Analiza stanu recyklingu samochodów w Polsce w œwietle by xpr28091

VIEWS: 92 PAGES: 1

									 Analiza stanu recyklingu samochodów w Polsce w świetle obowiązującego
                   prawa unijnego


     Praca podejmuje temat wykorzystania odpadów z samochodów osobowych,
demontowanych na terenie Polski. Przedstawiono podstawowe zasady gospodarki odpadami,
korzyści wynikające z ich zastosowania oraz przepisy prawne, dotyczące recyklingu
pojazdów, obowiązujące zarówno w Unii Europejskiej, jak i w Polsce.
     Przeprowadzono analizę jakościową oraz liczebną polskiego parku samochodowego
oraz prognozy na najbliŜsze lata, dotyczące liczby wymagających demontaŜu pojazdów.
Zbadano bazę recyklingową poszczególnych materiałów motoryzacyjnych oraz organizację
systemu demontaŜu.
     Na tej podstawie oceniono sytuację obecnego stanu recyklingu samochodów
osobowych w Polsce. Ukazano problemy i szanse, na jakie mogą napotkać przedsiębiorcy
zajmujący się recyklingiem pojazdów. Następnie obliczono koszty oraz przychody
wynikające z prowadzenia przykładowej stacji demontaŜu w Polsce.
     Zakres pracy, ze względu na treść uregulowań prawnych, ograniczono do pojazdów
naleŜących do kategorii M1, oznaczających pojazdy przeznaczone do transportu osób,
posiadające maksymalnie dziewięć miejsc siedzących, pojazdów N1, oznaczających
samochody przeznaczone do transportu towarów, o cięŜarze maksymalnym nie większym niŜ
3,5 tony oraz trójkołowych pojazdów silnikowych.
Dane niezbędne do realizacji powyŜszych zagadnień zebrano korzystając z następujących
źródeł:
  •   Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady Europy z dnia 18 września 2000r.
  •   Polska Ustawa o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji z dnia 20 stycznia
     2005r.
  •   Pozostałe akty prawne, grające istotną rolę w funkcjonowaniu systemu recyklingu
  •   Badania przeprowadzone na poznańskiej stacji demontaŜu Eco-Cars
  •   Badania przeprowadzone na stacji demontaŜu w Ostrowie Wlkp.
  •   Zestawienia statystyczne na temat polskiego parku samochodowego oraz prognozy na
     najbliŜszy okres
  •   Literatura dotycząca przedmiotu
  •   Dane statystyczne dotyczące bazy recyklingu na terenie kraju oraz ilości
     przetwarzanych surowców

								
To top