PERKEMBANGAN EKONOMI MALAYSIA Momentum pertumbuhan terus mampan

Document Sample
PERKEMBANGAN EKONOMI MALAYSIA Momentum pertumbuhan terus mampan Powered By Docstoc
					           Buletin Suku Tahunan
           Suku Kedua 2008
PERKEMBANGAN EKONOMI MALAYSIA

Momentum pertumbuhan terus                           tinggi, khususnya pada bulan Mei dan Jun.
mampan disokong oleh eksport yang                       Kebimbangan terhadap kenaikan harga
lebih kukuh                                  ekoran penstrukturan semula subsidi juga
                                        telah menjejaskan sentimen pengguna, seperti
Ekonomi Malaysia mencatat pertumbuhan                     dicerminkan oleh Indeks Sentimen Pengguna
sebanyak 6.3% (S1 08: 7.1%) pada suku                     MIER yang lebih rendah pada 70.5 mata pada
kedua 2008. Pertumbuhan disokong oleh                     suku kedua (S1 08: 115.5 mata).
prestasi eksport yang lebih kukuh sementara
permintaan dalam negeri meningkat                       Penggunaan awam terus mencatat
pada kadar yang lebih sederhana dalam                     pertumbuhan sebanyak 7.1% disebabkan oleh
persekitaran harga dan kos yang lebih tinggi.                 perbelanjaan untuk emolumen, pertahanan,
Dari segi penawaran, pertumbuhan dipacu                    bekalan dan perkhidmatan yang lebih tinggi.
oleh sektor-sektor utama ekonomi.
                                        Pembentukan modal tetap kasar terus kukuh
                                        pada 5.6% pada suku kedua (S1 08: 6%).
Permintaan dalam negeri sederhana                       Aktiviti pelaburan disokong oleh aliran masuk
                                        pelaburan langsung asing yang berterusan,
Permintaan dalam negeri menjadi sederhana                   terutamanya kepada sektor perkhidmatan
kepada 7.8% pada suku kedua (S1 08: 10%)                    dan perkilangan. Walaupun penunjuk seperti
mencerminkan terutamanya kesan kenaikan                    import barangan modal menunjukkan aktiviti
harga dan sentimen berhati-hati pengguna dan                  pelaburan berterusan, kos barangan modal
perniagaan.                                  yang meningkat telah menyederhanakan
                                        perbelanjaan pelaburan pada nilai benar.
                                        Selain itu, sentimen perniagaan seperti yang
 KDNK Mengikut Komponen Perbelanjaan
 (pada harga malar tahun 2000)                        ditunjukkan oleh Indeks Keadaan Perniagaan
                                        MIER (MIER Business Conditions Index, BCI),
                       2007        2008
                    S2   ST1    S1   S2  ST1
                                        menjadi sederhana kepada 114.1 mata (S1 08:
                        Perubahan tahunan (%)      119.9 mata). Sementara itu, perbelanjaan
 Permintaan Dalam Negeri Agregat                       pembangunan Kerajaan adalah lebih
  (tidak termasuk stok)        10.2    9.1  10.0  7.8  8.9  tinggi dan disalurkan terutamanya kepada
 Penggunaan              11.9    9.7  11.5  8.6  10.0
  Sektor swasta            12.3    9.9  11.7  9.0  10.3
                                        pendidikan, penambahbaikan kemudahan
  Sektor awam             10.4    9.0  10.5  7.1  8.7  awam, perkhidmatan kebajikan masyarakat
 Pembentukan Modal Tetap Kasar     6.0    7.6  6.0  5.6  5.8
                                        dan infrastruktur pengangkutan.
 Eksport Bersih            10.3  -2.1   26.4  20.0  23.1
  Eksport Barangan dan
   Perkhidmatan            3.4    2.9  6.0  9.7  7.9
  Import Barangan dan
   Perkhidmatan            2.6    3.6  3.4  8.4  5.9
 KDNK                  5.7    5.6  7.1  6.3  6.7
                                        Keyakinan perniagaan menjadi sederhana sedikit
                                        sementara sentimen pengguna menurun dengan ketara
 Sumber: Jabatan Perangkaan Malaysia

                                        Mata

                                        140
                                            Indeks Sentimen Pengguna      Indeks Keadaan Perniagaan
Perbelanjaan penggunaan swasta meningkat                    120
9%. Walaupun penunjuk penggunaan                        100
utama seperti perbelanjaan kad kredit,                     80
import barangan penggunaan, dan pinjaman                    60
yang dikeluarkan kepada sektor isi rumah                    40
menunjukkan aktiviti perbelanjaan pengguna
                                        20
nominal yang lebih tinggi pada suku kedua,
                                         0
pertumbuhan penggunaan swasta pada                           S1   S2   S3   S4   S1   S2  S3  S4  S1   S2
                                            2006             2007           2008
nilai benar adalah sederhana disebabkan                        Sumber: Jabatan Perangkaan Malaysia

oleh harga barangan pengguna yang lebih           56
                                                     Buletin Suku Tahunan
                                                            Suku Kedua 2008
Pertumbuhan disokong oleh                                Sektor perkhidmatan mempamerkan
sektor-sektor utama ekonomi                               prestasi kukuh

Sektor-sektor utama ekonomi, kecuali                           Sektor perkhidmatan berkembang
sektor perlombongan, telah memberikan                          7.6%, didorong oleh pertumbuhan kukuh
sumbangan positif kepada pertumbuhan.                          subsektor perdagangan borong dan runcit
Sektor perkhidmatan mendapat manfaat                           di samping prestasi subsektor komunikasi;
daripada aktiviti berkaitan perdagangan,                         pengangkutan dan penyimpanan, serta
kewangan dan penggunaan. Prestasi                            kewangan dan insurans yang menggalakkan.
teguh industri berorientasikan dalam negeri
mendorong pertumbuhan sektor perkilangan,                        Subsektor perdagangan borong dan runcit
manakala pertumbuhan sektor pertanian pula                        mencatat pertumbuhan lebih tinggi sebanyak
disokong oleh pengembangan dua angka                           12.6% (S1 08: 11.9%), disokong oleh aktiviti
dalam pengeluaran minyak sawit mentah.                          penggunaan yang berterusan, terutamanya
Sektor pembinaan meningkat dengan lebih                         dalam segmen kenderaan bermotor di
sederhana susulan kenaikan kos bahan                           samping aktiviti pelancongan yang lebih
binaan. Sementara itu, sektor perlombongan                        pesat. Pertumbuhan subsektor komunikasi
menguncup sedikit disebabkan oleh penurunan                       juga lebih pesat, didorong oleh permintaan
dalam pengeluaran gas asli.                               yang teguh terhadap perkhidmatan suara
                                             dan data, terutamanya daripada segmen
                                             jalur lebar.

 KDNK Suku Tahunan Mengikut Jenis Aktiviti                       Sementara itu, pertumbuhan subsektor
 Ekonomi pada Harga Tahun 2000                             pengangkutan dan penyimpanan adalah
                        2007        2008         mampan disebabkan oleh aktiviti berkaitan
                     S2    ST1    S1  S2   ST1
                                             perdagangan yang kukuh. Pertumbuhan
                         Perubahan tahunan (%)
 Pertanian               -1.5     1.0  6.3   5.9  6.1
                                             dalam subsektor kewangan dan insurans
 Perlombongan              7.8     3.5  3.7  -0.5  1.6      terus menggalakkan (7.5%; S1 08: 9.9%),
 Perkilangan               1.5     1.8  7.0   5.6  6.3
 Pembinaan                4.8     4.5  5.3   3.9  4.5      disokong oleh aktiviti pemberian pinjaman
 Perkhidmatan              9.4     9.4  7.9   7.6  7.8
                                             dan pertumbuhan dalam segmen berasaskan
 KDNK Benar
 (Perubahan Tahunan)          5.7      5.6  7.1   6.3  6.7      fi dan juga segmen insurans.
 KDNK Benar
 (Perubahan Berbanding         3.1      0.0  -1.8  2.3  -0.3
 dengan Tempoh Sebelumnya)

 Sumber: Jabatan Perangkaan Malaysia
  Prestasi Sektor Perkhidmatan (nilai ditambah pada harga tahun 2000)
                                                2007                 2008
                                      Bahagian
                                       2007    S2      ST1       S1       S2     ST1
                                        (%)              Perubahan tahunan (%)
  Perkhidmatan Pengantara                            43.7  11.8     12.3      8.4       6.9     7.6
  Kewangan & insurans                              19.9  11.6     12.6      9.9       7.5     8.7
  Harta tanah & perkhidmatan perniagaan                      9.8  17.4     19.9      4.8       3.9     4.4
  Pengangkutan & penyimpanan                           7.0  9.0      7.3      9.9       8.1     9.0
  Komunikasi                                   7.0  8.1      6.7      7.5       7.9     7.7
  Perkhidmatan Akhir                               56.3  7.7      7.2      7.5       8.2     7.9
  Elektrik, gas & air                               5.6  5.6      4.9      4.6       4.1     4.4
  Perniagaan borong & runcit                           22.8  12.1     10.7      11.9      12.6    12.3
  Penginapan & restoran                              4.4  10.4      9.1      10.0       7.3     8.6
  Perkhidmatan Kerajaan                             12.9  2.9      4.6      2.8       5.1     4.0
  Perkhidmatan lain                               10.6  5.1      4.4      5.0       5.4     5.2
  Jumlah Perkhidmatan                            100.0    9.4      9.4      7.9       7.6     7.8

  Sumber: Jabatan Perangkaan Malaysia
                                                                       57
           Buletin Suku Tahunan
           Suku Kedua 2008
 Penunjuk Suku Tahunan Terpilih Sektor Perkhidmatan
                                                    2007                       2008

                                       S1        S2        S3       S4        S1       S2

                                                    Peratusan pada akhir tempoh (%)

  Kadar penembusan telefon bimbit                      77.0       78.2      80.8      85.1       87.9      90.6
  Kadar penembusan pelanggan internet dial-up                14.0       14.2      14.3      14.3       14.5      14.4
  Kadar penembusan pelanggan jalur lebar                   3.7        4.1       4.5       5.0       5.4       5.5
                                                           Indeks
  Indeks Sentimen Pengguna MIER                       124.1      115.9      117.5      110.7      115.5      70.5
  Indeks Perdagangan Runcit MIER                      118.8      129.5      145.9      141.2      106.1      94.5
  Indeks Pasaran Pelancongan MIER                      133.8      131.6      131.1      133.6      120.3      107.5
                                                     Perubahan tahunan (%)
  Jumlah kredit penggunaan terkumpul                     7.8        7.4       7.1       7.3       7.2       9.6
  Pinjaman terkumpul kepada perdagangan borong & runcit, hotel & restoran   1.8       -0.2       6.1       7.2       10.5      15.4
  Import barangan penggunaan                         8.9        1.1       1.2       3.8       5.6      21.1
  Jumlah jualan kenderaan bermotor                     -15.3       -9.1       4.9      19.0       24.6      27.1
  Kargo kontena yang dikendali (Pelabuhan Klang dan PTP)           18.5       12.2       9.7      14.4       9.7       9.4

 Sumber: Pelbagai Sumber
Industri berorientasikan dalam negeri
menyokong sektor perkilangan                           Prestasi Sektor Perkilangan
                                                                  2007         2008
Nilai ditambah sektor perkilangan berkembang                                         S2    ST1    S1   S2    ST1
5.6% (S1 08: 7%), disokong oleh prestasi                                               Perubahan tahunan (%)

kukuh industri berorientasikan dalam negeri                    Nilai Ditambah (Harga Malar)        1.5     1.8   7.0   5.6     6.3
                                         Pengeluaran Keseluruhan           0.1     0.4   6.6   4.3     5.4
dan juga industri berasaskan sumber terpilih
                                         Industri berorientasikan          -1.6   -0.9    4.6   2.1     3.3
yang berorientasikan eksport.                           eksport
                                          Antaranya:
                                           Elektronik dan barangan
                                            elektrik              -5.8    -5.6    3.1   2.9     3.0
Pertumbuhan industri berorientasikan dalam                        Elektronik             -4.0    -4.0    3.9   2.7     3.3
negeri terus kukuh dan berkembang 12.9%                         Barangan elektrik
                                           Bahan kimia dan
                                                              -11.1   -10.7    0.5   3.6     2.0

(S1 08: 14.8%) dipacu oleh pengeluaran                         keluaran kimia
                                           Keluaran petroleum1
                                                               1.3
                                                              11.3
                                                                    4.2
                                                                    8.1
                                                                         4.3
                                                                         8.2
                                                                             2.0
                                                                             -2.0
                                                                                  3.2
                                                                                  3.1
yang lebih tinggi dalam industri kelengkapan                     Keluaran getah             2.7    9.5    2.4   6.0    4.2
                                           Pemprosesan luar estet        -12.7    -7.5   20.2  18.1   19.1
pengangkutan, makanan dan bahan
                                         Industri berorientasikan          6.8     5.9  14.8  12.9   13.8
berkaitan pembinaan. Industri kelengkapan                     pasaran dalam negeri
                                          Antaranya:
pengangkutan memperoleh manfaat daripada                       Keluaran berkaitan
                                            pembinaan2              7.2    5.3   14.6   8.4   11.3
penjualan kenderaan bermotor baharu yang                       Keluaran logam yang direka      22.0    22.0   16.0  13.6   14.7
memberangsangkan, manakala industri                          Kelengkapan pengangkutan
                                           Makanan
                                                              -12.8
                                                               7.6
                                                                   -17.4
                                                                    11.7
                                                                         25.7
                                                                         8.9
                                                                             28.4
                                                                             11.0
                                                                                  27.1
                                                                                  10.0
bahan berkaitan pembinaan disokong                        1
                                           Dalam Indeks Pengeluaran Perindustrian (2000=100) yang baharu, LNG telah

oleh permintaan serantau yang kukuh dan                        diklasifikasikan semula sebagai keluaran petroleum (sebelum ini diklasifikasikan
                                           sebagai bahan kimia dan keluaran kimia). Dengan itu, keluaran petroleum

pertumbuhan sektor pembinaan dalam negeri                     2
                                           diklasifikasikan semula sebagai industri berorientasikan eksport
                                           Termasuk besi & keluli dan logam bukan ferum serta keluaran galian bukan logam

yang berterusan.                                 Sumber: Jabatan Perangkaan Malaysia
           58
                              Buletin Suku Tahunan
                                       Suku Kedua 2008
Pengeluaran industri berorientasikan
eksport meningkat dengan lebih sederhana    Kadar Penggunaan Kapasiti dalam Sektor
sebanyak 2.1% pada suku kedua (S1 08:      Perkilangan *
4.6%). Ini disebabkan terutamanya oleh        %
pengeluaran komputer dan komponen yang     90

                        85
lebih rendah berikutan permintaan yang
                        80
merosot dari AS dan penurunan pengeluaran
                        75
petroleum dan keluaran kimia asas kerana
                        70
pengeluaran gas asli yang lebih rendah     65
pada suku kedua. Namun, pengeluaran       60
industri keluaran elektronik dan elektrik      S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2
                           2004        2005        2006         2007      2008
(E&E) terus mampan, terutamanya didorong           Keseluruhan           Industri berorentasikan eksport

oleh permintaan luar negeri terhadap             Industri berorentasikan pasaran dalam negeri


produk elektrik, khususnya produk pandang      * Mulai tahun 2004, penggunaan kapasiti dalam sektor perkilangan telah diasaskan
                            semula daripada nilai tambah tahun 2000 kepada nilai tambah tahun 2004

dengar, dan juga separa konduktor yang
lebih tinggi. Pengeluaran separa konduktor
adalah sejajar dengan trend jualan separa
konduktor global yang semakin meningkat     Prestasi Sektor Pertanian
hasil daripada permintaan yang berterusan                            2007          2008

terhadap produk elektronik. Sementara                           S2    ST1     S1    S2   ST1

itu, industri berasaskan sumber terpilih                              Perubahan tahunan (%)

                        Nilai Ditambah
seperti pemprosesan di luar estet dan      (pada harga tahun 2000)          -1.5     1.0   6.3   5.9   6.1
keluaran getah terus menyokong industri       Tanaman Industri
                          Tanaman Makanan
                                              -4.6
                                              3.1
                                                    -0.7
                                                    3.5
                                                         9.1
                                                         2.5
                                                             7.2
                                                             4.2
                                                                 8.1
                                                                 3.4
berorientasikan eksport. Pertumbuhan kukuh   Pengeluaran
industri pemprosesan di luar estet adalah     Antaranya:
                           Minyak sawit mentah         -13.3    -8.0    23.9  21.8   22.8
sejajar dengan pengeluaran minyak sawit       Getah                 1.4    -3.3    -2.1  -6.9   -4.3
mentah, manakala industri keluaran getah pula    Ikan
                           Ternakan
                                             -4.5
                                             12.8
                                                   -0.6
                                                   15.5
                                                         0.4
                                                         0.9
                                                             1.9
                                                             4.1
                                                                 1.2
                                                                 2.4
disokong oleh permintaan luar negeri yang    Eksport (RM juta)
lebih tinggi terhadap sarung tangan getah.     Antaranya:
                           Minyak sawit             39.5    29.4   100.9  84.5   91.5
                           Getah                -18.0   -15.6    30.8  21.8   26.2
Penggunaan kapasiti keseluruhan dalam sektor     Kayu siap digergaji
                           Kayu balak
                                             -1.8
                                             -3.4
                                                   2.7
                                                   -7.0
                                                        -16.5
                                                        -1.7
                                                            -22.0
                                                            10.5
                                                                -19.2
                                                                 4.6
perkilangan tidak berubah pada 78% pada suku  Sumber: Lembaga Minyak Sawit Malaysia (MPOB)
kedua. Industri berorientasikan eksport dan       Lembaga Getah Malaysia (LGM)
                            Jabatan Perikanan Malaysia
industri berorientasikan dalam negeri masing-      Jabatan Perkhidmatan Haiwan Malaysia
                            Jabatan Perangkaan Malaysia

masing beroperasi pada tahap 79% dan 75%
(S1 08: masing-masing 79% dan 74%).

                        Prestasi Sektor Perlombongan
Pertumbuhan sektor pertanian kukuh
                                                 2007         2008
                                              S2     ST1   S1   S2   ST1
Sektor pertanian terus mencatat                                  Perubahan tahunan (%)
pertumbuhan yang kukuh sebanyak 5.9%      Nilai Ditambah
pada suku kedua, didorong oleh pertumbuhan    (pada harga tahun 2000)           7.8     3.5  3.7   -0.5   1.6

dua angka dalam pengeluaran minyak sawit    Pengeluaran
                          Antaranya:
mentah (21.8%), dan disokong oleh prestasi     Minyak mentah dan
                           kondensat               4.6     0.5   7.0   3.6   5.3
subsektor padi, ternakan dan perikanan yang     Gas asli                 8.5     5.8  -1.2  -6.8   -4.0
lebih baik. Walau bagaimanapun, sektor     Eksport (RM juta)
perlombongan mencatat penurunan sedikit      Antaranya:
                          Minyak mentah dan
disebabkan oleh kemerosotan pengeluaran        kondensat              -6.1    -7.3  49.6  63.7   56.8
                          Gas asli cecair            28.8    14.9  24.7  34.8   29.6
gas asli. Namun, pengeluaran minyak mentah
                        Sumber: PETRONAS
(termasuk kondensat) meningkat 0.7% kepada       Jabatan Perangkaan Malaysia

681,104 tong sehari pada suku tersebut.                                                     59
             Buletin Suku Tahunan
             Suku Kedua 2008
Pertumbuhan sektor pembinaan                                  harga runcit baharu petrol dan diesel yang
sederhana                                           diumumkan oleh Kerajaan pada 4 Jun 2008.

Sektor pembinaan berkembang 3.9% pada                             Harga dalam kategori makanan dan minuman
suku kedua (S1 08: 5.3%) ekoran pertumbuhan                          tanpa alkohol meningkat 8% pada suku
subsektor kejuruteraan awam yang sederhana                           kedua, mencakupi 52% daripada kadar inflasi
disebabkan oleh ketidaktentuan harga bahan                           keseluruhan. Harga beras dalam negeri
binaan. Walau bagaimanapun, pertumbuhan                            yang tinggi susulan harga beras global yang
secara keseluruhannya disokong oleh subsektor                         melambung naik telah menyumbang kepada
kediaman terutamanya segmen kediaman                              kenaikan tersebut. Namun, sejak bulan Mei
mewah. Segmen bukan kediaman terus                               2008, harga beras antarabangsa turun sedikit
disokong oleh permintaan terhadap ruang                            dan dijangka mengehadkan tekanan terhadap
pejabat, khususnya di Kuala Lumpur.                              harga beras dalam negeri. Sementara itu,
                                                kenaikan harga juga dicatat dalam kategori
                                                minuman beralkohol dan tembakau; restoran dan
 Penunjuk Pembinaan
                                                hotel; dan pelbagai barangan dan perkhidmatan.
                        2007        2008
                       S2   ST1   S1   S2     ST1
                         Perubahan tahunan (%)
                                                Sebaliknya, harga yang lebih rendah dalam
 Permit jualan dan pengiklanan baharu -6.3      0.4  -6.4  10.9    2.0       kategori komunikasi; dan pakaian dan kasut,
 Kelulusan perumahan
 Pengeluaran bahan berkaitan
                   -24.8     -17.5  10.6  28.5    19.1
                                                mencerminkan persaingan sengit antara
  pembinaan              7.2      5.3  14.6  8.4    11.3       pengeluar dalam kedua-dua pasaran tersebut.
 Kelulusan pinjaman untuk pembinaan 103.8      94.8  74.4 -12.4    20.5
 Import bahan pembinaan dan
                                                Penurunan harga dalam kategori tersebut
  bahan galian             8.4     10.4  8.3  6.41    7.52      menyederhanakan kenaikan inflasi.
 1
   April-Mei 2008
 2
   Januari-Mei 2008

 Sumber: Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan dan Jabatan Perangkaan          Kadar inflasi dijangka terus berada pada paras
     Malaysia
                                                tinggi mulai bulan Jun 2008, sebelum menjadi
                                                sederhana menjelang pertengahan tahun 2009.

Kadar inflasi lebih tinggi pada suku kedua                           Inflasi harga pengeluar (IHPR) meningkat
                                                kepada 12.3% (S1 08: 9.7%) disebabkan oleh
Kadar inflasi meningkat kepada 4.8% pada                            harga yang lebih tinggi dalam komponen IHPR
suku kedua (S1 08: 2.6%) terutamanya                              berasaskan komoditi dan bukan berasaskan
mencerminkan kenaikan harga bagi kategori                           komoditi. Kenaikan harga bagi komponen
pengangkutan dan makanan. Purata kenaikan                           IHPR berasaskan komoditi disebabkan oleh
harga dalam kategori pengangkutan ialah 7.1%                          harga global yang tinggi bagi bahan mentah
(S1 08: 0.9%), terutamanya disebabkan oleh                           seperti minyak mentah, getah dan minyak sawit


 Sumbangan kepada Inflasi

                             Komunikasi
                          Pakaian dan Kasut
                              Kesihatan
                              Pendidikan                     S1 2008  S2 2008
         Hiasan, Perkakasan dan Penyelenggaraan Isi Rumah
               Perkhidmatan Rekreasi dan Kebudayaan
                   Minuman Alkohol dan Tembakau
                  Pelbagai Barang dan Perkhidmatan
                          Restoran dan Hotel
           Perumahan, Air, Elektrik, Gas dan Bahan Api Lain
                            Pengangkutan
                Makanan dan Minuman Bukan Alkohol
                           IHP Keseluruhan
                                    -0.5       0.5    1.5  2.5    3.5   4.5  5.5

                                           Mata peratusan
 Sumber: Jabatan Perangkaan Malaysia
             60
                                                      Buletin Suku Tahunan
                                                             Suku Kedua 2008
mentah. Sementara itu, harga bagi komponen                      umumnya, terdapat lebih banyak peluang
IHPR bukan berasaskan komoditi meningkat                       pekerjaan dalam sektor perkhidmatan (33%),
lebih pantas, mencerminkan tekanan kos yang                      perkilangan (32%) dan pertanian (26%).
bertambah yang dihadapi oleh pengeluar                        Sementara itu, kekosongan jawatan untuk
dalam negeri.                                     siswazah tertumpu pada sektor kewangan.

Dari segi komposisi, harga komponen                          Jumlah pemberhentian pekerja pada suku
tempatan IHPR meningkat kepada 15.4%                         kedua bertambah sedikit kepada 2,821
(S1 08: 11.2%), mencerminkan kenaikan                         orang (S1 08: 2,397 orang), terutamanya
harga dalam kategori makanan dan binatang                       disebabkan oleh pemberhentian pekerja
hidup; bahan api mineral, pelincir dan bahan                     dalam sektor perkilangan (74% daripada
berkaitan; serta kategori kimia dan keluaran                     pemberhentian pekerja), dan dalam subsektor
yang berkaitan. Walau bagaimanapun,                          perdagangan edaran serta restoran dan hotel
komponen IHPR yang diimport meningkat                         (14%). Satu pertiga daripada jumlah pekerja
pada kadar yang lebih rendah sebanyak 6.1%                      yang diberhentikan ialah pekerja kilang dan
(S1 08: 6.6%) disebabkan oleh kenaikan                        operator mesin dan pemasang, manakala 28%
harga yang lebih perlahan terutamanya                         merupakan pekerja am.
dalam kategori jentera dan kelengkapan
pengangkutan; dan barangan perkilangan yang                      Pertumbuhan eksport kukuh,
diklasifikasikan terutamanya mengikut bahan.                     terutamanya disebabkan oleh harga
                                           komoditi yang tinggi
Keadaan pasaran pekerja terus stabil
                                           Eksport meningkat dengan kukuh sebanyak
Walaupun pemberhentian pekerja                            20.8% pada suku kedua, didorong oleh
bertambah sedikit, keadaan pasaran pekerja                      pertumbuhan teguh yang berterusan dalam
keseluruhannya terus stabil pada suku                         eksport komoditi dan eksport perkilangan
kedua, disokong oleh permintaan yang kukuh                      berasaskan sumber serta diperkukuh oleh
terhadap pekerja dan pertumbuhan produktiviti                     pemulihan dalam eksport E&E. Pertumbuhan
dalam sektor perkilangan yang lebih tinggi                      import juga lebih tinggi pada 9.8%. Dengan
hasil daripada pertambahan jualan pada suku                      eksport melebihi import, lebihan perdagangan
tersebut. Permintaan terhadap pekerja untuk                      terus bertambah kepada RM40.8 bilion.
semua tahap kemahiran terus meningkat,
seperti dicerminkan oleh pertambahan jumlah                      Eksport pertanian yang teguh dipacu
kekosongan jawatan di Bursa Buruh Elektronik                     terutamanya oleh harga eksport yang
(Electronic Labour Exchange, ELX) (292,934                      lebih tinggi. Pendapatan eksport daripada
jawatan; S1 08: 219,366 jawatan). Pada                        minyak sawit meningkat 84.5% terutamanya


 Keadaan Pasaran Pekerja                                Imbangan Perdagangan

 Kekosongan jawatan ('000 jawatan)        Pemberhentian pekerja (bil. org)   RM juta                            Perubahan tahunan (%)
 350                                     10,000  45,000                                        25
 300                                          40,000
                                       8,000
                                            35,000                                        20
 250
 200                                     6,000   30,000
                                                                                      15
                                            25,000
 150                                     4,000
                                            20,000
 100                                                                                    10
                                            15,000
                                       2,000
 50                                          10,000                                        5
  0                                     0     5,000
      S1     S2     S3    S4     S1     S2          0                                         0
      2007                    2008                    S1  S2  S3 S4  S1  S2  S3 S4   S1   S2  S3 S4  S1 S2
      Kekosongan jawatan (skala kiri)  Pemberhentian pekerja (skala kanan)            2005        2006         2007      2008
    Sumber: Kementerian Sumber Manusia
                                                    Imbangan         Eksport          Import
                                                    perdagangan        (skala kanan)       (skala kanan)
                                                 Sumber: Jabatan Perangkaan Malaysia
                                                                           61
             Buletin Suku Tahunan
             Suku Kedua 2008
disebabkan oleh harga yang lebih tinggi
(RM3,524 setan) dan sebahagiannya oleh                                  Akaun Perdagangan
jumlah eksport yang lebih tinggi. Eksport getah                                                 2007               20081

yang mendapat manfaat daripada kenaikan                                                   S2     ST1      S1      S2     ST1
                                                                            Perubahan tahunan (%)
harga eksport yang ketara juga menyumbang
                                                     Eksport Kasar           1.3     1.2    9.9      20.8     15.5
secara positif kepada pertumbuhan eksport.                                Perkilangan           -1.1     0.7    -1.9      12.3     5.3
Kenaikan harga pertanian yang tinggi telah                                 E&E               -8.1     -5.9   -12.2      10.7     -0.7
                                                      Bukan E&E            10.4     11.6    12.1      14.4     13.3
dirangsang oleh permintaan eksport yang                                  Pertanian            19.4     13.8    61.2      58.8     59.9
                                                     Mineral              7.2     -1.6    52.1      51.3     51.7
kukuh dari negara serantau, AS dan Jepun,
                                                     Import Kasar            1.7      3.6     6.8     9.8     8.3
di samping kenaikan harga minyak yang                                   Barangan modal          -1.1     -3.2     7.8     11.7     9.9
mendadak. Harga minyak mentah dan gas asli                                Barangan pengantara
                                                     Barangan penggunaan
                                                                      6.5
                                                                      1.1
                                                                             7.7
                                                                             4.9
                                                                                   9.0
                                                                                   5.6
                                                                                         10.2
                                                                                         21.1
                                                                                                9.6
                                                                                                13.3
cecair yang lebih tinggi juga sebahagiannya                               Imbangan perdagangan
menyumbang kepada pertumbuhan yang                                    (RM bilion)            22.6     43.7     26.8     40.8     67.6

kukuh dalam eksport mineral. Harga eksport                                Pengkelasan perdagangan Malaysia telah disemak untuk mencerminkan perubahan dalam
                                                     1

                                                     kod perdangangan antarabangsa iaitu Harmonised System (HS), ASEAN Harmonised Tariff
                                                     Nomenclature (AHTN) dan Standard International Trade Classification (SITC)
minyak mentah naik 58.1% untuk mencatat
                                                     Sumber: Jabatan Perangkaan Malaysia
harga purata sebanyak USD116 setong.

Eksport perkilangan meningkat disebabkan
terutamanya oleh harga yang lebih tinggi                                Pertumbuhan Import
dalam keluaran berasaskan sumber
                                                    Perubahan tahunan (%)
dan separa konduktor. Eksport keluaran                                 25
berasaskan sumber seperti kimia dan keluaran
kimia, keluaran getah dan keluaran petroleum                              20

terus meningkat, hasil daripada harga komoditi                             15

yang tinggi dan permintaan yang mampan.
                                                    10
Eksport E&E mencatat pertumbuhan positif
setelah mengalami pertumbuhan negatif                                  5

selama lima suku tahunan. Prestasi eksport                                0
separa konduktor yang lebih baik ini adalah                                  S1  S2  S3  S4   S1   S2  S3   S4  S1   S2  S3   S4  S1  S2
                                                           2005          2006             2007      2008
hasil daripada kenaikan harga separa                                  -5
                                                          Import kasar             Barangan modal tidak termasuk import besar
konduktor global dan permintaan yang lebih                                     Barangan pengantara         Barangan penggunaan
                                                       Sumber: Jabatan Perangkaan Malaysia
tinggi dari RR China. Sementara itu, eksport


 Malaysia: Destinasi Eksport
                                        2007          2008                2007                2008
                                     S2    ST1     S1    S2     ST1       S2      ST1      S1      S2      ST1
                                            Perubahan tahunan (%)             Bahagian daripada jumlah eksport (%)

 Amerika Syarikat                           -18.7    -11.5   -17.5   -0.1     -9.0      15.8     16.4      12.9       13.0   13.0
 Kesatuan Eropah (EU)1                         9.6     9.6    2.3   -3.5     -0.7      13.4     13.1      11.9       10.7   11.3
 Negara ASEAN terpilih2                        -4.8      -4.8  13.9   23.7     18.8      24.8     25.3      26.7       25.4   26.0
 Negara Timur Laut Asia                         7.4     8.7    3.5   35.7     19.7      19.4     19.7      18.9       21.8   20.5
  Republik Rakyat China                        18.0    25.5    12.5   55.3     34.4      8.1      8.1      8.3       10.4   9.4
  Hong Kong SAR                            -10.2    -13.0   -13.7   34.9     11.1      4.5      4.6      3.6       5.1   4.4
  China Taipei                             4.6     9.5    -4.5   6.3     1.2      2.9      2.8      2.4       2.6   2.5
  Korea                                14.3     9.7    9.5   17.8     13.4      3.9      4.3      4.7       3.8   4.2
 Asia Barat                              19.7      20.9  25.5   38.5     32.6      3.3      3.1      3.4       3.8     3.6
 India                                 13.9      10.5  24.1   39.8     32.3      3.2      3.2      3.5       3.7     3.6
 Jumlah eksport                             1.3      1.2   9.9   20.8     15.5     100.0     100.0     100.0     100.0    100.0
 1
   Merujuk kepada Kesatuan Eropah (EU) 27 mulai tahun 2007
 2
   Singapura, Thailand, Indonesia, Filipina, Brunei Darussalam dan Vietnam

 Sumber: Jabatan Perangkaan Malaysia
             62
                                              Buletin Suku Tahunan
                                                 Suku Kedua 2008
keluaran elektrik yang lebih kukuh berpunca                 borong dan runcit. Sementara itu, aliran
daripada permintaan yang lebih tinggi dari RR                masuk FDI ke dalam sektor perkilangan
China, Hong Kong SAR, Korea, Jepun dan AS.                 adalah terutamanya untuk industri E&E,
                                      panel suria dan industri hiliran berkaitan
Kesemua kategori import mencatat                      petroleum. Setelah membuat pelarasan bagi
pertumbuhan lebih kukuh pada suku kedua.                  aliran keluar kasar yang sebahagian besarnya
Pertumbuhan import barangan pengantara                   disebabkan oleh pembayaran balik pinjaman
adalah sejajar dengan eksport perkilangan                  jangka pendek, FDI bersih adalah lebih tinggi
yang lebih tinggi. Import barangan modal                  pada RM8.3 bilion (S1 08: RM2 bilion).
pula disokong oleh aktiviti pelaburan
dalam negeri yang berterusan, manakala                   Pelaburan luar negeri oleh syarikat Malaysia
pertumbuhan kukuh dalam import barangan                   mencatat aliran keluar bersih sebanyak
penggunaan mencerminkan terutamanya                     RM3.5 bilion (S1 08: -RM6.6 bilion),
aktiviti penggunaan yang berterusan dan                   terutamanya dalam sektor perkhidmatan dan
harga yang tinggi bagi produk pengguna                   perkilangan. Dalam sektor perkhidmatan,
yang diimport seperti makanan dan minuman                  pelaburan luar negeri khususnya dalam
yang diproses.                               bentuk pengambilalihan kepentingan strategik
                                      dalam subsektor kewangan dan insurans,
                                      di samping pelaburan dalam subsektor
FDI meningkat meskipun pelaburan                      harta tanah dan perkhidmatan perniagaan.
portfolio mencatat aliran keluar bersih                   Sementara itu, pelaburan luar negeri dalam
                                      sektor perkilangan adalah terutamanya untuk
Pada asas tunai, aliran masuk kasar                     pengambilalihan pengilang peralatan proses,
pelaburan langsung asing 2 (foreign                     dan pelaburan dalam industri E&E, automotif
direct investment, FDI) meningkat kepada                  dan industri berkaitan kimia.
RM12.2 bilion (S1 08: RM7.1 bilion),
terutamanya disebabkan oleh ambilan                     Pelaburan portfolio mencatat aliran
hutang antara syarikat yang lebih besar                   keluar bersih, terutamanya mencerminkan
daripada syarikat induk di luar negeri,                   penebusan bon dan ekuiti oleh pelabur
dan juga aliran masuk modal ekuiti.                     asing. Pada suku kedua, sentimen pelabur
Aliran masuk FDI sebahagian besarnya                    terjejas oleh ketidaktentuan yang berterusan
disalurkan kepada sektor perkhidmatan                    dalam pasaran kewangan global berikutan
(74%), perkilangan (11%) dan minyak dan                   kebimbangan tentang pertumbuhan yang
gas (10%). FDI dalam sektor perkhidmatan                  lebih lembap di AS dan kesan krisis
sebahagiannya mencerminkan                         kredit yang berpanjangan, di samping
pemerolehan asing dalam kepentingan dua                   kebimbangan berkaitan kesan harga
buah bank dalam negeri dan permulaan                    tenaga yang tinggi dan peningkatan kos
operasi sebuah syarikat takaful asing                    pengeluaran terhadap prospek pertumbuhan
baharu, di samping pelaburan yang                      dalam negeri. Kesemua perkembangan ini
berterusan dalam subsektor perdagangan                   juga dialami oleh pasaran serantau lain.


2
  Perangkaan FDI pada asas tunai tidak termasuk perolehan tertahan dan pelaburan dalam
  bentuk mesin dan peralatan yang diimport.
                                                       63
             Buletin Suku Tahunan
             Suku Kedua 2008
Hutang luar negeri terus terkawal                            USD28.1 bilion (akhir bulan Mac 08:
                                            RM81.6 bilion atau USD25.3 bilion)
Pada akhir bulan Jun 2008, hutang luar negeri                      terutamanya disebabkan oleh peminjaman
Malaysia berjumlah RM234.8 bilion atau                         antara bank berikutan operasi
USD71.2 bilion (akhir bulan Mac 08:                           perbendaharaan. Pada akhir bulan Jun
RM216.7 bilion atau USD67.1 bilion),                          2008, hutang jangka pendek masih
bersamaan dengan 34.4% daripada                             rendah dan mencakupi 22.5% daripada
Pendapatan Negara Kasar (PNK). Hutang                          rizab antarabangsa bersih.
luar negeri jangka sederhana dan panjang
adalah lebih tinggi pada RM142.3 bilion (akhir
bulan Mac 08: RM135.1 bilion), terutamanya                       Rizab antarabangsa
disebabkan oleh ambilan hutang bersih
oleh sektor swasta (+RM5.3 bilion).                           Rizab antarabangsa Bank Negara
Sebahagian besar daripadanya diambil                          Malaysia berjumlah RM410.9 bilion
oleh sebuah syarikat yang dikuasai bukan                        (bersamaan USD125.8 bilion) pada 30
pemastautin untuk membiayai pelaburan di                        Jun 2008. Paras rizab ini telah mengambil
samping peminjaman oleh syarikat dalam                         kira pelarasan suku tahunan penambahan
sektor perkilangan. Sementara itu, sektor                        nilai rizab hasil daripada keuntungan
awam terus mencatat pembayaran balik                          penilaian semula pertukaran asing
bersih (-RM0.4 bilion) memandangkan                           berikutan pengukuhan mata wang utama
pembayaran balik oleh Perusahaan Awam                          berbanding dengan ringgit pada suku
Bukan Kewangan (PABK) lebih daripada                          kedua. Rizab berjumlah RM403.9 bilion
mengimbangi ambilan bersih oleh Kerajaan                        (bersamaan dengan USD123.7 bilion)
Persekutuan.                                      pada 15 Ogos 2008. Kedudukan rizab
                                            ini memadai untuk membiayai 9.7 bulan
Jumlah hutang luar negeri jangka pendek                         import tertangguh dan ialah 5 kali hutang
bertambah kepada RM92.5 bilion atau                           luar negeri jangka pendek.


                                             Rizab Antarabangsa Bersih (pada akhir tempoh)
 Hutang Luar Negeri Terkumpul
                                             USD bilion                                       Bulan / Kali
                                     2008
                                             130                                   USD123.7 bilion      12
                                 S1       S2a
                                  RM bilion      120                                                10
 Hutang jangka sederhana dan panjang              135.1      142.3  110                                        9.7 bulan
                                                                                              8
  Sektor awam                         75.3      75.6
                                             100
  Sektor swasta                        59.8      66.7                                                    6
                                             90
 Hutang jangka pendek1                      81.6      92.5                                             5 kali    4
                                             80
 Jumlah hutang luar negeri                   216.7      234.8
                                             70                                                2
 - Bersamaan USD bilion                     67.1      71.2
                                             60                                              0
 1
   Tidak termasuk mata wang dan deposit yang dimiliki oleh bukan pemastautin dalam       J   O   S   O   N   D   J   F   M   A   M   J   J  15 Ogos
   institusi perbankan pemastautin                                       2007                     2008
 a
   Awalan
                                                   Rizab (skala kiri)         Tampungan import tertangguh (skala kanan)
 Sumber: Kementerian Kewangan Malaysia dan Bank Negara Malaysia
                                                   Rizab berbanding dengan Hutang Luar Negeri Jangka Pendek (skala kanan)

                                                Nota: Mulai akhir bulan Mac 2008, hutang luar negeri jangka pendek merujuk kepada takrifan
                                                baharu hutang luar negeri, dengan mengambil kira entiti luar pesisir di Labuan IBFC
                                                sebagai pemastautin.
             64
                                  Buletin Suku Tahunan
                                          Suku Kedua 2008
Kedudukan fiskal bertambah baik
                      Kewangan Kerajaan Persekutuan

Defisit fiskal Kerajaan Persekutuan pada  RM bilion
                      60
suku kedua adalah lebih rendah pada 1%   50
daripada KDNK (RM1.9 bilion) ekoran     40          Hasil
                                                 Perbelanjaan mengurus

peningkatan jumlah hasil yang lebih     30
besar berbanding dengan peningkatan     20
perbelanjaan mengurus (S1 08: defisit    10
fiskal sebanyak 4.4% daripada KDNK       0
                           Perbelanjaan pembangunan

atau RM7.7 bilion). Hasil kutipan yang   -10

lebih besar adalah daripada perolehan    -20
                                 Imbangan keseluruhan


berasaskan petroleum dan cukai       -30
                          S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2
                                                              a      a
                           2003     2004       2005      2006       2007     2008
pendapatan syarikat. Jumlah perbelanjaan    a
                          Awalan
meningkat pada kadar tahunan 34.8%         Sumber: Kementerian Kewangan


disebabkan oleh perbelanjaan mengurus
dan pembangunan yang lebih besar. Defisit
ini dibiayai terutamanya daripada sumber  Kewangan Kerajaan Persekutuana
dalam negeri. Pada akhir bulan Jun 2008,                         2007            2008
                                          S2      ST1    S1     S2    ST1
hutang terkumpul Kerajaan Persekutuan
                                                    RM bilion
berjumlah RM285.1 bilion atau 39.8%
                      Hasil                  34.2     58.4   28.0    39.9   67.8
daripada KDNK.                 % pertumbuhan            3.5     2.0   15.4    16.6   16.1
                      Perbelanjaan mengurus          24.8     46.5   30.4    32.9   63.3
                        % pertumbuhan            14.7     19.4   40.3    32.6   36.2

                      Akaun semasa               9.4     11.9   -2.5    7.0    4.5
                        % daripada KDNK           6.1     4.0   -1.4    3.7    1.2

                      Perbelanjaan pembangunan
                       kasar                 6.2     11.6    5.3    9.0   14.3
                        % pertumbuhan            19.6     57.0   -0.3    43.8   23.5

                      Imbangan keseluruhan           3.6     1.0   -7.7    -1.9   -9.6
                        % daripada KDNK           2.3     0.3   -4.4    -1.0   -2.6

                      Memo:

                      Jumlah perbelanjaan kasar        31.0     58.0   35.7    41.8   77.6
                        % pertumbuhan            15.7     25.4   32.3    34.8   33.7

                      Jumlah hutang Kerajaan
                       Persekutuan
                         (pada akhir tempoh)        260.1   260.1    275.1   285.1   285.1
                        % daripada KDNK           40.5   40.5     38.4    39.8   39.8

                      Hutang dalam negeri          236.3   236.3    256.8   266.8   266.8
                        % daripada KDNK           36.8   36.8     35.9    37.3   37.3

                      Hutang luar negeri           23.8     23.8   18.2    18.4   18.4
                        % daripada KDNK           3.7     3.7    2.5    2.6    2.6
                      a
                        Awalan

                      Sumber: Kementerian Kewangan
                                                       65