UNIVERZITET CRNE GORE EKONOMSKI FAKULTET PODGORICA DOKTORSKE STUDIJE by guf14004

VIEWS: 2,648 PAGES: 8

									  UNIVERZITET CRNE GORE
EKONOMSKI FAKULTET PODGORICA
   DOKTORSKE STUDIJE
   Podgorica, 2008. godine.
                         SADRŽAJ
1. Uvodne napomene- razlozi i potreba organizacije doktorskih studija ....... 3

2. Otvorenost studija i saradnja sa drugim univerzitetima .............................. 4

3. Osposobljenost Ekonomskog fakulteta za organizaciju studija ................. 4

4. Uslovi za upis i prijemni ispit.......................................................................... 5

5. Programski odbor doktorskih studija ............................................................ 5

6. Principi i organizacija nastave ....................................................................... 6

7. Predavači ........................................................................................................... 7

8. Nastavne discipline i nastavni plan ............................................................... 7

9. Principi studija.................................................................................................. 8

10. Zakonski okvir za realizaciju studija.............................................................. 8
                                                               2
                                                               Page
                                                            2
1. UVODNE NAPOMENE
RAZLOZI I POTREBA ORGANIZACIJE DOKTORSKIH STUDIJA

Ekonomski fakultet u Podgorici je najstarija univerzitetska jedinica Univerziteta Crne Gore.
Osnovan je 1960. godine i skoro pet decenija obavlja i uspješno realizuje naučno-istraživačku i
obrazovnu misiju u društvu. Pored osnovnih studija Fakultet ima značajno iskustvo i uspješnu
tradiciju u organizaciji i postdiplomskih studija, magistarskih i doktorskih. Usvajanjem novog
Zakona o visokom obrazovanju Fakultet je uskladio svoje studijske programe i organizaciju
nastave sa standardima Bolonjske deklaracije. Pored osnovih i magistarskih akademskih
studija, na Fakultetu se organizuje nastava i na osnovnim i magistarskim primijenjenim
studijama.

U cilju kreiranja zaokružene vertikalne matrice obrazovanja, a u skladu sa inoviranim
konceptom organizacije studija, na Ekonomskom fakultetu u Podgorici, od studijske 2008/09.
godine realizovaće se program doktorskih studija. U tom konktekstu, Naučno-nastavno Vijeće
Ekonomskog fakulteta je 11.11.2005. i 24.03.2008. usvojilo program doktorskih studija na koji je
i Senat Univerziteta Crne Gore 31.03.2008. godine dao saglasnost, a isti je akreditovan zajedno
sa programima osnovnih i magistarskih studija. Ovom elaboracijom se u skladu sa pravilima
organizacije doktorskih studija na Univerzitetu Crne Gore do kraja u potpunosti razra uje i
definiše već prihvaćeni program.

Cijeneći činjenicu da Ekonomski fakultet ima dugogodišnje iskustvo u organizaciji
postdiplomskih studija, pristupiće se realizaciji ovog programa i početi sa organizacijom nastave
u studijskoj 2008/09. godini. Naime, prve postdiplomske studije su počele 1970. godine a 1992.
su transformisane i unaprije ene. Me utim, u prethodnom periodu dominantno je u pogledu
izvo enja nastave bio zastupljen magistarski studij, dok za doktorske studije nije bilo
organizovane nastave i one su egzistirale u skladu sa zakonskim odre enjem kroz istraživanje –
doktorsku disertaciju. Važno je naglasiti da su ove studije imale i dimenziju me unarodne
prepoznatljivosti, tako da su ispiti položeni na magistarskim studijama priznati na drugim
univerzitetima u Evropi i USA kao dio doktorskih studija, što predstavlja dobru osnovu za
internacionalizaciju novog koncepta ovih studija.

Doktorske studije će predstavljati najviši stepen visokog obrazovanja na Ekonomskom fakultetu.
Prisutni zahtjevi i značajno interesovanje sa jedne strane kao i potreba da se u ponudi zaokruži
i ovaj nivo hijerarhije ekonomskog obrazovanja, sa druge strane, osnovni su razlozi za
pokretanje programa doktorskih studija. Početna dilema strukturne i sadržajne prirode odnosi se
na profilaciju i preciznije odre enje karaktera studija /mikroekonomija, makroekonomija,
finansije i sl.../. U cilju ublažavanja rizika razra ivanja programa preko više usmjerenja, kako
zbog složenosti organizacije nastave, tako i zbog teškoće mentorskog - stručnog nadzora
kandidata, doktorske studije imaju jedno usmjerenje. Preferiraće se metodološka i teorijska
znanja, sa ciljem da se stvori jaka autonomna baza istraživačkih, naučnih, obrazovnih i
poslovnih kapaciteta. Pri tom, programom se forsiraju napredna znanja iz makroekonomije i
poslovne ekonomije. Znanje stečeno na ovim studijama biće od velikog značaja i za Crnu Goru
u svim njenim razvojnim i transakcijskim izazovima na putu evropskih i evroatlanskih
integracija.
                                                  3
Organizacijom novih doktorskih studija upotpunjuje se vertiklana matrica visokog obrazovanja u
                                                  Page
skladu sa principima Bolonjske deklaracije. Ekonomski fakultet u Podgorici, pa time i Univerzitet

                                                3
Crne Gore, zaokružuju svoju „paket ponudu“ (osnovne akademske i primijenjene studije,
specijalističke i postdiplomske i konačno doktorske). Sve je to potvrda nove faze u razvoju
Fakulteta i Univerziteta, a naročito ako se ima u vidu visoki nivo zahtjeva koji se u ovom smislu
postavlja kako prema kandidatima, studentima ovih studija, tako i prema profesorima.

Sa druge strane, imajući u vidu, dugu tradiciju, značajno interesovanje i društvenu potrebu i
opravdanost ovih studija, kao i činjenicu da Ekonomski fakultet u Podgorici posjeduje sve
organizacione, prostorne i kadrovske uslove za organizaciju istih, pripremljen je projekat
doktorskih studija.   2. OTVORENOST STUDIJA I SARADNJA SA DRUGIM UNIVERZITETIMA

Fakultet već ima uspostavljene dobre odnose sa nizom fakulteta i univerziteta u okruženju.
Uspostavljena saradnja je osnov za podršku u organizacji ovih studija, a kasnije će predstavljati
značajnu podršku i u procesu me unarodne akreditacije, mobilnosti studenata i slično. O
konceptu i ideji doktorskih studija kroz uspješne programe realizovane saradnje, potpisane
sporazume i ostvarane kontakte, Fakultet je već obezbijedio načelnu pomoć i podršku i to od
sljedećih univerziteta i ustanova:

Adižes Institut USA, Ekonomski fakultet u Ljubljani, Ekonomski fakultet u Zagrebu, Ekonomski
fakultet u Sarajevu, Ekonomski fakultet u Beogradu, Ekonomski fakultet u Subotici, Ekonomski
fakultet u Skoplju, Ekonomski fakultet u Mariboru, Univerzitet za ekonomiju u Pragu, Univerzitet
za ekonomiju u Krakovu, Univerzitet za ekonomiju u Bratislavi, Corvinus Univerzitet u
Budimpešti, Fakultet za menadžment u Kopru, Univerzitet za ekonomiju i biznis administraciju u
Beču, Univerzitet za ekonomiju u Varni, Bugarska, Masaryk Univerzitet u Brnu, Česka, Tehnički
Univerzitet u Ostravi, Česka, Miskolc Univerzitet, Ma arska, Univerzitet za ekonomiju u
Katovicama, Poljska Cluj Napoca Univerzitet u Rumuniji, Zilina Univerzitet u Slovačkoj,
Univerzitet Pitsburg – Catz bussunes schooll, Univerzitet Udine – Ekonomski fakultet,
Univerzitet u Nici, Univerzitet u Griniču, Kraljevskog instituta za tehnologiju – Švedska.   3.  OSPOSOBLJENOST FAKULTETA ZA ORGANIZACIJU DOKTORSKIH STUDIJA

Ekonomski fakultet ima dovoljno opremljenog prostora za organizaciju nastave na modernom
nivou:

    Na Fakultetu je stalno zaposlenih u nastavi 53, od čega su 26 doktori nauka. Na
    Fakultetu postoje zaposleni u naučnim zvanjima redovni, vanredni profesor i docent za
    sve oblasti koje se predvi aju ovim studijama.

    preko 18 moderno opremljenih sala sa IT podrškom za izvo enje nastave, 5 računarski
    opremljenih učionica sa preko 140 računara.

    biblioteku koja ima preko 33.000 naslova, uključujući i povezanost na sistem Cobis i
    automatsku pretragu knjiga.

    ure enu studentsku službu sa online servisima.
                                                  4
    izuzetno posjećen sajt na nivou „up to second“ ažurnosti.
                                                  Page
                                                4
   4. USLOVI ZA UPIS I PRIJEMNI ISPIT


Nastavni plan i program doktorskih studija je dizajniran da privuče sve one koji već posjeduju
značajan kvantum znanja iz ekonomije a koji imaju interesa da se permanentno obrazuju,
usavrše, prošire svoje i povećaju nivo vlastite kompetitivnosti u radu.
Nastavni plan je namjenjen kako onima koji imaju namjeru da svoj profesionalni angažman vežu
za akademsku sredinu, tako i onima koji za potrebe svoje stručne afirmacije, za potrebe
istraživačkih, profesionalnih i poslovnih aktivnosti žele da usavrše i dopune svoje znanje.


Uslovi za upis:
    završene akademske magistarske studije na Ekonomskom fakultetu ili nekom drugom
    fakultetu sa osvojnih 300 ECTS kredita,
    uspješno položen prijemni ispit i
    obavljen intervju sa rukovodiocem doktorskih studija.
Neophodno je da kandidati posjeduju visok nivo utemeljenih bazičnih znanja iz ekonomije, i da
su osposobljeni za kvalitetan istraživački rad u novom komunikacijskom okruženju. Iz tih razloga
svi polaznici moraju da „pro u“ intervju sa rukovodiocem doktorskih studija i da polažu prijemni
ispit.
Prijemni ispit se sastoji iz tri dijela:
    opšti test iz ekonomije,
    testiranje poznavanja jednog svjetskog jezika /za koji se kandidat opredijeli/,
    informatičko znanje /sposobnost korišćenja web aplikacija, internet pretraživanje,
    upotreba on-line baza i slično/


Status kandidata koji su započeli doktorske studije po starom sistemu i status kandidata
koji su završili magistarske studije po starom sistemu /4 + 2/.
Kandidati koji su završili studije po starom sistemu /4+2/ daje se šansa za upis ovih trogodišnjih
doktorskih studija pri čemu im se može priznati najviše do 60 kredita.


   5. PROGRAMSKI ODBOR DOKTORSKIH STUDIJA
Programski odbor čine eminentni profesori iz zemlje i inostranstva i ugledni i uspješni stručnjaci-
eksperti, sa zadatkom konstantnog monitoringa kvaliteta realizacije programa doktorskih studija
Programski odbor se stara i o:

    Organizaciji me unarodne konferencije: Doktorske studije će svake godine
                                                   5
    organizovati me unarodnu konferenciju iz oblasti ekonomije, sa ciljem njenog
                                                   Page
    prerastanja u tradiciju. Konferenciju bi obilježilo uvodno predavanje eminentnog


                                                 5
    predavača. U pokriću dijela troškova organizacije konferencije učestvovaće kompanije i
    institucije partneri Ekonomskog fakulteta.

    Objavljivanju naučnog časopisa: Pri doktorskim studijama ustanoviće se stručni-
    naučni časopis, te će polaznici doktorskih studija imati šansu da u ovom časopisu
    objavljuju stručne radove. Časopis će se izdavati jednom godišnje sa tendencijom
    sticanja medjunarodnog renomea.

    Saradnji sa partnerima: Pored navedenih univerziteta i fakulteta, kao partenri u
    realizaciji ovog programa predvi ene su i domaće i me unarodne institucije i kompanije
    sa kojima će Ekonomski fakultet potpisati eksluzivni ugovor o saradnji.


   6. PRINCIPI I ORGANIZACIJA NASTAVE - OSNOVNI PRINCIPI I POLAZIŠTA

Doktorske studije traju 3 godine, odnosno šest semestara, a obim studijskog programa iznosi
180 ECTS kredita.

Studijski program se realizuje kroz:
      Nastavu,
      Istraživački rad i
      Izradu i odbranu doktorske disertacije.

Ovo podrazumijeva da studenti u prvom i drugom semestru prate nastavu , ukupno pet
predmeta što čini 60 kredita. U trećem, četvrtom i petom semestru obavljaju istraživački rad što
čini 90 ECTS kredita za sva tri semestra, i šesti semestar se odnosi na pripremu i odbranu
doktorske disertacije, što ukupno nosi 30 kredita. Ostala pravila su propisana Pravilima
doktorskih studija Univerziteta Cren Gore.

Nastavne discipline su semestralnog karaktera.

Težište u izvo enju nastave je sa fokusom na:
      sticanje naprednih teorijskih znanja, kako iz makro tako i i dijelom iz poslovne
      ekonomije,
      metodološkom i naučno-istraživačkom usavršavanju,
      promovisanju i korišćenju novih formi izvora podataka i slično /internet, on-line baze i
      slično/,
      publikovanju stručnih članaka,
      slobodan pristup stručnim bazama, potrebnoj literaturi i sl. (što ulazi u cijenu
      školarine).

Nastava se odvija po sljedećim principima:

      Za svaki od 5 predmeta (pet nedjelja po predmetu) nastava se izvodi poslijepodne u
      toku radne nedjelje i za svaku disciplinu je predvi eno izvo enje nastave sa ukupno
      45 časova.
      Po završenoj nastavi profesor je dužan dati spisak okvirnih - mogućih tema za izradu
      doktorske teze – koji bi prethodno verifikovao programski odbor ili Vijeće fakulteta
      S obzirom na činjenicu da Ekonomski fakultet posjeduje sve potrebne uslove za
                                                    6
      organizaciju nastave po modelu učenja na daljinu, dio nastave biće realizovan i na
                                                    Page
      ovaj način.

                                                 6
   7. PREDAVAČI

Za svaku upisanu generaciju utvr uje se lista profesora predavača i mogućih mentora.

Pored profesora sa Ekonomskog fakulteta i Univerziteta Crne Gore u realizaciji ovog studijskog
programa su uključeni i eminentni profesori sa drugih univerziteta.

Program doktorskih studija na Ekonomskom fakultetu realizovaće se uz saradnju
profesora sa drugih univerziteta:

Prof. dr Isak Adižes, UCLE (Kalifornija Univerzitet, Los An eles), prof.dr Milić Milovanović,
prof.dr. Božidar Cerović, prof. dr Danica Popović, Ekonomski fakultet Beograd prof.dr Marko
Backović Ekonomski fakultet Beograd, prof. dr Jože Mencinger, Pravni fakultet Ljubljana, prof.
dr Janez Prašnikar. – Ekonomski fakultet Ljubljana, prof. dr Dubravka Jovančević , Ekonomski
fakultet Zagreb, prof. dr Ne o Balaban, Ekonomski fakultet Subotica, prof. dr Alesio Lokar
Univerzitet Udine...  8. NASTAVNE DISCIPLINE I NASTAVNI PLAN

    1.  Makroekonomija,
    2.  Mikroekonomska analiza
    3.  Ekonometrija
    4.  Savremene ekonomske teorije
    5.  Upravljanje promjenama


                     Nastavni plan

      R. br.  Naziv predmeta          Broj časova    Broj kredita

      1.                           45       15
           Makroekonomija
      2.                           45       15
           Mikroekonomska analiza
      3.                           45       10
           Ekonometrija
      4.                           45       10
           Savremene ekonomske teorije
      5.    Upravljanje promjenama             45       10

           UKUPNO                             60
                                                 7
                                                 Page
                                              7
   9. PRINCIPI STUDIJA

   a) Predavanja koja prethode upisu doktorskih studija
Ne radi se o klasičnim ispitima. Radi se o ciklusu predavanja iz dvaju oblasti:

      1. Metodologija istraživačkog rada (10 časova)
      2. Za studente koji to žele, Ekonomski fakultet može organizovati prethodnu
       nastavu iz matematike i statistike ili drugih disciplina /po želji i zahtjevu kandidata
       / /10 časova/

   b) Istraživanje i izrada doktorske teze – oblasti

Široka lepeza naučnih oblasti koje se mogu identifikovati u ekonomskoj nauci predstavaljuju
generalni okvir u kojem će kandidati, shodno svojim preferencijama i preporukama mentora, a u
skladu sa pravilima, identifikovati konkretne teme i oblasti svog istraživanja. Za svaku oblast,
rukovodilac Doktorskih studija imenuje odgovornog profesora. To je profesor koji razvija tu
oblast nauke ili prakse i koji zajedno sa saradnicima brine o studentu. Nije obavezno da ovaj
profesor bude i mentor. Jedan broj profesora koji će kordinirati odre enu oblast, može biti i sa
drugih univerziteta.  10. ZAKONSKI OKVIR ZA RELIZACIJU STUDIJA

Zakonsko - noramtivni okvir studija predstavlja:

      Zakon o visokom obrazovanju kojim se predvi a orgaizacija doktorskih studija.

      Pravila doktorskih studija na Univerzitetu Crne Gore, donijeta na bazi Statuta
      Univerziteta Crne Gore.

      Principi-osnovna polazišta doktorskih studija na Ekonomskom fakultetu predvi ena
      ovim programom.
                                                    8
                                                    Page
                                                  8

								
To top