ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN VAN RIJN TRADING VAN by guf14004

VIEWS: 25 PAGES: 4

									            ALGEMENE VOORWAARDEN VAN RIJN TRADING & IMPORT

www.surf2shop.nl is een handelsnaam van Van Rijn Trading & Import, gevestigd te Cromvoirt,
Deutersestraat 10 A, BTW-nr. NL0217.93.554.B01 en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te 's-
Hertogenbosch onder nummer 172.36.476. Voor de gevolgen van drukfouten wordt géén aansprakelijkheid
aanvaardt.

Artikel 1. Toepasselijkheid en definities

1.1 Onder 'verkoper' dient te worden verstaan Van Rijn Trading & Import te Cromvoirt. Onder 'koper' dient te
worden verstaan de afnemer van verkoper in welke zin dan ook.

1.2 Verkoper behoudt zich het recht voor de algemene voorwaarden op ieder moment te wijzigen. De
gewijzigde algemene voorwaarden zullen van toepassing zijn vanaf het moment dat verkoper haar kopers
van de wijziging in kennis heeft gesteld, met dien verstande dat voor reeds gegeven orders de voorwaarden
blijven gelden, die van kracht waren op de dag dat de order tot stand is gekomen. Indien enige bepaling van
deze algemene voorwaarden door een bevoegde rechter nietig geacht zal worden of anderszins niet
bindend, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden onverkort van kracht blijven.

1.3 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van verkoper zijn bij uitsluiting van eventuele
andere algemene voorwaarden (van afnemer), deze voorwaarden van toepassing. Deze voorwaarden zijn te
raadplegen via internet; zie http://www.surf2shop.nl.

1.4 Het accepteren van een aanbieding, dan wel het plaatsen van een bestelling, houdt in dat koper de
toepasselijkheid van deze voorwaarden aanvaardt.

1.5 Afwijkende bedingen binden verkoper slechts na schriftelijke akkoordbevinding harerzijds en alleen voor
de overeenkomst waarop de akkoordbevinding betrekking heeft..

1.6 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten
behoeve van verkoper worden bedongen, gelden eveneens ten behoeve van eventueel door verkoper
ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

Artikel 2. Aanbiedingen/overeenkomsten

2.1 Alle aanbiedingen in welke vorm dan ook van verkoper zijn vrijblijvend. Verkoper behoudt zich
uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke)
voorschriften noodzakelijk is. Zie ook artikel 3.7.

2.2 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van de bestelling door verkoper. Verkoper is
gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden. Indien een
bestelling door verkoper niet wordt geaccepteerd, zal verkoper dit binnen tien (10) werkdagen mededelen
aan koper.

2.3 Mogelijk geldt voor een aantal van de artikelen een leeftijdsclassificatie. Door het bestellen van
dergelijke artikelen, verklaart koper dat hij tenminste de gestelde leeftijd heeft.

Artikel 3. Prijzen en betalingen

3.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden artikelen en diensten zijn in euro's, inclusief BTW en exclusief
handlings- en verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk
overeengekomen. De totaalprijs van de bestelling wordt voor bevestiging van de order door de koper,
duidelijk gecommuniceerd.

3.2 Na het plaatsen van een bestelling ontvangt koper van verkoper een bevestiging. Koper is voor de
bestelling de in de bevestiging vermelde prijs verschuldigd, behalve wanneer sprake is van kennelijke
typ/zetfouten. Eventuele onjuistheden in de bevestiging kunnen ook na verzending van de bevestiging door
verkoper worden gecorrigeerd.
3.3 Voor bestellingen met een afleveradres in Nederland dient koper het verschuldigde bedrag (zonder
korting of compensatie) binnen veertien (14) dagen na de factuurdatum te betalen welke termijn als fatale
termijn te gelden heeft. Voor bestellingen met een afleveradres in het buitenland dient koper het
verschuldigde bedrag binnen eenentwintig (21) dagen na de factuurdatum te betalen, tenzij schriftelijk
anders overeengekomen.

3.4 Betaling dient te geschieden volgens één van de wijzen zoals aangeboden tijdens het bestelproces. Aan
de bestelling kunnen nadere (betalings-/bestel-)voorwaarden worden gesteld. Bij betaling per bank of giro
geldt als datum van betaling de datum van creditering van de giro- respectievelijk bankrekening van
verkoper.

3.5 Indien koper niet binnen de overeengekomen termijn betaalt is hij van rechtswege in verzuim en heeft
verkoper zonder enige ingebrekestelling het recht hem vanaf de vervaldatum der onbetaalde factuur een
rente in rekening te brengen ten bedrage van 2 % boven de wettelijke rente over het factuurbedrag. Als de
betaling plaatsvindt na aanmaning door verkoper is koper een bedrag van twintig euro (€ 20,00) aan
administratiekosten verschuldigd en als verkoper zijn vordering ter incasso uitbesteedt, is koper tevens de
incassokosten verschuldigd. Deze incassokosten zullen tenminste vijftien procent (15%) van het
openstaande bedrag bedragen, maar verkoper behoudt zich het recht voor de daadwerkelijk gemaakte
buitengerechtelijke incassokosten te vorderen.

3.6 Indien koper met enige betaling in gebreke is, heeft verkoper het recht de betreffende overeenkomst en
eventuele daarmee samenhangende overeenkomsten te ontbinden dan wel op te schorten.

3.7 Indien de prijzen voor de aangeboden artikelen en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en
de uitvoering daarvan, is koper gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden
binnen tien (10) dagen na mededeling van de prijsverhoging door verkoper, zonder tot enige
schadevergoeding gehouden te zijn..

3.8 Verkoper heeft te allen tijde het recht te bepalen, dat bepaalde artikelen slechts in bepaalde minimum
hoeveelheden zullen worden geleverd.

3.9 Schuldvergelijking of andere vormen van verrekening zijn zonder uitdrukkelijke schriftelijke
overeenkomst nimmer toegestaan.

3.10 Indien koper in verzuim geraakt zijn vanaf dat moment alle bij verkoper op koper openstaande
vorderingen direct opeisbaar.

Artikel 4. Verpakking en verzending

4.1 Verkoper verbindt zich jegens koper de bestelling behoorlijk te verpakken (tenzij de aard van de artikelen
zich daartegen verzet) en op zodanige wijze te beveiligen, dat zij bij normaal vervoer haar bestemming in
goede staat bereikt. De bestelling zal door verkoper worden bezorgd op, dan wel ter bezorging worden
verzonden naar de overeengekomen plaats of plaatsen op de wijzen als in de order is bepaald of naderhand
is overeengekomen.

Artikel 5. Levering

5.1 De door verkoper opgegeven levertijden zijn slechts indicatief en nimmer te beschouwen als fatale
termijn. Bij niet tijdige levering dient. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft koper geen recht op
schadevergoeding en evenmin het recht de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden,
tenzij de overschrijding van de leveringstermijn 30 dagen overschrijdt en dat van koper redelijkerwijs niet kan
worden verlangd de overeenkomst in stand te laten. Koper is in dat geval gerechtigd de bestelling zonder
kosten te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is.

5.2 De levertijd gaat in na ontvangst van de betaling door koper.

5.3 Levering vindt plaats op het moment dat de artikelen op het door koper opgegeven afleveradres worden
aangeboden.

5.4 Alle bestellingen worden door verkoper verstuurd via TNT Post. Verkoper zal het pakket op naam van
koper voor verzending naar het door koper opgegeven adres aanbieden tegen de kosten zoals deze op de
oorspronkelijke opdracht zijn vermeld. Verkoper is niet aansprakelijk voor vermissing of beschadiging
ontstaan nadat pakket ter verzending is aangeboden aan TNT post.
Artikel 6. Eigendomsvoorbehoud en risico

6.1 De eigendom van geleverde artikelen gaat pas over, indien koper al hetgeen op grond van enige
overeenkomst aan verkoper verschuldigd is, heeft voldaan. Het risico terzake van de artikelen gaat reeds op
het moment van de aflevering op de koper over.

6.2 Koper is bevoegd in het kader van zijn normale bedrijfsuitoefening over de onder eigendomsvoorbehoud
geleverde zaken te beschikken. Koper is in dat geval verplicht de geleverde goederen eveneens onder
voorbehoud van eigendomsrechten van koper te leveren aan derden.

Artikel 7. Intellectuele en industriële eigendomsrechten

7.1 Koper dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten, welke rusten op de door verkoper
geleverde artikelen, geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.

7.2 Verkoper garandeert niet dat de aan koper geleverde artikelen geen inbreuk maken op enig
(ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden.

Artikel 8. Reclames

8.1 Koper heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de artikelen aan de overeenkomst
beantwoorden. Reclames terzake van uitwendige waarneembare gebreken dienen schriftelijk binnen acht
dagen na levering van de goederen te geschieden, bij overschrijding waarvan verkoper niet tot enigerlei
vorm van schadevergoeding gehouden is.

8.2 Reclames terzake van de hoogte van door verkoper verzonden facturen dienen schriftelijk binnen acht
dagen na factuurdatum schriftelijk te worden gemeld welke termijn als vervaldatum heeft te gelden.

8.3 Door verkoper als ondeugdelijk erkende goederen zullen door hem hetzij worden vervangen hetzij in
aankoopbedrag worden gecrediteerd onder uitsluiting van enigerlei andere wijze van (aanvullende)
schadevergoedingsverplichting.

8.4 Indien koper een artikel om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft koper het recht het artikel
binnen zeven (7) werkdagen na aflevering aan verkoper te retourneren. Retourzendingen worden in dit geval
slechts geaccepteerd indien de verpakking van het artikel alsmede het artikel onbeschadigd zijn, waarbij
tevens geldt dat het door koper betaalde bedrag binnen 30 dagen zal worden terugbetaald. De kosten voor
de retourzending komen voor rekening van de koper.
Onvoldoende of niet gefrankeerde retourzendingen worden door verkoper niet geaccepteerd ongeacht de
reden van het retour sturen.

Artikel 9. Aansprakelijkheid

9.1 Behoudens opzet of grove schuld van verkoper, is verkoper slechts aansprakelijk voor kosten, schaden
of interessen, ontstaan als gevolg van daden of nalatigheid van verkoper, echter tot ten hoogste het bedrag
van de factuurwaarde van de door verkoper geleverde goederen in verband waarmee de schade is ontstaan.

9.2 Iedere aansprakelijkheid van verkoper voor bedrijfsschade of andere indirecte schade, geleden door
koper en/of derden door welke oorzaak ook ontstaan, is uitdrukkelijk uitgesloten. Koper vrijwaart verkoper
tegen alle aanspraken van derden terzake.

Artikel 10. Bestellingen/communicatie

10.1 Voor misverstaan, beschadigingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en
mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer
tussen koper en verkoper, dan wel tussen verkoper en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie
tussen koper en verkoper, is verkoper niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of
bewuste roekeloosheid van verkoper.
Artikel 11. Overmacht

11.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft verkoper in geval van overmacht het
recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van de bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder
rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door koper dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat
verkoper gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar
maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

11.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan verkoper kan worden
toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het
verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Artikel 12. Diversen

12.1 Indien koper aan verkoper schriftelijk opgave doet van een adres, is verkoper gerechtigd aan dat adres
alle bestellingen te verzenden, tenzij koper aan verkoper schriftelijk opgave doet van een ander adres
waaraan de bestellingen dienen te worden gezonden.

12.2 Wanneer door verkoper gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze
voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze
voorwaarden te eisen. Koper kan nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat verkoper
deze voorwaarden soepel toepast.

12.3 In geval van strijdigheid van enige bepaling van deze voorwaarden met bepalingen in de individuele
overeenkomst prevaleren de bepalingen in de individuele overeenkomst. Indien een of meer bepalingen uit
onze overeenkomst met Klant niet of niet geheel rechtsgeldig zouden blijken te zijn, blijven de overige
bepalingen volledig in stand. In plaats van de eventueel ongeldige bepalingen geldt een passende regeling
die de bedoeling van partijen en het door hen nagestreefde economische resultaat op juridisch effectieve
wijze zo dicht mogelijk benadert.

12.4 Verkoper is bevoegd om bij de uitvoering van de bestelling(en) gebruik te maken van derden.

Artikel 13. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

13.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze
voorwaarden geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn, alsmede op deze voorwaarden, is uitsluitend
Nederlands recht van toepassing.

13.2 Alle geschillen tussen partijen worden uitsluitend voorgelegd aan de bevoegde rechter binnen het
arrondissement van de vestigingsplaats van verkoper.

Artikel 14. Annuleringen

14.1 Indien koper de gegeven bestelling geheel of gedeeltelijk annuleert, is hij gebonden aan verkoper alle
met het oog op de uitvoering van de bestelling, redelijkerwijs gemaakte onkosten (kosten van voorbereiding,
bestelling bij derden, opslag, provisie e.d.) te vergoeden, alles onverminderd het recht van verkoper op
volledige schadevergoeding wegens winstderving, zomede van overige uit de annulering voortvloeiende
schade.

1 december 2008.

								
To top