ยวกบการต:งคาการสแกน คลก Shortcut Help ใน navigation pane. 3. คลก OK

52

การปvดระบบป|องกGน Anti-virus ข:นตอนการปbดระบบปiองกน Anti-virus ส6าหรบเมลบอกซ/ 1. ไปท"# Domains > domain name > Mail Accounts > e-mail address > Virus Protection. 2. เล[อก option Do not scan for viruses และคลก OK การระงGบการใชบรAการชG\วคราว suspended mailbox และยกเลAกระงGบการใชบรAการ Unsuspending Mailboxes ข:นตอนการ suspended mailbox ช#วคราว ส6าหรบเมลบอกซ/เด"ยว 1. ไปท"# Domains > domain name > Mail Accounts > e-mail address. 2. คลก Mailbox ในกล2ม Tools 3. ไมตองท6าเคร[องหมายท"#ชองของ Mailbox # 4. คลก OK
ข:นตอนการท6าใหอ"เมลท"ถก Suspended กลบมาใชงานใหม # 1. ไปท# Domains > domain name > Mail Accounts > e-mail address. 2. คลก Mailbox ในกล2ม Tools 3. เล[อกท6าเคร[#องหมายท"#ชองของ Mailbox 4. คลก OK ข:นตอนการ Suspended อ"เมลช#วคราวกบท2กเมลบอกซ/ในโดเมน 1. ไปท"# Domains > domain name > Mail Accounts. 2. คลก Switch Off ในสวนTools ข:นตอนการท6าใหท2กอ"เมลในโดเมนท"#ถก Suspended กลบมาใชงานใหม 1. ไปท"# Domains > domain name > Mail Accounts. 2. คลก Switch On ในสวนTools

การลบเมลบ;อกซ= ข:นตอนการลบเมลบอกซ/ 1. ไปท"# Domains > domain name > Mail Accounts. 2. เล[อกท6าเคร[#องหมายท"#ชอง ของเมลบอกซ/ทตองการลบ "# 3. คลก Remove 4. ย[นยนการลบ และคลก OK การปvดบรAการเมลบ;อกซ= เม\อค^ณใชอ>เมลเปpน Mail Forwarder หากค2ณก6าลงจะใชอ"เมลท"#มอยเปkน Mail Forwarder หร[อ Mailing List ค2ณควรจะปbดบรการเมลบอกซ/ : เมลบอกซ/เก,บท2ก " แสมเสจเขาและแมสเสจจะไมถกลบออกโดยอตโนมตหลงจากไดสงตอไปแลว ดงน:น หากค2ณเล[อกต:งคาอ"เมลเปkนท:ง "mailbox + mail forwarder" จะตองลบเมลบอกซ/ตลอดเวลา ข:นตอนการต:งคาอ"เมลใหรบเมลและสงตอไปยงอ"เมลอ[น # 1. ไปท"# Domains > domain name > Mail Accounts > e-mail address > Mailbox. 2. ไมตองท6าเคร[องหมายท"#ชอง Mailbox # 3. คลก OK. การตG)งคาอ>เมลเปpน Mail Forwarding ไปยGงอ>เมลอ\น 1 อ>เมล ข:นตอนการต:งคาอ"เมลใหรบเมลและสงตอไปยงอ"เมลอ[น # 1. ไปท"# Domains > domain name > Create Redirect. 2. เล[อกอ"เมลท"ตองการจะเปล"#ยนเปkน mail forwarder หร[อคลก Add New Mail Account เพ[อต:งคาอ"เมลใหม # 3. คลก Next >>. โดเมนเนมท"#ถกแสดงในดานขวาของเคร[#องหมาย @ sign พมพ/ชอท"ตองการ เชน ช[อจรงและนามสก2ลใช [# # # จ2 ด (.)ค# น , ช[อแผนก หร[อขอความอ[#นในรปแบบสญญลกษณ/ลาตน ซ]#งควรจะส:นแลงายตอการจดจ6า สามารถ ป ร ะ ก อ ย ด ว ย ต ว อ ก ษ ร , ข" ด # กลาง(-), จ2ด(.) และข"ดลาง(_)

53

4. เล[อกท6าเคร[#องหมายท"#ชอง Redirect และพมพ/อ"เมลปลายทางท"#ตองการจะสงตออ"เมลไป 5. คลก Finish

การระงGบการทFางานชG\วคราว Suspended และยกเลAกการระงGบการทFางานของ Mail Forwarders ข:นตอนการระงบการท6างานของ Mail Forwarders 1. ไปท"# Domains > domain name > Mail Accounts > e-mail address > Redirect. 2. ไมตองท6าเคร[องหมายท"#ชอง Redirect # 3. คลก OK
ข:นตอนการยกเลกการระงบการท6างานของ mail forwarder: 1. ไปท"# Domains > domain name > Mail Accounts > e-mail address > Redirect. 2. เล[อกท6าเคร[#องหมายท"#ชอง Redirect 3. คลก OK

การตG)งคาอ>เมลเปpน Mail Forwarding ไปยGงอ>เมลอ\นหลายอ>เมล ข:นตอนการต:งคาอ"เมลใหรบและสงตอไปยงอ"เมลอ[#นหลายๆอ"เมล 1. ไปท"# Domains > domain name > Mail Accounts > e-mail address > Mail Group. 2. คลก Add New Member. ค2ณควรเพ#มอ"เมลอยางนอย 1 ช[อ กนอจะเปbดใชงาน Mail Forwarding ไปยงหลายๆอ"เมล # 3. ระบ2อ"เมลท"อยนอกระบบท"#ตองการในชอง E-mail หร[อเล[อกท6าเคร[องหมายท"#ชองจากรายช[#ออ"เมลท"#แสดง # # 4. คลก OK 5. คลก Switch On การเพA\มและลบอ>เมลของผรGบ Mail Forwarding ข:นตอนการเพ#มอ"เมลท"อยนอกระบบเขามายงรายการอ"เมลท"จะไดรบเมล forward # # 1. Domains > domain name > Mail Accounts > e-mail address > Mail Group. 2. คลก Add New Member. 3. กรอกอ"เมลท"อยนอกระบบท"#ชอง E-mail # 4. คลก OK
ข:นตอนการลบอ"เมลท"อยนอกระบบจากรายช[#ออ"เมลท"#ไดรบเมล forward # 1. ไปท"# Domains > domain name > Mail Accounts > e-mail address > Mail Group. 2. เล[อกท6าเคร[#องหมายท"#ชองของอ"เมลท"#ตองการลบจากรายช[#ออ"เมลท"#แสดง 3. คลก Remove เพ[อย[นยนการลบ และคลก OK # ข:นตอนการเพ#มอ"เมลท"#ลงทะเบ"ยนบนเซร/ฟเวอร/เขามายงรายการอ"เมลท"#จะไดรบเมล forward 1. ไปท"# Domains > domain name > Mail Accounts > mail account > Groups. 2. เล[อก e-mail forwarder ท"ตองการจากรายการ Available mail groups # 3. คลก Add>> 4. คลก OK อ" เ มลท"# ล งทะเบ" ย นบนเซร/ ฟ เวอร/ ส ามารถเพ# ม อ" เ มลในรายช[# อ สมาชกท"# ล งช[# อ ไวโดยใชวธ" ก ารเพ# ม อ" เ มลอยนอกระบบ (หวขอดานบน) ข:นตอนการลบอ"เมลท"ลงทะเบ"ยนบนเซร/ฟเวอร/จากรายช[ออ"เมลท"#ไดรบเมล forward # # 1. ไปท"# Domains > domain name > Mail Accounts > mail account > Groups. 2. เล[อก e-mail forwarder ท"ตองการจากรายการ Member of the following mail groups # 3. คลก << Remove. 4. คลก OK อ"เมลท"#ลงทะเบ"ยนบนเซร/ฟเวอร/ สามารถลบจากรายช[# อสมาชกท"#ลงช[#อ ไวโดยใชวธ" การลบอ"เมลท"#อยนอกระบบ (หวขอ ดานบน)

54

การปvดการใชงาน Mail Forwarding ไปยGงอ>เมลอ\นหลายอ>เมล ข:นตอนการปbดการใชงาน Mail Forwarding ไปยงอ"เมลอ[นหลายๆ อ"เมล # 1. ไปท"# Domains > domain name > Mail Accounts > e-mail address > Mail Group. 2. คลก Switch Off. การลบ Mail Forwarders ข:นตอนการลบ Mail Forwarders 1. ไปท"# Domains > domain name > Mail Accounts. 2. เล[อกท"#เคร[องหมายหนาชองของ mail forwarder ท"#ตองการลบ # 3. คลก Remove 4. ย[นยนการลบ และคลก OK การตG)งคาการตอบกลGบอGตโนมGตA Automatic Reply หากค2ณจะไปพกผอนและไมาสามารถเช,คเมลไดระยะหน]#ง ค2ณอาจตองการฝากขอความไวเพ[#อแจงกลบไปยงผท"#สงเมลให ค2ณโดยอตโนมตท"#ไดรบเมล ยงหมายถ]งระบบตอบรบอตโนมต นอกเหน[อจากการแจงพกรอน องค/กรสามารถใชฟqงค/ช#นน":เพ[#อแจง ใหลกคาส# ง ซ[: อ สนคา หร[ อ สอบถามเร[# อ ง technical support ใหพวกเขาทราบวาไดรบอ" เ มลแลวและจะด6 า เนนการโดยเร, ว Automatic replies สามารถเข" ย นโครงรางขอความแมสเสจในรปแบบ text หร[ อ HTML และสามารถแนบไฟล/ แ นบ(attached files)ไปดวย
ข:นตอนการต:งคา automatic reply ส6าหรบเมลบอกซ/ 1. ไปท"# Domains > domain name > Mail Accounts > e-mail address > Autoresponders. 2. หากค2ณไมตองการแนบไฟล/แนบไปกบ automatic reply ขามไปท6าข:นตอนท"# 3 ข:นตอนการแนบไฟล/ไปกบ automatic reply 1. คลกไอคอน Attachment Files ในกล2ม Tools 2. คลก Browse เล[อกไฟล/ทตองการแนบ > คลก Send File "# ไฟล/จะถกเพ#มในพ[นท"#จดเก,บไฟล/แนบ และค2ณสามารถแนบไฟล/น":ไปกบ automatic reply ท"ตางกน : # 3. เม[อเสร,จ คลก Up Level และด6าเนนการข:นตอนถดไป # 3. คลกไอคอน Add New Autoresponder ในกล2ม Tools 4. ก6าหนดคา automatic reply: 1. พมพ/ช[#อส6าหรบการตอบกลบอตโนมตในชอง Autoresponder name 2. หากค2ณตองการใหเมลขาเขาสงตอไปยงอ"เมลอ[#นขณะท"# ค2ณไมอย ก6 าหนดช[#อ อ" เมลท"# ตองการในชอง Upon automatic response, forward the original message to the specified e-mail 3. หากค2 ณ ตองการให automatic reply น": ตอบกลบท2 ก ๆอ" เ มลท"# เ ขามา ในกล2 ม Conditions เล[ อ ก option always respond หากค2ณตองการจะตอบกลบเฉพาะอ"เมลท"#ม"ค6าท"#ก6าหนดในเน[:อขอความอ"เมลหร[อหวเร[#อง เล[อก option ท"เก"#ยวของ และพมพ/ค6าท"ตองการในชอง input # # 4. โดยปกตหวเร[#องของอ"เมลขอเขาจะถกแทรกวาตอบโดยอตโนมต การใชหวเร[#องท"#ก6าหนดเอง พมพ/หวเร[#องท"# ตองการในชอง Reply subject input 5. กรณ"ท"#ผสงอ"เมลหาค2ณไมทราบวาขอความท"#เขาไดรบจากค2ณเปkนการตอบกลบอตโนมต เขาอาจจะตอบกลบ ขอความตอบกลบอตโนมตของค2 ณ ดงน: น ค2 ณ ควรจะระบ2 ใ นช[# อ อ" เ มลค2 ณ วา Return address ไมเชนน: น ขอความท"#เขาสงกลบมาจะถกสงไปท"#ทอยของระบบตอบรบอตโนมต "# 6. ก6 า หนดรปแบบขอความ automatic reply (plain text or HTML) และ encoding ตวหนงส[ อ (ควรใชเปk น UTF-8 ) หากค2ณใช HTML tags ในขอความ Auto-reply ค2ณควรเล[อก option HTML 7. พมพ/ขอความตอบกลบอตโนมตลงในชอง Reply with text 8. แนบไฟล/แนบหากตองการ โดยคลกป2s ม Add New Attachment เล[อกท6าเคร[#องหมายท"#ชองของไฟล/ท"#อป โหลดไวท"#พ[:นท"#จดเก,บไฟล/แนบแลว > และคลก OK การลบไฟล/แนบจาก automatic reply เล[อกท6าเคร[#องหม ยาชองหนาไฟล/ทตองการลบ > และคลก Remove "# 9. การจ6ากดจ6านวนตอวนของการตอบกลบอตโนมตไปใหเมลเด"ยวกน พมพ/จ6านวนท"#ตองการลงในชองตามล6าดบ ภายใต Limits โดยปกตคาเร#มตนจะตอบกลบไปใหอ"เมลเด"ยวกนไมเกน 10 คร:งใน 1 วน 10. การลดโหลดของเมลเซร/ ฟ เวอร/ ค2 ณอาจจะตองจ6 า กดจ6 า นวน unique addresses ท"# ร ะบบตอบกลบอตโนมต จะบนท]กไวโดยกรอกคา unique addresses ท"ตองการลงในชอง Store up to # 5. คลก OK 6. คลกไอคอน Switch On ในกล2ม Tools

55

การปvดระบบการทFางาน Automatic Reply ข:นตอนการปbด Automatic Reply 1. ไปท"# Domains > domain name > Mail Accounts > e-mail address > Autoresponders. 2. คลก Switch Off. ค2ณไดปbดการท6างานของการตอบกลบอตโนมตเร"ยบรอย คาท"# ต:งไวจะไมถกลบออกจาก control panel ดงน:นหากค2ณ ตองการใชฟq ง ค/ ช# น Automatic Reply อ" ก ไปท"# Domains > domain name > Mail Accounts > e-mail address > Autoresponders. > คลก Switch On
ข:นตอนการลบการต:งคา Automatic Reply เม[#อค2ณไมตองการใชงานอ"ก 1. ไปท"# Domains > domain name > Mail Accounts > e-mail address > Autoresponders. 2. เล[อกท6าเคร[#องหมายท"#ชองหนาเมลท"#ต:ง Automatic Reply ไว > และคลก Remove

การตG)งคาท>\เก>ยวของทG)งหมดสFาหรGบเม\อไดรGบอ>เมลท>\ไมม>จรAงในระบบ (Mail Bounce) \ เม[#อม"ใครสงอ"เมลมาใหอ"เมลท"#ไมม"อยจรงภายใตโดเมน หร[อเมลเซร/ฟเวอร/ ระบบจะรบเมล ด6าเนนการและเม[#อพบวาไมม"ผรบอย ภายใตโดเมน ระบบจะสงเมลกลบไปใหผสงพรอมขอความ “ “.his address no longer accepts mail “ค2ณสามารถเล[อกท"จะ # • สงเมลกลบไปใหผสงตอไป (Bounce or Bounce with message option) • สงตอท2กๆเมลไปท"#อ"เมลท"#ก6าหนด (Forward to address option) • สงตอท2ก ๆเมลไปใหเมลเซร/ ฟ เวอร/ อ[# น ดวย IP Address ท"#ก6 าหนด ใช option Redirect to external mail server with IP address (ใชไดส6าหรบ Windows hosting) • ปฎเสธการรบเมล และไมแจงใหผสงเมลมาทราบ (Reject option) การต:งคาน":จะชวยลดโหลดในเมลเซร/ฟเวอร/ท"#เกดจาก Spam จ6านวนมาก ซ]#งผสงมกจะ Random อ"เมลผรบ แตอยางไรก, ด" ผสง Spam สามารถสแกนเมลเซร/ฟเวอร/ของค2ณเพ[อหาอ"เมลท"ม"อยจรงในระบบ # #
ข:นตอนการต:งคาท"#เก"ยวของท:งหมดส6าหรบเม[#อไดรบอ"เมลท"#ไมม"อยจรงในระบบ # 1. ไปท"# Domains > domain name > Mail group title menu > Mail Settings. 2. เล[อก option ท"ตองการและระบ2ขอมลท"#จ6าเปkน # 3. คลก OK

ขอแนะนFาการเปล>\ยนแปลงคาตางๆท>\เหมอนกGนกGบหลายอ>เมลในครG)งเด>ยว ข:นตอนการเปล"#ยนแปลงคาตางๆท"#เหม[อนกนกบหลายอ"เมลในคร:งเด"ยว 1. ไปท"# Domains > domain name > Mail Accounts. 2. เล[อกท6าเคร[#องหมายท"#ชองของอ"เมลท"#ตองการปรบเปล"#ยนคาท"#ตงไว : 3. คลก 4. ปรบการต:งคาตามท"#ตองการ • เล[อก Switch on เพ[อเปbด option ท"ตองการใหกบอ"เมลท"#เล[อก # # • เล[อก Switch off เพ[อปbด option ท"#ไมตองการใชงานกบอ"เมลท"#เล[อก # • เล[อก Do not change หากไมตองการเปล"#ยนแปลงคาใด 5. คลก OK การเก5บขอมล Mailing List หากค2ณตองการสงขอเสนอ และโปรโมช# นใหกบลกคา, สง Newsletter หร[อ แจงใหผเย"# ย มชมเว, บ ไซต/ท ราบเม[# อ ม"ก ารอพเดท ขอมล ค2ณควรต:งคา Mailing List บนเว,บไซต/ และเชญชวนใหผเย"#ยมชมเว,บไซต/สมครสมาชกเพ[อรบขาวสาร #
Mailing List เปkนวธ"ท"#งายท"#จะเขาถ]งผอานคร:งละมากๆ Mailing List จะรวมรายช[#ออ"เมล/ใหอยภายใตอ"เมล/เด"ยว เพ[อสงขอมลหร[อ # Newsletter

การตG)งคา Mailing List การตอบกลGบอGตโนมGตA ขG)นตอนการตG)งตา Mailing List : 1. ไปท"# Domains > domain name > Mailing lists 2. คลก Switch On เพ[อเร#มเขาสบรการ Mailing List #

56

3. คลก Add New Mailing List 4. ระบ2ช[#อท"ตองการส6าหรบ Mailing List # ตวอยางเชน ช[#อแผนก, หวขอของ Mailing List, หร[อขอความสญลกษณ/ภาษาลาตน ช[#อควรจะส:นและงายตอการจดจ6า และประกอบดวยตวหนงส[อ ตวเลข ข"ดกลาง(-) จ2ด(.) และข"ดลาง(_) 5. ก6าหนดรหสผานของผดแล Mailing List 6. ระบ2อ"เมล/ผดแลระบบ Mailing List 7. ท6าเคร[องหมายชอง Check Box ของ Notify administrator of the mailing list creation # ค2ณจะไดรบอ"เมล/ ค6าแนะน6าในการใชงาน และจดการ Mailing List ท"อ"เมล/ผดแลระบบท"ก6าหนดไว เก,บอ"เมล/ดงกลาวไว # # 8. คลก OK Mailing List จะท6างานตามการต:งคาเร#มตน แตอยางไรก,ด"ค2ณอาจจะตองการต:งคาใหม ตวอยางเชน เปbดการท6างานพอ ประมาณ กรองเน[:อหาท"# Post มา หร[อ เก,บขอความ ขG)นตอนการตG)งคา Mailing List: 1. ไปท"# Domains > domain name > Mailing lists 2. คลกไอคอน ท"อยถดจากอ"เมล/ของ Mailing List จะแสดงหนาจอการเขาสระบบ # 3. พมพ/รหสผานของผดแลระบบ และคลก Let me in …. อ"กทางเล[อกหน]#ง ค2ณสามารถเขาสหนาการต:งคา Mailing List ไดตามวธ"ดงน": (ส6าหรบ Linux hosting) 1. ท"#เว, บ บราวเซอร/ พมพ/ URL ดงน": http://lists.your-domain.com/mailman/admin/listname (your-domain.com ค[อ ช[อโดเมนค2ณ) และ Listname ค[อรายช[อของ Mailing List จะแสดงหนาจอการเขาสระบบ # # 2. พมพ/รหสผานของผดแลระบบ และคลก Let me in …. การสง Newsletter หร[อขอมลอ[นๆ ไปให Mailing List สงโดยผานทางอ"เมล/ไปยงอ"เมล/ของ Mailing List สมาชกท2ก ค น # จะไดรบขอความ

การสมGครสมาชAก และยกเลAกการเปpนสมาชAก ขG)นตอนการสมGครสมาชAกใน Mailing List : 1. ไปท"# Domains > domain name > Mailing lists > mailing list name > Add New Member 2. ระบ2อ"เมล/ของผใชงาน 3. คลก OK
ขG)นตอนการยกเลAกการเปpนสมาชAกจาก Mailing List: 1. ไปท"# Domains > domain name > Mailing lists > mailing list name 2. เล[อกท6าเคร[#องหมายชอง Check box ดานซายของอ"เมล/ท"#ตองการลบ 3. คลก Remove 4. ย[นยนการลบ และคลก OK การสงขอความใหสมาชกใน Mailing Lists การสง Newsletter หร[อขอมลอ[#นๆ ไปให Mailing List สงโดยผานทางอ"เมล/ไปยงอ"เมล/ของ Mailing List สมาชกท2กคนจะไดรบ ขอความ

การลบ Mailing Lists ข:นตอนการลบ Mailing List ออกจากเว,บไซต/ 1. ไปท"# Domains > domain name > Mailing lists 2. เล[อกท6าเคร[#องหมายชอง Check box ดานซายของ Mailing List ตองการลบ 3. คลก Remove 4. ย[นยนการลบ และคลก OK

57

การเร>ยกดสถAตการใชงานเว5บไซต= A การปรบการต:งคา Preferences ของการแสดงคา Web Statistics Presentation โดย Webalizer................................. การซอนและยกเลกการซอน Internal References จากค2ณและเว,บไซต/อ[#น............................................................ การ Group และ Ungroup References จากเว,บไซต/อ[#น.................................................................................... การซอนและยกเลกการซอน Direct Requests................................................................................................ การสรางรายงานโดยอตโนมตและจดสงใหทางอ"เมล......................................................................................... การเร"ยกด Log Files และการต:งคา Recycle Log Files...................................................................................... การเร>ยกดสถAตการใชงานเว5บไซต= A ข:นตอนการเร"ยกดขอมลพ[นท"#ดสก/และการใชงานแบนด/วธของเว,บไซต/ : : ท"หนา Home Page คลก Shortcut stats # ข:นตอนการตรวจสอบจ6านวนผเย"#ยมชมเว,บไซต/จากประเทศใดและเร"ยกดหนาเว,บใด : 1. ไปท"# Domains > domain name > Web Statistics. 2. เร"ยกดสถตของหนาเว,บหร[อการดาวน/โหลดไฟล/ หร[อการอพโหลดไฟล/ไปยงพ[:นท"ท"#ก6าหนดบนเว,ยไซต/ # • เร"ยกดการใชงานแบนด/วธรายเด[อน คลก Bandwidth Usage History. • เร"ยกดการใชงานแบนด/วธผาน FTP, เว,บและการใชงานเมลในโดเมน คลก Traffic Usage Report. • เร"ยกดสถตการโอนถายหนาเว,บจากเว,บไซต/บน HTTP คลก Web Stats. • เร"ยกดสถตการโอนถายหนาเว,บจากเว,บไซต/บน HTTPS คลก Web Stats SSL. • เร"ยกดสถตการโอนถายไฟล/ทาง FTP คลก FTP Statistics. • เร"ยกดสถตการโอนถายไฟล/ทาง FTP ดวยการเขาถ]งโดยไมตองม"รหสผาน คลก Anonymous FTP Statistics. หมายเหต^ : หากค2ณใชแพ,คเกจ Webalizer statistical ค2ณสามารถก6าหนดรายงานกราฟเองได วธ" การดท"#หวขอ การปรบคา Preferences ของ Web Statistics Presentation โดย Webalizer อ" ก ทางเล[ อ กหน]# งค2 ณ สาม าร ถเล[ อ ก ด Web Statistics ของเว, บ ไซต/ โดย ไป ท"# URL: https://your-domain.com/pleskstat/webstat. และใช Username และ Password ของ FTP Account เขาสระบบ การเร"ยกดรายงานท"#เก"#ยวของของเว,บไซต/ท:งหมดและบญช" Hosting ไปท"# Domains > View Statistics. การท6างานปกตบน Report : • การเร"ยกดขอมลมากข]:น เล[อก option Full Report จากเมน drop-down Report • การปรบจ6านวนขอมลท"แสดงใน Report คลก Customize จากน:นปรบรปแบบท"ม"อย(โดยคลกท"ช[#อของรปแบบรายงาน) # # # หร[ อ สรางรปแบบรายงานใหม(โดยคลก Add New Layout) จากน: น ระบ2 จ6 า นวนขอมลท"# ต องการในแตละสวนของ รายงาน : เล[อก None หากค2ณไมตองการขอมลใดๆ, เล[อก Summary หากค2ณตองการดท: งหมด, หร[อ เล[อ ก Full หากตองการรายละเอ"ยดของรายงาน เล[อกท6าเคร[องหมายท"#ชองของ Use as default report และคลก OK การลบรป # แบบรายงาน เล[อกท6าเคร[องหมายท"#ชองของช[อรปแบบรายงานท"#ตองการลบ และคลก Remove. # # • การพมพ/รายงาน คลก Print. รายงานจะเปbดข]:นในบราวเซอร/ใหม เล[อก Report Delivery จากเมนของบราวเซอร/เพ[อ # ส#งพมพ/รายงาน • การสงรายงานทางอ"เมล พมพ/ช[#ออ"เมลผรบในชองดานขวาของกล2ม Report และคลก Send by E-mail. หากค2ณเปkน ผรบและไมตองการระบ2 ช[# อ อ" เ มล ระบบจะคดวาค2 ณ เปk น ผรบรายงานและระบ2 ช[# อ อ" เ มลของค2 ณ เอง ในการลงทะเบ" ย น control panel • การสรางรายงานโดยอตโนมต และสงใหทางอ"เมลท2กวน, รายอาทตย/ หร[อรายเด[อน คลก Report Delivery และท6า ตามวธ"การในหวขอการสรางรายงานโดยอตโนมตและจดสงใหทางอ"เมล

การปรGบการตG)งคา Preferences ของการแสดงคา Web Statistics โดย Webbalizer โดยคาเร#มตนการท6างานของ Statistics จะนบและรายงานการด]งขอมลของเว,บและการเร"ยกไฟล/อ[#นๆ ในหนาเว,บ ดงน:น เม[#อผใช งานบราวเซอร/ เร" ย กขอมลของเว, บ ไซต/ ซ]# ง ประกอบดวยไฟล/ อ[# น ๆดวย เชน scripts, cascading style sheets, media files และ รายงานการท6างานของ Statistics ซ]#งอางถ]งไฟล/ตางๆ เม[#อม"ผเขาเย"#ยมชมเว,บไซต/ ดงน: น ดวยการต:งคาเร#มตนการท6างานของ Statistics อาจใหผลไมถกตอง
ค2ณอาจตองการ : • ซอน Internal References และ References จากเว,บไซต/อ[#น • Group References จากจ6านวนเว,บไซต/ เพ[อแสดงใหเห,นเม[#อเขาเร"ยกเขามาจากท"#เด"ยวกน • ซอน Direct Requests ซ]#งจะถกสงไปยงเว,บเซร/ฟเวอร/เม[อผใชงานเขาสเว,บไซต/คณโดยการพมพ/ URL ลงในบราวเซอร/ # 2

58

การซอนและยกเลAกการซอน Internal References จากค^ณและเว5บไซต=อ\น ข:นตอนและยกเลกการซอน Internal Reference หร[อ References จากเว,บไซต/อ[#น 1. ไปท"# Domains > domain name > Web Statistics > Preferences. 2. คลก Hide Entries. 3. ท"# drop-down Entry type เล[อก Referrer 4. ในชอง Referrer พมพ/ ช[# อ โดเมนท"# ค2 ณ ไมตองการให References แสดงในรายงาน Web Statistics ค2 ณ สามารถใช ดอกจน(*) เพ[อก6าหนด Part ของโดเมนเนม # 5. คลก OK
ข:นตอนการยกเลกการซอน References : 1. ไปท"# Domains > domain name > Web Statistics > Preferences. 2. เล[อกท6าเคร[#องหมายท"#ชองของรายการท"#ตองการยกเลกการซอน และคลก Remove 3. ย[นยนการยกเลก และคลก OK การ Group และ Ungroup References จากเว5บไซต=อ\นๆ ข:นตอนการ Group References จากเว,บไซต/ท"#ระบ2 1. ไปท"# Domains > domain name > Web Statistics > Preferences > Grouped referrers tab > Group Referrers. 2. พมพ/ช[#อ Group ท"ตองการแสดงของ referrers ท:งหมดบนเว,บไซต/ทระบ2 # "# 3. ท"กลอง Referrer ระบ2ช[#อโดเมนท"# referrers ท:งหมดตองการ Group รวม # ค2ณสามารถใชดอกจน(*) เพ[อก6าหนด Part ของโดเมนเนม # 4. คลก OK ข:นตอนการ Ungroup References จากเว,บไซต/ท"#ระบ2 : 1. ไปท"# Domains > domain name > Web Statistics > Preferences > Grouped referrers tab จะแสดง รายช[อ Group referrer ท:งหมด # 2. เล[อกท6าเคร[#องหมายท"#ชองของช[อ Group ท"ตองการ และคลก Remove. # # 3. ย[นยนการด6าเนนการ และคลก OK

การซอนและยกเลAกการซอน Direct Requests ข:นตอนการซอน Direct Requests : 1. ไปท"# Domains > domain name > Web Statistics > Preferences. 2. คลก Hide Entries. 3. ท"ชอง drop-down ของ Entry type เล[อกคา Direct request # 4. คลก OK
ข:นตอนการยกเลกการซอน Direct Requests : 1. ไปท"# Domains > domain name > Web Statistics > Preferences. จะแสดงรายการขอมลท"#ซอนท:งหมด 2. เล[อกท6าเคร[#องหมายท"#ชอง Direct request ท"ตองการ และคลก Remove. # 3. ย[นยนการยกเลก และคลก OK.

การสรางรายงานโดยอGตโมมGตA และจGดสงใหทางอ>เมล ข:นตอนการรบรายงานของบญช"โดเมน : 1. ไปท"# Domains > domain name > Report > Layouts. 2. ภายใตคอลมม/ Name คลกประเภทรายงานท"#ตองการ 3. คลก Report Delivery. 4. คลก New Delivery Schedule. 5. การรบรายงานทางอ"เมลท"#ลงทะเบ"ยนไวในระบบ เล[อก the client จากเมน drop-down Deliver to การรบรายงานผานทางอ"เมลอ[#น เล[อก option the e-mail address I specify และพมพ/ช[#ออ"เมลท"ตองการ # 6. เล[อกชวงเวลาในการจดสงรายงานจากเมน drop-down Delivery frequency ค2ณสามารถเล[อกรบรายงานท2กวน รายสปดาห/ หร[อรายเด[อน 7. คลก OK

59

ข:นตอนการเปล"#ยนตารางการจดสงรายงานส6าหรบบญช"ท"#ก6าหนดใหไดรบรายงาน : 1. ไปท"# Domains > domain name > Report > Layouts > report name > Report Delivery. 2. ภายใตคอลมม/ Frequency เล[อก hyperlink ท"ตรงกบตารางการสงรายงานท"#ตองการเปล"#ยน # 3. ปรบเปล"ยนคาตามตองการ และคลก OK # ข:นตอนการหย2ดการรบรายงานของบญช"ท"#ก6าหนด : 1. ไปท"# Domains > domain name > Report > Layouts > report name > Report Delivery. 2. เล[อกท6าเคร[#องหมายท"#ชองของตารางเวลาการสงรายงาน และคลก Remove. ย[นยนการลบ และคลก OK ข:นตอนการรบรายงานโดยละเอ"ยดของโดเมน/เว,บไซต/ท"#ก6าหนด : 1. ไปท"# Domains > domain name > Report > Layouts > report name > Report Delivery. 2. คลก Add Delivery Schedule. 3. การรบรายงานทางอ"เมลท"#ลงทะเบ"ยนไวในระบบ เล[อก the client จากเมน drop-down Deliver to การรบรายงานผานทางอ"เมลอ[#น เล[อก option the e-mail address I specify และพมพ/ช[#ออ"เมลท"ตองการ # 8. เล[อกชวงเวลาในการจดสงรายงานจากเมน drop-down Delivery frequency ค2ณสามารถเล[อกรบรายงานท2กวน รายสปดาห/ หร[อรายเด[อน 9. คลก OK ข:นตอนการเปล"#ยนตารางการจดสงรายงานของรายงานโดยละเอ"ยดของโดเมน/เว,บไซต/ : 1. ไปท"# Domains > domain name > Report > Layouts > report name > Report Delivery. 2. ภายใตคอลมม/ Frequency เล[อก hyperlink ท"ตรงกบตารางการสงรายงานท"#ตองการเปล"#ยน # 3. ปรบเปล"ยนคาตามตองการ และคลก OK # ข:นตอนการหย2ดรบรายงานโดยละเอ"ยด : 1. ไปท"# Domains > domain name > Report > Layouts > report name > Report Delivery. 2. เล[อกท6าเคร[#องหมายท"#ชองของตารางเวลาการสงรายงาน และคลก Remove. ย[นยนการลบ และคลก OK

การเร>ยกด Log File และการตG)งค Recycle Log Files ท2กๆการเช[#อมตอท"#เว,บเซร/ฟเวอร/ และการเร"ยกไฟล/ท"#ไมม"บนเซร/ฟเวอร/ จะถกจดเก,บใน Log Files ซ]#งจะม"การเก,บสถตบน เซร/ฟเวอร/เพ[#อวเคราะห/ Log Files และแสดงรายงานไดตามตองการในรปแบบกราฟ ค2ณอาจตองการดาวน/โหลด Log Files ลงบน คอมพวเตอร/เพ[#อน6าไปวเคราะห/ หร[อเร"ยกดวาคอนเทนต/ใดบนเว,บเซร/ฟเวอร/มร debug บาง
ข:นตอนการปiองกน Log Files กนพ[นท"#ใหญเกนไป ค2ณควรต:ง cleanup and recycling ออโตเมตก ส6าหรบ log files: : 1. ไปท"# Domains > domain name > Log Manager > Log Rotation. 2. คลก Switch On ในกล2ม Tools หากค2ณเห,นแต Switch Off แปลวา log recycling ไดเปbดใชงานไวแลว 3. ก6าหนดระยะเวลาในการ Recycle log files และระยะเวลาท"#แตละ Log File จดเก,บบนเซร/ฟเวอร/ และระบ2วาไมตองท6าการ compress ไฟล/ และสงไปท"#อ"เมลหลงจากด6าเนนการเร"ยบรอย 4. คลก OK ข:นตอนการเร"ยกดคอนเทนต/ของ Log File หร[อดาวน/โหลดลงมาท"#คอมพวเตอร/ค2ณ : 1. ไปท"# Domains > domain name > Log Manager. จะแสดงรายการของ Log Files 2. ท6ารายการแตละหวขอดงน": • การก6าหนดจ6านวนบรรทดของ Log Files ในการเร"ยกดแตละคร:ง พมพ/จ6านวนในชองภายใตกล2ม Preferences • การเร"ยกดคอนเทนต/ของ Log File คลกท"ช[#อไฟล/ทตองการ # "# • การดาวน/โหลดไฟล/มาไวท"คอมพวเตอร/ คลกไอคอน # ท"#ตรงกบไฟล/ทตองการ "# • การลบ Log Files จากเซร/ฟเวอร/ เล[อกท6าเคร[#องหมายท"#ชองของไฟล/ท"#ตองการ และคลก Remove. ย[นยนการลบ และคลก OK.

60

การ Back Up และ Restore ขอมล การต:งคา Configure Control Panel ส6าหรบการใช FTP Repository.................................................................. การ Backup บญช"ดวยโดเมน..................................................................................................................... การ Backup Individual Domain (Web Sites)............................................................................................. การต:งเวลา Backup................................................................................................................................ การ Restoring Data จากเอกสารท"# backup................................................................................................. การ Restore Database........................................................................................................................... การ Recovering Orphaned Database User.................................................................................... การ Maintain ไฟล/ backup ท"เก,บไว.......................................................................................................... # การอพโหลดไฟล/ backup ไปท"เซร/ฟเวอร/........................................................................................ # การดาวน/โหลดไฟล/ backup จากเซร/ฟเวอร/..................................................................................... การลบไฟล/ backup ฐานขอมลไปบนเซร/ฟเวอร/................................................................................ การ Maintained ไฟล/ Database ฐานขอมลท"เก,บไว...................................................................................... # การอพโหลดไฟล/ Backup ฐานขอมลไปบนเซร/ฟเวอร/........................................................................ การดาวน/โหลดไฟล/Backup ฐานขอมลจากเซร/ฟเวอร/ …...................................................................... การลบไฟล/Backup ฐานขอมลจากเซร/ฟเวอร/.................................................................................... การ Back Up และ Restore ขอมล ในเวอร/ช#นน": การ Back Up และ Restore ขอมลจะตดต:งมากบ Control Panel การ Back Up บญช"ดวยโดเมน การ Back Up ขอมลส6าคญ จะรวมการต: งคา Control Panel ท:งหมด และขอมลท"# เก"#ย งของกบ บญช"และโดเมนเว,บไซต/ การ Back Up โดเมน Individual (เว,บไซต/) การ Back Up ขอมลส6าคญจะรวมขอมลท:งหมดท"#เก"#ยวของกบบญช" Administrator ของโดเมน, โดเมนและเมล, รวมขอม2ลในเมลบอกซ/, รายช[#อผตดตอใน Horde Turba Address box, การต:งคา Anti Spam-Anti Virus การต:งเวลา Back Up การต:งเวลาจดเก,บขอมล สามารถท6าไดกบท:งโดเมนและบญช" การตG)งคา Configure Control Panel สFาหรGบการใช FTP Repository หากค2ณจะใชเซร/ฟเวอร/ FTP ส6าหรบจดเก,บไฟล/ Back Up ค2ณจะตองต:งคา Control Panel ดงน": 1. ไปยงพ[:นท"จดเก,บขอมลท"#ค2ณตองการ # • ส6าหรบพ[:นท"จดเก,บในระดบบญช" ไปท"# Home > Backup Manager > Personal FTP Repository # Settings. • ส6าหรบพ[:นท"จดเก,บในระดบโดเมน ไปท"# Domains > domain name > Backup Manager > Personal # FTP Repository Settings. 2. ระบ2การต:งคาตอไปน": • IP Address หร[อ host name ของ FTP Server • Directory บนเซร/ฟเวอร/ทค2ณตองการไวจดเก,บไฟล/ Back Up "# • User name และ Password ในการเขาสระบบ FTP 3. คลก OK

การ Back Up บGญช>ดวยโดเมน ข:นตอนการ Back Up บญช"ดวยโดเมน 1. บนหนา Home Page คลก Backup Manager. 2. คลก Back Up. 3. ระบ2คาตางๆดงตอไปน": • ค6าน6าหนาช[#อ ไฟล/ Back Up และค6 าอธบาย ค2ณไมสามารถระบ2 ช[#อ ไฟล/ โดยพลการ แตค2ณสามารถต:งคา Control Panel ใหเพ#มค6าน6าหนาช[อไฟล/ Back Up ได ซ]ง Control Panel จะเพ#มวนเวลาในการสรางไฟล/ Back # # Up ซ]# ง Control Panel จะเพ#มวนเวลาในการสรางไฟล/ Back Up โดยอตโนมตในการ Back Up ช[อไฟล/(ในรปแบบเวลา Universal) # • การแยกไฟล/ Back Up การสราง Multivolume Back Up เล[อกท6าเคร[#องหมาย Back Up ตามตองการ และระบ2ขนาดไฟล/ ในหนวยเมกะไบต/

61

สถานท"#จดเก,บไฟล/(Location) Back Up เล[อกพ[นท"#ทค2ณตองการใชจดเก,บไฟล/ Back Up : "# ขอมลอะไรท"#ตองการ Back Up ค2ณสามารถ Back Up เฉพาะท"# ต:งคาไวสมพนธ/กบบญช" และเว, บ ไซต/ หร[อ เล[อกต:งคา เน[:อหาเว,บไซต/ท:งหมด • การแจงทางอ"เมล เม[#อการ back up เสร,จสมบรณ/ หากค2ณตองการไดรบแจงเม[#อขอมลถก back up เร"ยบรอยแลว พมพ/ ช[ออ"เมลท"ตองการ # # 4. คลก Back Up เพ[#อเร#มตนกระบวนการ back up และข:นตอนจะถกแสดงภายใตแถบ Current Back Up Tasks ค2ณ สามารถใชป2sม Refresh เพ[ออปเดทขอมลบนหนาจอ เม[#อการ Back Up เร"ยบรอยแลวไฟล/ท"# Back Up จะถกเก,บไวใน พ[:นท"จดเก,บท"ค2ณเล[อกไว # # • •

การ Back Up Individual Domains (เว5บไซต=) 1. ไปท"# Domains > domain name > Backup Manager. 2. คลก Back Up. 3. ระบ2การต:งคาตอไปน": • การแยกไฟล/ Back Up การสราง Multivolume Back Up เล[อกท6าเคร[#องหมาย Back Up ตามตองการ และระบ2ขนาด ไฟล/ในหนวยเมกะไบต/ • สถานท"#จดเก,บไฟล/(Location) Back Up เล[อกพ[นท"#ทค2ณตองการใชจดเก,บไฟล/ Back Up : "# • ขอมลอะไรท"#ตองการ Back Up ค2ณสามารถ Back Up เฉพาะท"#ต:งคาไวสมพนธ/กบบญช" และเว,บไซต/ หร[อเล[อกต:ง คาเน[:อหาเว,บไซต/ท:งหมด • การแจงทางอ"เมล เม[#อการ back up เสร,จสมบรณ/ หากค2ณตองการไดรบแจงเม[#อขอมลถก back up เร"ยบรอยแลว พมพ/ช[#ออ"เมลท"ตองการ # • Suspend เว,บไซต/จนกวาท6าการ back up เสร,จ หากค2ณไมตองการใหม"การเปล"#ยนแปลงขอมลบนเว,บไซต/ หร[อต:ง คาใดๆระหวางท6าการ back up เล[อกท6าเคร[องหมายในชองท"#เก"#ยวของ # 4. คลก Back Up Now. กระบวนการ back up จะเร#ม และระหวางการท6 างานจะแสดงภายใตแทป Current Back Up Tasks ค2ณสามารถใชป2sม Refresh เพ[ออปเดทขอมลบนหนาจอ # เม[#อการ back up เร" ยบรอยแลว ไฟล/ back up จะถกบนท]กไวท"#พ[:นท"#ท"#ไดเล[อกไว และจะสามารถเขาถ] งไดทาง FTP หร[อจาก Domains > domain name > Backup Manager. การ Back Up Database (สFาหรGบระบบ Windows Hosting เทานG)น) ข:นตอนการ back up database 1. ไปท"# Domains > domain name > Databases. 2. เล[อกท6าเคร[#องหมายท"#ชอง database และตองการจะ back up และคลก Back Up. 3. ก6าหนดช[#อไฟล/ของไฟล/ back up และคลก OK 4. หากค2ณตองการดาวน/โหลด ผลของไฟล/ back up คลกช[#อไฟล/บนหนาถดไปหลงจากเสร,จข: นตอนการ back up แลว ก6าหนดต6าแหนงจดเก,บท"ตองการจะบนท]กไฟล/และคลก Save # 5. คลก OK
ข:นตอนการ back up database ท:งหมดบนโดเมน : 1. ไปท"# Domains > domain name > Backup Manager > Database Backup Repository, ตรวจสอบอ"กครง วาเล[อกท2กโดเมนท"#ม"ลงในชอง Database และคลก Back Up 2. ระบ2ช[#อไฟล/ และ back up และคลก OK 3. หากค2ณตองการดาวน/โหลดผลลพท/ไฟล/ Back Up คลกช[#อไฟล/ในหนาถดไปหลงจากท6าการ Back up เร"ยบรอย ระบ2 ต6าแหนงท"#ตองการจดเก,บไฟล/ และคลก Save 4. คลก OK

การตG)งเวลา Back Up ข:นตอนการต:งเวลา back up ขอมล : 1. ไปท"ไฟล/ back up ท"ตรงกบประเภทขอมลท"#ตองการ back up # # • การ back up การต:งคาบญช"และขอมลเว,บไซต/ ไปท"# Home > Backup Manager. • การ back up เว,บไซต/ ไปท"# Domains > domain name > Backup Manager. 2. คลก Scheduled Backup Settings. 3. เล[อกท6าเคร[#องหมายท"#ชอง Activate this backup task และก6าหนดคาตอไปน":

62

เวลาและความถ"ในการ back up # ช[อไฟล/ back up # การแยกไฟล/ back up การสราง multivolume backup เล[อกท6าเคร[#องหมายท"#ชอง check box ตามล6าดบ และระบ2 ขนาดไฟล/เปkนหนวยเมกะไบต/(ขนาดของไฟล/ไมเกน 4095 เมกะไบต/) • ต6าแหนงท"#ตองการจดเก,บไฟล/ back up เล[อกพ[:นท"ท"#ตองการจดเก,บไฟล/ # • จ6านวนไฟล/สงส2ดท"#จะจดเก,บในพ[:นท"#ท"#เล[อก พมพ/จ6านวนหากค2 ณตองการ recycle ไฟล/ back up เม[#อถ]งจ6านวนท"# ก6าหนดไฟล/ back up ท"เกาส2ดจะถกลบท:ง # • อ"เมลแจงขอผดพลาดในการ back up หากค2ณตองการใหสงอ"เมลแจงเม[#อม"ขอผดพลาดระหวางการ back up พมพ/ อ"เมลท"ตองการ # • ขอมลอะไรท"#ตองการ back up ค2ณสามารถเล[อก back up เฉพาะการต:งคา หร[อท:งการต:งคาและเน[:อหาเว,บไซต/ 4. คลก OK • • •

การ Restoring Data จากเอกสารท>\ back up ข:นตอนการ Restore Data จากไฟล/ back up : 1. ไปท"ไฟล/ back up ท"เก,บไว # # • การ Restore การต:งคาบญช" และเน[:อหาเว,บไซต/ ไปท"# Home > Backup Manager. • การ Restore เว,บไซต/ ไปท"# Domains > domain name > Backup Manager. 2. คลกท"#ชอไฟล/ back up [# 3. ต:งคาตอไปน": • ประเภทของขอมลท"#ตองการ restore • Suspend domain (Web site) until restoration task is completed. เล[อกหวขอน":หากค2ณตองการหล"ก เล"ยง conflicts ท"อาจจะเกดข]:นเม[#อ user ปรบเปล"ยนเน[อหาเว,บไซต/ หร[อการต:งคาขณะท"#ก6าลง restore # # # : • Send an e-mail notice when restoration task is completed. พมพ/อ"เมล หากค2ณตองการให Control Panel แจงใหทราบเม[#อ restore เสร,จส:น • Conflicts resolution policy. ก6าหนดวาจะท6าอยางไรหากเกด conflicts ขณะ restore 4. คลก Restore.
ในกรณ"ทเกดขอผดพลาด หร[อ conflicts ขณะ restore data wizard จะแสดงใหค2ณเล[อกความละเอ"ยดท"#เหมาะสม ท6าตามค6า "# แนะน6าท"#แสดงอยบนหนาจอ หมายเหต^ : The Overwrite data restoring mode หมายถ]ง object ท:งหมดจะถก restore จากไฟล/ back up โดยไมค6าน]งถ]ง สถานะปqจจ2บนในระบบ ซ]#ง Overwrite mode ท6างานดงน": • หาก object หร[อการต:งคาจากไฟล/ back up ไมแสดงใน Parallels Plesk Panel ดงน:นค2ณตองสรางหร[อต:งคาใน Parallels Plesk Panel • หาก object หร[อการต:งคาจากไฟล/ back up แสดงใน Parallels Plesk Panel ดงน:น ตองต:งคา object หร[อการต:งคา จากไฟล/ back up แทนท"# object หร[อการต:งคาท"#แสดงใน Parallels Plesk Panel • หาก object หร[อการต:งคาจากไฟล/ back up แสดงใน Parallels Plesk Panel แตไมแสดงในไฟล/ back up ดงน:น object หร[อการต:งคาปqจจ2บนแสดงใน Parallels Plesk Panel จะไมเปล"ยนแปลง #

การ Restore Database หากฐานขอมลม"อยแลว และค2ณตองการจะ restore ขอมล 1. ไปท"# Domains > domain name > Databases > database name > Database Backup Repository เล[อกไฟล/ back up ท"ตองการจากรายการและคลก Restore # หากค2ณไมม"ไฟล/ back up บนเซร/ฟเวอร/ ค2ณสามารถอพโหลดไฟล/ back up จากเคร[องคอมพวเตอร/ค2ณไปท"#เซร/ฟเวอร/ # ดรายละเอ"ยดเพ#มเตมท"#หวขอการอพโหลดไฟล/ Database Backup ไปยงเซร/ฟเวอร/ 2. ย[นยนการ restore โดยเล[อกท6าเคร[#องหมายท"#ชองท"#ค2ณตองการ และคลก OK หากค2ณ restore ฐานขอมล MS SQL เปkนไปไดท"#ผใชงานฐานขอมลบางรายจะไมสามารถเขาใชงานไดเพ[#อใหค2ณ สามารถเขาสระบบ และใหผใชงานใชได ค2ณตองกค[น ดรายละเอ"ยดเพ#มเตมท"#หวขอการ Recovering Orphaned Database Users หากยงไมม"ฐานขอมลอยและตองการสรางข]:นใหมต:งแตเร#มตน : 1. ไปท"# Domains > domain name > Databases และคลก Add New Database. 2. ก6าหนดช[#อ Database ประเภท และเซร/ฟเวอร/ของ Database ท"#ตองการ restore หมายเหต^ : ค2ณสามารถก6าหนดช[อฐานขอมลใหม แตค2ณตองเล[อกประเภทฐานขอมลท"#ถกตอง เชน หากค2ณพยายาม #

63

restore ฐานขอมล MySQL เล[อกประเภทฐานขอมล MySQL 3. เล[อกท6าเคร[#องหมายท"#ชอง Restore database from backup file 4. ก6าหนดต6าแหนงจดเกบไฟล/ back up ของ Database ค2ณสามารถอพโหลดไฟล/ไฟล/ back up จากเคร[องคอมพวเตอร/ # ของค2ณ หร[อก6าหนดต6าแหนงท"#จดเก,บไฟล/บนเซร/ฟเวอร/ 5. ระบ2ช[#อ Username และ Password ส6าหรบการ restored database. 6. คลก OK หากค2ณ restore ฐานขอมล MS SQL เปkนไปไดท"#ผใชงานฐานขอมลบางรายจะไมสามารถเขาใชงานไดเพ[#อใหค2ณ สามารถเขาสระบบ และใหผใชงานใชได ค2ณตองกค[น ดรายละเอ"ยดเพ#มเตมท"#หวขอการ Recovering Orphaned Database Users

การ Recovering Orphaned Database Users หากค2ณ restore ฐานขอมล MS SQL เปkนไปไดท"#ผใชงานฐานขอมลบางรายจะไมสามารถเขาใชงานได เพ[อใหค2ณสามารถเขาส # ระบบและใหผใชงานใชฐานขอมลไดค2ณตองกค[น ข:นตอนการตรวจสอบ หากฐานขอมลไมสามารถเขาใชงานได : 1. ไปท"# Domains > domain name > Databases > database name. 2. หากค2ณเห,นขอความเต[อนวาม"ผใชงานหลายคนท"#ไมสามารถเขาถ]งได ค2ณควรจะซอมไฟล/เพ[#อใหสามารถท6างานไดตาม ปกต ค2ณม"ผใชงาน orphaned users ท"ตองการใหซอม # ข:นตอนการซอม orphaned users : 1. ไปท"# Domains > domain name > Databases > database name และคลกป2sม Repair ท"# orphaned users ท"ตองการซอม # 2. ระบ2รหสผานของผใชงานรายน:นๆ และคลก Repair 3. ท6าซ:6าข:นตอนท"# 1-2 หากตองการซอม orphaned users อ[น # การ Maintained ไฟล= Back Up ท>\เก5บไว การอพโหลดไฟล/ back up ไปท"เซร/ฟเวอร/ # ข:นตอนการดาวน/โหลดไฟล/ back up ไปท"# back up ส6ารองใน Control Panel : 1. ไปท"# Domains > domain name > Backup Manager. 2. คลก Upload Files to Server Repository. 3. คลก Browse เพ[อเล[อกไฟล/ back up ท"#ตองการ # 4. คลก OK ไฟล/ back up จะถกอพโหลดไปท"# back up ส6ารอง ข:นตอนการดาวน/โหลดไฟล/ back up จาก back up ส6ารอง : 1. ไปท"# Domains > domain name > Backup Manager. 2. คลกไอคอน ท"ตรงกบไฟล/ back up ท"ตองการดาวน/โหลด # # 3. เล[อกต6าแหนงท"ตองการจดเก,บไฟล/ back up และคลก Save # ไฟล/ back up จะถกดาวน/โหลดจาก back up ส6ารอง
การลบไฟล/ Back up จากเซร/ฟเวอร/ ข:นตอนการลบไฟล/ back up จากเซร/ฟเวอร/ : 1. ไปท"# Domains > domain name > Backup Manager. 2. เล[อกท6าเคร[#องหมายท"#ชองของไฟล/ back up ท"ตองการลบ # 3. คลก Remove 4. ย[นยนการลบ และคลก OK

การ Maintain ไฟล= back up ฐานขอม^ลท>\เก5บไว (สFาหรGบ Windows เทานGน) ) ไฟล/ back up ฐานขอมลจะถกจดเก,บไฟล/ในพ[:นท"# back up ฐานขอมลส6ารอง เขาถ]งไดโดยไปท"# Domains > domain name > Backup Manager > Database Backup Repository. แตละฐานขอม2ลจะม"ไฟล/ back up ส6ารองของตวเอง การดไฟล/ back up ของฐานขอมลท"#ก6าหนด โดยเล[อกฐานขอมลท"#ตองการจากเมน Database และมาตรฐานพ[: นท"# back up ฐานขอมล ส6ารองจะแสดงไฟล/ back up ของฐานขอมลท:งหมดบนโดเมน ในพ[:นท"# backup ฐานขอมล ค2ณสามารถ : • อพโหลดไฟล/ backup ฐานขอมลจดเก,บไวบนคอมพวเตอร/เคร[#องอ[น #

64

• •

ดาวน/โหลดไฟล/ backup ฐานขอมลไปยงคอมพวเตอร/เคร[องอ[#น # ลบไฟล/ backup ฐานขอมลท"ซ:6าซอน ออกจากพ[นท"# backup ฐานขอมลส6ารอง # :

การอGพโหลดไฟล= Backup ฐานขอม^ลไปบนเซAร=ฟเวอร= 1. ไ ป ท"# Domains > domain name > Backup Manager > Database Backup Repository แ ล ะ ค ล ก Upload Backup File. 2. เล[อกฐานขอมลส6ารองท"ตองการอพโหลดไฟล/ backup ไปไว # 3. คลก Browse.. และเล[อกไฟล/ backup ท"#ตองการ 4. ท6าเคร[องหมายท"#ชอง Restore database backup immediately upon uploading หากตองการ restore ขอมล # ในฐานขอมลทนท"หลงจากอพโหลดไฟล/ backup เร"ยบรอยแลว 5. คลก OK ไฟล/ backup จะถกอพโหลดไปไวท"# backup ส6ารองท"#ระบ2 การดาวน=โหลดไฟ Backup ฐานขอมลจากเซAร=ฟเวอร= ข:นตอนการดาวน/โหลดไฟล/ backup จาก backup ส6ารอง : 1. ไปท"# Domains > domain name > Backup > Database Backup Repository. 2. เล[ อ กฐานขอม2 ล ไฟล/ backup ท"# ต องการจะ browse ในเมน Database เล[ อ ก All domain databases หากค2 ณ ตองการ browse ไฟล/ backup ของฐานขอมลท:งหมดบนโดเมน 3. คลกไอคอน ท"ตรงกบไฟล/ backup ฐานขอมลท"ตองการดาวน/โหลด # # 4. เล[อกต6าแหนงท"ตองการจดเก,บไฟล/ backup และคลก Save # ไฟล/ backup จะถกดาวน/โหลดจาก backup ส6ารอง การลบไฟล= Backup ฐานขอมลจากเซAร=ฟเวอร= ข:นตอนการดาวน/โหลดไฟล/ backup จาก backup ส6ารอง : 1. ไปท"# Domains > domain name > Backup Manager > Database Backup Repository. 2. เล[ อ กฐานขอม2 ล ไฟล/ backup ท"# ต องการจะ browse ในเมน Database เล[ อ ก All domain databases หากค2 ณ ตองการ browse ไฟล/ backup ของฐานขอมลท:งหมดบนโดเมน 3. เ ล[ อ ก ท6 า เ ค ร[# อ ง ห ม า ย ท"# ช อ ง ข อ ง ไ ฟ ล/ backup ฐ า น ข อ ม2 ล ท"# ต อ ง ก า ร ล บ ค ล ก ย[นยนการลบ และคลก OK

65

การใช Help Desk สFาหรGบแกไขปIญหา และขอความชวยเหลอจากผใหบรAการ การเร"ยกด Tickets ปqญหาใน Help Desk ของค2ณ........................................................................................... การสงรายงานปqญหาไปยงผใหบรการ........................................................................................................... การแสดงความคดเห,นและปbด Tickets.......................................................................................................... การใช Help Desk สFาหรGบแกไขปIญหา และขอความชวยเหลอจากผใหบรAการ หากผใหบรการค2ณม"บรการ Help Desk รวมมาใน Control Panel ค2ณสามารถใช Help Desk ส6าหรบ : • แจงปqญหาไปยงพนกงาน Technical Support ของผใหบรการทราบ • รบรายงานปqญหา หร[อรบความชวยเหล[อจากลกคาค2ณเอง ส6าหรบเจาของเว,บไซต/

การเร>ยกด Tickets ปIญหาใน Help Desk ของค^ณ ข:นตอนการตรวจสอบ Ticket ใหมจากผใชบรการของค2ณ หร[อการเร"ยกดสถานะของ ticket ท"#ถกสงออกไป : 1. คลก shortcut Help Desk ใน Navigation pane จะแสดงรายการ ticket ท:งหมดท"#ค2ณและลกคาของค2ณสงออกไป รวม ท:งขอมลตางๆดงน": • Id : แสดงคาเลข Id ของ Ticket ซ]#งระบบจะเปkนผก6าหนดให • Ticket Subject : แสดง ticket ท:งหมดตามท"#ผแจงเปbด ticket • Ticket Status : หวขอใหม (new), เปbดใหม(Reopen), ปbด(Close) • Reporter Type : ประเภทของผเขาใชงาน Control Panel หร[อดวา Ticket มาจากอ"เมลอะไร เชน client, Domain Administrator, E-mail user ท"#เขาสระบบ Control Panel หร[อผใชงานท"#สง ticket ดวยอ"เมล • Reporter Name : ช[อผสง ticket, โดเมนเนมผสง ticket ท"เปbดโดยเจาของโดเมนหร[ออ"เมลส6าหรบ ticket ท"สงดวย # # # อ"เมล • Modified : วนท"#ลาส2ดท"#มการแกไข ticket เชน เพ#มความคดเห,น หร[อสถานะเปล"#ยนแปลง " • Category : หมวดหมของ ticket 2. การเร"ยกดขอมลใน ticket : คลกท"# ticket ID หร[อ ticket subject การสงรายงานปIญหาไปยGงผใหบรAการ ข:นตอนการสงรายงานปqญหาใหมไปยงผใหบรการของค2ณ : 1. ไปท"# Help Desk > Add New Ticket 2. พมพ/ช[#อเร[อง Ticket เล[อกหมวดหม category ท"เก"#ยวของกบปqญหา และพมพ/รายละเอ"ยดของปqญหา # # 3. คลก OK Ticket ไดถกสงไปยงระบบ และสงไปยงผใหบรการค2ณแลว ค2ณจะไดรบอ"เมลแจงเม[#อปqญหาไดรบการแกไข การแสดงความคAดเห5นและการปvด Tickets ข:นตอนการปbด ticket เม[อปqญหาไดรบการแกไขแลว หร[อการแสดงความคดเห,น : # 1. คลก shortcut Help Desk ใน Navigation pane 2. หา ticket ท"#ตองการ และคลกท"# Subject หร[อ ID No. 3. การปbด -เปbด หวขอใหม หร[อ โพสความคดเห, นลงใน ticket : เล[อ กการด6 าเนนการท"# ค2 ณตองการจะท6 าจากกลอง dropdown ของ Ticket Event และพมพ/ความคดเห,นใหมลงในชอง New Comment หากตองการ 4. คลก OK เพ[อสงขอความ #

66


								
To top