Lata dziewięćdziesiąte w Polsce by xpr28091

VIEWS: 7 PAGES: 1

									                                                                             Park
                                            Foto: Paweł Chrzanowski
Historia                                                                   Michał Durbas
     Kraków Business Park
  Ekonomiści zawsze powtarzają, że najbardziej fascynujące są dla nich lata kształtowania
   się gospodarki. Wtedy wygrywają najbardziej śmiałe i wizjonerskie projekty. To lata,
  kiedy z niczego rodzi się coś. W latach dziewięćdziesiątych, kiedy kształtowała się Polska
            gospodarka, powstała idea Kraków Business Park.
L
     ata dziewięćdziesiąte w Polsce  mysłodawcy Kraków Business Parku po-                 PROKOM, UBS, Assecco, TAC, Graff,
     były okresem rodzenia się ka-  stanowili tam właśnie zbudować centrum                Warta czy BCS. Firmy te doceniły nie
     pitalizmu. Polscy biznesmeni   biurowe, które w planach rozmachem                  tylko doskonałą lokalizację i zaplecze
     dość nieśmiało stawiali pierw-  przerastało wówczas nie tylko jakąkolwiek               akademickie pobliskiego Krakowa, ale
sze kroki w nowej rzeczywistości. Człon-  inną tego typu inwestycję w Małopolsce,                również świetną architekturę budynku.
kowstwo w Unii Europejskiej było odle-   ale także większość inwestycji w Polsce,               Projektantom Kraków Business Par-
głą przyszłością, a inwestorzy z Zachodu  wielu ludzi nie wierzyło w sukces pomy-                ku udała się trudna sztuka pogodze-
zaczynali dopiero interesować się na-   słu. Działka pod inwestycję nie zachęcała               nia funkcjonalności i bezpieczeństwa.
szym krajem. W takich okolicznościach   do budowy. Częściowo podmokły teren,                 W 2007 roku oddano do użytku obiekty
powstał projekt Kraków Business Park,   niezagospodarowane i nieuporządkowa-                 KBP 200 i KBP 400, które podobnie jak
który swoim rozmachem wykraczał poza    ne otoczenie nikogo nie urzekały. Deter-               wcześniej zbudowany KBP 100, zapew-
krajowe standardy. Od początku w zamy-   minacja pomysłodawców projektu była                  niały najwyższą jakość dla najbardziej
śle pomysłodawców miał to być ogromny   jednak silniejsza niż przeciwności. Teren               wymagających najemców. W maju
kompleks biurowy składający się z 14 bu-  osuszono, a naturalne cieki wodne zamie-               br. ukończono dwa kolejne biurowce,
dynków przeznaczonych pod wynajem.     niono w staw z kaskadami i fontannami.                KBP 800 i KBP 1000 o większej, niż
Kompleks wyposażony w kilka parkin-    W lutym 2007 roku Kraków Business                   w przypadku wcześniejszych budyn-
gów: liczne naziemne oraz zadaszony    Park za własne pieniądze zbudował je-                 ków, powierzchni użytkowej. Właśnie
wielopoziomowy. Wygodę pracownikom     dyną w Polsce prywatną stację kolejową.                trwa proces najmu powierzchni biuro-
zatrudnionym na terenie parku miały    Zatrudnieni na terenie kompleksu mogą                 wych w tych dwóch budynkach. Histo-
zapewnić między innymi: przedszkole,    od tej pory bardzo szybko dojeżdżać do                rię Kraków Business Parku wyznaczają
markety oraz restauracje.         pracy z centrum Krakowa. Ponadto dzię-                kolejne oddane do użytku obiekty. KBP
                      ki staraniom inwestorów dla Zabierzowa                obejmuje pięć budynków biurowych,
Park na jałowej ziemi           przyznano specjalną strefę ekonomiczną.                kolejne są planowane. Już teraz Kraków
                                                         Business Park jest inwestycją wyzna-
Zabierzów w tym okresie był niewielką   Jakość i profesjonalizm                        czającą najwyższe standardy w naszym
gminą obok Krakowa. Wyróżniał się je-                                      kraju. Pełnię swojego potencjału Park
dynie dogodnym położeniem w pobliżu,    W 2002 roku oddano do użytku bu-                   pokaże, gdy oddany zostanie do użytku
zbudowanych jeszcze w czasach poprzed-   dynek KBP 100. Szybko tablicę przed                  ostatni budynek. Ale to już nie historia,
niego ustroju, autostrady A4 i międzyna-  jego wejściem zapełniły logotypy ta-                 a przyszłość. Chociaż zapewne niezbyt
rodowego lotniska w Balicach. Kiedy po-  kich znanych firm jak Shell, Delphi,                 odległa.

                                                             KRAKÓW BUSINESS WORLD 01/2009  5

								
To top