Najlepsi producenci mebli w Polsce

Document Sample
Najlepsi producenci mebli w Polsce Powered By Docstoc
					                                             r y n e k     m e b l i
Najlepsi producenci mebli w Polsce
Ranking Najlepszych Producentów Mebli Tapicerowanych w Polsce oraz Ranking Najlepszych Producentów Mebli Skrzy-
niowych w Polsce to najnowsze inicjatywy miesi´cznika „Meble Plus”.
A Najnowsze kolekcje zwyci´zców Rankingów – firm: HF Helvetia Furniture (po lewej) i Bydgoskie Fabryki Mebli (po prawej), zaprezentowane na wiosennych targach w Ostródzie.


Celem obydwu Rankingów by∏o wy-        jakoÊç rozpatrywania reklamacji.       tej powierzchni od 5 tys. m2 do 15       niç nie tylko miejsca, na których
∏onienie najlepszych (co oznacza,       Wszystkie powy˝sze oceny doty-        tys. m2 oraz salony o powierzchni       przedstawiciele poszczególnych
˝e niekoniecznie najwi´kszych) pro-      czy∏y 2008 r.                 ca∏kowitej powy˝ej 15 tys. m2.         salonów meblowych umieszczali
ducentów mebli skrzyniowych i ta-       Brak na liÊcie (lub w Êcis∏ej czo∏ów-     Ka˝dy z przedstawicieli salonów        producentów mebli – ale tak˝e sa-
picerowanych w Polsce. Wyboru         ce) niektórych znaczàcych firm z       móg∏ wskazaç maksymalnie 10 naj-        mà liczb´ wskazaƒ (wiemy, ˝e dla
dokona∏y polskie salony meblowe        bran˝y meblarskiej jest konsekwen-      lepszych producentów mebli skrzy-       producentów mebli nie bez znacze-
(w naszej ankiecie wzi´∏o udzia∏ w      cjà tego, ˝e majà one np. w∏asne       niowych oraz 10 najlepszych produ-       nia jest fakt, i˝ du˝a liczba salonów
sumie 106 salonów).              sieci sprzeda˝y i nie funkcjonujà       centów mebli tapicerowanych.          meblowych w ró˝nych regionach
Przy wskazywaniu producentów         (lub funkcjonujà w minimalnym         Miejsce pierwsze premiowaliÊmy         kraju umieszcza ich w gronie naj-
przedstawiciele salonów brali pod       stopniu) w salonach meblowych,        dziesi´cioma punktami, drugie –        lepszych producentów mebli) pre-
uwag´ nast´pujàce czynniki: wyso-       które bra∏y udzia∏ w g∏osowaniu.       dziewi´cioma, trzecie – oÊmioma,        miowaliÊmy ka˝dy g∏os dodatkowy-
koÊç obrotów osiàganych przez da-       Podobny los spotka∏ firmy, w         czwarte – siedmioma, piàte – sze-       mi pi´cioma punktami. Je˝eli np.
ny salon w relacjach z producen-       których zdecydowanà wi´kszoÊç         Êcioma, szóste – pi´cioma, siódme       na jakiegoÊ producenta g∏osowali
tem, jakoÊç kontaktów handlowych,       sprzeda˝y stanowi eksport.          – czterema, ósme – trzema, dzie-        przedstawiciele siedmiu salonów
udzia∏ producenta przy tworzeniu i                             wiàte – dwoma, a dziesiàte – jed-       meblowych, to oprócz punktów,
uaktualnianiu ekspozycji w danym       Zasady punktacji               nym punktem. G∏osy salonów o po-        które wynika∏y z miejsc, na których
salonie, jakoÊç materia∏ów promo-       Salony meblowe bioràce udzia∏ w        wierzchni 5-15 tys.  m2  liczyliÊmy     zosta∏ on umieszczony, dostawa∏
cyjnych dostarczanych przez pro-       Rankingach podzieliliÊmy na trzy       podwójnie, a g∏osy salonów o po-        on dodatkowo 35 pkt.
ducenta, jakoÊç serwisu gwarancyj-      grupy: salony o powierzchni ca∏ko-      wierzchni powy˝ej 15 tys. m2 – po-                Marek Hryniewicki
nego i pogwarancyjnego, a tak˝e        witej do 5 tys. m2, salony o ca∏kowi-     trójnie. Dodatkowo – chcàc doce-                Ma∏gorzata Radecka


 SALONY MEBLOWE, KTÓRE WZI¢¸Y UDZIA¸ W G¸OSOWANIU:
 Abra (Kraków), Agata Meble (Bielsko Bia∏a, Gdaƒsk, Rybnik, Warszawa, Wroc∏aw), Ale Meble (Szczecin), Arche (Siedlce), Bajoma (Ko∏obrzeg), Baobab (Kraków), Ba-
 xpol (Cierpice), Bepema (Bi∏goraj), Burzyƒscy Dom Meblowy (Zielona Góra), Caro MoÊciccy (Warszawa Janki), Colbert Meble (Bia∏ystok), Corso (Kraków), Dark-Pol
 (Lublin), Delbana (Suwa∏ki), Domar Lublin, Domar Poznaƒ, Dom i Styl (Bydgoszcz), Domet (Skoczów Hubartowice), Drapuj (Boles∏awiec), Eban (Opole), Edmarex (Ra-
 dom), Eko Line Mebel Market (Swarz´dz), Emilia Meble (Warszawa), Empe Meble (S∏upsk), Empi Meble (Katowice), Empir (¸ódê, 3 salony), Euro Dom (Opole), Gale-
 ria BFM (Bydgoszcz), Gradix (Gryfów Âlàski), Hagner Design (Poznaƒ), Halmar (Stalowa Wola), Heban (Warszawa), Hermes (K´dzierzyn Koêle), Inne Meble (Lublin),
 Inter Comodo (Lublin), Ital-Pol (Szczecin), Jak-Mar (Bydgoszcz), JBW Meble (Warszawa), Jerry (Warszawa), Kelman (Nowa Sól), Kleo (Toruƒ), Kler Salon Meblowy
 (Szczecin, Toruƒ), Kopaƒscy Meble (Gorzów Wielkopolski), Mebo (Cz´stochowa), Mekona (Ruda Âlàska), MIL-System (Olsztyn), Larix (Szczecin), Lobos Meble (Kra-
 ków), Marex Meble (Jelenia Góra), Markann (Pisz), Meble PHU (Gdaƒsk, Gdaƒsk Wrzeszcz, Gdynia Centrum, Gdynia Chylonia, Gdynia Cisowa, Malbork, Pruszcz
 Gdaƒski, Puck, Sopot), Meble To My (Jelenia Góra), Meblohurt (Lublin, Ostrowiec Âwi´tokrzyski, Radom), Meblolux (Dzia∏dowo, M∏awa, Olsztyn), Mekona (Tarnowskie
 Góry), Mix Meble (Kraków), Multi-Pro (Lubin), Ordom (¸ódê), Otar Meble (Wolsztyn, Zielona Góra), Otex (Lublin), Segmar (Lublin), Skorek Meble (Che∏m), Sofa Linea
 (Kraków), Stollido (K∏odzko), Synak Meble (Âwiecie), Tata Salon Meblowy (Sieradz), Top Meble Polonia (Bielany Wroc∏aw, Gdaƒsk, ¸ódê, Poznaƒ, Warszawa), Topic
 Meble (Szczecin), Toma, Wik Centrum Meblowe (Warszawa), Wip Meble (Rzeszów), Witek (Modlniczka), Vega Meble (Bia∏ystok), Verso Meble (Warszawa), Vist Meble
 (Szczecin, 6 salonów), Zacisze Salon Meblowy (Warszawa), Zens (Poznaƒ)
62
                                    r y n e k  m e b l i
 RANKING PRODUCENTÓW MEBLI SKRZYNIOWYCH
miejsce   firma                  miejscowoÊç        województwo      punkty  liczba wskazaƒ na 1. miejscu

1      Bydgoskie Fabryki Mebli         Bydgoszcz         kujawsko-pomorskie  652   20

2      Kolekcja Mebli Klose           Nowe nad Wis∏à      kujawsko-pomorskie  388   15

3      Paged Meble               Warszawa         mazowieckie      387   3

4      Fabryki Mebli Forte           Ostrów Mazowiecka     mazowieckie      373   6

5      Przedsi´biorstwo Produkcji Mebli Jafra  ˚migród          dolnoÊlàskie     320   0

6      Fabryka Mebli Taranko          Moràg           warmiƒsko-mazurskie  312   2

7      Black Red White             Bi∏goraj         lubelskie       298   13

8      HM Helvetia Meble            Wieruszów         ∏ódzkie        261   2

9      Woodways                 Warszawa         mazowieckie      194   4

10     Fabryka Mebli Miko∏ajczyk        S∏upca          wielkopolskie     174   1

11     Szynaka-Meble              Lubawa          warmiƒsko-mazurskie  149   3

12     Latzke                  S´pólno Krajeƒskie    kujawsko-pomorskie  140   1

13     Piotrkowska Fabryka Mebli        Piotrków Trybunalski   ∏ódzkie        141   0

14     Kaszub Meblarska Spó∏dzielnia      KoÊcierzyna        pomorskie       133   1

15     FS Favorit Furniture           Szczytno         warmiƒsko-mazurskie  124   0

16     Meble Wójcik               Elblàg          warmiƒsko-mazurskie  121   0

17     Mebin                  Radomsko         ∏ódzkie        117   0

18     Vox Industrie              Janikowo         wielkopolskie     115   3

19     Bogatti                 Âmigiel          wielkopolskie     116   0

20     Meblarska Spó∏dzielnia Pracy Dàb     Gdynia          pomorskie       108   2

21     Restol                  Rzeszów          podkarpackie     96    0

22     Fabryka Mebli Gawin           Królewska Wola      dolnoÊlàskie     91    3

23     Mazurskie Meble Trading         Olsztyn          warmiƒsko-mazurskie  86    0

24     Meble Wajnert              Mi´dzybórz        dolnoÊlàskie     70    2

25-26    Fadome                  Z∏otniki         wielkopolskie     64    1

      Styl Meble                Che∏m˝a          kujawsko-pomorskie  64    0

27-28    Bog-Fran                 Rani˝ów          podkarpackie     49    0

      Skalik Meble               Âwi´tajno         warmiƒsko-mazurskie  49    0

29     Art-Mebel                SupraÊl          podlaskie       48    0

30     Ceglewski Meble             S∏upca          wielkopolskie     44    0

31     Krysiak Meble              Radomsko         ∏ódzkie        43    1

32-33    Meblik                  Chojnice         pomorskie       36    0

      Spar Meble                Chojnice         pomorskie       36    1

34     Fabryka Mebli Dekort           Smolniki         kujawsko-pomorskie  31    0

35-36    Baj Meble                Giewartów         wielkopolskie     24    0

      Matkowski Meble             Krzy˝ Wielkopolski    wielkopolskie     24    0

37     Zak∏ady Meblarskie Meblotap       Che∏m           lubelskie       21    0

38     Tadeusz Hejna S∏upca           S∏upca          wielkopolskie     19    0

39     Ludwik & Olech              Wàgrowiec         wielkopolskie     17    0

40-49    Bial-Meble                Dobrzyniewo KoÊcielne   podlaskie       15    1

      Jurek Meble               K´pno           wielkopolskie     15    1

      Kam                   Milejewo         warmiƒsko-mazurskie  15    164
                             r y n e k  m e b l i
RANKING PRODUCENTÓW MEBLI SKRZYNIOWYCH
miejsce  firma             miejscowoÊç       województwo      punkty  liczba wskazaƒ na 1. miejscu

      Lissy             Dobrodzieƒ        opolskie       15    0

      Fabryka Mebli Kompakt-Marut  Je˝ów Sudecki      dolnoÊlàskie     15    1

      Meblosiek           Galewice         ∏ódzkie        15    1

      Piaski            ¸´ka Opatowska      wielkopolskie     15    1

      PPMiB Potulice        Potulice         kujawsko-pomorskie  15    0

      Profap            Kraków          ma∏opolskie      15    1

      Wera             Rzeszów         podkarpackie     15    1

50-59   Anna Meble          Boles∏awiec       dolnoÊlàskie     14    0

      Denwar            GoÊcicino        pomorskie       14    0

      Elmar             K´pno          wielkopolskie     14    0

      ID Point           Zàbkowice Âlàskie    dolnoÊlàskie     14    0

      Intermeble          Sompolno         wielkopolskie     14    0

      Ludwik Styl          Rogoêno Wielkopolskie  wielkopolskie     14    0

      Meblomix           Bia∏a          pomorskie       14    0

      Meblotex           Wysoka          wielkopolskie     14    0

      Rattan Prestige        Poznaƒ          wielkopolskie     14    0

      Tignum Meble         Pabianice        ∏ódzkie        14    0

60-68   Brzost            Le˝ajsk         podkarpackie     13    0

      Czajka Meble         Moràg          warmiƒsko-mazurskie  13    0

      Dig-Net            Mroczeƒ         wielkopolskie     13    0

      Dobra Forma          Namys∏ów         opolskie       13    0

      FBL              Su∏kowice        ma∏opolskie      13    0

      Limba             Miedziana Góra      Êwi´tokrzyskie    13    0

      MMI Sleeping         Biskupiec        warmiƒsko-mazurskie  13    0

      Pres Mebel          Cz´stochowa       Êlàskie        13    0

      Soft Mebel          Gdaƒsk          pomorskie       13    0

69-72   ADB Furniture         Suwa∏ki         podlaskie       12    0

      Meble Doktór         Odolanów         wielkopolskie     12    0

      Layman            Elblàg          warmiƒsko-mazurskie  12    0

      Mik Meble           ÂwinoujÊcie       zachodniopomorskie  12    0

73-76   M & A Meble Bogaccy      Ostrów Wielkopolski   wielkopolskie     11    0

      Meblocross          W´grów          mazowieckie      11    0

      Meblomar           S∏upia          ∏ódzkie        11    0

      Stolprodex          Sicienko         kujawsko-pomorskie  11    0

77     DomEl             K´pno          wielkopolskie     10    0

78-80   Dolmar            K´pno          wielkopolskie     9    0

      Fat Meble           Rumia          pomorskie       9    0

      Forum Meble          Dàbrowa Che∏miƒska    kujawsko-pomorskie  9    0

81-82   Belvia            Wàgrowiec        wielkopolskie     7    0

      Kazmir            Bartoszyce        warmiƒsko-mazurskie  7    0

83-84   Sigma             Jelenia Góra       dolnoÊlàskie     6    0

      Stolmis            Ostróda         warmiƒsko-mazurskie  6    0                                                                65
                                   r y n e k  m e b l i
 RANKING PRODUCENTÓW MEBLI TAPICEROWANYCH
miejsce   firma                  miejscowoÊç       województwo      punkty  liczba wskazaƒ na 1. miejscu

1      HF Helvetia Furniture          Bydgoszcz        kujawsko-pomorskie  648   10

2      BFM-Etap                Bydgoszcz        kujawsko-pomorskie  591   20

3      Gala Collezione             Lisi Ogon        kujawsko-pomorskie  542   8

4      Unimebel                Ostrzeszów        wielkopolskie     326   1

5      Beskidzkie Fabryki Mebli (Meblo-Expo)  Bielsko-Bia∏a      Êlàskie        324   4

6      Zak∏ady Meblarskie Meblotap       Che∏m          lubelskie       321   0

7      Mazur Comfort International       Olsztyn         warmiƒsko-mazurskie  252   8

8      Meblarska Spó∏dzielnia Pracy Dàb    Gdynia          pomorskie       232   4

9      Libro                  Lubawa          warminsko-mazurskie  219   0

10     Meble Wajnert              Mi´dzybórz        dolnoÊlàskie     207   7

11-12    Lubuskie Fabryki Mebli         Âwiebodzin        lubuskie       168   1

      Pres Mebel               Cz´stochowa       Êlàskie        168   1

13     Meblomak                Rumia          pomorskie       146   3

14     Vero                  Lubliniec        Êlàskie        144   0

15     Steinhoff                Gdaƒsk          pomorskie       141   0

16     Steinpol                Rzepin          lubuskie       117   0

17     MP Nidzica               Nidzica         warmiƒsko-mazurskie  115   1

18     Kler                  Dobrodzieƒ        opolskie       114   3

19     Fabryka Mebli Gawin           Królewska Wola      dolnoÊlàskie     111   4

20     Aris Mebel               Swarz´dz         wielkopolskie     107   4

21     Werxal                 Starogard Gdaƒski    pomorskie       102   3

22     TG-Tapicernia Gniewkowo         Gniewkowo        kujawsko-pomorskie  99    1

23     Kasprzak                Wadowice         ma∏opolskie      90    0

24     Spó∏dzielnia Meblarska Rameta      Racibórz         Êlàskie        85    0

25     MTI-Furninova              K´trzyn         warmiƒsko-mazurskie  77    3

26     Kowalczyk Meble             Wadowice         ma∏opolskie      72    0

27     Mebelplast               Olsztyn         warmiƒsko-mazurskie  70    0

28     Komplet                 Andrychów        ma∏opolskie      68    0

29     AEK Design               Gorzów Wielkopolski   lubuskie       48    0

30     Dominex Plus              OÊwi´cim         ma∏opolskie      47    0

31     Profim                 Turek          wielkopolskie     43    1

32     Komfort Meble              Kleosin         podlaskie       40    0

33-34    Flair Poland              Kobylnica        pomorskie       32    0

      Swalen                 Swarz´dz         wielkopolskie     32    0

35     MG Góralczyk              Kalwaria Zebrzydowska  ma∏opolskie      30    2

36-38    Bejot                  Brodnica         kujawsko-pomorskie  27    0

      MZ Boss                 Wadowice         ma∏opolskie      27    0

      Nowy Styl                Krosno          podkarpackie     27    0

39     Lege Artis               Olsztyn         warmiƒsko-mazurskie  26    0

40-41    Eltim                  Kalwaria Zebrzydowska  ma∏opolskie      25    1

      Kolekcja Mebli Klose          Nowe nad Wis∏à      kujawsko-pomorskie  25    1

42     Yano Mebel               Rybnik          Êlàskie        23    066
                                    r y n e k  m e b l i
RANKING PRODUCENTÓW MEBLI TAPICEROWANYCH
43     Max Mebel                  Mràgowo         warmiƒsko-mazurskie  22  0

44-45   Cotta Polsterwerke             Oborniki         wielkopolskie     21  0

      Meblarska Spó∏dzielnia Zryw         Wejherowo        pomorskie       21  0

46     Fabryki Mebli Forte             Ostrów Mazowiecka    mazowieckie      19  0

47-48   Future                   ¸´kno          wielkopolskie     16  0

      Geronimo                  Kraków          ma∏opolskie      16  0

49-53   Alwes                    Poznaƒ          wielkopolskie     15  1

      Iker                    Nowy Sàcz        ma∏opolskie      15  1

      Kaja Design                 Wroc∏aw         dolnoÊlàskie     15  1

      Marosiek                  Galewice         ∏ódzkie        15  1

      Wersal                   K´pno          wielkopolskie     15  1

54-61   Dan-Wex Collection             Kostrzyn Wielkopolski  wielkopolskie     14  0

      Ewa Meble                  Bralin          wielkopolskie     14  0

      Meblar                   K´pno          wielkopolskie     14  0

      Asadena                   Âmigiel         wielkopolskie     14  0

      Piaski                   ¸´ka Opatowska      wielkopolskie     14  0

      Tapicerstwo Meblowe Ireneusz Rybiƒski    Kobylnica        pomorskie       14  0

      Fabryka Mebli Sagan             K´pno          wielkopolskie     14  0

      Tapicernia Spin               Gniezno         wielkopolskie     14  0

62-67   Bea                     Marki          mazowieckie      13  0

      DES                     Dobrodzieƒ        opolskie       13  0

      Zak∏ad Stolarsko-Tapicerski Teresa D´bska  K´pno          wielkopolskie     13  0

      Meble Laski                 Trzcinica        podkarpackie     13  0

      Fabryka Mebli Orfeusz Bobo         Chwaszczyno       pomorskie       13  0

      Stoltap                   Chwaszczyno       pomorskie       13  0

68-71   Eljot                    Czernichów        ma∏opolskie      12  0

      Stolarstwo Tapicerowane Jaros∏aw Rutawski  Swarz´dz         wielkopolskie     12  0

      Kotey                    Baranów         lubelskie       12  0

      T & R Ziarko                Suwa∏ki         podlaskie       12  0

72-77   Aspol                    Cz´stochowa       Êlàskie        11  0

      Benix                    Baranów         lubelskie       11  0

      Drew-Ton                  Krerowo         wielkopolskie     11  0

      PPMiB Potulice               Potulice         kujawsko-pomorskie  11  0

      Staszak Meble                Swarz´dz         wielkopolskie     11  0

      Styl Meble                 Che∏m˝a         kujawsko-pomorskie  11  0

78-81   Antex                    Mroczeƒ         wielkopolskie     10  0

      Forum Meble                 Dàbrowa Che∏miƒska    kujawsko-pomorskie  10  0

      Interkres                  ZamoÊç          lubelskie       10  0

      Lido Mebel                 Lublin          lubelskie       10  0

82-83   Astra                    Màkoszyce        lubuskie       9  0

      Gabi                    ¸´ka Opatowska      wielkopolskie     9  0

84-85   Ardo                    Warszawa         mazowieckie      8  0

      Spó∏dzielnia Inwalidów Odrodzenie      Olesno          opolskie       8  0                                                        67