Zarys rozwoju polityki celnej w Polsce by xpr28091

VIEWS: 276 PAGES: 12

									Rzecz o polskiej polityce celnej
   Pierwsze dokumenty dotyczące
    systemu celnego w Polsce

• Bulla Gnieźnieńska – 1136 rok
• pierwsze polskie taryfy celne – XII/XIII wiek
• opracowania z czasów panowania Władysława
 Łokietka i Kazimierza Wielkiego
• słowo „cło” – 1367 rok
 Polska polityka celna XV-XIX w.
• 1477 rok – wyłączność na ustalanie stawek
 celnych otrzymuje król
• szlachta i duchowieństwo zwolnione z opłat
 celnych
• cła miały charakter wyłącznie fiskalny
• dualizm polskiej polityki celnej
• 1507 rok – wprowadzenie cła wywozowego –
 utworzenie jednolitego systemu ceł
 królewskich
• XVIII wiek – wprowadzono co generalne jako
 stałą i jednolita opłatę dla wszystkich stanów
• w wyniku zaborów załamał się jednolity
 system celny w Polsce
  Polityka celna
w latach 1945 - 1989    ?
 Rewolucja gospodarcza w 1989 r i jej
    wpływ na politykę celną


• 4 zasady polskiej polityki celnej
• 3 etapy rozwoju polskiej polityki celnej
• 3 zasadnicze cele strategiczne
 Wpływ na kształtowanie polityki celnej w
 warunkach gospodarki rynkowej miały:

• Układ Stowarzyszeniowy –
 16.12.1991 (1.02.1994)
• „Biała Księga” Komisji Europejskiej –
 3.05.1995
• członkostwo w Światowej Organizacji Handlu
 – 15.04.1994 (1.07.1995)
• podpisanie szeregu umów o strefach wolnego
 handlu
   Przystąpienie do WTO:

• przebudowa struktury stawek celnych w
 taryfie importowej – autonomicznych i
 konwencyjnych
• nowe reguły pochodzenia towarów i jego
 dokumentowania
• wzrost eksportu
   Układ Stowarzyszeniowy
      (Europejski)
• liberalizacja handlu między Polską a krajami
 członkowskimi
• utworzenie strefy wolnego handlu z UE
• Wspólna Procedura Tranzytowa
• Konwencja SAD
• Nomenklatura Scalona – CN
       „Biała Księga”
I etap:
• przyjęcie wspólnotowego prawodawstwa
 celnego
• współpraca w zakresie zwalczania przemytu i
 innych przestępstw celnych
• wspólnotowy system ulg celnych
• opracowanie przepisów krajowych
 dotyczących towarów podrabianych i pirackich
II etap:
• pełne przyjęcie ustawodawstwa Wspólnoty
• uczestnictwo w unii celnej
   1 maja 2004 – koniec
autonomicznej polskiej polityki
      celnej

								
To top