SEKURYTYZACJA W POLSCE SZANSE I PRESPEKTYWY ROZWOJU dr Bogusław by xpr28091

VIEWS: 252 PAGES: 21

									  SEKURYTYZACJA W POLSCE
SZANSE I PRESPEKTYWY ROZWOJU


     dr Bogusław Półtorak


   Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu
       Katedra Finansów
   Przesłanki sekurytyzacji we
   współczesnych finansach


• Globalizacja rynków finansowych

• Internacjonalizacja usług finansowych

• “Dezintermediacja” usług finansowych
  Rozwój sekurytyzacji na świecie

• Większe zainteresowanie alternatywnymi
 źródłami finansowania
• Wzrost znaczenia sposobów zarządznia
 ryzykiem finansowym
• Nowe regulacje ostrożnościowe
• Poszukiwanie efektywnych źródeł
 finansowania ekspansji rynkowej
Wierzytelności będące podstawą emisji ABS w
 2004 roku w USA (łącznie 1827 mld USD)

               r dt
              Ke yy
              a oh d w
             s mc o o e
         ne
         In      3
               1%       at
                     K ry
     B/ O
      C
    CO D   4
         1%           r dt w
                    ke yo e
     4
     1%
                      1
                      2%
   mw
  Uoy
  e sn u
  l ai g
   4 %

                     oyz i
                    Pż ck
                    i oe z e
                    hp t c n
    oyz i
   Pż ck                6
                     2%
            r dt
            Ke yy
   t d n ke
   su e c i
            uo l e
           bdw na
    6%
            2 %
Europejskie emisje sekurytyzacyjnych
papierów warościowych (w mld euro)    250

    200

    150

    100
     50

     0
       2000  2001  2002  2003  2004
      Pojęcie sekurytyzacji
      (ang. securitisation)
• proces wyodrębniania wg określonych zasad
 jednorodnej grupy pożyczek lub kredytów, innych
 instrumentów dłużnych, z tytułu których należności
 przyszłe zostaną skonwertowane w papiery
 wartościowe (np. ABS, MBS) i sprzedane inwestorom,
 po uprzednim poddaniu ich badaniu zdolności
 kredytowej lub ocenie ratingowej
 Rodzaje sekurytyzacji jako instrumentu
       finansowego


• Sekurytyzacja pierwotna – bilansowa

• Sekurytyzacja wtórna – pozabilnasowa

• Sekurytyzacja syntetyczna – wykorzystująca

 instrumenty pochodne
 Cele transakcji sekurytyzacyjnych


• Ekonomiczne (zwiększenie efektywności i

 bezpieczeństwa ekonomicznego)

• Finansowe (poprawa wskaźników finansowych,

 płynności)

• Rynkowe (zwiększenie możliwości ekspansji)
   Instytucje finansowe lub banki, będące
    inicjatorami sekurytyzacji, mogą ją
         wykorzystać do:
• zmniejszenia wielkości kapitału regulacyjnego w relacji do
aktywów, aby stworzyć warunki dla generowania nowych
aktywów lub dla poprawy wskaźników kapitałowych
• minimalizowania niedopasowania zapadalności aktywów i
wymagalności pasywów
• osiągania dodatkowych zysków z tworzenia coraz to
nowych aktywów, zwiększanie udziału w rynku
• poprawy jakości zarządzania ekspozycjami w
poszczególnych sektorach lub domenach działalności
• poprawy struktury aktywów oraz procedur zarządzania
aktywami i pasywami
 Wskaźniki a finansowanie pozabilansowe

         i no a i oa i no e
         n   e
        F a s wn p z ba s w,
               l        i no a i i no e
                        n   e l
                       F a s wn ba s w
         kóe i i nu
            e l
        s r c n ba s

 e t woć
Rno n ś      or d ia o r w, d r di
         p śe n p pa a g yśo k     oliw o r w, ś o e
                       mż ap pa a jeli n w
 a it łó łanc ot n r en c o e a adie
k pa w w s y hz sa ąpz z az n n b r z j    r e s więia k ż ię adie
                       pz dię z c oaąs b r z j
( O)
 RE        e t we r e s więia b
         r no n pz dię z c lu     e t we o iez e s d a
                       r no n , k n c n jet je n k
         ep śe n eec oliwś i
         b z or d iow f k iemż oc   t z m n d k an ś i a t o e
                           w
                       ur y y a iea ewt oc mjąk wj n
          y u u k ji
         wk p ac            d o ie n p z m lim sa o e
                                   y
                       o p w d im oio ie( it ut ww)
 e t woć
Rno n ś      on , m n s r ky z ie
         r ś ie z ia ajetpat c n     p c ąk wj aie in no a ia a je
                       w oz t o ef z f a s wn mle
 ky ó ( O)
at wwR A     ay h iat w, d r di
         n t c m so a g yśo k
         r en c o e ą a p t z d ż n
         pz z az n s n s łaę a łue ia
         ak
         b nu
 s łc y n
  p
W ó z n ik    r ś ie aw zzn p pa ias
         on , r  a  im o r w ię   a je eec w k z n k ji
                       mle w f k iez ięs a iaac
 y łaa oc
wp c ln ś i    iay o n ś
         w r g d oć          r dt wj o ac   in no a ie
                       ke yo ew p r iuof a s wn
                        ila s w r y iem n nm oio ie
                       b no epz n z ie io y p z m
                        a it łó w s y h
                       k pa w łanc
 r n ao y oz a je eec o r w
 e
Ś d i wż n k s t mle w f k iep pa y       a je b on z len ś i z
                       mle lu r ś iew a ż oc c y
 a it łu WC )
k pa ( A C     iay o n ś i r dt wj a k ,
       * w r g d oc ke yo eb nu     s g ięo py a ą t ut r a it łu
                       oią n t o t mln sr kuęk pa , a
          y łaa oc ły n ś i r z
         wp c ln ś i i p n oc oa    oot je y s y iż r y in no a iu
                       p z sa wż z n pz f a s wn
         iż z g y y a wsy y e o
         n s e or z k in et c jn g   oa ila s wmz wg a
                       p z b no y ( u a i n
                        bob wn a it łu łan g )
                       a s r o a iek pa w s e o
 Krytyczne elementy sekurytyzacji

– Przenoszenie aktywów, organizacja i
administrowanie procesem

– Efektywność ekonomiczna, rentowność

– Neutralność podatkowa

– Ochrona przed upadłością (bankruptcy
remote)
   Źródła generowania kosztów w
       sekurytyzacji
– nakłady poniesione na przygotowanie puli i administracji
– koszty poprawy ich jakości, koszty restrukturyzacji puli
aktywów, koszty powiernika aktywów
– koszty prawne związane z powstaniem oraz działaniem spółki
celowej
– koszty cesji do spółki celowej wybranego portfela aktywów
– koszty poniesione na zorganizowanie emisji papierów
wartościowych,spełnienie wymogów informacyjnych,
underwriting emisji, obsługa emisji papierów wartościowych
– koszty uzyskania oceny ratingowej
– opłaty gwarancyjne i inne opłaty dla instytucji, które będą
pełnić rolę gwaranta, agenta i powiernika emisji
– koszty udzielenia wsparcia kredytowego spółce celowej
    Kategorie ryzyka transakcji
      sekurytyzacyjnych
• Kredytowe związane z wypłacalnością dłużników

• Płynności spółki celowej i obsługi emisji (obejmuje
 ryzyko przedpłat)

• Operacyjne dotyczące organizacji i wad prawnych
 kontraktów

• Hazard moralny inicjatora związany z
 odpowiedzialnością za aktywa
          Ocena ratingowa (S&P)
Wysoka
•  Najwyższa ocena za kompetentną i stabilną kadrę zarządzającą. Przestrzegane normy
  ostrożnościowe w zakresie udzielania kredytów oraz nienaganna obsługa zadłużenia.
Ponadprzeciętna
•  Różni się od oceny najwyższej nieznacznie gorszymi wynikami historycznymi,
  stabilnością, elastycznością lub płynnością finansową.
Przeciętna
•  Zmienne wyniki mogą pochodzić ze stosowania niestandardowych norm w zakresie
  udzielenia kredytów, stopnia niewypłacalności pojedynczych aktywów, obsługa
  zadłużenia poprawna, ale nie wiodąca.
Poniżej średniej
•  Brak możliwości, wydajności i kompetencji czego efektem są zmienne wyniki. Bardziej
  liberalne warunki udzielania kredytów, poniżej standardów, ograniczona zdolność
  obsługi zadłużenia pogarszająca wyniki.
Niska
•  Słabe wyniki wiążące się ze zbyt liberalnymi zasadami udzielania kredytów,
  niedostatecznej kontroli jakości, ponoszenia strat. Możliwości obsługi długu są
  wyczerpane, a stopień niewypłacalności powyżej średniej.
     Struktury finansowania

– transze o planowanej amortyzacji (Planned
Amortization Class, PAC)
– transze o określonej amortyzacji (Targeted
Amortization Class, TAC)
– transze obligacji towarzyszących (Companion,
or Support Tranches)
– transze narastające w przypadku zajścia
zdarzenia kredytowego (Accrual Bonds, Z-
Tranches)
Przykładowa struktura bilansu spółki
 celowej emitującej CLO (mln euro)

Ay a
 kwt     ay a
      Ps w    a n t u r nz
            t  a
           Ri g S t stasy   da
                     U i łw
                      z
 e y
( r dt ,
k y     (ntu etn
       i sr m y           a oc
                     wt śi
                      r
 oyzi
pżck  )  d że
       ł n)
       u              ay ó
                     ps w w
  5000     60 AA ur y ie w a
        45      z lo n
            A/ p w j a     3
                     9%
           A  sn )
            A (ei ro
   -      0
        10  A  pśen
              or dia    %
                     2
              m ai )
               z n
              ( ezn e
   -      0
        10       z
              opr do a
           BB pdo ąkw a
            B       n  %
                     2
              s br nt )
                d e
              (uo i a d
  -      5* b k kpaws y
        10  ra  ai ł ł n
               t  a   3%
  00
  50      00
        50            0%
                     10
 Uwarunkowania sekurytyzacji w Polsce


– Przystąpienie do UE
– Rosnące potrzeby w zakresie finansowania
gospodarki
– Szybki wzrost rynku kredytowego
– Niewielkie kapitały krajowe
– Nowe regulacje prawne
– Rozwój rynku kapitałowego
    Bariery rozwoju sekurytyzacji

– Problemy organizacyjne, prawne z aktywami
– Trudności z wykorzystaniem sekurytyzacji do
zarządzania ryzykiem
– Brak rynku wtórnego
– Ograniczenia prawne (np. zakaz odkupu
transzy podporządkowanej, wymagana zgoda
na cesję dłużnika)
– Ograniczenia efektywności finansowej
– Tańsze źródła finansowania (np. dla banków
depozyty detaliczne)
   Szanse dla rozwoju sekurytyzacji

– Zapotrzebowanie rynku kapitałowego na
nowe, bezpieczne i jednocześnie rentowne
instrumenty finansowe
– Wzrost znaczenia finansowania
długoterminowego w gospodarce, większe
potrzeby kapitałowe
– Rosnąca konkurencja w sektorze bankowym
– Przenikanie innowacji z rynków europejskich
– Rozwój oferty bankowości inwestycjnej
– Potrzeba zarządzania ryzykiem finansowym
           Postulaty

– zmiany prawne w zakresie cesji i zgody dłużnika
pierwotnego
– animowanie rynku wtórnego (IKE, OFE)
– wprowadzenie instytucji administratora zabezpieczeń
hipotecznych w sekurytyzacji (kredytów hipotecznych)
na wzór instytucji administratora zastawu
– uprawnienie do wystąpienia z wnioskiem o nadanie
klauzuli wykonalności dla tytułu egzekucyjnego
opiewającego na wierzytelność na takich samych
warunkach, jak bank inicjujący transakcję
– podjęcie próby utworzenia instytucji publicznej
wspierającej rozwój wtórnego rynku kredytowego
      Dziękuję za uwagę!

             Źródło:
   “Sekurytyzacja kredytu hipotecznego”
        Bogusław Półtorak
Wydawnictwa Fachowe Cedewu, Warszawa 2005

            Kontakt:
 boguslaw.poltorak@ae.wroc.pl   b.poltorak@bankier.pl


          Katedra Finansów
      Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu

								
To top