Pembiakan dan Pertumbuhan Sistem Pembiakan Manusia RANCANGAN by mgb63241

VIEWS: 796 PAGES: 4

									Pembiakan dan Pertumbuhan : Sistem Pembiakan Manusia
RANCANGAN PELAJARAN MINGGUAN

Mata Pelajaran     : Sains
Tingkatan        : Tiga
Masa          : 80 Minit
Tajuk          : Sistem Pembiakan Manusia
Objektif        : Pada akhir proses pengajaran dan pembelajaran pelajar
Hasil Pembelajaran     boleh:
             i.  mengenal pasti bahagian-bahagian dan fungsi
                sistem pembiakan lelaki dan wanita secara bertulis
                di atas kertas yang disediakan dalam masa yang
                ditetapkan tanpa membuat rujukan.
              ii. mengenal pasti bahagian-bahagian pada sperma
                dan ovum dan mebanding-bezakan antara sperma
                dan ovum secara bertulis di atas borang banding
                beza dalam masa yang ditetapkan tanpa membuat
                sebarang rujukan.
Strategi Pengajaran   : Koperatif
Penerapan nilai     : i.  Berdisiplin
              ii. Bekerjasama
              iii. Menjaga kebersihan diri
              iv. Nilai-nilai agama dan moral
Kemahiran Generik:
KPS           :  i.  Memerhati
              ii. Mengelas
KBKK          :  i.  Menjana idea
              ii. Mengumpul maklumat
              iii. Mentafsir maklumat
              iv. Membanding dan membeza
              v.  Membuat laporan
Media Pengajaran    :  i.  Carta bergambar
              ii. Buku teks SPBT
              iii. Model
Pengetahuan Sedia Ada  :  Pelajar telah mempelajari satu daripada sifat benda
              hidup, iaitu membiak yang boleh dikaitkan dengan
              pelajaran hari ini.
Langkah/Masa   Isi Pelajaran     Aktiviti Guru      Aktiviti Pelajar    Media     Kemahiran
 (Peristiwa                                     Pengajaran    Generik
 Pengajaran)

 Langkah 1   Pengenalan     1. Guru bersoal jawab   1. Pelajar menjawab  Soalan dan    KBKK:
        kepada       dengan pelajar:      soalan-soalan yang   Penyoalan     Menjana
  (5 minit)  pembiakan                  dikemukakan oleh             idea
        manusia      i. Nyatakan dua cara   guru.
 (Menarik             pembiakan organisma                        Kecerdasan
 perhatian)            hidup.                               Pelbagai:
                                                   Logikal
 (Mengimbau            ii. Apakah yang                          Interpersonal
 pengetahuan            dimaksudkan pembiakan
 sedia ada)            seks? Langkah 2   Sistem       1. Dengan bantuan     1. Pelajar membuat   Borang banding-  KPS:
        Pembiakan     model dan carta, guru   pemerhatian secara   beza       Memerhati
 (40 minit)  Manusia      mengarahkan pelajar    berkumpulan dan    (Lampiran 1)   Mengelas
                  melengkapkan borang    berbincang.
(Menyampaikan  i. Organ seks   banding-beza ke atas:              Carta/model    KBKK:
  objektif)  lelaki termasuk               2. Pelajar membuat            Membanding
        testis, skrotum,  i. Sistem pembiakan    laporan hasil     Transparensi   dan
(Menampilkan  duktus, vesikel  lelaki          pemerhatiannya di            membeza
 pencapaian)  semen uretra    (Aktiviti 1.3.:Mengkaji  atas kertas      Kertas mahjong  Membuat
        dan fungsinya.   sistem pembiakan lelaki  mahjong/transparensi           laporan
                  Buku teks SPBT KBSM    untuk dibentangkan .  Buku teks     Mengumpul
                  ting.3. m/s 5)                           maklumat
                                                   Mentafsir
        ii. Sistem     ii. Sistem pembiakan                       maklumat
        pembiakan      perempuan termasuk
        perempuan      ovari, oviduktus, tiub                      Kecerdasan
        termasuk ovari,   Fallopio, uterus, serviks                     Pelbagai:
        oviduktus, tiub   dan faraj serta                          Logikal
        Fallopio, uterus,  fungsinya. (Aktiviti 1.4:                     Interpersonal
        serviks dan faraj  Mengkaji sistem
        serta fungsinya   pembiakan perempuan
                  buku Teks SBPT KBSM
                  ting.3, m/s 7)
 Langkah 3   Pembentangan    Aktiviti 4         1. Pelajar membuat   Transparensi  KBKK:
        perbincangan    1. Guru meminta pelajar   pembentangan             Menyampai
 (20 minit)  amali        membuat           dan pelajar kumpulan         maklumat
                  pembentangan hasil     lain dibenarkan            Menilai
(Menampilkan            pemerhatian secara     membuat sebarang
 pencapaian)            bergilir-gilir.       pertanyaan yang            Kecerdasan
                                berkaitan.              Pelbagai:
                  2. Guru membimbing                        Logikal
                  perbincangan bersama                       Interpersonal
                  pelajar

                  3. Guru meminta pelajar
                  membuat laporan
                  muktamad untuk
                  diserahkan kepada guru.
 Langkah 4  Latihan    Aktiviti 5                     Kertas soalan  KBKK:
       pengukuhan               1. Pelajar menjawab    (Lampiran 2)  Penilaian
 (15 minit)  dan refleksi  1. Guru mengedarkan   dalam masa 5 minit.            Refleksi
               kertas latihan
 (Menilai          pengukuhan.                             Kecerdasan
pencapaian)                      2. Pelajar mendengar            Pelbagai:
               2. Guru membincangkan  perbincangan jawapan.           Logikal
(Pengukuhan         jawapan dengan pelajar                       Intrapersonal
  dan                        3. Pelajar membuat
pemindahan)         3. Guru membuat     refleksi kendiri ke atas
               refleksi terhadap    pembelajarannya.
               pengajarannya untuk
               tindakan berikutnya
               yang lebih berkesan.

								
To top