PERKEMBANGAN SUKU KEDUA 2008 KEADAAN EKONOMI ANTARABANGSA

Document Sample
PERKEMBANGAN SUKU KEDUA 2008 KEADAAN EKONOMI ANTARABANGSA Powered By Docstoc
					                                                      Buletin Suku Tahunan
                                                             Suku Kedua 2008
PERKEMBANGAN SUKU KEDUA 2008

KEADAAN EKONOMI ANTARABANGSA
Pertumbuhan global lebih perlahan                           kesepuluh berturut-turut. Data semakan juga
dengan kebimbangan terhadap                              menunjukkan bahawa ekonomi AS menguncup
tekanan inflasi                                    0.2% pada suku keempat 2007 (anggaran
                                           terdahulu: +0.6%), dengan penurunan yang
Pertumbuhan ekonomi negara perindustrian                       lebih ketara dalam pasaran perumahan
utama terus lembap pada suku kedua.                          berbanding dengan anggaran terdahulu.
Pertumbuhan ekonomi rantau Asia, meskipun                       Dari segi inflasi, harga pengguna meningkat
masih menggalakkan, turut mencatat sedikit                      4.3% (S1 08: 4.2%) sebahagian besarnya
penyederhanaan. Sementara itu, tekanan                        disebabkan oleh harga tenaga dan makanan
inflasi meningkat di kebanyakan negara                        yang lebih tinggi.
berikutan harga tenaga dan makanan yang
lebih tinggi.                                     Di Jepun, KDNK benar merosot pada asas
                                           tahunan sebanyak 2.4% pada suku kedua
Di Amerika Syarikat (AS), KDNK benar                         (S1 08: +3.2%), ekoran penguncupan dalam
mengembang melebihi jangkaan pada asas                        penggunaan swasta, pelaburan dan eksport
tahunan 3.3% pada suku kedua (S1 08:                         pada asas suku tahunan. Penggunaan swasta
0.9%). Penggunaan swasta meningkat 1.7%                        menurun 0.5% memandangkan pengguna
(S1 08: +0.9%), manakala eksport bersih                        terjejas akibat tekanan inflasi yang bertambah
menyumbang kira-kira 3.3 mata peratusan                        dan keadaan pasaran pekerja yang lemah.
kepada pertumbuhan. Pertumbuhan disokong                       Sementara itu, pelaburan harta kediaman dan
oleh pengembangan berterusan dalam                          perbelanjaan modal masing-masing merosot
perbelanjaan pengguna dan sumbangan                          3.4% dan 0.2%. Eksport, yang merupakan
lebih besar daripada eksport bersih. Namun                      pemacu utama pertumbuhan bagi beberapa
begitu, aktiviti pelaburan merosot terutamanya                    suku sebelum ini, menurun 2.3% kerana
disebabkan oleh penurunan dalam pelaburan                       kemerosotan eksport ke AS dan Eropah telah
kediaman yang menguncup buat suku                           mengimbangi pertumbuhan eksport yang  Negara Perindustrian: Pertumbuhan KDNK Benar
                  2007          2008

               S2      ST1   S1    S2   ST1              Faktor penyumbang utama pertumbuhan S2
                      Perubahan tahunan (%)

                                     Disokong oleh pertumbuhan dalam perbelanjaan pengguna dan sumbangan lebih besar
  AS1           1.8      1.6   0.9r   1.9a  0.9
                                     daripada ekspot bersih.

  Jepun1         -1.7     2.5   3.2   -2.4p  1.6p  Penurunan disebabkan oleh penggunaan swasta, pelaburan dan eksport yang
                                     semakin lemah.

  Kawasan euro      3.2      2.9   2.1   1.5p  1.9p  Aktiviti penggunaan yang lemah di Jerman, Perancis dan Itali serta kemerosotan aktiviti
                                     pembinaan di Sepanyol

  UK           3.1      3.2   2.3   1.6p  2.5p  Pertumbuhan yang lebih perlahan disebabkan oleh penurunan dalam aktiviti pembinaan
                                     and pengeluaran industri.

  1
    Berasaskan kadar tahunan (annualised)
  a
    Anggaran awal
  r
    Disemak
  p
    Awalan

  Sumber: Pihak berkuasa negara
                                                                        53
             Buletin Suku Tahunan
             Suku Kedua 2008
kukuh ke pasaran sedang pesat membangun.                       di kawasan euro dan UK masing-masing
Dari segi inflasi, harga naik 1.4% (S1 08:                      meningkat 3.6% dan 3.3% pada suku kedua,
1.0%), dengan harga teras kekal positif untuk                     terutamanya disebabkan oleh kenaikan harga
sembilan bulan berturut-turut.                            tenaga dan makanan.

Di kawasan euro, aktiviti ekonomi                           Di AS, Jawatankuasa Pasaran Terbuka
menguncup 0.2% pada asas suku                             Persekutuan (Federal Open Market
tahunan pada suku kedua daripada                           Committee, FOMC) telah menurunkan kadar
pengembangan sebanyak 1.3% pada suku                         Fed Funds sebanyak 25 mata asas kepada
pertama. Sementara itu, pertumbuhan                          2% pada 30 April. Selepas itu, kadar tersebut
tahunan menjadi perlahan buat suku tiga                        dikekalkan berikutan kebimbangan mengenai
berturut-turut kepada 1.5% (S1 08: 2.1%).                       pertumbuhan yang lebih perlahan meskipun
Pertumbuhan terjejas terutamanya oleh                         kadar inflasi lebih tinggi. Inflasi pada bulan
kelembapan ekonomi dalam kawasan euro                         Julai naik 4.9%, iaitu kadar kenaikan terpantas
yang utama. Ekonomi Jerman, Perancis dan                       sejak tahun 1991. Walau bagaimanapun,
Itali merosot pada suku kedua disebabkan                       FOMC menegaskan bahawa pertumbuhan
oleh aktiviti penggunaan yang lemah dan                        ekonomi pada suku tahunan yang akan
eksport yang kian perlahan, manakala                         datang berkemungkinan terjejas oleh pasaran
pertumbuhan di Sepanyol lebih perlahan                        perumahan yang terus merosot dan harga
kerana aktiviti industri pembinaan yang                        tenaga yang tinggi.
dahulunya pesat, kini menjadi sederhana.
Sementara itu, di United Kingdom (UK),                        Kebimbangan yang meningkat terhadap dua
pertumbuhan ekonomi pada suku kedua                          institusi gadai janji perumahan yang disokong
lebih perlahan dengan ketara kepada 1.6%                       Kerajaan, iaitu Fannie Mae dan Freddie Mac,
(S1 08: 2.3%). Ini disebabkan terutamanya                       telah menyebabkan Kongres AS meluluskan
oleh pertumbuhan sektor pembinaan dan                         Akta Pemulihan Perumahan dan Ekonomi 2008
aktiviti perkilangan yang lemah. Inflasi                       pada bulan Julai 2008. Rang undang-undang  Negara Serantau: Pertumbuhan KDNK Benar
                  2007          2008

               S2    ST1     S1    S2    ST1           Faktor penyumbang utama kepada pertumbuhan S2
                       Perubahan tahunan (%)

                                      Pertumbuhan lebih perlahan disebabkan oleh pengurangan sumbangan daripada
   RR China         12.6   12.2    10.6   10.1   10.4
                                      eksport bersih.

   Indonesia        6.3     6.1   6.3   6.4   6.4  Pertumbuhan eksport kukuh disebabkan oleh harga komoditi yang tinggi.

   Thailand         4.2     4.3   6.1   5.3   5.7  Pertumbuhan lebih perlahan disebabkan oleh penggunaan dan pelaburan yang lemah.

   Korea          4.9     4.5   5.7   4.8a   5.3  Perkembangan eksport memberangsangkan meskipun permintaan dalam negeri
                                      lebih lemah.

   Filipina         7.0     7.7   4.7   4.6   4.7  Pertumbuhan disokong oleh pelaburan yang kukuh.

                                      Didorong terutamanya oleh permintaan eksport yang kukuh dari pasaran sedang
   China Taipei       5.2     4.7   6.3   4.3   5.3  pesat membangun.

                                      Pertumbuhan sederhana disebabkan oleh permintaan dari luar dan dalam negeri
   Hong Kong SAR      6.4     6.0   7.3   4.2   5.8  yang lebih lemah.
                                      Pertumbuhan lebih perlahan disebabkan oleh penguncupan yang ketara dalam
   Singapura        9.1     8.0   6.9   2.1   4.5  pengeluaran bioperubatan.

   a
     Anggaran awal

   Sumber: Pihak berkuasa negara
             54
                                           Buletin Suku Tahunan
                                               Suku Kedua 2008
ini mengandungi peruntukan untuk menyokong                China, yang mencatat pertumbuhan kukuh
institusi gadai janji, termasuk memberikan                meskipun rendah sedikit pada 10.1% (S1
kuasa sementara kepada Perbendaharaan                  08: 10.6%), terutamanya disebabkan oleh
AS untuk membeli sekuriti hutang dan saham                sumbangan eksport bersih yang lebih rendah.
yang diterbitkan oleh institusi gadai janji dan             Pada suku kedua, beberapa pihak berkuasa
menambah kemudahan pinjaman.                       di rantau ini telah bertindak menaikkan harga
                                     runcit bahan api dalam negeri berikutan kenaikan
Pada suku kedua, kadar faedah dalam                   harga minyak mentah yang ketara. Oleh itu,
ekonomi perindustrian lain dikekalkan. Bank of              walaupun pertumbuhan dalam kebanyakan
Japan mengekalkan kadar faedah pada 0.5%                 ekonomi serantau menjadi sederhana, tekanan
meskipun harga pengguna semakin meningkat                inflasi di rantau ini terus tinggi disebabkan oleh
kerana keadaan permintaan luaran yang                  kenaikan harga bahan api dan makanan. Dalam
lebih lemah telah menambah risiko terhadap                keadaan ini, beberapa pihak berkuasa di rantau
pertumbuhan ekonomi. European Central                  ini juga telah mengumumkan langkah-langkah
Bank (ECB) mengekalkan kadar faedah pada                 untuk meringankan beban kenaikan harga,
4%, tetapi kemudiannya menaikkan kadar                  terutamanya bagi kumpulan berpendapatan
sebanyak 25 mata asas kepada 4.25% pada                 rendah. Bagi membendung inflasi, beberapa
bulan Julai apabila inflasi melepasi 4% pada               bank pusat Asia telah mula mengambil langkah
bulan Jun. Kadar ini melebihi 2% daripada                pengetatan.
sasaran ECB. Bank of England (BoE) terus
mengekalkan kadar faedah pada 5%, bagi                  Dalam pasaran pertukaran asing, dolar AS
mengimbangi kebimbangan terhadap kenaikan                mengakhiri suku kedua lebih kukuh berbanding
inflasi berbanding dengan peningkatan risiko               dengan euro dan yen Jepun, tetapi menyusut
kelembapan ekonomi yang lebih ketara.                  nilai berbanding dengan paun sterling berikutan
                                     meningkatnya jangkaan bahawa kadar faedah
Dalam pasaran komoditi, harga minyak                   akan dinaikkan oleh BoE. Sementara itu,
mentah1 global naik dengan ketara dan                  mata wang serantau menunjukkan prestasi
berpurata pada USD123.93 setong (S1 08:                 bercampur-campur, dengan kebanyakan mata
USD97.70 setong) pada suku kedua. Harga                 wang Asia mencatat penyusutan nilai yang
minyak harian mencecah paras tertinggi baharu              sederhana berikutan harga makanan dan
USD147.12 setong pada 11 Julai berikutan                 bahan api yang tinggi yang telah menambah
kelemahan dolar AS serta kebimbangan                   kebimbangan mengenai kesan inflasi terhadap
terhadap gangguan bekalan di Iran, Nigeria                pertumbuhan. Sejak awal suku ketiga, dolar
dan Brazil. Sejak itu, harga minyak mulai reda,             AS mula menunjukkan pengukuhan yang
dengan menurun di bawah USD120 setong                  menyeluruh.
menjelang awal bulan Ogos, dipengaruhi oleh
dolar AS yang lebih kukuh, langkah-langkah                Walaupun prestasi ekonomi global lebih baik
cadangan untuk membendung aktiviti spekulasi               daripada jangkaan pada separuh pertama
dan tanda-tanda pertumbuhan global yang                 tahun 2008, pertumbuhan global dijangka
lebih perlahan.                             menjadi semakin perlahan pada separuh kedua
                                     tahun 2008. Risiko pertumbuhan ekonomi
Di rantau Asia, pertumbuhan ekonomi dalam                yang lebih perlahan akan berterusan ekoran
beberapa ekonomi serantau menjadi sederhana               tanda-tanda pertumbuhan yang lebih perlahan
pada suku kedua disebabkan oleh permintaan                dalam ekonomi perindustrian di samping
dalam negeri dan eksport yang lebih perlahan.              ketidaktentuan dalam pasaran komoditi dan
Pertumbuhan serantau terus diterajui oleh RR               kewangan global.


1
  Merujuk kepada harga WTI niaga hadapan satu bulan di pasaran NYMEX
                                                     55