UNIVERZITET U NOVOM SADU EKONOMSKI FAKULTET SUBOTICA IZVEŠTAJ O

Document Sample
UNIVERZITET U NOVOM SADU EKONOMSKI FAKULTET SUBOTICA IZVEŠTAJ O Powered By Docstoc
					UNIVERZITET U NOVOM SADU
EKONOMSKI FAKULTET SUBOTICA


        IZVEŠTAJ O PRIJAVLJENIM KANDIDATIMA
        NA KONKURS ZA IZBOR U NAUČNO ZVANJE

 I  PODACI O KONKURSU, KOMISIJI I KANDIDATIMA

 1. Organ i datum donošenja odluke

 Izborno veće Ekonomskog fakulteta u Subotici, putem objave konkursa u listu
 „Poslovi“ od 22. 04. 2008. godine.

 2. Broj naučnika koji se bira sa naznakom zvanja i naziva uže naučne oblasti:

 Jedan docent za užu naužnu oblast Finansije (Bankarstvo, Korporativno i investiciono
 bankarstvo) na određeno vreme do 1/3 radnog vremena po ugovoru.

 3. Sastav komisije sa naznakom imena i prezimena svakog člana, zvanja, naziva uže
   naučne oblasti za koju je izabran u zvanje, datun izbora u zvanje i ustanova u
   kojoj je član komisije zaposlen:

     - Prof. dr Nenad Vunjak, redovni profesor, Ekonomski fakultet Subotica,
      izabran u zvanje 1992. godine, naučna oblast Finansije (Poslovne finansije,
      Bankarstvo),
     - Prof. dr Marko Radičić, redovni profesor, Ekonomski fakultet Subotica,
      izabran u zvanje 2001. godine, naučna oblast Finansije ( Fiskalne finansije),
     - Prof. dr Aleksandar Živković, vanredni profesor, Ekonomski fakultet
      Beograd, reizabran u zvanje vanrednog profesora 2003. godine, naučna
      oblast Finansije (Bankarski menadžment)
 4. Kandidati:
 Dr Vera Zelenović

 II  BIOGRAFSKI PODACI O KANDIDATIMA

 1. Ime, ime jednog roditelja i prezime: Vera Zelenović
 2. Zvanje: Docent
 3. Datum i mesto rođenja, adresa: 21. jul 1959. Novi Sad, Blagoja Parovića 1, Novi
   Sad
 4. Sadašnje zaposlenje, profesionalni status, ustanova ili preduzeće: Fakultet za
   preduzetni menadžment Univerzitet BK
 5. Godina upisa i završetka osnovnih studija: 1978-1982
 6. Studijska grupa, fakultet, univerzitet i uspeh na osnovnim studijama:
   Međunarodni ekonomski odnosi, Ekonomski fakultet u Subotici (Odelenje u
   Novom Sadu), prosečna ocena 9,33
7. Godina upisa i završetka specijalističkih, odnosno magistarskih studija: 1998-
  2001.
8. Studijska grupa, fakultet, univerzitet i uspeh na specijalističkim, odnosno
  magistarskim studijama: Fakultet za menadžment Univerziteta “Braća Karić”, sa
  prosečnom ocenom 9,68.
9. Naslov specijalističkog rada, odnosno magistarske teze: Pozicioniranost “Astra”
  banke u sklopu poslovnog bankarstva Vojvodine (mentor Prof. dr Milutin
  Ćirović)
10. Naslov doktorske disertacije: Razvojni trendovi bankarskih struktura 1990-2002.
  god. (komisija: Prof. dr Kostadin Pušara, Prof. dr Nenad Vunjak, Prof. dr Gordana
  Ajduković)
11. Fakultet, univerzitet i godina odbrane doktorske disertacije: Fakultet za trgovinu i
  bankarstvo BK, Beograd, 2004. godine
12. Mesto i trajanje specijalizacije i studijskih boravaka u inostranstvu: Obuka u Visa
  centru u Londonu, vezano za platne kartice u elektronskom bankarstvo 1997.
  godine
13. Znanje svetskih jezika-navodi:
Engleski-čita (odlično), piše (vrlo dobro), govori (vrlo dobro)
Nemački-čita (vrlo dobro), piše (vrlo dobro), govori (vrlo dobro)
14. Profesionalna orjentacija (oblast, uža oblast i uska orjentacija): Finansije
  (Bankarski menadžment), Marketing (Marketing u bankarstvu)

III KRETANJE U PROFESIONALNOM RADU
1. Ustanova, fakultet, univerzitet ili firma, trajanje zaposlenja i zvanje (navesti sva):

a) decembar 1982. TRO „Centroslavija“. Poslovi marketinga, kao šef odeljenja i
  kasnije direktor OOUR-a Marketing,
b) oktobar 1992. „Vojvođanska banka“. Poslovi marketinga, zamenik direktora
  Marketing centra Vojvođanske banke,
c) februar 1999. BK Fakultet za preduzetni menadžment, Univerziteta „Braća
  Karić“,
d) od 2005. BK Fakultet za preduzetni menadžment u zvanju docenta za užu naučnu
  oblast Ekonomija, na predmetima Marketing i Finansije,
e) od 2007. Fakultet za trgovinu i bankarstvo BK Univerziteta u zvanju docenta za
  užu naučnu oblast Bankarstvo.

IV ČLANSTVO U STRUČNIM I NAUČNIM ASOCIJACIJAMA
1. Društvo ekonomista Srbije
2. Društvo marketinga Srbije
V PREGLED I MIŠLJENJA O DOSADAŠNJEM NAUČNOM ODNOSNO
  UMETNIČKOM RADU

1. Naučne knjige (originalni naslov, autori, godina izdavanja i izdavač):
a) Marketing u bankarstvu, Doc. dr Vera Zelenović, 2008., Univerzitet BK Beograd,
  R13
2. Monografije, posebna poglavlja u naučnim knjigama (naslov, autori, godina
   izdavanja, izdavač):
a) Marketing studije slučaja, Doc. dr Vera Zelenović, 2006. Univerzitet BK
   Beograd, R13
3. Reference međunarodnog nivoa (publikacije u međunarodnim časopisima,
   međunarodne izložbe i umetnički nastupi):
a) Prof. dr Nenad Vunjak, doc. Dr Vera Zelenović: The Financial Engenering in the
   Banking Investment function, Ekonomski glasnik 2008., Slovačka akademija
   nauka i umetnosti R51
4. Reference nacionalnog nivoa u drugim državama (publikacije u stranim
   nacionalnim časopisima, samostalne ili kolektivne izložbe, umetnički ili sportski
   nastupi na bilateralnom nivou).
5. Reference nacionalnog nivoa (publikacije u domaćim časopisima, samostalne ili
   kolektivne domaće izložbe, umetnički ili sportski nastupi u zemlji):
  a) Doc. dr Vera Zelenović, "Globalizacija finansijskih institucija", Finansije,
Beograd, 2004., R61
  b) Doc. dr Vera Zelenović, "Evropske bankarske strukture u funkciji zadovoljenja
potreba korisnika", Tržište, novac i kapital, Privredna komora Srbije-CNIR, 2005.,
R61
  d) Doc. dr Vera Zelenović, "Tendencije u savremenom bankarstvu", Tržište, novac
i kapital, Privredna komora Srbije-CNIR, 2006., R61
  c) Prof. dr Nenad Vunjak, doc. dr Vera Zelenović: Investicione banke u funkciji
razvoja finansijskog tržište, Računovodstvo, SRRS, Beograd, 2008., R61
     e) Mr Vera Zelenović, "TV spot kao medij bankarskog oglašavanja", Direktor
(53-56), Mart-april 2002. Beograd, R62
   f) Dragana Cimeša, Mr Vera Zelenović, "Upotreba Balanced Scorecard-a
   (strategijskih mapa) kao sistema strategijskog odlučivanja", Svet finansija (21-
   26) april-jun 2002. Novi Sad, R62
   g)Dragana Cimeša, Mr Vera Zelenović, "Organizacija koja uči", Svet finansija,
   oktobar 2002. Novi Sad, R62
   h) Mr Vera Zelenović, "Faktori interakcija bankarskih struktura zemalja u razvoju
sa bankarskim strukturama razvijenih zemalja", Svet finansija, decembar 2003. Novi
   Sad, R62
6. Saopštenja na međunarodnim naučnim skupovima:
  a) Mr Vera Zelenović, "Tendencije u savremenom bankarstvu", Strategijski
   menadžment u bankarstvu SM 2002, Međunarodni seminar na Paliću, maj 2002.,
   R54
  b) Dragana Cimeša, Mr Vera Zelenović, "Evolucija i/ili revolucija kao strategijski
   izbor", Strategijski menadžment SM, Međunarodni seminar na Paliću, maj 2003.,
   R54

 c) Diona Grgar, Mr Vera Zelenović, "Analiza upisa studenata na Fakultet za
  preduzetni menadžment - Novi Sad, od školske 1998/99 do 2003/2004", majska
  konferencija o strategijskom menadžmentu, Borsko jezero, 2005, Zbornik radova
  211-223., R54
 d)Doc. dr Vera Zelenović, Diona Grgar, "Razvojne tendencije finansijskih
   institucija kod zemalja u razvoju pod uticajem globalizacije", Izazovi nove
   ekonomije, Ohrid, 2005., R54
  e) Diona. Grgar, Doc.dr Vera Zelenović, "Pravci usklađivanja marketinga sa
   novom ekonomijom u cilju uspešnog poslovanja", Izazovi nove ekonomije,
   Ohrid, 2005., R54
  f) Diona Grgar, Doc. dr Vera Zelenović, S. Vranješ, "Marketing informacioni
   sistem kao podrška menadžmentuu procesu donošenja strateških odluka", XI
   Internacionalni naučni skup - Strategijski menadžment i sistemi podrške
   odlučivanju u strategijskom menadžmentu, Palić, maj 2006., R54
  g)Doc. dr Vera Zelenović, Diona Grgar, "The challenges in educational area which
   Technical faculties are faced with in Vojvodina", Međunarodna konferencija -
   Problemi i perspektive visokog inženjerskog obrazovanja, Belogorod, Rusija,
   oktobar 2006., R54
   h)Doc. dr Vera Zelenović,, Diona Grgar, "Sistemski rizik i bankarske krize, XII
   internacionalni naučni skup SM 2007, Palić, maj 2007., R54
   i)Diona Grgar, Doc. dr Vera Zelenović, Sreto Aleksić, "Uticaj savremenog tržišta
   na marketing menadžment, Naučni skup prof. Masic na Univerzitetu, R54
 7. Saopštenja na domaćim naučnim skupovima:
   a) Doc. dr Vera Zelenović, Diona Grgar, "Marketing u bankarstvu u funkciji
satisfakcije klijenata", Majska konferencija o strategijskom menadžmentu, Bor, maj
2005., R65
    b)Diona Grgar, Doc. dr Vera Zelenović, S. Vranješ, "Privatni brend - korisna
simbioza ili opasnost?", Majska konferencija o strategijskom menadžmentu -
Tehnički fakultet, Bor, Jagodina, jun 2006., R65
    c) Doc. dr Vera Zelenović, Diona Grgar, "Internet marketing i motivacija
klijenta", Majska konferencija o strategijskom menadžmentu, Jagodina, jun 2006.,
R65
   d) Doc. dr Vera Zelenović, "Ljudski resursi za novo vreme", Reinženjering
proizvodno- poslovnih procesa, Beograd, februar 2000., R65
   8. Radovi u kojima je kandidat jedini autor i prvi koautor: 20
 9. Indeks kompetentnosti: 27,5
VI STRUČNI RAD (prihvaćeni ili realizovani projekti, patenti,
    zakonski tekstovi i sl.)
1. Istraživački projekat: Implementacija marketinga u bankarstvu u Novoj Banci-
Bijeljina, (rukovodilac projekta doc. dr Vera Zelenović 2003-2004. godine
VII PRIZNANJA, NAGRADE I ODLIKOVANJA ZA PROFESIONALNI
     RAD
Za vreme rada u marketing službi banke dobila je veći broj priznanja i zahvalnica
vezanih za kvalitetno obavljene poslove, kao i za članstvo u resornim udruženjima.
VIII OSTALO

IX  ANALIZA RADA KANDIDATA

U toku svog dosadašnjeg rada u bankarskim organizacijama i na Fakultetu za
preduzetni menadžment Univerziteta BK, kao i na Fakultetu za trgovinu i bankarstvo
Univerziteta BK Beograd. Kandidat dr Vera Zelenović je stekla I istraživačko i
vaspitno-obrazovno iskustvo. Zahvaljujući radu u “Vojvođanskoj banci”, ( okviru
Marketing centra) kandidat je ovladao kompletnom problematikom poslovanja banke
što je kasnije koristio u svojim naučnim istraživanjima. U poslednje tri godine
kandidat je izabran u zvanje docenta na Univerzitetu BK u Beogradu, pri čemu se
bavio problematikom Marketinga, Finansija i Bankarskog menadžmenta. Kandidat je
bio mentor na 29 diplomskih radova iz oblasti Bankarstva, kao i mentor na dve
magistarske teze. Objavljeni naučni i stručni radovi u domaćim i međunarodnim
časopisima kao i saopštenja na domaćim i međunarodnim simpozijumima ukazuju da
se kandidat u istraživanjima bavio: Globalizacijom finansijskih institucija,
Tendencijama u savremenom bankarstvu, Marketing informacionim sistemima u
bankarstvu, Internet bankarstvom, Sistemskim rizicima i Bankarskim krizama.
Kandidat je po pozivu Departmana za Finansije, Bankarstvo, Računovodstvo i
Reviziju Ekonomskog fakulteta u Subotici učestvovao u poslednje dve akademske
godine u izvođenju delova nastave na osnovnim i master studijama iz predmeta
Bankarstvo (Bankarski menadžment).

X  MIŠLJENJE O ISPUNJENOSTI USLOVA ZA IZBOR U ZVANJE
   SVAKOG KANDIDATA POJEDINAČNO

Polazeći od iznetih činjenica u vezi dosadašnjeg naučno-istraživačkog i vaspitno –
obvrazovnog rada kandidata, kao i izbora izbora u zvanje docenta na Univerzitetu BK
Beograd, komisija smatra da su ispunjeni uslovi za izbor u zvanje docenta na
Ekonomskom fakultetu u Subotici do 1/3 radnog vremena (po ugovoru).

XI  PREDLOG ZA IZBOR KANDIDATA U ODREĐENO NAUČNO ZVANJE

Komisija predlaže da se kandidat dr Vera Zelenović izabere u zvanje docenta na
Ekonomskom fakultetu u Subotici, Univerziteta u Novom Sadu, za užu naučnu oblast
Finansije (Korporativni i investiciono bankarstvo) i da se u tom smislu sa kandidatom
zasnuje predloženi radni odnos.

                         POTPISI ČLANOVA KOMISIJE
1. Prof. dr Nenad Vunjak, redovni profesor, Ekonomski fakultet Subotica

____________________________

2. Prof. dr Marko Radičić, redovni profesor, Ekonomski fakultet Subotica

____________________________

3. Prof. dr Aleksandar Živković, vanredni profesor, Ekonomski fakultet Beograd

____________________________