FEED FORMULATION

Document Sample
FEED FORMULATION Powered By Docstoc
					                                    ‫ﻣﺮاﺣﻞ ﺟﯿﺮه ﻧﻮﯾﺴﯽ‬

‫ﺟﯿﺮه اي ﻣﻄﻠﻮب ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﻗﯿﻤﺖ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺎ آن ﺣﺪاﮐﺜﺮ‬
‫ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺪﺳﺖ آﯾﺪ . ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺟﯿﺮه اي ارزان ﺑﺎﺷﺪ وﻟﯽ ﻫﻤﯿﺸﻪ اﻗﺘﺼﺎدي ﻧﺒﺎﺷﺪ ،‬
‫ﺑﻨﺎﺑﺮ اﯾﻦ ﻗﯿﻤﺖ ﺑﺎ ازاء واﺣﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ، ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪه ﺧﻮراﮐﻬﺎي ﻣﻮﺟﻮد در ﯾﮏ ﺟﯿﺮه‬
‫ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ . آﮔﺎﻫﯽ از اﻋﻤﺎل ﺻﺤﯿﺢ ﻧﮑﺎت ﻓﻨﯽ ﺟﯿﺮه ﻧﻮﯾﺴﯽ ﻣﯿﺰان ﺳﻮد ﯾﺎ زﯾﺎن‬
                                   ‫داﻣﭙﺮور را ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .‬
                   ‫ﺑﺮاي ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺟﯿﺮه ﭘﻨﺞ ﻣﺮﺣﻠﻪ زﯾﺮ ﺑﺎﯾﺪ رﻋﺎﯾﺖ ﺷﻮد :‬
‫1- اﺣﺘﯿﺎﺟﺎت ﻏﺬاﯾﯽ و ﯾﺎ ﺣﺪ ﻣﺠﺎز ﺗﻐﺬﯾﻪ ﺣﯿﻮان ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ را ﻓﻬﺮﺳﺖ ﮐﻨﯿﺪ .‬
‫اﺣﺘﯿﺎﺟﺎت ﻏﺬاﯾﯽ ﻧﻤﺎﯾﺎﻧﮕﺮ ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻘﺪار ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ در ﺟﯿﺮه ﻣﻨﻈﻮر‬
                    ‫ﺷﻮد و ﺣﺪ ﻣﺠﺎز ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد .‬
                          ‫ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ در ﺗﻌﯿﯿﻦ اﺣﺘﯿﺎﺟﺎت :‬
                                               ‫1- ﺳﻦ‬
                                              ‫2- ﺟﻨﺲ‬
                                           ‫3- وزن ﺑﺪن‬
                      ‫4- ﻧﻮع ﺗﻮﻟﯿﺪ ) ﻧﮕﻬﺪاري ، رﺷﺪ ، ﭘﺮوار و .... (‬
  ‫5- ﻣﯿﺰان ﺗﻮﻟﯿﺪ ) ﻣﯿﺰان اﻓﺰاﯾﺶ وزن ﺑﺪن ) روزاﻧﻪ (، ﻣﯿﺰان ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﯿﺮ و ..... (‬

                ‫2- ﺧﻮراﮐﻬﺎي ﻣﻮﺟﻮد و ﺗﺠﺰﯾﻪ آﻧﻬﺎ را ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ .‬
‫ﻧﮑﺘﻪ 1 : در ﺟﯿﺮه ﻧﻮﯾﺴﯽ ﻧﺸﺨﻮار ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﺎده ﺧﺸﮏ ، ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﺧﺎم ،‬
‫اﻧﺮژي ، ﻓﺴﻔﺮ ، ﮐﻠﺴﯿﻢ و وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ ‪ A‬و ‪ D‬ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ‬
                                            ‫ﻫﺴﺘﻨﺪ .‬
‫ﻧﮑﺘﻪ2: در ﺟﯿﺮه ﻧﻮﯾﺴﯽ ﻏﯿﺮ ﻧﺸﺨﻮار ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﻮارد ذﮐﺮ‬
‫ﮐﯿﻤﯿﺎ - آﻣﻮزش ﺟﯿﺮه ﻧﻮﯾﺴﯽ .......................................................................... 1‬
‫ﺷﺪه درﻧﮑﺘﻪ 1 ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز اﺳﯿﺪ ﻫﺎي آﻣﯿﻨﻪ ﺿﺮوري ، اﺳﯿﺪ ﭼﺮب‬
         ‫ﺿﺮوري وﯾﺘﺎﻣﯿﻨﻬﺎي ‪ E ، A‬و ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺷﻮد .‬
                       ‫3 - در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻗﯿﻤﺖ ﻣﻮاد ﺧﻮراﮐﯽ .‬
         ‫4- ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻣﺼﺮف ﻫﺮ ﯾﮏ از اﺟﺰاء ﺟﯿﺮه را در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ .‬
                        ‫5 - در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﻘﺪار رﻃﻮﺑﺖ ﺟﯿﺮه .‬


                                   ‫روﺷﻬﺎي ﺟﯿﺮه ﻧﻮﯾﺴﯽ :‬
                                    ‫1- روش ﻣﺮﺑﻊ ﭘﯿﺮﺳﻮن‬
                                   ‫2- روش ﻣﻌﺎدﻻت ﺟﺒﺮي‬
                                       ‫3- روش ﻣﺎﺗﺮﯾﮑﺲ‬
                                   ‫4- روش آزﻣﺎﯾﺶ و ﺧﻄﺎ‬
                                      ‫5- روش ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮي‬
‫ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺧﺘﻼف ﻣﻮﺟﻮد در ﺑﯿﻦ روﺷﻬﺎي ﺟﯿﺮه ﻧﻮﯾﺴﯽ ،اﮔﺮ ﺷﺨﺺ ﺑﻄﻮر‬
‫ﺻﺤﯿﺢ از روﺷﻬﺎي ﺟﯿﺮه ﻧﻮﯾﺴﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﯾﺪ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻫﺮ ﭘﻨﺞ روش ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻫﻢ‬
‫ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ . ﻫﺪف از ﻧﻮﺷﺘﻦ ﺟﯿﺮه ﺑﺮاي ﺣﯿﻮاﻧﺎت ، آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺿﻤﻦ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﻠﯿﻪ‬
‫اﺣﺘﯿﺎﺟﺎت دام ، ﺣﺪاﻗﻞ ﻫﺰﯾﻨﻪ را داﺷﺘﻪ و ﺑﺎ آن ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪ را ﻧﯿﺰ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ .‬
‫در ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺟﯿﺮه ، ﺗﻨﻬﺎ ﺑﮑﺎر ﺑﺮدن و اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮدن از روﺷﻬﺎ ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﻧﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ .‬
‫ﭼﺮا ﮐﻪ ﺑﺎ ﮐﻤﯽ ﺗﻤﺮﯾﻦ در ﻣﺪت ﮐﻤﯽ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ روﺷﻬﺎ اﻗﺪام ﺑﻪ‬
‫ﺗﻬﯿﻪ ﻓﺮﻣﻮل ﻏﺬاﯾﯽ ﻧﻤﻮد .وﻟﯽ اﯾﻦ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﺑﺮاي ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺟﯿﺮه ﻏﺬاﯾﯽ ﮐﺎﻓﯽ‬
‫ﻧﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ . ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻗﺒﻞ از اﯾﻨﮑﻪ ﺷﺨﺺ ﺑﺨﻮاﻫﺪ اﻗﺪام ﺑﻪ ﺟﯿﺮه ﻧﻮﯾﺴﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ ،‬
‫ﺑﺎﯾﺪ اﻃﻼﻋﺎت ﮐﺎﻓﯽ از دام ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ) دﺳﺘﮕﺎه ﮔﻮارش ، ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﻫﻀﻢ و ﺟﺬب و‬
         ‫ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﯿﺴﻢ ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ و ... را در ﺣﯿﻮان ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .(‬
‫ﮐﯿﻤﯿﺎ - آﻣﻮزش ﺟﯿﺮه ﻧﻮﯾﺴﯽ .......................................................................... 2‬
‫ﺑﺎ داﺷﺘﻦ اﻃﻼﻋﺎت ﮐﺎﻣﻞ ﺗﻐﺬﯾﻪ و ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮدن ﯾﮑﯽ از روﺷﻬﺎي ﺟﯿﺮه ﻧﻮﯾﺴﯽ ،‬
‫ﺷﺨﺺ ﻗﺎدر ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﺑﺮ اﺳﺎس ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻮﺟﻮد ، ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺟﯿﺮه ﻣﻤﮑﻦ را ﺗﻨﻈﯿﻢ‬
‫ﻧﻤﺎﯾﺪ. اﮔﺮ ﭼﻪ ﺗﻤﺎم ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺧﻮد داراي اﻫﻤﯿﺖ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ‬
‫وﻟﯽ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﻗﺴﻤﺖ اﻋﻈﻢ ﯾﻌﻨﯽ ﺣﺪود 07% ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎ در ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻫﺎي‬
‫داﻣﭙﺮوري ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﻐﺬﯾﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد و اﯾﻨﮑﻪ ﺗﻐﺬﯾﻪ ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﺮ روي‬
‫ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺣﯿﻮان ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﺗﻐﺬﯾﻪ از ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺧﺎﺻﯽ ﺑﺮ ﺧﻮردار ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ . اﻣﯿﺪ‬
‫اﺳﺖ ﮐﻪ داﻣﭙﺮوران و ﺑﻮﯾﮋه داﻧﺶ آﻣﻮﺧﺘﮕﺎن رﺷﺘﻪ داﻣﭙﺮوري ﺑﻪ اﻫﻤﯿﺖ ﺗﻐﺬﯾﻪ و‬
‫ﻧﻘﺶ ﺟﯿﺮه ﻧﻮﯾﺴﯽ ﺻﺤﯿﺢ ﺑﯿﺶ از ﭘﯿﺶ ﺗﻮﺟﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ . در ذﯾﻞ ﺿﻤﻦ ﺷﺮح‬
‫روﺷﻬﺎي ﺟﯿﺮه ﻧﻮﯾﺴﯽ ﺑﺮاي ﻫﺮ ﻗﺴﻤﺖ ﻣﺜﺎﻟﻬﺎﯾﯽ ﺑﺮاي درك ﺑﻬﺘﺮ ﻣﻮﺿﻮع آورده‬
                                            ‫ﺷﺪه اﺳﺖ .‬
                                     ‫روش ﻣﺮﺑﻊ ﭘﯿﺮﺳﻮن :‬

‫روش ﻣﺮﺑﻊ ﭘﯿﺮﺳﻮن روش ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺎده ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ در آن اﻣﮑﺎن ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ‬
‫ﺧﻮراﮐﻬﺎ وﺟﻮد دارد . در اﯾﻦ روش ﻓﻘﻂ ﻣﯿﺰان ﯾﮏ ﻣﺎده ﻣﻐﺬي ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻧﺮژي ﯾﺎ‬
‫ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﻣﺘﻌﺎدل ﻣﯽ ﮔﺮدد . در روش ﻣﺮﺑﻊ ﭘﯿﺮﺳﻮن اﻣﮑﺎن ﻣﺨﻠﻮط ﮐﺮدن دو ﻣﺎده‬
‫ﻏﺬاﯾﯽ ﯾﺎ دو ﮔﺮوه ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ وﺟﻮد دارد . ) ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺟﻬﺖ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺧﻮراﮐﻬﺎي‬
‫ﻫﻢ ﺧﺎﻧﻮاده را ﮔﺮوه ﺑﻨﺪي ﮐﺮده و در ﻧﻬﺎﯾﺖ دو ﮔﺮوه ﻣﺠﺰاي ﺧﻮراﮐﻬﺎ را در ﻧﻈﺮ‬
‫ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ (. ﺑﺮاي درك ﺑﻬﺘﺮ روش ﻣﺮﺑﻊ ﭘﯿﺮﺳﻮن در ذﯾﻞ ﻣﺜﺎﻟﻬﺎﯾﯽ آورده ﺷﺪه‬
                                                ‫اﺳﺖ.‬


                          ‫اﻟﻒ ـــ ﻣﺨﻠﻮط ﮐﺮدن دو ﻧﻮع ﺧﻮراك :‬
‫ﻣﺜﺎل 1- ﺑﺎ ذرت ﺣﺎوي 5,8 در ﺻﺪ ﭘﺮوﺗﯿﯿﻦ ﺧﺎم و ﮐﻨﺠﺎﻟﻪ ﺳﻮﯾﺎي ﺣﺎوي 44‬
‫در ﺻﺪ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﺧﺎم ﻣﺨﻠﻮﻃﯽ ﺗﻬﯿﻪ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺣﺎوي 81 در ﺻﺪ ﭘﺮوﺗﯿﯿﻦ ﺧﺎم ﺑﺎﺷﺪ‬
                                                    ‫.‬
‫ﮐﯿﻤﯿﺎ - آﻣﻮزش ﺟﯿﺮه ﻧﻮﯾﺴﯽ .......................................................................... 3‬
                                            ‫ﺣﻞ ﻣﺴﺌﻠﻪ :‬
‫1- ﯾﮏ ﻣﺮﺑﻊ رﺳﻢ ﮐﺮده و ﻋﺪد ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ در ﺻﺪ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﺧﺎم ﻣﻄﻠﻮب در‬
‫.‬   ‫ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ‬    ‫آن‬    ‫ﻣﺮﮐﺰ‬    ‫در‬    ‫را‬   ‫81‬    ‫ﯾﻌﻨﯽ‬    ‫ﻧﻬﺎﯾﯽ‬    ‫ﻣﺨﻠﻮط‬
‫2- در ﮔﻮﺷﻪ ﺑﺎﻻي ﺳﻤﺖ ﭼﭗ ﻣﺮﺑﻊ ذرت و در ﺻﺪ ﭘﺮوﺗﯿﯿﻦ ﺧﺎم آن )ﯾﻌﻨﯽ 5,8 (‬
‫و در ﮔﻮﺷﻪ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺳﻤﺖ ﭼﭗ ﮐﻨﺠﺎﻟﻪ ﺳﻮﯾﺎ و در ﺻﺪ ﭘﺮوﺗﯿﯿﻦ ﺧﺎم آن )ﯾﻌﻨﯽ 44‬
                                             ‫(راﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ‬
                                                 ‫.‬
‫٣- اﻋﺪاد ﮔﻮﺷﻪ ﻫﺎي ﺳﻤﺖ ﭼﭗ را ﺑﻄﻮر ﺿﺮﺑﺪري و ﺑﺪون ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻔﯽ و‬
‫ﻣﺜﺒﺖ ﺑﻮدن ﺟﻮاب از ﻋﺪد ﻣﺮﮐﺰ ﻣﺮﺑﻊ ﺗﻔﺮﯾﻖ ﮐﻨﯿﺪ و ﺟﻮاﺑﻬﺎ را در ﮔﻮﺷﻪ ﻫﺎي‬
                                 ‫ﺳﻤﺖ راﺳﺖ ﻣﺮﺑﻊ ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ .‬
‫۴- ﻋﺪدي ﮐﻪ در ﺳﻤﺖ راﺳﺖ ﮔﻮﺷﻪ ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻊ ﺑﺪﺳﺖ ﻣﯽ آﯾﺪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ‬
                        ‫ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎي ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ در ﺟﯿﺮه ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .‬


                                     ‫‪%CP‬‬        ‫ﺧﻮراﮐﻬﺎ‬
                                     ‫5/8‬         ‫ذرت‬
                                     ‫44‬     ‫ﮐﻨﺠﺎﻟﻪ ﺳﻮﯾﺎ‬
                                      ‫81‬        ‫ﻣﺨﻠﻮط‬


   ‫5/8 ذرت‬              ‫62=81-44‬
              ‫٨١‬
  ‫44 ﮐﻨﺠﺎﻟﻪ ﺳﻮﯾﺎ‬           ‫5/9=81-5,8‬
                  ‫5/53 ﻣﺠﻤﻮع ﻗﺴﻤﺘﻬﺎ‬
‫)ذرت ( 37%=001*5/53÷ 62‬
‫)ﮐﻨﺠﺎﻟﻪ ﺳﻮﯾﺎ ( 72% = 001* 5/53÷ 5/9‬
‫ﮐﯿﻤﯿﺎ - آﻣﻮزش ﺟﯿﺮه ﻧﻮﯾﺴﯽ .......................................................................... 4‬
‫ﻣﺜﺎل 2: ﺑﺎ ﮔﻨﺪم ﺣﺎوي ‪ 2900 Kcal/kg ME‬و ﮐﻨﺠﺎﻟﻪ ﺗﺨﻢ ﭘﻨﺒﻪ ﺣﺎوي ‪ME‬‬
  ‫‪ 2320Kcal/kg‬ﻣﺨﻠﻮﻃﯽ ﺗﻬﯿﻪ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ ﮐﻪ ﺣﺎوي ‪ 2750 Kcal/kg ME‬ﺑﺎﺷﺪ .‬
                              ‫‪Kcal/kg ME‬‬          ‫ﺧﻮراﮐﻬﺎ‬
                                ‫0092‬              ‫ﮔﻨﺪم‬
                                ‫0232‬        ‫ﮐﻨﺠﺎﻟﻪ ﺗﺨﻢ ﭘﻨﺒﻪ‬
                                ‫0572‬             ‫ﻣﺨﻠﻮط‬

                                            ‫ﺣﻞ ﻣﺴﺌﻠﻪ :‬
      ‫0092 ﮔﻨﺪم‬               ‫034‬
                  ‫٠۵٧٢‬
‫0232 ﮐﻨﺠﺎﻟﻪ ﺗﺨﻢ ﭘﻨﺒﻪ‬                ‫051‬
               ‫085 )ﻣﺠﻤﻮع ﻗﺴﻤﺘﻬﺎ (‬‫)ﮔﻨﺪم( 47% =001 * 085/034‬
‫)ﮐﻨﺠﺎﻟﻪ ﺗﺨﻢ ﭘﻨﺒﻪ ( 62% =001 * 085/051‬

                       ‫ب – ﻣﺨﻠﻮط ﮐﺮدن ﺳﻪ ﻏﺬا ﺑﺎ ﺷﺮط ﻧﺴﺒﺖ :‬

‫ﻣﺜﺎل 1 : ﯾﮏ ﻣﺮﻏﺪار ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ذرت ﺣﺎوي 5,8 در ﺻﺪ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ‬
‫ﺧﺎم و ﮐﻨﺠﺎﻟﻪ ﺳﻮﯾﺎ ﺣﺎوي 44 درﺻﺪ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﺧﺎم و ﮐﻨﺠﺎﻟﻪ ﺗﺨﻢ ﭘﻨﺒﻪ ﺣﺎوي‬
‫در ﺻﺪ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﺧﺎم ﻣﺨﻠﻮﻃﯽ ﺗﻬﯿﻪ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺣﺎوي 71 درﺻﺪ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﺧﺎم‬                   ‫83‬
‫ﺑﺎﺷﺪ . ﺿﻤﻨﺎً در ﻣﺨﻠﻮط ﻧﻬﺎﯾﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﮐﻨﺠﺎﻟﻪ ﺳﻮﯾﺎ ﺑﻪ ﮐﻨﺠﺎﻟﻪ ﺗﺨﻢ ﭘﻨﺒﻪ 2 ﺑﻪ 1‬
                                               ‫ﺑﺎﺷﺪ .‬
‫ﮐﯿﻤﯿﺎ - آﻣﻮزش ﺟﯿﺮه ﻧﻮﯾﺴﯽ .......................................................................... 5‬
                                  ‫‪%CP‬‬           ‫ﺧﻮراﮐﻬﺎ‬
                                  ‫5,8‬             ‫ذرت‬
                                  ‫44‬        ‫ﮐﻨﺠﺎﻟﻪ ﺳﻮﯾﺎ‬
                              ‫24‬
                                  ‫83‬      ‫ﮐﻨﺠﺎﻟﻪ ﺗﺨﻢ ﭘﻨﺒﻪ‬
                                  ‫71‬            ‫ﻣﺨﻠﻮط‬
                              ‫ﮐﻨﺠﺎﻟﻪ ﺳﻮﯾﺎ/ ﮐﻨﺠﺎﻟﻪ ﺗﺨﻢ ﭘﻨﺒﻪ =2‬
‫ﺣﻞ ﻣﺴﺌﻠﻪ : ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ذﮐﺮ ﺷﺪ ﻣﺮﺑﻊ ﭘﯿﺮﺳﻮن ﻓﻘﻂ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ 2 ﺧﻮراك ﯾﺎ دو‬
‫ﮔﺮوه ﻣﻮاد ﺧﻮراﮐﯽ را ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار دﻫﺪ . در اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ‬
‫ﻧﺴﺒﺖ ﮐﻨﺠﺎﻟﻪ ﻫﺎ ﻓﺮض ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ . ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﺣﺪ واﺳﻂ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﺧﺎم‬
‫ﮐﻨﺠﺎﻟﻪ ﺳﻮﯾﺎ و ﮐﻨﺠﺎﻟﻪ ﺗﺨﻢ ﭘﻨﺒﻪ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮔﺮدد و ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﯾﮏ ﮔﺮوه ﮐﻨﺠﺎﻟﻪ و‬
‫ﯾﮏ ﮔﺮوه ذرت ﻗﺮار ﮔﯿﺮد . در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺮﺑﻊ ﭘﯿﺮﺳﻮن ﻗﺎدر ﺑﻪ‬
                                     ‫ﺣﻞ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺑﻮد .‬


      ‫5,8ذرت‬                ‫52‬
                  ‫٧١‬
‫24 ﻣﺨﻠﻮط ﮐﻨﺠﺎﻟﻪ ﻫﺎ‬               ‫5,8‬
                        ‫5,33‬

‫)ذرت ( 47.6% =001* 5,33 /52‬
‫)ﻣﺨﻠﻮط ﮐﻨﺠﺎﻟﻪ ﻫﺎ (4,52 % = 001 *5,33 / 5,8‬
‫ﮐﯿﻤﯿﺎ - آﻣﻮزش ﺟﯿﺮه ﻧﻮﯾﺴﯽ .......................................................................... 6‬
‫روش ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻌﺎدل ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﺧﺎم ﮐﻨﺠﺎﻟﻪ ﻫﺎ ) ﮐﻨﺠﺎﻟﻪ ﺳﻮﯾﺎ و ﮐﻨﺠﺎﻟﻪ ﺗﺨﻢ ﭘﻨﺒﻪ (:‬

‫‪ 200kg‬ﮐﻨﺠﺎﻟﻪ ﺳﻮﯾﺎ‬                    ‫‪(2*44) =88Kg cp‬‬
‫‪ 100kg‬ﮐﻨﺠﺎﻟﻪ ﺗﺨﻢ ﭘﻨﺒﻪ‬                  ‫‪(1*38)= 38Kg cp‬‬

‫003ﻣﺨﻠﻮط ﮐﻨﺠﺎﻟﻪ ﻫﺎ‬                     ‫‪126Kg cp‬‬
‫‪ 100kg‬ﻣﺨﻠﻮط ﮐﻨﺠﺎﻟﻪ ﻫﺎ‬                     ‫‪X‬‬

‫24=003 /001 * 621 =‪X‬‬


‫ﻣﻘﺪار ﮐﻨﺠﺎﻟﻪ ﺗﺨﻢ ﭘﻨﺒﻪ 64,8 =3/ 4,52‬
‫ﻣﻘﺪار ﮐﻨﺠﺎﻟﻪ ﺳﻮﯾﺎ 29,61 = 2 * 64,8‬

                                      ‫ﻓﺮﻣﻮل ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺟﯿﺮه :‬
                             ‫47.6 ﮐﯿﻠﻮ ﮔﺮم‬             ‫ذرت‬
                            ‫9,61 ﮐﯿﻠﻮ ﮔﺮم‬         ‫ﮐﻨﺠﺎﻟﻪ ﺳﻮﯾﺎ‬
                             ‫5,8 ﮐﯿﻠﻮ ﮔﺮم‬       ‫ﮐﻨﺠﺎﻟﻪ ﺗﺨﻢ ﭘﻨﺒﻪ‬
                ‫ج – ﻣﺨﻠﻮط ﮐﺮدن ﺳﻪ ﻣﺎده ﺧﻮراﮐﯽ ﺑﺎ ﺷﺮط در ﺻﺪ :‬

‫ﻣﺜﺎل : ﺑﺎ ﺟﻮ ﺣﺎوي 11% ﭘﺮو ﺗﺌﯿﻦ ﺧﺎم و ﮐﻨﺠﺎﻟﻪ ﺗﺨﻢ ﭘﻨﺒﻪ ﺣﺎوي 83 % ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ‬
‫ﺧﺎم و ﺳﺒﻮس ﮔﻨﺪم ﺣﺎوي 31 % ﭘﺮو ﺗﺌﯿﻦ ﺧﺎم ﻣﺨﻠﻮﻃﯽ ﺗﻬﯿﻪ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ ﮐﻪ داراي 41‬
‫ﮐﯿﻤﯿﺎ - آﻣﻮزش ﺟﯿﺮه ﻧﻮﯾﺴﯽ .......................................................................... 7‬
    ‫در ﺻﺪ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﺧﺎم ﺑﺎﺷﺪ . ﺿﻤﻨﺎً ﻣﻘﺪار ﺳﺒﻮس ﮔﻨﺪم در ﻣﺨﻠﻮط ﺑﯿﺸﺘﺮ از 02‬
                                              ‫در ﺻﺪ ﻧﺒﺎﺷﺪ.‬


                                     ‫‪%CP‬‬           ‫ﺧﻮراﮐﻬﺎ‬
                                      ‫11‬              ‫ﺟﻮ‬
                                      ‫83‬      ‫ﮐﻨﺠﺎﻟﻪ ﺗﺨﻢ ﭘﻨﺒﻪ‬
                                      ‫31‬        ‫ﺳﺒﻮس ﮔﻨﺪم‬
                                      ‫41‬            ‫ﻣﺨﻠﻮط‬

                              ‫02 در ﺻﺪ ﻣﺨﻠﻮط‬          ‫ﺳﺒﻮس ﮔﻨﺪم‬


           ‫ﻣﺨﻠﻮط‪100 kg‬‬           ‫08 ﮐﯿﻠﻮ ﮔﺮم‬
‫‪11,4Kg Cp‬‬      ‫ﺟﻮ و ﺗﺨﻢ ﭘﻨﺒﻪ‬          ‫‪14Kg CP‬‬


        ‫02 ﮐﯿﻠﻮ ﮔﺮم ﺳﺒﻮس‬
                                               ‫ﺣﻞ ﻣﺴﺌﻠﻪ :‬


    ‫ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮط ﻣﺴﺌﻠﻪ ﮐﻪ ﻣﻘﺪار ﺳﺒﻮس ﮔﻨﺪم را 02 در ﺻﺪ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ‬
    ‫و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻘﺪاري از ﭘﺮو ﺗﺌﯿﻦ از ﻃﺮﯾﻖ ﺳﺒﻮس ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﯽ ﺷﻮد . روش‬
    ‫ﺣﻞ اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺻﻮرت اﺳﺖ ﮐﻪ اﺑﺘﺪا ﻣﻘﺪار ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺷﺪه از‬
    ‫ﻣﺎده ﺧﻮراﮐﯽ ﮐﻪ در ﺻﺪي ﺑﺮاي آن در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﺗﻌﯿﯿﻦ و ﺳﭙﺲ از ﮐﻞ‬
    ‫ﮐﯿﻤﯿﺎ - آﻣﻮزش ﺟﯿﺮه ﻧﻮﯾﺴﯽ .......................................................................... 8‬
‫ﻣﻘﺪار ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﮐﺴﺮ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﯿﻢ و ﻣﻘﺪارﮐﻤﺒﻮد ﭘﺮو ﺗﺌﯿﻦ ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪه را در‬
                    ‫ﻓﻀﺎي ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪه ﺟﯿﺮه ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﯿﻢ ، ﯾﻌﻨﯽ :‬

‫ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﮐﻪ از ﺳﺒﻮس ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﯽ ﺷﻮد 6,2 =31,0*02‬
‫ﮐﻤﺒﻮد ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ از ﺟﻮ و ﺗﺨﻢ ﭘﻨﺒﻪ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺷﻮد 4,11 = 6,2 -41‬

‫اﻣﺎ از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﻣﻘﺪار ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﯾﻌﻨﯽ 4,11 ﺑﺎﯾﺪ در 08 ﮐﯿﻠﻮ ﮔﺮم ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺷﻮد . اﺑﺘﺪا‬
‫ﻣﻘﺪار ﭘﺮو ﺗﺌﯿﻦ را در 001 ﮐﯿﻠﻮ ﮔﺮم ﻣﺨﻠﻮط ﺟﻮ و ﺗﺨﻢ ﭘﻨﺒﻪ ﺣﺴﺎب ﻧﻤﻮده و در‬
‫ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﺎ ﺑﺮ داﺷﺖ 08 ﮐﯿﻠﻮ ﮔﺮم ﻣﺨﻠﻮط ﺟﻮ و ﺗﺨﻢ ﭘﻨﺒﻪ از 001 ﮐﯿﻠﻮ ﮔﺮم ﻣﺨﻠﻮط‬
              ‫، ﻣﻘﺪار 4,11 ﮐﯿﻠﻮ ﮔﺮم ﭘﺮو ﺗﺌﯿﻦ ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪه ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﯽ ﺷﻮد .‬


‫08 ﻣﺨﻠﻮط ﺟﻮ ﺑﺎ ﺗﺨﻢ ﭘﻨﺒﻪ‬                   ‫4,11‬
‫001 ﻣﺨﻠﻮط ﺟﻮ ﺑﺎ ﺗﺨﻢ ﭘﻨﺒﻪ‬                     ‫52,41=‪X‬‬

       ‫11 ﺟﻮ‬              ‫57,32‬
                ‫۵٢٫۴١‬
‫83ﮐﻨﺠﺎﻟﻪ ﺗﺨﻢ ﭘﻨﺒﻪ‬               ‫52,3‬
                       ‫72‬
‫) ﺟﻮ ( 4,07= 08 * 72/57,32‬
‫) ﮐﻨﺠﺎﻟﻪ ﺗﺨﻢ ﭘﻨﺒﻪ ( 6,9 = 08 *72 / 52,3‬

                                          ‫ﻓﺮﻣﻮل ﻧﻬﺎﯾﯽ :‬

                               ‫4,07 ﮐﯿﻠﻮ ﮔﺮم‬            ‫ﺟﻮ‬
                               ‫ﮐﻨﺠﺎﻟﻪ ﺗﺨﻢ ﭘﻨﺒﻪ 6,9 ﮐﯿﻠﻮ ﮔﺮم‬
‫ﮐﯿﻤﯿﺎ - آﻣﻮزش ﺟﯿﺮه ﻧﻮﯾﺴﯽ .......................................................................... 9‬
                                ‫02 ﮐﯿﻠﻮ ﮔﺮم‬          ‫ﺳﺒﻮس‬
                                                ‫ﻣﺜﺎل :‬
‫داﻣﺪاري ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺧﻮراﮐﻬﺎي ذرت ﺣﺎوي 5,8 در ﺻﺪ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ‬
‫ﺧﺎم ، ﮐﻨﺠﺎﻟﻪ ﺳﻮﯾﺎ ﺣﺎوي 44 در ﺻﺪ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﺧﺎم، ﭘﻮدر ﻣﺎﻫﯽ ﺣﺎوي 46 در‬
‫ﺻﺪ ﭘﺮو ﺗﺌﯿﻦ ﺧﺎم و ﻧﻤﮏ و ﻣﮑﻤﻞ وﯾﺘﺎﻣﯿﻨﻪ ﻣﺨﻠﻮﻃﯽ ﺗﻬﯿﻪ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ ﮐﻪ ﺣﺎوي 81 در‬
‫ﺻﺪ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﺧﺎم ﺑﺎﺷﺪ. ﺿﻤﻨﺎً در ﻣﺨﻠﻮط ﻧﻬﺎﯾﯽ ﻣﻘﺪار ﭘﻮدر ﻣﺎﻫﯽ 5% ، ﻧﻤﮏ‬
                                   ‫2,0% و ﻣﮑﻤﻞ 5,0% ﺑﺎﺷﺪ .‬
                                    ‫‪%CP‬‬          ‫ﺧﻮراﮐﻬﺎ‬

                                    ‫5,8‬            ‫ذرت‬
                                    ‫44‬       ‫ﮐﻨﺠﺎﻟﻪ ﺳﻮﯾﺎ‬
                                    ‫46‬        ‫ﭘﻮدر ﻣﺎﻫﯽ‬
                                     ‫0‬            ‫ﻧﻤﮏ‬
                                     ‫0‬      ‫ﻣﮑﻤﻞ وﯾﺘﺎﻣﯿﻨﻪ‬
                                    ‫81‬          ‫ﻣﺨﻠﻮط‬


          ‫ﻣﮑﻤﻞ5,0%‬            ‫ﻧﻤﮏ 2,0%‬           ‫5%‬    ‫ﭘﻮدر ﻣﺎﻫﯽ‬
‫ﮐﯿﻤﯿﺎ - آﻣﻮزش ﺟﯿﺮه ﻧﻮﯾﺴﯽ .......................................................................... 01‬
         ‫‪100 Kg‬ﻣﺨﻠﻮط‬


            ‫3,49‬
          ‫ذرت و ﺳﻮﯾﺎ‬
                         ‫‪18KgCP‬‬
       ‫5 ﮐﯿﻠﻮ ﮔﺮم ﭘﻮدر ﻣﺎﻫﯽ‬
       ‫2,0 ﮐﯿﻠﻮ ﮔﺮم ﻧﻤﮏ‬
        ‫5,0 ﮐﯿﻠﻮ ﮔﺮم ﻣﮑﻤﻞ‬

‫ﭘﺮوﺗﺌﯿﻨﯽ ﮐﻪ ازﭘﻮدر ﻣﺎﻫﯽ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ . 2,3 =46,0*5‬
 ‫ﮐﻤﺒﻮد ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ از ذرت و ﺳﻮﯾﺎ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺷﻮد 8,41 =2,3-81‬


‫3,49 ﻣﺨﻠﻮط ذرت و ﺳﻮﯾﺎ‬             ‫8,41‬
‫001 ﻣﺨﻠﻮط ذرت و ﺳﻮﯾﺎ‬            ‫7,51=‪X‬‬
‫5,8 ذرت‬              ‫3,82‬
           ‫٧٫۵١‬

 ‫44 ﺳﻮﯾﺎ‬              ‫2,7‬
                 ‫5,53‬
‫ﮐﯿﻤﯿﺎ - آﻣﻮزش ﺟﯿﺮه ﻧﻮﯾﺴﯽ .......................................................................... 11‬
‫) ذرت ( 2,57= 3,49 * 5,53/3,82‬
‫)ﺳﻮﯾﺎ ( 1,91 = 3,49* 5,53/2,7‬


                                          ‫ﻓﺮﻣﻮل ﻧﻬﺎﯾﯽ :‬
                               ‫2,57 ﮐﯿﻠﻮ ﮔﺮم‬           ‫ذرت‬
                                ‫1,91 ﮐﯿﻠﻮ ﮔﺮم‬      ‫ﮐﻨﺠﺎﻟﻪ ﺳﻮﯾﺎ‬
                                  ‫5 ﮐﯿﻠﻮ ﮔﺮم‬      ‫ﭘﻮدرﻣﺎﻫﯽ‬
                                 ‫2,0 ﮐﯿﻠﻮ ﮔﺮم‬           ‫ﻧﻤﮏ‬
                                 ‫5,0 ﮐﯿﻠﻮ ﮔﺮم‬          ‫ﻣﮑﻤﻞ‬


                                                ‫ﻣﺜﺎل :‬
‫داﻣﺪاري ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﺎ ذرت ، ﮔﻨﺪم ، ﮐﻨﺠﺎﻟﻪ ﺗﺨﻢ ﭘﻨﺒﻪ و ﭘﻮدر ﻣﺎﻫﯽ ﮐﻨﺴﺎﻧﺘﺮه اي‬
‫ﺗﻬﯿﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﺣﺎوي 61 در ﺻﺪ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﺧﺎم ﺑﺎﺷﺪ . ﺿﻤﻨﺎً در ﻣﺨﻠﻮط ﻧﻬﺎﯾﯽ‬
‫ﻧﺴﺒﺖ ذرت ﺑﻪ ﮔﻨﺪم 2 ﺑﻪ 1 ﺑﺎﺷﺪ و ﻧﺴﺒﺖ ﮐﻨﺠﺎﻟﻪ ﺗﺨﻢ ﭘﻨﺒﻪ ﺑﻪ ﭘﻮدر ﻣﺎﻫﯽ 3 ﺑﻪ 1‬
                                                ‫ﺑﺎﺷﺪ .‬
                                ‫‪%CP‬‬             ‫ﺧﻮراﮐﻬﺎ‬
                           ‫5,8 33,9‬                  ‫ذرت‬
                                ‫11‬                ‫ﮔﻨﺪم‬
                           ‫83 5,44‬           ‫ﮐﻨﺠﺎﻟﻪ ﺗﺨﻢ ﭘﻨﺒﻪ‬
                                ‫46‬            ‫ﭘﻮدر ﻣﺎﻫﯽ‬
                                ‫61‬               ‫ﻣﺨﻠﻮط‬
‫ﮐﯿﻤﯿﺎ - آﻣﻮزش ﺟﯿﺮه ﻧﻮﯾﺴﯽ .......................................................................... 21‬
‫002 ﮐﯿﻠﻮ ﮔﺮم )ذرت (‬            ‫‪2*8,5Kg cp‬‬
‫001 ﮐﯿﻠﻮ ﮔﺮم )ﮔﻨﺪم (‬            ‫‪11 Kg cp‬‬
‫003 ﮐﯿﻠﻮ ﮔﺮم ﻣﺨﻠﻮط‬             ‫‪28KG cp‬‬
 ‫001ﮐﯿﻠﻮ ﮔﺮم ﻣﺨﻠﻮط‬             ‫‪X=9,33Kgcp‬‬
‫003 ﮐﯿﻠﻮ ﮔﺮم ) ﺗﺨﻢ ﭘﻨﺒﻪ (‬         ‫‪3*38kgcp‬‬
‫001 ﮐﯿﻠﻮ ﮔﺮم) ﭘﻮدر ﻣﺎﻫﯽ(‬          ‫‪64kg cp‬‬

  ‫004 ﮐﯿﻠﻮ ﮔﺮم ﻣﺨﻠﻮط‬           ‫‪178Kgcp‬‬
  ‫001 ﮐﯿﻠﻮ ﮔﺮم ﻣﺨﻠﻮط‬           ‫‪X=44,5kg cp‬‬
‫ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ذﮐﺮ ﺷﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺮﺑﻊ ﭘﯿﺮﺳﻮن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ دو ﺧﻮراك ﯾﺎ دو‬
‫ﮔﺮوه ﻣﻮاد ﺧﻮراﮐﯽ را ﺑﺎ ﻫﻢ ﻣﺨﻠﻮط ﻧﻤﺎﯾﯿﻢ . ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ در اﯾﻦ ﻣﺜﺎل دو ﮔﺮوه‬
‫اﻧﺮژي زا و ﮔﺮوه ﭘﺮوﺗﺌﯿﻨﯽ دارﯾﻢ .ﮐﻪ ذرت و ﮔﻨﺪم در ﮔﺮوه اﻧﺮژي زا و ﮐﻨﺠﺎﻟﻪ‬
           ‫ﺗﺨﻢ ﭘﻨﺒﻪ و ﭘﻮدر ﻣﺎﻫﯽ در ﮔﺮوه ﭘﺮوﺗﺌﯿﻨﯽ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد . ﭘﺲ :‬

‫33,9 ﮔﺮوه اﻧﺮژي زا‬               ‫5,82‬
                  ‫۶١‬
 ‫5,44 ﮔﺮوه ﭘﺮوﺗﺌﯿﻨﯽ‬               ‫76,6‬
                        ‫71,53‬
‫ﮔﺮوه اﻧﺮژي زا 18 % = 001*71,53/5,82‬‫ﮐﯿﻤﯿﺎ - آﻣﻮزش ﺟﯿﺮه ﻧﻮﯾﺴﯽ .......................................................................... 31‬
‫ﮔﺮوه ﭘﺮوﺗﺌﯿﻨﯽ 91 % =001* 71,53 /76,6‬

‫ﮔﻨﺪم 72=3÷18‬
‫ذرت 45 =2*72‬
‫ﻣﺎﻫﯽ 57,4 =4÷91‬
‫ﮐﻨﺠﺎﻟﻪ ﺗﺨﻢ ﭘﻨﺒﻪ 52,41 =57,4 *3‬

                                          ‫ﻓﺮﻣﻮل ﻧﻬﺎﯾﯽ :‬

                                ‫45 ﮐﯿﻠﻮ ﮔﺮم‬           ‫ذرت‬
                                ‫72 ﮐﯿﻠﻮ ﮔﺮم‬            ‫ﮔﻨﺪم‬
                             ‫ﮐﻨﺠﺎﻟﻪ ﺗﺨﻢ ﭘﻨﺒﻪ 52,41 ﮐﯿﻠﻮ ﮔﺮم‬
                              ‫57,4 ﮐﯿﻠﻮ ﮔﺮم‬            ‫ﻣﺎﻫﯽ‬
                                                ‫ﻣﺜﺎل :‬
‫ﺑﺎ داﻧﻪ ﺟﻮ ﺣﺎوي ‪ 1,9 Mcal/Kg NEL‬و ﺳﺒﻮس ﮔﻨﺪم ﺣﺎوي ‪Mcal/Kg NEL‬‬
‫6,1 و ﮐﻨﺠﺎﻟﻪ ﺗﺨﻢ ﭘﻨﺒﻪ ﺣﺎوي ‪ 1,54Mcal/Kg NEL‬و ﻧﻤﮏ و ﭘﻮدر اﺳﺘﺨﻮان‬
‫ﻣﺨﻠﻮﻃﯽ ﺗﻬﯿﻪ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺣﺎوي ‪ 1,78 Mcal/Kg NEL‬ﺑﺎﺷﺪ .ﺿﻤﻨﺎً در ﻣﺨﻠﻮط‬
‫ﻧﻬﺎﯾﯽ ﻣﻘﺪار ﺳﺒﻮس ﮔﻨﺪم 32 در ﺻﺪ و ﻧﻤﮏ 3,0 در ﺻﺪ و ﭘﻮدر اﺳﺘﺨﻮان 5,1‬
                                           ‫درﺻﺪ ﺑﺎﺷﺪ .‬
‫ﮐﯿﻤﯿﺎ - آﻣﻮزش ﺟﯿﺮه ﻧﻮﯾﺴﯽ .......................................................................... 41‬
               ‫‪Mcal/Kg NEL‬‬           ‫ﺧﻮراﮐﻬﺎ‬
                ‫9,1‬                ‫ﺟﻮ‬
                ‫6,1‬           ‫ﺳﺒﻮس ﮔﻨﺪم‬
                ‫5,1‬         ‫ﮐﻨﺠﺎﻟﻪ ﺗﺨﻢ ﭘﻨﺒﻪ‬
                ‫87,1‬              ‫ﻣﺨﻠﻮط‬


       ‫ﭘﻮدر اﺳﺘﺨﻮان 5,1%‬           ‫ﻧﻤﮏ 3,0%‬          ‫ﺳﺒﻮس 32%‬


‫اﻧﺮژي ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺷﺪه از ﺳﺒﻮس ﮔﻨﺪم 8,63 = 6,1 * 32‬
‫ﮐﻤﺒﻮد اﻧﺮژي ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ از ﻃﺮﯾﻖ ﺟﻮ و ﺗﺨﻢ ﭘﻨﺒﻪ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺷﻮد 2,141 =8,63-871‬


‫‪ 75,2Kg‬ﻣﺨﻠﻮط‬           ‫‪141,2Mcal/NEL‬‬
‫‪ 1Kg‬ﻣﺨﻠﻮط‬               ‫‪X=1,87Mcal/NEL‬‬


        ‫9,1 ﺟﻮ‬              ‫33,0‬
                 ‫٧٨٫١‬
‫45,1 ﮐﻨﺠﺎﻟﻪ ﺗﺨﻢ ﭘﻨﺒﻪ‬              ‫30,0‬
                        ‫63,0‬

‫) ﺟﻮ ( 9,86 =2,57*63,0÷33,0‬
‫) ﮐﻨﺠﺎﻟﻪ ﺗﺨﻢ ﭘﻨﺒﻪ ( 3,6=57*63,0/30,0‬
‫ﮐﯿﻤﯿﺎ - آﻣﻮزش ﺟﯿﺮه ﻧﻮﯾﺴﯽ .......................................................................... 51‬
                                           ‫ﻓﺮﻣﻮل ﺟﯿﺮه :‬
                             ‫9,86 ﮐﯿﻠﻮ ﮔﺮم‬              ‫ﺟﻮ‬
                               ‫32 ﮐﯿﻠﻮ ﮔﺮم‬           ‫ﺳﺒﻮس‬
                              ‫3,6 ﮐﯿﻠﻮ ﮔﺮم‬      ‫ﮐﻨﺠﺎﻟﻪ ﺗﺨﻢ ﭘﻨﺒﻪ‬
                               ‫3,0 ﮐﯿﻠﻮ ﮔﺮم‬             ‫ﻧﻤﮏ‬
                               ‫5,1 ﮐﯿﻠﻮ ﮔﺮم‬      ‫ﭘﻮدر اﺳﺘﺨﻮان‬
                ‫د – ﻣﺨﻠﻮط ﮐﺮدن ﭼﻨﺪ ﻏﺬا ﺑﺎ ﻣﺮﺑﻊ ﭘﯿﺮﺳﻮن ﻣﻀﺎﻋﻒ :‬

                                                ‫ﻣﺜﺎل :‬
‫داﻣﺪاري ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ذرت ، ﮐﻨﺠﺎﻟﻪ ﺳﻮﯾﺎ و ﭘﻮدر ﻣﺎﻫﯽ ﻣﺨﻠﻮﻃﯽ‬
            ‫ﺗﻬﯿﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﺣﺎوي ‪ 3100 Kcal/Kg ME‬و ‪ %18 CP‬ﺑﺎﺷﺪ .‬


          ‫‪%CP‬‬          ‫‪Kcal/Kg ME‬‬           ‫ﺧﻮراﮐﻬﺎ‬
           ‫5,8‬          ‫0533‬              ‫ذرت‬
          ‫44‬           ‫0322‬          ‫ﮐﻨﺠﺎﻟﻪ ﺳﻮﯾﺎ‬
           ‫46‬           ‫0852‬         ‫ﭘﻮدر ﻣﺎﻫﯽ‬
           ‫81‬            ‫0013‬           ‫ﻣﺨﻠﻮط‬

‫ﺑﺮاي ﺣﻞ اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ اﺑﺘﺪا دو ﻣﯿﮑﺲ اوﻟﯿﻪ ﺗﺸﮑﯿﻞ داده ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از‬
‫ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي را ﺑﺎﻻﻧﺲ ﻧﻤﻮده ، ﺳﭙﺲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ دو ﻣﯿﮑﺲ اوﻟﯿﻪ ، ﻣﯿﮑﺲ‬
‫ﻧﻬﺎﯾﯽ را ﺗﺸﮑﯿﻞ داده و ﻣﺎده ﻣﻐﺬي دوم را ﺑﺎﻻﻧﺲ ﻧﻤﺎﯾﯿﻢ . ﻣﻌﻤﻮﻻً در 1‪ MIX‬و‬
‫ﮐﯿﻤﯿﺎ - آﻣﻮزش ﺟﯿﺮه ﻧﻮﯾﺴﯽ .......................................................................... 61‬
‫2‪ MIX‬اﺑﺘﺪا ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ را ﺑﺎﻻﻧﺲ ﻧﻤﻮده ﺳﭙﺲ در 3‪ MIX‬اﻧﺮژي را ﺑﺎﻻﻧﺲ‬
                       ‫ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﯿﻢ . روش ﮐﺎر ﺑﺪﯾﻦ ﺻﻮرت اﺳﺖ ﮐﻪ :‬

      ‫81=‪CP‬‬
‫1‪MIX‬‬
      ‫0013>‪ME‬‬       ‫81=‪CP‬‬
‫2‪MIX‬‬
       ‫٠٠١٣<‪ME‬‬


                                                ‫ﯾﻌﻨﯽ :‬

‫:1‪MIX‬‬

 ‫5,8 ذرت‬              ‫64‬
           ‫٨١‬
 ‫46 ﻣﺎﻫﯽ‬               ‫5,9‬
                  ‫5,55‬
‫ذرت 38% =001*5,55÷64‬
‫ﻣﺎﻫﯽ 71 % = 001* 5,55 ÷ 5,9‬

 ‫‪ 83*3350 = 278050Kcal‬ذرت‬
 ‫‪ 17*2580 = 43860Kcal‬ﻣﺎﻫﯽ‬

‫‪100Kg‬‬          ‫‪321910 Kcal/100kg‬‬
              ‫‪ME=3219,1Kcal/kg‬‬
‫ﮐﯿﻤﯿﺎ - آﻣﻮزش ﺟﯿﺮه ﻧﻮﯾﺴﯽ .......................................................................... 71‬
‫:2‪MIX‬‬

 ‫44 ﺳﻮﯾﺎ‬              ‫5,9‬
            ‫٨١‬
‫5,8 ذرت‬               ‫62‬
                  ‫5,53‬

‫ﺳﻮﯾﺎ 72 % = 001*5,53 ÷ 5,9‬
‫ذرت 37% = 001 * 5,53 ÷ 62‬


‫055442= 0533* 37 ذرت‬
 ‫01206 = 0322*72 ﺳﻮﯾﺎ‬
‫‪100Kg‬‬           ‫‪304760Kcal /100kg‬‬
              ‫‪ME = 3047,6 Kcal/kg‬‬


‫:3‪MIX‬‬

‫9123 :1‪MIX‬‬                 ‫35‬     ‫13 =001 *271 ÷35‬
              ‫0013‬
‫٧۴٠٣ :2‪MIX‬‬           ‫٩١١‬          ‫٩٦ =٠٠١*٢٧١÷٩١١‬
                ‫271‬
      ‫37,52 = 13 % * 38 ذرت‬
‫1‪MIX‬‬
      ‫3,5 = 13% * 71 ﻣﺎﻫﯽ‬
      ‫73,05 = 96 % *37 ذرت‬
‫2‪MIX‬‬
      ‫6,81 = 96 % *72ﺳﻮﯾﺎ‬


‫ﮐﯿﻤﯿﺎ - آﻣﻮزش ﺟﯿﺮه ﻧﻮﯾﺴﯽ .......................................................................... 81‬
                                           ‫ﻓﺮﻣﻮل ﺟﯿﺮه :‬

                                 ‫1,67 ﮐﯿﻠﻮ ﮔﺮم‬         ‫ذرت‬
                                 ‫6,81 ﮐﯿﻠﻮ ﮔﺮم‬          ‫ﺳﻮﯾﺎ‬
                                  ‫3,5 ﮐﯿﻠﻮ ﮔﺮم‬         ‫ﻣﺎﻫﯽ‬
                                                ‫ﻣﺜﺎل :‬
‫ﻣﺮﻏﺪاري ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ذرت ، ﺳﻮرﮔﻮم ، ﮐﻨﺠﺎﻟﻪ ﺳﻮﯾﺎ و ﭘﻮدر ﻣﺎﻫﯽ‬
‫ﮐﻨﺴﺎﻧﺘﺮه اي ﺗﻬﯿﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ . ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺮﺑﻊ ﭘﯿﺮﺳﻮن و ﺧﻮراﮐﻬﺎي ﻣﻮﺟﻮد‬
           ‫ﻣﺨﻠﻮﻃﯽ ﺗﻬﯿﻪ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ ﮐﻪ ‪ 3000Kcal/kg ME‬و ‪ %19CP‬ﺑﺎﺷﺪ .‬

               ‫‪%CP‬‬             ‫‪Kcal/kg ME‬‬            ‫ﺧﻮراﮐﻬﺎ‬

                  ‫5,8‬             ‫0533‬               ‫ذرت‬
                 ‫11‬              ‫6123‬             ‫ﺳﻮرﮔﻮم‬
                 ‫44‬              ‫0322‬          ‫ﮐﻨﺠﺎﻟﻪ ﺳﻮﯾﺎ‬
                 ‫46‬               ‫0852‬           ‫ﭘﻮدر ﻣﺎﻫﯽ‬


      ‫91=‪CP‬‬
‫1‪MIX‬‬
      ‫0003>‪ME‬‬

      ‫91=‪CP‬‬
‫2‪MIX‬‬
      ‫0003<‪ME‬‬
‫ﮐﯿﻤﯿﺎ - آﻣﻮزش ﺟﯿﺮه ﻧﻮﯾﺴﯽ .......................................................................... 91‬
MIX1:

‫5,8 ذرت‬               45       45÷55,5*100=%82
           ١٩
 ‫46 ﻣﺎﻫﯽ‬               10,5     10,5 ÷ 55,5 * 100=18%
                  55,5

( ‫007472= 0533*28 ) ذرت‬Kcal
( ‫4464 =0852* 81 ) ﻣﺎﻫﯽ‬Kcal
100Kg             321140Kcal/ 100kg
                ME= 3211kcal / kg


MIX2:

  ‫11 ﺳﻮرﮔﻮم‬                 25      25÷33*100=%76
               ١٩
    ‫44 ﺳﻮﯾﺎ‬                8       8÷33*100 = % 24
                       33

( ‫614442= 6123*67 ) ﺳﻮرﮔﻮم‬Kcal
( ‫02535 =0322* 42 ) ﺳﻮﯾﺎ‬Kcal
100Kg             297936Kcal / 100kg
                ME= 2979kcal / kg
20 .......................................................................... ‫ﮐﯿﻤﯿﺎ - آﻣﻮزش ﺟﯿﺮه ﻧﻮﯾﺴﯽ‬
‫:3‪MIX‬‬

‫1123 :1‪MIX‬‬                ‫12‬      ‫9% =001 *232 ÷12‬
              ‫0003‬
‫9792 :2‪MIX‬‬                 ‫112‬    ‫19% =001*232÷112‬
                      ‫232‬
      ‫‪ 82 * % 9 = 7,4Kg‬ذرت‬
‫1‪MIX‬‬
      ‫‪ 18 * %9 = 1,6Kg‬ﻣﺎﻫﯽ‬
      ‫‪ 76* % 91 =69,2Kg‬ﺳﻮرﮔﻮم‬
‫2‪MIX‬‬
       ‫‪24* % 91 = 21,8Kg‬ﺳﻮﯾﺎ‬


                                           ‫ﻓﺮﻣﻮل ﺟﯿﺮه :‬

                                ‫4,7 ﮐﯿﻠﻮ ﮔﺮم‬           ‫ذرت‬
                                ‫6,1 ﮐﯿﻠﻮ ﮔﺮم‬           ‫ﻣﺎﻫﯽ‬
                               ‫2,96 ﮐﯿﻠﻮ ﮔﺮم‬         ‫ﺳﻮرﮔﻮم‬
                                ‫8,12 ﮐﯿﻠﻮ ﮔﺮم‬           ‫ﺳﻮﯾﺎ‬


                                                ‫ﻣﺜﺎل :‬
    ‫ﮐﻨﺴﺎﻧﺘﺮه اي ﺗﻬﯿﻪ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺣﺎوي ‪ 3000 Kcal/Kg ME‬و ‪ % 18CP‬ﺑﺎﺷﺪ .‬
                                  ‫ﻏﺬا ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از :‬
                          ‫ذرت ‪ 3350 Kcal/Kg ME‬و ‪% 8,5CP‬‬
                          ‫ﮔﻨﺪم ‪ 2900 Kcal/Kg ME‬و ‪%11 CP‬‬
‫ﮐﯿﻤﯿﺎ - آﻣﻮزش ﺟﯿﺮه ﻧﻮﯾﺴﯽ .......................................................................... 12‬
                     ‫ﮐﻨﺠﺎﻟﻪ ﺳﻮﯾﺎ ‪ 2230 Kcal/Kg ME‬و ‪%44 CP‬‬
                      ‫ﭘﻮدر ﻣﺎﻫﯽ ‪ 2580 Kcal/Kg ME‬و ‪%64 CP‬‬

      ‫ﺿﻤﻨﺎً در ﻣﺨﻠﻮط ﻧﻬﺎﯾﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﮐﻨﺠﺎﻟﻪ ﺳﻮﯾﺎ ﺑﻪ ﭘﻮدر ﻣﺎﻫﯽ 4 ﺑﻪ 1 ﺑﺎﺷﺪ .‬
                ‫‪%CP‬‬             ‫‪Kcal/kg ME‬‬            ‫ﺧﻮراﮐﻬﺎ‬

                  ‫5,8‬             ‫0533‬               ‫ذرت‬
                 ‫11‬              ‫0092‬               ‫ﮔﻨﺪم‬
                  ‫84‬             ‫0322‬          ‫ﮐﻨﺠﺎﻟﻪ ﺳﻮﯾﺎ‬
             ‫44‬           ‫0032‬
                 ‫46‬              ‫0852‬           ‫ﭘﻮدر ﻣﺎﻫﯽ‬
‫004 ﮐﯿﻠﻮ ﮔﺮم )ﺳﻮﯾﺎ (‬            ‫‪4*44CP‬‬
‫001 ﮐﯿﻠﻮ ﮔﺮم )ﻣﺎﻫﯽ (‬              ‫‪64CP‬‬
‫005 ﮐﯿﻠﻮ ﮔﺮم ﻣﺨﻠﻮط ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ‬         ‫‪240KG cp‬‬
‫001ﮐﯿﻠﻮ ﮔﺮم ﻣﺨﻠﻮط ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ‬         ‫=‪X‬‬  ‫‪48 kg cp‬‬
‫4 ﮐﯿﻠﻮ ﮔﺮم )ﺳﻮﯾﺎ (‬             ‫0322*4‬
‫1 ﮐﯿﻠﻮ ﮔﺮم )ﻣﺎﻫﯽ (‬               ‫0852‬
‫5 ﮐﯿﻠﻮ ﮔﺮم ﻣﺨﻠﻮط ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ‬         ‫‪11500Kcal ME‬‬
‫1ﮐﯿﻠﻮ ﮔﺮم ﻣﺨﻠﻮط ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ‬          ‫=‪X‬‬ ‫‪2300Kcal‬‬   ‫‪/ kg ME‬‬
‫ﮐﯿﻤﯿﺎ - آﻣﻮزش ﺟﯿﺮه ﻧﻮﯾﺴﯽ .......................................................................... 22‬
       ‫81=‪CP‬‬
‫1‪MIX‬‬
       ‫0003>‪ME‬‬
       ‫81=‪CP‬‬
‫2‪MIX‬‬
       ‫0003<‪ME‬‬

‫:1‪MIX‬‬

    ‫5,8 ذرت‬                 ‫03‬           ‫67% = 001*5,93÷03‬
                 ‫81‬

‫84ﻣﺨﻠﻮط ﭘﺮوﺗﺌﯿﻨﯽ‬                ‫5,9‬          ‫42%=001*5,93÷5,9‬
                         ‫5,93‬


         ‫006452= 0533 *67 ذرت‬
‫00255 = 0032 * 42ﻣﺨﻠﻮط ﭘﺮوﺗﺌﯿﻨﯽ‬
               ‫‪100Kg‬‬      ‫‪309800Kcal/100Kg‬‬
               ‫‪1Kg‬‬       ‫‪ME=3098Kcal/kg ME‬‬
‫:2‪MIX‬‬

‫ﮔﻨﺪم‬       ‫11‬               ‫03‬    ‫18% = 001*73÷03‬
                  ‫81‬
‫84ﻣﺨﻠﻮط ﭘﺮوﺗﺌﯿﻨﯽ‬                 ‫7‬       ‫91%=001*73÷7‬
                          ‫73‬‫ﮐﯿﻤﯿﺎ - آﻣﻮزش ﺟﯿﺮه ﻧﻮﯾﺴﯽ .......................................................................... 32‬
           ‫009432= 0092 *18 ﮔﻨﺪم‬
   ‫00734 = 0032 * 91 ﻣﺨﻠﻮط ﭘﺮوﺗﺌﯿﻨﯽ‬
             ‫‪100Kg‬‬       ‫‪278600Kcal/100Kg‬‬
             ‫‪1Kg‬‬           ‫‪ME=2786Kcal/kg ME‬‬


‫:3‪MIX‬‬

‫8903 :1‪MIX‬‬                ‫412‬     ‫6,86% =001 *213 ÷412‬
              ‫0003‬
‫6872 :2‪MIX‬‬                 ‫89‬     ‫4,13% =001*213÷89‬
                      ‫213‬

      ‫‪ 76 * % 68,6 =52,1Kg‬ذرت‬
‫1‪MIX‬‬
       ‫‪ 24 * %68,6 = 16,5Kg‬ﻣﺨﻠﻮط ﭘﺮوﺗﺌﯿﻨﯽ‬
      ‫‪ 81* % 31,4 =25,4Kg‬ﮔﻨﺪم‬
‫2‪MIX‬‬
       ‫‪ 19* % 31,4 = 6Kg‬ﻣﺨﻠﻮط ﭘﺮوﺗﺌﯿﻨﯽ‬

‫ﺳﻬﻢ ﻣﺎﻫﯽ 5,4=5÷5,22‬
‫ﺳﻬﻢ ﺳﻮﯾﺎ 81 = 4 *5,4‬
                                           ‫ﻓﺮﻣﻮل ﺟﯿﺮه :‬
                                  ‫25 ﮐﯿﻠﻮ ﮔﺮم‬          ‫ذرت‬
                                 ‫5,52 ﮐﯿﻠﻮ ﮔﺮم‬         ‫ﮔﻨﺪم‬
                                 ‫81 ﮐﯿﻠﻮ ﮔﺮم‬          ‫ﺳﻮﯾﺎ‬


‫ﮐﯿﻤﯿﺎ - آﻣﻮزش ﺟﯿﺮه ﻧﻮﯾﺴﯽ .......................................................................... 42‬
                                  ‫5,4 ﮐﯿﻠﻮ ﮔﺮم‬         ‫ﻣﺎﻫﯽ‬

                                                ‫ﻣﺜﺎل :‬
    ‫ﮐﻨﺴﺎﻧﺘﺮه اي ﺗﻬﯿﻪ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ ﮐﻪ ﺣﺎوي ‪ 3000Kcal/kg ME‬و ‪%18CP‬ﺑﺎﺷﺪ .‬
‫ﻏﺬا ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از ذرت ، ﮔﻨﺪم ، ﺳﻮﯾﺎ و ﭘﻮدر ﻣﺎﻫﯽ . ﺿﻤﻨﺎً در ﻓﺮﻣﻮل‬
‫ﻧﻬﺎﯾﯽ ﮐﻨﺴﺎﻧﺘﺮه ﻣﯿﺰان ﭘﻮدر ﻣﺎﻫﯽ 4% ، ﻧﻤﮏ 2,0% ، ﻣﮑﻤﻞ 5,0 % و آﻧﺰﯾﻤﯿﺖ‬
                                          ‫3,0% ﺑﺎﺷﺪ .‬

                  ‫‪%CP‬‬            ‫‪Kcal/kg ME‬‬           ‫ﺧﻮراﮐﻬﺎ‬
                   ‫5,8‬           ‫0533‬               ‫ذرت‬
                   ‫11‬            ‫0092‬               ‫ﮔﻨﺪم‬
                   ‫44‬            ‫0322‬               ‫ﺳﻮﯾﺎ‬
                   ‫46‬            ‫0852‬               ‫ﻣﺎﻫﯽ‬
                    ‫0‬              ‫0‬               ‫ﻧﻤﮏ‬
                    ‫0‬               ‫0‬             ‫ﻣﮑﻤﻞ‬
                    ‫0‬               ‫0‬            ‫آﻧﺰﯾﻤﯿﺖ‬
                   ‫81‬             ‫0003‬             ‫ﻣﺨﻠﻮط‬

  ‫ﭘﺮوﺗﺌﯿﻨﯽ ﮐﻪ از ﻃﺮﯾﻖ ﭘﻮدر ﻣﺎﻫﯽ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ ‪4*%64= 2,56 Kg CP‬‬
  ‫اﻧﺮژي ﮐﻪ از ﻃﺮﯾﻖ ﭘﻮدر ﻣﺎﻫﯽ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ ‪4*2580 =10320 Kcal/Kg‬‬

 ‫ﮐﻤﺒﻮد ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ در 59 ﮐﯿﻠﻮ ﮔﺮم ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺷﻮد .‪18-2,56=15,44 Kg CP‬‬
  ‫ﮐﻤﺒﻮد اﻧﺮژي ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ در 59 ﮐﯿﻠﻮ ﮔﺮم ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺷﻮد .086882=02301-000003‬
‫ﮐﯿﻤﯿﺎ - آﻣﻮزش ﺟﯿﺮه ﻧﻮﯾﺴﯽ .......................................................................... 52‬
‫59 ﮐﯿﻠﻮ ﮔﺮم ﻣﺨﻠﻮط ذرت ، ﮔﻨﺪم و ﺳﻮﯾﺎ‬                   ‫‪15,44kg cp‬‬
‫001ﮐﯿﻠﻮ ﮔﺮم ﻣﺨﻠﻮط ذرت ، ﮔﻨﺪم و ﺳﻮﯾﺎ‬                     ‫‪x=16,25Kg‬‬       ‫‪CP‬‬
‫59 ﮐﯿﻠﻮ ﮔﺮم ﻣﺨﻠﻮط ذرت ، ﮔﻨﺪم و ﺳﻮﯾﺎ‬                   ‫‪288680kcal ME‬‬

‫1 ﮐﯿﻠﻮ ﮔﺮم ﻣﺨﻠﻮط ذرت ، ﮔﻨﺪم و ﺳﻮﯾﺎ‬                  ‫‪x=3049Kcal / kg ME‬‬


       ‫52,61=‪CP‬‬
‫1‪MIX‬‬
       ‫9403>‪ME‬‬
       ‫52,61=‪CP‬‬
‫2‪MIX‬‬
       ‫9403<‪ME‬‬

‫:1‪MIX‬‬

    ‫5,8 ذرت‬               ‫57,72‬     ‫87% = 001*5,53÷57,72‬
              ‫۵٢٫۶١‬
   ‫44 ﺳﻮﯾﺎ‬                ‫57,7‬       ‫22%=001*5,53÷57,7‬
                       ‫5,53‬

         ‫003162= 0533 *87 ذرت‬
         ‫06094 = 0322 * 22 ﺳﻮﯾﺎ‬
             ‫‪100Kg‬‬       ‫‪310360Kcal/100Kg ME‬‬
             ‫‪1Kg‬‬           ‫‪ME=3103Kcal/kg ME‬‬
‫ﮐﯿﻤﯿﺎ - آﻣﻮزش ﺟﯿﺮه ﻧﻮﯾﺴﯽ .......................................................................... 62‬
‫:2‪MIX‬‬

    ‫11 ﮔﻨﺪم‬               ‫57,72‬     ‫48% = 001*33÷57,72‬
              ‫52,61‬
    ‫44 ﺳﻮﯾﺎ‬               ‫52,5‬       ‫61%=001*33÷52,5‬

                        ‫٣٣‬

         ‫006342= 0092 *48 ﮔﻨﺪم‬
         ‫08653 = 0322 * 61 ﺳﻮﯾﺎ‬
             ‫‪100Kg‬‬       ‫‪279280Kcal/100Kg‬‬
             ‫‪1Kg‬‬           ‫‪ME=2792Kcal/kg ME‬‬

‫:3‪MIX‬‬

‫3013 :1‪MIX‬‬                ‫752‬     ‫5,87% =59 *113 ÷752‬
              ‫٩۴٠٣‬
                      ‫45‬     ‫5,61% =59*113÷45‬
‫2972 :2‪MIX‬‬
                 ‫113‬
       ‫‪ 78 * % 78,5 = 61,23Kg‬ذرت‬
‫1‪MIX‬‬
       ‫‪ 22 * %78,5 = 17,27Kg‬ﺳﻮﯾﺎ‬
      ‫‪ 84* % 16,5 =13,86Kg‬ﮔﻨﺪم‬
‫2‪MIX‬‬
                                           ‫ﻓﺮﻣﻮل ﺟﯿﺮه :‬
      ‫‪16* %16,5 = 2,64Kg‬ﺳﻮﯾﺎ‬

                              ‫16 ﮐﯿﻠﻮ ﮔﺮم‬             ‫ذرت‬
                              ‫41 ﮐﯿﻠﻮ ﮔﺮم‬              ‫ﮔﻨﺪم‬
                              ‫02 ﮐﯿﻠﻮ ﮔﺮم‬              ‫ﺳﻮﯾﺎ‬‫ﮐﯿﻤﯿﺎ - آﻣﻮزش ﺟﯿﺮه ﻧﻮﯾﺴﯽ .......................................................................... 72‬
                             ‫4 ﮐﯿﻠﻮ ﮔﺮم‬               ‫ﻣﺎﻫﯽ‬
                              ‫2,0 ﮐﯿﻠﻮ ﮔﺮم‬             ‫ﻧﻤﮏ‬
                              ‫5,0 ﮐﯿﻠﻮ ﮔﺮم‬             ‫ﻣﮑﻤﻞ‬
                              ‫3,0 ﮐﯿﻠﻮ ﮔﺮم‬           ‫آﻧﺰﯾﻤﯿﺖ‬


                                                ‫ﻣﺜﺎل :‬

‫ﮐﻨﺴﺎﻧﺘﺮه اي ﺗﻬﯿﻪ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ ﮐﻪ ﺣﺎوي 81در ﺻﺪ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﺧﺎم و ‪/kg ME‬‬
‫‪ 3000kcal‬ﺑﺎﺷﺪ .ﻏﺬاﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از : ذرت ، ﮔﻨﺪم ، ﺳﻮﯾﺎ و ﻣﺎﻫﯽ .‬
‫ﺿﻤﻨﺎً در ﻓﺮﻣﻮل ﻧﻬﺎﺋﯽ ﮐﻨﺴﺎﻧﺘﺮه ﻣﯿﺰان ﻧﻤﮏ 2,0 % ، ﻣﮑﻤﻞ 5,0%، ‪ %1 DCP‬و‬
  ‫ﭘﻮدر ﺻﺪف 8,0 % ﺑﺎﺷﺪ و ﻧﺴﺒﺖ ﺳﻮﯾﺎ ﺑﻪ ﻣﺎﻫﯽ 4 ﺑﻪ 1 در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد .‬
                ‫‪%CP‬‬             ‫‪Kcal/kg ME‬‬            ‫ﺧﻮراﮐﻬﺎ‬
                ‫۵٫٨‬             ‫٠۵٣٣‬                ‫ذرت‬
                ‫١١‬              ‫٠٠٩٢‬                 ‫ﮔﻨﺪم‬
                ‫۴۴‬              ‫٠٣٢٢‬                ‫ﺳﻮﻳﺎ‬
                ‫۴۶‬              ‫٠٨۵٢‬               ‫ﻣﺎﻫﻲ‬
                 ‫81‬              ‫0003‬              ‫ﻣﺨﻠﻮط‬‫004 ﮐﯿﻠﻮ ﮔﺮم )ﺳﻮﯾﺎ (‬            ‫‪4*44kg cp‬‬
‫001 ﮐﯿﻠﻮ ﮔﺮم )ﻣﺎﻫﯽ (‬             ‫‪64kg cp‬‬
‫005 ﮐﯿﻠﻮ ﮔﺮم ﻣﺨﻠﻮط ﭘﺮوﺗﺌﯿﻨﯽ‬         ‫‪240KG cp‬‬
‫001ﮐﯿﻠﻮ ﮔﺮم ﻣﺨﻠﻮط ﭘﺮوﺗﺌﯿﻨﯽ‬         ‫=‪X‬‬ ‫‪48 kg cp‬‬‫ﮐﯿﻤﯿﺎ - آﻣﻮزش ﺟﯿﺮه ﻧﻮﯾﺴﯽ .......................................................................... 82‬
‫4 ﮐﯿﻠﻮ ﮔﺮم )ﺳﻮﯾﺎ (‬             ‫‪4*2230 Kcal ME‬‬
‫1 ﮐﯿﻠﻮ ﮔﺮم )ﻣﺎﻫﯽ (‬             ‫‪2580 Kcal ME‬‬
‫5 ﮐﯿﻠﻮ ﮔﺮم ﻣﺨﻠﻮط ﭘﺮوﺗﺌﯿﻨﯽ‬        ‫‪11500Kcal ME‬‬
‫1ﮐﯿﻠﻮ ﮔﺮم ﻣﺨﻠﻮط ﭘﺮوﺗﺌﯿﻨﯽ‬         ‫=‪X‬‬ ‫‪2300Kcal / kg ME‬‬
‫5,79= )8,0 + 5,0 + 2,0 (- 001‬               ‫ﻓﻀﺎي ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪه در ﻣﺨﻠﻮط ﻧﻬﺎﯾﯽ‬
‫5,79 ﮐﯿﻠﻮ ﮔﺮم ﻣﺨﻠﻮط ﻧﻬﺎﺋﯽ‬         ‫‪18Kg cp‬‬
‫001 ﮐﯿﻠﻮ ﮔﺮم ﻣﺨﻠﻮط ﻧﻬﺎﺋﯽ‬          ‫‪X=18,46 kg cp‬‬


‫5,79 ﮐﯿﻠﻮ ﮔﺮم ﻣﺨﻠﻮط ﻧﻬﺎﺋﯽ‬              ‫‪300000Kcal ME‬‬
‫1 ﮐﯿﻠﻮ ﮔﺮم ﻣﺨﻠﻮط ﻧﻬﺎﺋﯽ‬               ‫‪X= 3076Kcal /kg ME‬‬       ‫64,81=‪CP‬‬
‫1‪MIX‬‬
       ‫6703>‪ME‬‬
       ‫64,81=‪CP‬‬
‫2‪MIX‬‬
       ‫6703<‪ME‬‬
‫:1‪MIX‬‬
  ‫5,8 ذرت‬                   ‫45,92‬      ‫57% = 001*5,93÷45,92‬
                ‫۶۴٫٨١‬
 ‫84 ﻣﺨﻠﻮط ﭘﺮوﺗﺌﯿﻨﯽ‬               ‫69,9‬      ‫۵٢ %=٠٠١*5,93÷69,9‬
                        ‫5,93‬‫ﮐﯿﻤﯿﺎ - آﻣﻮزش ﺟﯿﺮه ﻧﻮﯾﺴﯽ .......................................................................... 92‬
             ‫ذرت‬     ‫052152= 0533 *57‬
       ‫00575 = 0032 * 52 ﻣﺨﻠﻮط ﭘﺮوﺗﺌﯿﻨﯽ‬
                   ‫‪100Kg‬‬       ‫‪308750Kcal/100Kg‬‬
                   ‫‪1Kg‬‬        ‫‪ME=3087Kcal/kg ME‬‬


     ‫:2‪MIX‬‬

             ‫ﮔﻨﺪم‬    ‫000232= 0533 *08‬
       ‫00064 = 0032 * 02 ﻣﺨﻠﻮط ﭘﺮوﺗﺌﯿﻨﯽ‬
                 ‫‪100Kg‬‬         ‫‪278000Kcal/100Kg‬‬
                 ‫‪1Kg‬‬           ‫‪ME=2780Kcal/kg ME‬‬
     ‫11 ﮔﻨﺪم‬             ‫45,92‬          ‫08% = 001*73÷45,92‬
              ‫۶۴٫٨١‬
‫84 ﻣﺨﻠﻮط ﭘﺮوﺗﺌﯿﻨﯽ‬              ‫64,7‬          ‫02%=001*73÷ 64,7‬
                       ‫73‬             ‫ﮔﻨﺪم‬    ‫000232= 0533 *08‬
       ‫00064 = 0032 * 02 ﻣﺨﻠﻮط ﭘﺮوﺗﺌﯿﻨﯽ‬
                 ‫‪100Kg‬‬         ‫‪278000Kcal/100Kg‬‬
                 ‫‪1Kg‬‬           ‫‪ME=2780Kcal/kg ME‬‬
     ‫ﮐﯿﻤﯿﺎ - آﻣﻮزش ﺟﯿﺮه ﻧﻮﯾﺴﯽ .......................................................................... 03‬
‫:3‪MIX‬‬

‫7803 :1‪MIX‬‬                ‫692‬     ‫49% =5,79 *703 ÷692‬
              ‫6703‬
‫0872 :2‪MIX‬‬                 ‫11‬      ‫5,3% =5,79*703÷11‬
                      ‫703‬


      ‫‪ 75 * %94 = 70,5Kg‬ذرت‬
‫1‪MIX‬‬
      ‫‪ 25 * %94 = 23,5Kg‬ﻣﺨﻠﻮط‬
      ‫‪ 80* % 3,5 =2,8Kg‬ﮔﻨﺪم‬
‫2‪MIX‬‬
      ‫‪20* % 3,5 = 0,7Kg‬ﺳﻮﯾﺎ‬

‫8,4 = 5 ÷2,42‬        ‫ﻣﺎﻫﯽ‬
‫4,91 = 8,4 *4‬      ‫ﺳﻮﯾﺎ‬

                                           ‫ﻓﺮﻣﻮل ﺟﯿﺮه :‬
                             ‫5,07 ﮐﯿﻠﻮ ﮔﺮم‬              ‫ذرت‬
                             ‫8,2 ﮐﯿﻠﻮ ﮔﺮم‬              ‫ﮔﻨﺪم‬
                             ‫4,91 ﮐﯿﻠﻮ ﮔﺮم‬              ‫ﺳﻮﯾﺎ‬
                              ‫8,4 ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم‬              ‫ﻣﺎﻫﯽ‬
                              ‫5,0 ﮐﯿﻠﻮ ﮔﺮم‬             ‫ﻣﮑﻤﻞ‬
                              ‫2,0 ﮐﯿﻠﻮ ﮔﺮم‬             ‫ﻧﻤﮏ‬
                               ‫1 ﮐﯿﻠﻮ ﮔﺮم‬             ‫‪DCP‬‬


‫ﮐﯿﻤﯿﺎ - آﻣﻮزش ﺟﯿﺮه ﻧﻮﯾﺴﯽ .......................................................................... 13‬
                             ‫8,0 ﮐﯿﻠﻮ ﮔﺮم‬         ‫ﭘﻮدر ﺻﺪف‬
                  ‫ه – اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺮﺑﻊ ﭘﯿﺮﺳﻮن ﺑﺮاي اﻫﺪاف ﻣﺨﺘﻠﻒ :‬

                                                ‫ﻣﺜﺎل :‬
‫ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ذرت ﻋﻠﻮﻓﻪ اي ﺣﺎوي 74% ﻣﺎده ﺧﺸﮏ را ﺳﯿﻠﻮ ﮐﻨﯿﻢ . در ﻧﻈﺮ‬
‫دارﯾﻢ در ﻣﻮﻗﻊ ﺳﯿﻠﻮ ﮐﺮدن ﻣﻘﺪاري آب ﺑﻪ آن اﺿﺎﻓﻪ ﮐﻨﯿﻢ . ﺗﺎ ﻣﻘﺪار ﻣﺎده ﺧﺸﮏ‬
‫آﻧﺮا ﺑﻪ 33 در ﺻﺪ ﺑﺮﺳﺎﻧﯿﻢ . ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﯿﺪ ﭼﻪ ﻣﻘﺪار آب ﺑﺮاي ﻫﺮ ﺗﻦ ﺳﯿﻠﻮ اﺳﺘﻔﺎده‬
                                                ‫ﺷﻮد .‬

                       ‫رﻃﻮﺑﺖ%‬          ‫‪%DM‬‬          ‫ﺧﻮراك‬
                         ‫35‬           ‫74‬      ‫ذرت ﻋﻠﻮﻓﻪ اي‬
                         ‫001‬            ‫0‬            ‫آب‬
                         ‫76‬            ‫33‬           ‫ﺳﯿﻠﻮ‬
‫35 ذرت ﻋﻠﻮﻓﻪ اي‬               ‫33‬      ‫07% = 001*74÷33‬
                ‫٧٦‬
      ‫001 آب‬              ‫41‬      ‫03%=001*74÷ 41‬
                       ‫74‬

                                                ‫ﻣﺜﺎل :‬
‫از ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺧﻮراك داﻣﯽ ﮐﻨﺴﺎﻧﺘﺮه اي ﺣﺎوي ‪ %17 CP‬ﺧﺮﯾﺪاري ﮐﺮده اﯾﻢ .‬
‫ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮐﻨﺴﺎﻧﺘﺮه ﻓﻮق را ﺑﺎ ﭘﻮدر ﻣﺎﻫﯽ ﺣﺎوي ‪ %64 CP‬ﻣﺨﻠﻮط ﮐﻨﯿﻢ ﺗﺎ‬
‫ﮐﯿﻤﯿﺎ - آﻣﻮزش ﺟﯿﺮه ﻧﻮﯾﺴﯽ .......................................................................... 23‬
‫در ﺻﺪ ﭘﺮو ﺗﺌﯿﻦ ﺧﺎم ﮐﻨﺴﺎﻧﺘﺮه ﺑﻪ 02% ﺑﺮﺳﺪ ، ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﯿﺪ ﭼﻪ ﻣﻘﺪار ﭘﻮدر ﻣﺎﻫﯽ‬
                                  ‫را ﺑﺎ ﮐﻨﺴﺎﻧﺘﺮه ﻣﺨﻠﻮط ﮐﻨﯿﻢ .‬


    ‫71 ﮐﻨﺴﺎﻧﺘﺮه‬             ‫44‬      ‫49% = 001*74÷44‬
                ‫02‬
  ‫46 ﭘﻮدر ﻣﺎﻫﯽ‬                ‫3‬      ‫6%=001*74÷ 3‬
                       ‫74‬


            ‫2 – ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻓﺮﻣﻮل ﮐﻨﺴﺎﻧﺘﺮه ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻌﺎدﻻت ﺟﺒﺮي :‬

                                ‫اﻟﻒ – دو ﻣﻌﺎدﻟﻪ دو ﻣﺠﻬﻮﻟﯽ :‬

‫ﻋﻼوه ﺑﺮ روش ﻣﺮﺑﻊ ﭘﯿﺮﺳﻮن ، ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ دو ﻣﻨﺒﻊ ﻏﺬاﯾﯽ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ‬
‫ﺑﺎﺷﺪ و ﻓﻘﻂ ﺑﺨﻮاﻫﯿﻢ ﯾﮏ ﻣﺎده ﻣﻐﺬي را در آن ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻧﻤﺎﯾﯿﻢ ، ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ از دو‬
                           ‫ﻣﻌﺎدﻟﻪ دو ﻣﺠﻬﻮﻟﯽ ﻧﯿﺰ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﺋﯿﻢ .‬
                                                ‫ﻣﺜﺎل :‬

‫ﯾﮏ ﻣﺮﻏﺪار ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﺎ ذرت ﺣﺎوي 5,8 در ﺻﺪ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﺧﺎم و ﮐﻨﺠﺎﻟﻪ‬
‫ﺳﻮﯾﺎ ﺣﺎوي 44 درﺻﺪ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﺧﺎم ، ﺟﯿﺮه اي ﺗﻬﯿﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﺣﺎوي 81 در ﺻﺪ‬
‫ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﺧﺎم ﺑﺎﺷﺪ . ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﯿﺪ اﯾﻦ دو را ﺑﺎ ﭼﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﻫﻢ ﻣﺨﻠﻮط ﮐﻨﺪ و‬
‫در ﺻﺪ ﻫﺮ ﯾﮏ در ﺟﯿﺮه ﭼﻘﺪر ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﻣﺨﻠﻮط ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺣﺎوي 81 در ﺻﺪ‬
                                       ‫ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﺧﺎم ﺑﺎﺷﺪ .‬‫ﮐﯿﻤﯿﺎ - آﻣﻮزش ﺟﯿﺮه ﻧﻮﯾﺴﯽ .......................................................................... 33‬
                                             ‫ﺣﻞ ﻣﺴﺌﻠﻪ :‬


                             ‫‪%CP‬‬              ‫ﺧﻮراﮐﻬﺎ‬
                             ‫5,8‬                ‫‪ x‬ذرت‬
                              ‫44‬               ‫‪ Y‬ﺳﻮﯾﺎ‬
                               ‫81‬                ‫ﻣﺨﻠﻮط‬

                   ‫ﮐﯿﻠﻮ ﮔﺮم ذرت در 001 ﮐﯿﻠﻮ ﮔﺮم ﻣﺨﻠﻮط ﻧﻬﺎﯾﯽ = ‪X‬‬
                  ‫ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم ﺳﻮﯾﺎ در 001 ﮐﯿﻠﻮ ﮔﺮم ﻣﺨﻠﻮط ﻧﻬﺎﯾﯽ = ‪Y‬‬

 ‫ﻣﻌﺎدﻟﻪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ٨١= ‪٠٫٠٨۵X+٠٫۴۴Y‬‬

 ‫٠٠١=‪X+Y‬‬           ‫ﻣﻌﺎدﻟﻪ وزن‬
    ‫81= ‪0,085 X+44.0Y‬‬

   ‫44 - = ‪-0,44X-0,44Y‬‬


‫62- = ‪-0,355X‬‬              ‫37 =553,0-/62- =‪X‬‬


‫001= ‪X+Y‬‬         ‫001=‪73+Y‬‬          ‫72=‪Y‬‬
‫ﮐﯿﻤﯿﺎ - آﻣﻮزش ﺟﯿﺮه ﻧﻮﯾﺴﯽ .......................................................................... 43‬
                                           ‫ﻓﺮﻣﻮل ﺟﯿﺮه :‬
                                      ‫37 ﮐﯿﻠﻮ ﮔﺮم‬      ‫ذرت‬
                                      ‫72 ﮐﯿﻠﻮ ﮔﺮم‬      ‫ﺳﻮﯾﺎ‬
                                                ‫ﻣﺜﺎل :‬
‫داﻣﺪاري ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺟﯿﺮه اي ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ذرت ﺣﺎوي 5,8 در ﺻﺪ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ‬
‫44 درﺻﺪ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﺧﺎم ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻧﻤﺎﯾﺪ ، ﺑﻄﻮرﯾﮑﻪ‬             ‫ﺧﺎم و ﮐﻨﺠﺎﻟﻪ ﺳﻮﯾﺎ ﺣﺎوي‬
‫ﻣﺨﻠﻮط ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺣﺎوي 41 در ﺻﺪ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﺧﺎم ﺑﺎﺷﺪ . اﯾﻦ دو را ﺑﺎ ﭼﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺎﯾﺪ‬
‫ﺑﺎ ﻫﻢ ﻣﺨﻠﻮط ﮐﻨﺪ . ﺿﻤﻨﺎً در ﻣﺨﻠﻮط ﻧﻬﺎﯾﯽ ﻣﯿﺰان ﻧﻤﮏ 2,0% ، ﻣﮑﻤﻞ 5,0% و‬
                                          ‫‪ %2DCP‬ﺑﺎﺷﺪ .‬
                                  ‫‪%CP‬‬           ‫ﺧﻮراﮐﻬﺎ‬
                                  ‫5,8‬             ‫ذرت‬
                                   ‫44‬        ‫ﮐﻨﺠﺎﻟﻪ ﺳﻮﯾﺎ‬
                                   ‫0‬              ‫ﻧﻤﮏ‬
                                   ‫0‬             ‫ﻣﮑﻤﻞ‬
                                   ‫0‬             ‫‪DCP‬‬
                                   ‫41‬            ‫ﻣﺨﻠﻮط‬

                                            ‫ﺣﻞ ﻣﺴﺌﻠﻪ :‬


 ‫ﻣﻌﺎدﻟﻪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ۴١= ‪٠٫٠٨۵X+٠٫۴۴Y‬‬

 ‫٣٫٧٩=‪X+Y‬‬           ‫ﻣﻌﺎدﻟﻪ وزن‬
‫ﮐﯿﻤﯿﺎ - آﻣﻮزش ﺟﯿﺮه ﻧﻮﯾﺴﯽ .......................................................................... 53‬
‫ﭼﻮن در ﻣﺨﻠﻮط ﻧﻬﺎﯾﯽ ﻣﻘﺪار ﻧﻤﮏ و ﻣﮑﻤﻞ و ‪ DCP‬ﻣﻌﻠﻮم ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و‬
‫ﻣﻘﺪاري از وزن ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺟﯿﺮه را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ دﻫﺪ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮع آﻧﻬﺎ ﺑﺎﯾﺪ از ﮐﻞ‬
‫وزن ﺟﯿﺮه ﮐﺴﺮ ﮔﺮدد و ﻣﻘﺪار ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ در وزن ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪه ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدد . ﺑﺮاي‬
‫ﺣﻞ ﻣﻌﺎدﻻت دو ﻣﺠﻬﻮﻟﯽ ﻣﯽ ﺗﻮان از ﻃﺮﯾﻖ ﻓﺮﻣﻮل زﯾﺮ ﻧﯿﺰ اﻗﺪام ﺑﻪ ﺣﻞ ﻣﺴﺌﻠﻪ‬
                                                ‫ﻧﻤﻮد .‬
‫‪aX +bY=m‬‬
                     ‫ﺻﻮرت ﮐﻠﯽ دو ﻣﻌﺎدﻟﻪ‬
                        ‫دو ﻣﺠﻬﻮﻟﯽ‬
‫‪cX +dY=n‬‬‫‪Y= an –cm / ad-cb‬‬                ‫ﻓﺮﻣﻮل‬‫ﻣﻘﺪارﺳﻮﯾﺎ 1,61 =)44,0()1( -)1()580,0( /)41()1(– )3,79()580,0( =‪Y‬‬
‫3,79 =‪X+Y‬‬          ‫2,18 =‪X‬‬

                                           ‫ﻓﺮﻣﻮل ﺟﯿﺮه :‬
                                  ‫2,18 ﮐﯿﻠﻮ ﮔﺮم‬         ‫ذرت‬
                                  ‫1,61 ﮐﯿﻠﻮ ﮔﺮم‬         ‫ﺳﻮﯾﺎ‬
                                    ‫2 ﮐﯿﻠﻮ ﮔﺮم‬       ‫‪DCP‬‬
                                   ‫5,0 ﮐﯿﻠﻮ ﮔﺮم‬        ‫ﻣﮑﻤﻞ‬
                                   ‫2,0 ﮐﯿﻠﻮ ﮔﺮم‬         ‫ﻧﻤﮏ‬
‫ﮐﯿﻤﯿﺎ - آﻣﻮزش ﺟﯿﺮه ﻧﻮﯾﺴﯽ .......................................................................... 63‬
                                    ‫دو ﻣﻌﺎدﻟﻪ دو ﻣﺠﻬﻮﻟﯽ :‬

‫ﯾﮏ داﻣﺪار ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺟﻮ ، ﮐﻨﺠﺎﻟﻪ ﺗﺨﻢ ﭘﻨﺒﻪ و ﺳﺒﻮس ﮔﻨﺪم‬
‫ﻣﺨﻠﻮﻃﯽ ﺗﻬﯿﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﺣﺎوي 61 در ﺻﺪ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﺑﺎﺷﺪ . ﺿﻤﻨﺎً در ﻣﺨﻠﻮط ﻧﻬﺎﯾﯽ‬
‫ﻣﯿﺰان ﺳﺒﻮس ﮔﻨﺪم 81 درﺻﺪ ﺑﺎﺷﺪ . اﯾﻦ ﺳﻪ ﺧﻮراك را ﺑﻪ ﭼﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺎ ﻫﻢ‬
                                           ‫ﻣﺨﻠﻮط ﻧﻤﺎﯾﺪ .‬


                                      ‫‪%CP‬‬        ‫ﺧﻮراﮐﻬﺎ‬
                                     ‫11‬            ‫ﺟﻮ‬
                                     ‫83‬    ‫ﮐﻨﺠﺎﻟﻪ ﺗﺨﻢ ﭘﻨﺒﻪ‬
                                      ‫31‬     ‫ﺳﺒﻮس ﮔﻨﺪم‬
                                     ‫61‬         ‫ﻣﺨﻠﻮط‬

     ‫ﭘﺮوﺗﺌﯿﻨﯽ ﮐﻪ از ﻃﺮﯾﻖ ﺳﺒﻮس ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﯽ ﺷﻮد . ‪18* %13= 2,34 Kg CP‬‬
  ‫ﮐﻤﺒﻮد ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ از ﻃﺮﯾﻖ ﺟﻮ و ﺗﺨﻢ ﭘﻨﺒﻪ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺷﻮد 66,31=43,2 –61‬

 ‫6 6,31= ‪0,11X+0,38Y‬‬         ‫ﻣﻌﺎدﻟﻪ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ‬

 ‫28=‪X+Y‬‬                 ‫ﻣﻌﺎدﻟﻪ وزن‬

‫ﻣﻘﺪار ﺗﺨﻢ ﭘﻨﺒﻪ ‪Y= (0,11)(82) –(1)(13,66)/ (0,11)(1)- (1)(0,38)=17,3 Kg‬‬

 ‫28=‪X+Y‬‬               ‫ﻣﻘﺪار ﺟﻮ 7,46 =‪X‬‬
‫ﮐﯿﻤﯿﺎ - آﻣﻮزش ﺟﯿﺮه ﻧﻮﯾﺴﯽ .......................................................................... 73‬
                                           ‫ﻓﺮﻣﻮل ﺟﯿﺮه :‬
                              ‫7,46 ﮐﯿﻠﻮ ﮔﺮم‬             ‫ﺟﻮ‬
                              ‫3,71ﮐﯿﻠﻮ ﮔﺮم‬        ‫ﮐﻨﺠﺎﻟﻪ ﺳﻮﯾﺎ‬
                               ‫81 ﮐﯿﻠﻮ ﮔﺮم‬           ‫ﺳﺒﻮس‬
                                ‫ب – ﺳﻪ ﻣﻌﺎدﻟﻪ ﺳﻪ ﻣﺠﻬﻮﻟﯽ :‬

                                                ‫ﻣﺜﺎل :‬
‫داﻣﺪاري ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺧﻮراﮐﻬﺎي ذرت ، ﮔﻨﺪم ، ﮐﻨﺠﺎﻟﻪ ﺳﻮﯾﺎ‬
‫ﻣﺨﻠﻮﻃﯽ ﺗﻬﯿﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﺣﺎوي ‪ 3000 Kcal/kg ME‬و ‪ %18CP‬ﺑﺎﺷﺪ . ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده‬
                   ‫از ﺳﻪ ﻣﻌﺎدﻟﻪ ﺳﻪ ﻣﺠﻬﻮﻟﯽ ﺟﯿﺮه را ﻣﺘﻌﺎدل ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ .‬


                        ‫‪Kcal/kg ME‬‬         ‫‪%CP‬‬       ‫ﺧﻮراﮐﻬﺎ‬
                          ‫0533‬           ‫5,8‬         ‫ذرت‬
                          ‫0092‬          ‫11‬          ‫ﮔﻨﺪم‬
                         ‫0322‬           ‫44‬     ‫ﮐﻨﺠﺎﻟﻪ ﺳﻮﯾﺎ‬

                ‫ﮐﻨﺠﺎﻟﻪ ﺳﻮﯾﺎ = ‪Z‬‬          ‫ﮔﻨﺪم = ‪Y‬‬         ‫ذرت =‪X‬‬

                                             ‫روش ﺣﻞ :‬


 ‫81= ‪0,085 X + 0,11 Y +0,44 Z‬‬               ‫ﻣﻌﺎدﻟﻪ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ‬
 ‫000003= ‪3350 X +2900 Y +2230 Z‬‬              ‫ﻣﻌﺎدﻟﻪ اﻧﺮژي‬
 ‫001 = ‪X + Y + Z‬‬                      ‫ﻣﻌﺎدﻟﻪ وزن‬
‫ﮐﯿﻤﯿﺎ - آﻣﻮزش ﺟﯿﺮه ﻧﻮﯾﺴﯽ .......................................................................... 83‬
 ‫٨١= ‪٠٫٠٨۵ X + ٠٫١١ Y +٠٫۴۴ Z‬‬
 ‫٠٠١ = ‪X + Y + Z‬‬

 ‫٨١= ‪٠٫٠٨۵X + ٠٫١١ Y +٠٫۴۴ Z‬‬
 ‫۴۴ - = ‪-٠٫۴۴X – ٠٫۴۴Y -٠٫۴۴Z‬‬
‫ﻣﻌﺎدﻟﻪ ) ١ ( ۶٢ - = ‪-٠٫٣۵۵X – ٠٫٣٣Y‬‬‫٠٠٠٠٠٣ = ‪٣٣۵٠X+٢٩٠٠Y+٢٢٣٠Z‬‬
‫٠٠١ = ‪X + Y + Z‬‬

‫000003 = ‪3350X+2900Y+2230Z‬‬

‫000322 - = ‪-2230X– 2230Y – 2230Z‬‬

‫ﻣﻌﺎدﻟﻪ ) 2 ( 00077 = ‪1120 X + 670Y‬‬


‫ﻣﻌﺎدﻟﻪ ) 1 ( 62 - = ‪-0,355X – 0,33Y‬‬

‫ﻣﻌﺎدﻟﻪ ) 2 ( 00077 = ‪1120 X + 670Y‬‬

‫ﻣﻘﺪار‪Y=(-0,355)(77000)–(1120)(-26)/(-0,355)(670)-(-1120)(0,33)=13,55kg‬‬‫‪X=m –bY /a‬‬          ‫46 .06=‪X‬‬
‫001 = ‪X + Y + Z‬‬           ‫8,52 =‪Z‬‬
‫ﮐﯿﻤﯿﺎ - آﻣﻮزش ﺟﯿﺮه ﻧﻮﯾﺴﯽ .......................................................................... 93‬
                                           ‫ﻓﺮﻣﻮل ﺟﯿﺮه :‬
                                   ‫6,06 ﮐﯿﻠﻮ ﮔﺮم‬        ‫ذرت‬
                                   ‫6,31 ﮐﯿﻠﻮ ﮔﺮم‬        ‫ﮔﻨﺪم‬
                                   ‫8,52 ﮐﯿﻠﻮ ﮔﺮم‬        ‫ﺳﻮﯾﺎ‬
                                                ‫ﻣﺜﺎل :‬

‫داﻣﺪاري ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺧﻮراﮐﻬﺎي ذرت ، ﮔﻨﺪم ، ﺳﻮﯾﺎ و ﻣﺎﻫﯽ‬
‫ﺟﯿﺮه اي ﻣﺘﻌﺎدل ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﮐﻪ در ﻣﺨﻠﻮط ﻧﻬﺎﯾﯽ ﻣﯿﺰان ‪ % 18CP‬و‪Kcal/kg‬‬
‫0003=‪ ME‬ﺑﺎﺷﺪ . ﺿﻤﻨﺎً در ﻣﺨﻠﻮط ﻧﻬﺎﯾﯽ ﻣﯿﺰان ﭘﻮدر ﻣﺎﻫﯽ 4% ، ﻧﻤﮏ 2,0 % و‬
             ‫ﻣﮑﻤﻞ 5,0 % ﺑﺎﺷﺪ . ) ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻪ ﻣﻌﺎدﻟﻪ ﺳﻪ ﻣﺠﻬﻮﻟﯽ (‬
                          ‫‪Kcal/kg ME‬‬        ‫‪%CP‬‬       ‫ﺧﻮراﮐﻬﺎ‬
                          ‫0533‬           ‫5,8‬        ‫ذرت‬
                          ‫0092‬           ‫11‬         ‫ﮔﻨﺪم‬
                          ‫0322‬           ‫44‬         ‫ﺳﻮﯾﺎ‬
                          ‫0852‬           ‫46‬         ‫ﻣﺎﻫﯽ‬

       ‫ﭘﺮوﺗﺌﯿﻨﯽ ﮐﻪ از ﻃﺮﯾﻖ ﭘﻮدر ﻣﺎﻫﯽ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ . 65,2 = 46,0 * 4‬
‫44,51=65,2-81‬
         ‫ﮐﻤﺒﻮد ﭘﺮوﺗﺌﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ از ﻃﺮﯾﻖ ذرت ، ﮔﻨﺪم و ﺳﻮﯾﺎ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺷﻮد .‬

     ‫02301 = 0852 * 4‬        ‫اﻧﺮژي ﮐﻪ از ﻃﺮﯾﻖ ﭘﻮدر ﻣﺎﻫﯽ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ .‬
     ‫086982 = 02301 - 000003‬
           ‫ﮐﻤﺒﻮد اﻧﺮژي ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ از ﻃﺮﯾﻖ ذرت ، ﮔﻨﺪم و ﺳﻮﯾﺎ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺷﻮد .‬


‫ﮐﯿﻤﯿﺎ - آﻣﻮزش ﺟﯿﺮه ﻧﻮﯾﺴﯽ .......................................................................... 04‬
‫44,51= ‪0,085 X + 0,11 Y +0,44 Z‬‬             ‫ﻣﻌﺎدﻟﻪ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ‬
‫086982= ‪3350 X +2900 Y +2230 Z‬‬              ‫ﻣﻌﺎدﻟﻪ اﻧﺮژي‬
‫3,59 = ‪X + Y + Z‬‬                     ‫ﻣﻌﺎدﻟﻪ وزن‬

‫086982 = ‪3350X+2900Y+2230Z‬‬
‫3,59 = ‪X + Y + Z‬‬
‫ﻣﻌﺎدﻟﻪ )1 ( 16177 = ‪1120 X + 670Y‬‬
 ‫44,51 = ‪0,085 X + 0,11 Y +0,44 Z‬‬
 ‫3,59 = ‪X + Y + Z‬‬

‫ﻣﻌﺎدﻟﻪ ) 2 ( 94,62 - = ‪-0,355X – 0,33Y‬‬
   ‫ﻣﻌﺎدﻟﻪ ) 2 ( 94,62 - = ‪-0,355X – 0,33Y‬‬

    ‫ﻣﻌﺎدﻟﻪ ) 1 ( 16177 = ‪1120 X + 670Y‬‬


‫ﻣﻘﺪار‪Y=(-0,355)(77161)–(1120)(-26,49)/(-0,355)(670)-(0,33)(1120)=17,47Kg‬‬


‫‪X=m –bY /a‬‬          ‫83,85=‪X‬‬
            ‫3,59 = ‪X + Y + Z‬‬           ‫54,91=‪Z‬‬‫ﮐﯿﻤﯿﺎ - آﻣﻮزش ﺟﯿﺮه ﻧﻮﯾﺴﯽ .......................................................................... 14‬
                                           ‫ﻓﺮﻣﻮل ﺟﯿﺮه :‬
                                  ‫83,85 ﮐﯿﻠﻮ ﮔﺮم‬        ‫ذرت‬
                                  ‫74,71 ﮐﯿﻠﻮ ﮔﺮم‬        ‫ﮔﻨﺪم‬
                                 ‫54,91 ﮐﯿﻠﻮ ﮔﺮم‬         ‫ﺳﻮﯾﺎ‬
                                    ‫4 ﮐﯿﻠﻮ ﮔﺮم‬        ‫ﻣﺎﻫﯽ‬
                                    ‫2,0 ﮐﯿﻠﻮ ﮔﺮم‬        ‫ﻧﻤﮏ‬
                                    ‫5,0 ﮐﯿﻠﻮ ﮔﺮم‬       ‫ﻣﮑﻤﻞ‬

                                      ‫3 – روش ﻣﺎﺗﺮﯾﮑﺲ :‬

‫ﻣﺎﺗﺮﯾﮑﺲ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ردﯾﻔﻬﺎي رﯾﺎﺿﯽ ﮐﻪ ﺣﻞ ﻣﺠﻬﻮﻻت را از ﻃﺮﯾﻖ‬
  ‫اﺳﺘﻔﺎده از ﯾﮏ ﺳﺮي ﻣﻌﺎدﻻت ﻣﻤﮑﻦ ﻣﯽ ﺳﺎزد . ﺑﻪ دو ﻣﻌﺎدﻟﻪ زﯾﺮ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﯿﺪ .‬


‫1‪A1X+B1Y=C‬‬
‫2‪A2X+B2Y= C‬‬

‫‪ X‬ﯾﮏ ﻧﻮع ﻏﺬا و ‪ Y‬ﯾﮏ ﻧﻮع ﻏﺬاي دﯾﮕﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ . ﺑﺮاي ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن ﻣﻘﺪار ‪X‬‬
‫و ‪ Y‬ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺿﺮاﺋﺐ آﻧﻬﺎ ﯾﮏ ﻣﺎﺗﺮﯾﮑﺲ 2*2 ﺗﺸﮑﯿﻞ دﻫﯿﻢ . 1‪C‬‬
‫و 2‪ C‬ﻧﻤﺎﯾﺎﻧﮕﺮ دو ﻣﺎده ﻣﻐﺬي ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﻣﻘﺪار آﻧﻬﺎ را در ﺟﯿﺮه‬
                      ‫ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻧﻤﺎﯾﯿﻢ . ) ﺑﺮاي ﻣﺜﺎل اﻧﺮژي و ﭘﺮو ﺗﺌﯿﻦ (‬


                       ‫1‪A‬‬   ‫1‪B‬‬

                       ‫2‪A‬‬   ‫2‪B‬‬
‫ﮐﯿﻤﯿﺎ - آﻣﻮزش ﺟﯿﺮه ﻧﻮﯾﺴﯽ .......................................................................... 24‬
‫ﻣﺎﺗﺮﯾﮑﺲ 2*2 ﺷﺎﻣﻞ دو ردﯾﻒ و دو ﺳﺘﻮن اﺳﺖ . ﺑﺮاي ﺣﻞ ‪ X‬و ‪ Y‬ﺑﺎﯾﺪ‬
     ‫دﺗﺮﻣﯿﻨﺎن ﻣﺎﺗﺮﯾﮑﺲ را ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﻢ . دﺗﺮﻣﯿﻨﺎن ﺑﻪ ﻃﺮﯾﻖ زﯾﺮ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽ ﺷﻮد :‬
                ‫1‪A‬‬    ‫1‪B‬‬
                        ‫1‪= A1B2-A2B‬‬
                ‫2‪A‬‬    ‫2‪B‬‬


‫از ﻃﺮﯾﻖ ﯾﮏ ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﺸﺘﻖ ﮔﯿﺮي از دو ﻣﻌﺎدﻟﻪ اﺻﻠﯽ ، ﻣﺠﻬﻮﻻت ﻣﺎ‬
                                 ‫ﺑﺼﻮرت زﯾﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺣﻞ اﺳﺖ :‬        ‫1‪C‬‬    ‫1‪B‬‬

        ‫2‪C‬‬    ‫2‪B‬‬
   ‫=‪X‬‬                        ‫)1‪(C1B2-C2B1)/(A1B2-A2B‬‬
        ‫1‪A‬‬   ‫1‪B‬‬

        ‫2‪A‬‬   ‫2‪B‬‬


        ‫1‪A‬‬    ‫1‪C‬‬

        ‫2‪A‬‬    ‫2‪C‬‬
   ‫=‪Y‬‬                        ‫)1‪(A1C2-A2C1)/(A1B2-A2B‬‬
        ‫1‪A‬‬   ‫1‪B‬‬

        ‫2‪A‬‬   ‫2‪B‬‬                                                ‫ﻣﺜﺎل :‬
‫ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺧﻮراﮐﻬﺎي ﯾﻮﻧﺠﻪ و ﺳﻮﯾﺎ ﺟﯿﺮه اي ﻣﺘﻌﺎدل ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ ، ﺑﻄﻮرﯾﮑﻪ‬
       ‫ﺣﺎوي ﻣﻘﺪار ﻣﺎده ﺧﺸﮏ 7,3 ﮐﯿﻠﻮ ﮔﺮم و 6,2 ﮐﯿﻠﻮ ﮔﺮم ‪ TDN‬ﺑﺎﺷﺪ .‬‫ﮐﯿﻤﯿﺎ - آﻣﻮزش ﺟﯿﺮه ﻧﻮﯾﺴﯽ .......................................................................... 34‬
                             ‫ﻣﺎده ﺧﺸﮏ %‬       ‫‪%TDN‬‬       ‫ﺧﻮراﮐﻬﺎ‬
                              ‫39‬           ‫45‬        ‫ﯾﻮﻧﺠﻪ‬
                              ‫98‬            ‫08‬        ‫ﺳﻮﯾﺎ‬
                               ‫7,3‬         ‫6,2‬       ‫ﻣﺨﻠﻮط‬


                            ‫ﻣﻘﺪار ﯾﻮﻧﺠﻪ اي ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻐﺬﯾﻪ ﺷﻮد . =‪X‬‬
                            ‫=‪Y‬‬     ‫ﻣﻘﺪار ﺳﻮﯾﺎ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻐﺬﯾﻪ ﺷﻮد .‬


      ‫) ﻣﻌﺎدﻟﻪ ‪0,54 X + 0,80Y =2,6 ( TDN‬‬
      ‫) ﻣﻌﺎدﻟﻪ ﻣﺎده ﺧﺸﮏ ( 7,3 = ‪0,93X +0,89 Y‬‬


           ‫0.45‬    ‫08,0‬             ‫6,2‬
                        ‫1‪C‬‬
‫1‪A‬‬  ‫1‪B‬‬
        ‫=‬                     ‫=‬
‫2‪A‬‬  ‫2‪B‬‬       ‫39,0‬    ‫98,0‬     ‫2‪C‬‬       ‫7,3‬                                        ‫ﻣﻘﺪار ﺳﻮﯾﺎ 06,1= ‪Y‬‬
                                         ‫ﻣﻘﺪارﯾﻮﻧﺠﻪ 64,2=‪X‬‬
   ‫ﮐﯿﻤﯿﺎ - آﻣﻮزش ﺟﯿﺮه ﻧﻮﯾﺴﯽ .......................................................................... 44‬
         ‫4 – ﻣﺨﻠﻮط ﮐﺮدن ﭼﻨﺪ ﻏﺬا ﺑﻪ روش ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ در آزﻣﻮن و ﺧﻄﺎ :‬


                                                ‫ﻣﺜﺎل :‬
‫ﻣﺨﻠﻮﻃﯽ دارﯾﻢ ﺑﺎ ﺗﺮﮐﯿﺐ ذرت 28% ، ﮔﻨﺪم 01% ، ﭘﻮدر ﻣﺎﻫﯽ 5% ، ‪، %2 DCP‬‬
‫ﻣﮑﻤﻞ 6,0% ، ﻧﻤﮏ 2,0% و آﻧﺰﯾﻤﯿﺖ 2,0% . ﻣﯿﺰان ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ اﯾﻦ ﻣﺨﻠﻮط را ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ‬
‫ﮐﺮده و ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﯿﺪ ﺑﺮاي رﺳﺎﻧﺪن ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ اﯾﻦ ﻣﺨﻠﻮط ﺑﻪ 02% ﭼﻪ ﻣﻘﺪار ﮐﻨﺠﺎﻟﻪ‬
                                ‫ﺳﻮﯾﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ذرت ﺷﻮد .‬
   ‫ﻣﻘﺪار )‪(CP‬‬          ‫‪%CP‬‬          ‫ﻣﻘﺪار )‪( Kg‬‬         ‫ﺧﻮراﮐﻬﺎ‬
     ‫79,6‬            ‫5,8‬            ‫28‬            ‫ذرت‬
      ‫1,1‬            ‫11‬             ‫01‬            ‫ﮔﻨﺪم‬
      ‫2,3‬            ‫46‬             ‫5‬           ‫ﻣﺎﻫﯽ‬
      ‫0‬            ‫44‬             ‫0‬           ‫ﺳﻮﯾﺎ‬
      ‫0‬             ‫0‬             ‫2‬           ‫‪DCP‬‬
      ‫0‬             ‫0‬            ‫2,0‬            ‫ﻧﻤﮏ‬
      ‫0‬             ‫0‬            ‫6,0‬           ‫ﻣﮑﻤﻞ‬
      ‫0‬             ‫0‬            ‫2,0‬          ‫آﻧﺰﯾﻤﯿﺖ‬
     ‫72,11‬                         ‫001‬           ‫ﻣﺠﻤﻮع‬

  ‫553,0= 580,0- 44,0‬        ‫اﺧﺘﻼف ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﺳﻮﯾﺎ ﺑﺎ ذرت‬
   ‫73,8 = 72,11 - 02‬       ‫ﮐﻤﺒﻮد ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ‬
‫ﮐﯿﻤﯿﺎ - آﻣﻮزش ﺟﯿﺮه ﻧﻮﯾﺴﯽ .......................................................................... 54‬
  ‫‪1 Kg‬ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ ﺳﻮﯾﺎ ﺑﺎ ذرت‬             ‫اﻓﺰاﯾﺶ ‪0,355 CP‬‬            ‫6,42=‪X‬‬
                   ‫‪X‬‬        ‫اﻓﺰاﯾﺶ ‪8,37 CP‬‬
                           ‫6,42ﺳﻮﯾﺎ ﺑﺎ ذرت ﺑﺎﯾﺪ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺷﻮد .‬


                                   ‫5- روش ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮي :‬

‫اﻏﻠﺐ داﻣﭙﺮورﯾﻬﺎ و ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﺧﻮراك دام و ﻃﯿﻮر در ﮐﺸﻮرﻫﺎي‬
‫ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ﺑﺮاي ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺟﯿﺮه ﻫﺎي ﻣﺘﻌﺎدل و ﺑﺎ ﺣﺪاﻗﻞ ﻗﯿﻤﺖ ، از ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ اﺳﺘﻔﺎده‬
‫ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ . در اﯾﺮان ، ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ داﺷﺘﻦ داﻣﭙﺮورﯾﻬﺎ و ﻣﺮﻏﺪارﯾﻬﺎي ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺰرگ ،‬
   ‫از ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ در ﺗﻬﯿﻪ ﺟﯿﺮه ﻫﺎي ﻣﺘﻌﺎدل ﺑﺼﻮرت ﻣﺤﺪود اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد .‬
‫ﻣﺰﯾﺖ اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎري از اﺷﺘﺒﺎﻫﺎت ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺗﯽ‬
‫ﺑﺸﺮ را ﺣﺬف ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﺑﻪ ﮐﺎر ﺳﺮﻋﺖ ﻣﯽ ﺑﺨﺸﺪ . ﺷﺨﺼﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﮐﺎر‬
‫ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و اﻃﻼﻋﺎت اوﻟﯿﻪ را داده و ﻧﺘﺎﯾﺞ را ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ . در ﻋﻤﻠﮑﺮد ﮐﺎر ﺑﺎ‬
          ‫ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﻣﻮﺛﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ . ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ از ﻣﻮارد ذﯾﻞ ﻫﯿﭻ ﻧﻤﯽ داﻧﺪ :‬


                                      ‫1- ﺧﻮﺷﺨﻮراﮐﯽ ﻏﺬا ﻫﺎ‬
                                        ‫2- ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي از ﻧﻔﺦ‬
                                     ‫3- ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﺧﻮراﮐﻬﺎ‬
                                        ‫4- اﻫﺪاف ﺗﻐﺬﯾﻪ‬
                                            ‫5- ﺑﻬﺪاﺷﺖ‬
                                   ‫6- ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ ﺗﻐﺬﯾﻪ‬
‫ﮐﯿﻤﯿﺎ - آﻣﻮزش ﺟﯿﺮه ﻧﻮﯾﺴﯽ .......................................................................... 64‬
‫ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ اﻟﺰاﻣﺎً ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺟﯿﺮه ﻫﺎي ﺑﺎ ﺣﺪاﻗﻞ ﻗﯿﻤﺖ ﺑﺪﺳﺖ‬
‫ﻧﻤﯽ آﯾﺪ . زﯾﺮا ﺑﺎ اﯾﻦ ﻧﻮع ﺟﯿﺮه ﻫﺎ اﻟﺰاﻣﺎً ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺳﻮد ﻋﺎﯾﺪ داﻣﭙﺮور ﻧﻤﯽ ﺷﻮد و‬
‫در ﺑﻌﻀﯽ ﺷﺮاﯾﻂ ﺳﻮد ﺧﺎﻟﺺ اﻫﻤﯿﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮي از ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺮ ﺗﻦ ﺟﯿﺮه دارد . ﺑﺮاي‬
‫ﻣﺜﺎل ، ﺑﺎ ﻣﺼﺮف ﺟﯿﺮه ﻫﺎي ﻣﺘﻌﺎدل ﺑﺎ ﺣﺪاﻗﻞ ﻗﯿﻤﺖ ، ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ اﻓﺰاﯾﺶ وزن‬
                      ‫روزاﻧﻪ ﯾﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻻﺷﻪ ﻣﻄﻠﻮب ﺑﻪ دﺳﺖ ﻧﯿﺎﯾﺪ .‬

‫ﺑﺮاي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﯾﮏ ﺟﯿﺮه ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮي ﮐﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺮم اﻓﺰار ‪UFFDA‬‬
                               ‫ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ اراﺋﻪ ﻣﯽ ﮔﺮدد .‬
‫ﮐﯿﻤﯿﺎ - آﻣﻮزش ﺟﯿﺮه ﻧﻮﯾﺴﯽ .......................................................................... 74‬
Thursday, 8/22/2002 6:45 pm
FEED NAME:POULTRYY.DAT
FILE NAME:POULTRY.DAT

Minimum toman =18715.3611

 INGREDIENT LIMITS AND COSTS
 INGREDIENTS USAGE MINIMUM MAXIMUM EQUAL toman SHADOW PRICE

corn           57.7835                                111.0000
soybean meal       31.5539                  32.0000           190.0000
fat           4.0000                   4.0000           300.0000
fish meal        3.4341                                 1000.0000
DCP           1.5840                                 170.0000
oyster shell       0.8430                                20.0000
Vit.&Min.Premix     0.5000                    0.5000          800.0000
Methionine        0.2029                                3500.0000
Lysine          0.0985                                2800.0000
Enzyme                                              10000.0000               1524.5070
salt           0.2                                  20.0000                 1524.5070
wheat                                             150.0000                51.6369    48 ........................................................................................................................ ‫ﮐﯿﻤﯿﺎ - آﻣﻮزش ﺟﯿﺮه ﻧﻮﯾﺴﯽ‬
NUTRIENT LIMITS
 NUTRIENTS LEVEL         UNITS       MINIMUM        MAXIMUM        EQUAL      SHADOW PRICE

toman    18715.3611  t/Kg
Weight    100.0000 1 Vahed                                   100.0000       1524.5070
ME      300.0000 MCal/Kg            300.0000                              449.8274
Ca       0.9000  Kg/Kg             0.9000                              4064.4921
P        0.50000 Kg/Kg             0.5000                               4446.2152
Na       0.0659  Kg/Kg
Cl       0.0479   Kg/Kg
Met      0.3666   Kg/Kg
Met+Cys    0.9000   Kg/Kg             0.9000                               5127.0479
Lys      1.2500  Kg/Kg             1.2500                               5544.2397
Thr      0.8071  Kg/Kg
Try      0.2886  Kg/Kg
Linoleic Acid 1.4043   Kg/Kg
Fat      2.0421  Kg/Kg
Cf       3.5144  Kg/Kg
protein    21.0000  Kg/Kg                                   21.0000         1074.6222


 NUTRIENT RATIOS
 NUTRIENT(M) NUTRIENT(I)            LEVEL      FIXED AT       AT LEAST       NO MORE THAN

ca            P           1.8000
ME           Protein         14.2857


     49 ........................................................................................................................ ‫ﮐﯿﻤﯿﺎ - آﻣﻮزش ﺟﯿﺮه ﻧﻮﯾﺴﯽ‬
                                ‫آﻧﺎﻟﯿﺰ ﻗﯿﻤﺖ ﻣﻮاد ﺧﻮراﮐﯽ :‬

‫ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ در ﺣﺪود 06 ﺗﺎ 07 درﺻﺪ از ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎ را در واﺣﺪﻫﺎي‬
‫داﻣﭙﺮوري ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺗﻐﺬﯾﻪ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ دﻫﺪ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ و‬
‫ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻣﻮاد ﺧﻮراﮐﯽ از آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻧﺤﻮ اﺣﺴﻦ در ﺟﯿﺮه ﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد ﺗﺎ ﻫﻢ‬
                ‫ﺟﯿﺮه اي از ﻧﻈﺮ ﻗﯿﻤﺖ و ﻫﻢ از ﻧﻈﺮ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻧﻤﻮد .‬
‫ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ را از ﻧﻈﺮ ﻣﻮاد ﺗﺸﮑﯿﻞ دﻫﻨﺪه و ﻗﯿﻤﺖ‬
‫آﻧﻬﺎ ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﻤﻮده و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اوﻟﻮﯾﺖ و ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻣﻮاد ﺧﻮراﮐﯽ در ﺟﯿﺮه‬
                                         ‫اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد .‬

                                              ‫ﻣﺜﺎل :‬
‫در ﺑﯿﻦ ﺧﻮراﮐﻬﺎي ذرت ، ﮔﻨﺪم ، ﺳﻮﯾﺎ ، ﺳﺒﻮس ﮔﻨﺪم و ﮐﻨﺠﺎﻟﻪ ﺗﺨﻢ ﭘﻨﺒﻪ و‬
‫ﭘﻮدر ﻣﺎﻫﯽ آﻧﺎﻟﯿﺰ ﻗﯿﻤﺖ ﮐﺮده ، ارزاﻧﺘﺮﯾﻦ ﻣﻨﺒﻊ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻨﻪ ، ارزاﻧﺘﺮﯾﻦ ﻣﻨﺒﻊ اﻧﺮژي‬
             ‫زا و ارزاﻧﺘﺮﯾﻦ ﻏﺬا از ﻧﻈﺮ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ و اﻧﺮژي را ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﯿﺪ .‬  ‫ارزش‬      ‫ارزش‬
                 ‫‪ME‬‬
 ‫ﺗﻮﻣﺎﻧﯽ 1‬    ‫ﺗﻮﻣﺎﻧﯽ 1‬           ‫ﻗﯿﻤﺖ )ﺗﻮﻣﺎن ( ‪%CP‬‬        ‫ﻣﻮاد ﺧﻮراﮐﯽ‬
                ‫‪Mcal/kg‬‬
 ‫‪Mcal ME‬‬     ‫‪KgCP‬‬
  ‫8,83‬      ‫9251‬      ‫53,3‬     ‫5,8‬      ‫031‬         ‫ذرت‬
  ‫2,53‬      ‫0001‬      ‫21,3‬     ‫11‬      ‫011‬         ‫ﮔﻨﺪم‬
  ‫1,43‬      ‫818‬      ‫46,2‬     ‫11‬       ‫09‬          ‫ﺟﻮ‬
  ‫5,16‬       ‫516‬      ‫3,1‬     ‫31‬       ‫08‬       ‫ﺳﺒﻮس ﮔﻨﺪم‬
  ‫1,14‬       ‫0‬       ‫8,6‬      ‫0‬      ‫082‬         ‫ﭼﺮﺑﯽ‬
 ‫6,701‬       ‫545‬      ‫32,2‬     ‫44‬      ‫042‬         ‫ﺳﻮﯾﺎ‬
  ‫3,06‬       ‫863‬      ‫23,2‬     ‫83‬      ‫041‬      ‫ﮐﻨﺠﺎﻟﻪ ﺗﺨﻢ ﭘﻨﺒﻪ‬
  ‫681‬       ‫057‬      ‫85,2‬     ‫46‬      ‫084‬         ‫ﻣﺎﻫﯽ‬

 ‫ﮐﯿﻤﯿﺎ - آﻣﻮزش ﺟﯿﺮه ﻧﻮﯾﺴﯽ .... ............................................................. 05‬
   ‫09=‪0,11X+2,64 Y‬‬                  ‫ﺿﺮﯾﺐ اﻗﺘﺼﺎدي از ﻧﻈﺮ ‪X = CP‬‬

   ‫041=‪0,38X+2,32Y‬‬                  ‫ﺿﺮﯾﺐ اﻗﺘﺼﺎدي از ﻧﻈﺮ ‪Y= ME‬‬
  ‫79,412=‪X‬‬
  ‫31,52=‪Y‬‬

‫ارزاﻧﺘﺮﯾﻦ ﺧﻮراك ﭘﺮوﺗﺌﯿﻨﯽ ﮐﻨﺠﺎﻟﻪ ﺗﺨﻢ ﭘﻨﺒﻪ و ارزاﻧﺘﺮﯾﻦ ﺧﻮراك اﻧﺮژي زا ﺟﻮ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽ ﮔﺮدد‬
   ‫ارزش ﻧﺴﺒﯽ‬    ‫ارزش اﻗﺘﺼﺎدي‬       ‫ارزش‬       ‫ارزش‬
                                          ‫ﻣﻮاد ﺧﻮراﮐﯽ‬
     ‫ﻫﺮ ﻏﺬا‬       ‫ﻫﺮ ﻏﺬا‬      ‫اﻗﺘﺼﺎدي‪ME‬‬     ‫اﻗﺘﺼﺎدي‪CP‬‬
     ‫72,1‬       ‫20,201‬        ‫57,38‬       ‫72,81‬         ‫ذرت‬
     ‫80,1‬       ‫56,101‬         ‫87‬       ‫56,32‬         ‫ﮔﻨﺪم‬
     ‫00,1‬       ‫56,98‬         ‫66‬       ‫56,32‬         ‫ﺟﻮ‬
     ‫23,1‬       ‫54,06‬        ‫5,23‬       ‫59,72‬      ‫ﺳﺒﻮس ﮔﻨﺪم‬
     ‫46,1‬        ‫071‬         ‫071‬         ‫0‬         ‫ﭼﺮﺑﯽ‬
     ‫95,1‬       ‫53,051‬        ‫57,55‬       ‫6,49‬        ‫ﺳﻮﯾﺎ‬
     ‫00,1‬       ‫7,931‬         ‫85‬        ‫7,18‬     ‫ﮐﻨﺠﺎﻟﻪ ﺗﺨﻢ ﭘﻨﺒﻪ‬
     ‫73,2‬       ‫1,202‬        ‫5,46‬       ‫6,731‬        ‫ﻣﺎﻫﯽ‬
    ‫ﮐﯿﻤﯿﺎ - آﻣﻮزش ﺟﯿﺮه ﻧﻮﯾﺴﯽ .... ............................................................. 15‬
      ‫ارزش اﻗﺘﺼﺎدي ﻫﺮ ﻏﺬا = ارزش اﻗﺘﺼﺎدي ‪ +ME‬ارزش اﻗﺘﺼﺎدي ‪CP‬‬
                     ‫ارزش ﻧﺴﺒﯽ = ارزش اﻗﺘﺼﺎدي / ﻗﯿﻤﺖ واﻗﻌﯽ‬


                   ‫ارزش اﻗﺘﺼﺎدي ‪ = CP‬ارزش ﺗﻮﻣﺎﻧﯽ ‪X * CP‬‬

                   ‫ارزش اﻗﺘﺼﺎدي ‪ = ME‬ارزش ﺗﻮﻣﺎﻧﯽ ‪Y * ME‬‬
                             ‫ﺟﯿﺮه ﻧﻮﯾﺴﯽ ﺑﺮاي ﮔﺎو ﺷﯿﺮي :‬

              ‫ﺟﯿﺮه ﻧﻮﯾﺴﯽ ﺑﺮاي ﮔﺎو ﺷﯿﺮي ﺑﺮ ﺳﻪ اﺻﻞ اﺳﺘﻮار اﺳﺖ :‬
               ‫1 - ﺑﺮآورد اﺣﺘﯿﺎﺟﺎت ﮔﺎو ﺑﻪ ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي ﺑﺮ ﺣﺴﺐ :‬

          ‫اﻟﻒ – اﺣﺘﯿﺎج ﻧﮕﻬﺪاري ﮐﻪ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ وزن زﻧﺪه دام ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .‬
   ‫ب- اﺣﺘﯿﺎج ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻪ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﻘﺪار ﺷﯿﺮي اﺳﺖ ﮐﻪ دام روزاﻧﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ‬
                                          ‫ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .‬
                      ‫ج – اﺣﺘﯿﺎج رﺷﺪ ﺑﺮاي ﺗﻠﯿﺴﻪ ﻫﺎي ﺟﻮان .‬

                     ‫2 – ﺗﻌﯿﯿﻦ ارزش ﻏﺬاﯾﯽ ﻋﻠﻮﻓﻪ ﻣﺼﺮﻓﯽ .‬

 ‫3 ـ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻓﺮﻣﻮل ﮐﻨﺴﺎﻧﺘﺮه ﺑﺮاي ﺗﮑﻤﯿﻞ ﺟﯿﺮه دام ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﺗﻮﻟﯿﺪ آن .‬

‫ﺟﯿﺮه ﻧﻮﯾﺴﯽ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﯾﮑﺴﺮي ﺟﺪاول ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺟﺪاول اﺑﺰار‬
‫ﺟﯿﺮه ﻧﻮﯾﺴﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ . ﺟﺪاول اﺣﺘﯿﺎﺟﺎت ﻏﺬاﯾﯽ دام ﮐﻪ ﺑﺮاي وﻇﺎﯾﻒ ﺧﺎص‬
 ‫ﮐﯿﻤﯿﺎ - آﻣﻮزش ﺟﯿﺮه ﻧﻮﯾﺴﯽ .... ............................................................. 25‬
‫ﻣﺜﻞ ﻧﮕﻬﺪاري ، رﺷﺪ ، ﭘﺮوار ، ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﯿﺮ ، ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ ، آﺑﺴﺘﻨﯽ و ﻏﯿﺮه ﺑﺮ‬
                       ‫ﺣﺴﺐ ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه اﺳﺖ .‬
‫ﺟﺪاول آﻧﺎﻟﯿﺰ ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ ﮐﻪ در آن ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ اﻧﻮاع ﺧﻮراﮐﻬﺎ ﺑﺮ‬
                       ‫ﺣﺴﺐ ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه اﺳﺖ .‬

                                          ‫ﻣﺴﺌﻠﻪ :‬
 ‫ﺑﺮاي ﮔﺎو ﺷﯿﺮي ﺑﻪ وزن 056 ﮐﯿﻠﻮ ﮔﺮم و ﺑﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪ روزاﻧﻪ 03 ﮐﯿﻠﻮ ﮔﺮم ﺷﯿﺮ‬
  ‫4% ﭼﺮﺑﯽ ، ﺟﯿﺮه اي ﻣﺘﻌﺎدل ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ . ﺧﻮراﮐﻬﺎي ﻣﻮﺟﻮد ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از :‬
               ‫اﻟﻒ ــ ﻋﻠﻮﻓﻪ ﺧﺸﮏ ﯾﻮﻧﺠﻪ و ﮐﺎه ﺑﻌﻨﻮان ﻋﻠﻮﻓﻪ ﭘﺎﯾﻪ .‬
‫ب ــ ﺟﻮ ، ﺳﺒﻮس ﮔﻨﺪم ، ﺗﻔﺎﻟﻪ ﺧﺸﮏ ﭼﻐﻨﺪر و ﮐﻨﺠﺎﻟﻪ ﺗﺨﻢ ﭘﻨﺒﻪ ﺑﻌﻨﻮان‬
                                         ‫ﮐﻨﺴﺎﻧﺘﺮه .‬

                                          ‫راه ﺣﻞ :‬
‫اوﻟﯿﻦ ﻗﺪم در راه ﺣﻞ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺟﯿﺮه ﺗﻌﯿﯿﻦ اﺣﺘﯿﺎﺟﺎت دام ﺑﻪ ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي‬
‫ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ . ﺑﺮاي اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر از ﺟﺪاول اﺣﺘﯿﺎﺟﺎت ﻏﺬاﯾﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد .‬
‫ﺑﺮاي ﺗﻌﯿﯿﻦ اﺣﺘﯿﺎﺟﺎت ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﯿﺮ ﭼﻮن در ﺟﺪاول اﺣﺘﯿﺎﺟﺎت ‪، NRC‬‬
‫اﺣﺘﯿﺎﺟﺎت ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﯿﺪ ﯾﮏ ﮐﯿﻠﻮ ﮔﺮم ﺷﯿﺮ آورده ﺷﺪه اﺳﺖ . ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ در‬
          ‫اﺣﺘﯿﺎﺟﺎت اراﺋﻪ ﺷﺪه در ﺟﺪول در ﮐﻞ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺿﺮب ﻣﯽ ﮔﺮدد .‬   ‫)‪CP(Kg‬‬          ‫)‪NEL (Mcal‬‬
                              ‫اﺣﺘﯿﺎﺟﺎت ﻧﮕﻬﺪاري ﮔﺎو‬
    ‫824,0‬             ‫3,01‬        ‫ﺷﯿﺮده ﺑﻪ وزن 056 ﮐﯿﻠﻮ‬
                                   ‫ﮔﺮم‬
                             ‫اﺣﺘﯿﺎج ﺗﻮﻟﯿﺪ 03 ﮐﯿﻠﻮ ﮔﺮم‬
  ‫7,2=0.90*03‬         ‫3,22=47,0*03‬
                                ‫ﺷﯿﺮ 4% ﭼﺮﺑﯽ‬
 ‫ﮐﯿﻤﯿﺎ - آﻣﻮزش ﺟﯿﺮه ﻧﻮﯾﺴﯽ .... ............................................................. 35‬
‫در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﻘﺪار ﻣﺎده ﺧﺸﮏ ﻣﺼﺮﻓﯽ دام ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ . ﺑﺮاي اﯾﻦ‬
‫ﻣﻨﻈﻮر ﻓﺮﻣﻮﻟﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ ﮐﺪام از آﻧﻬﺎ داراي ﻇﺮاﻓﺖ‬
‫ﺧﺎص در ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﻘﺪار ﻣﺎده ﺧﺸﮏ ﻣﺼﺮﻓﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ . وﻟﯽ اﺳﺎس ﻫﻤﻪ ﻓﺮﻣﻮﻟﻬﺎي‬
‫اراﺋﻪ ﺷﺪه ﺑﺮ اﺳﺎس وزن زﻧﺪه و ﻣﻘﺪار ﺗﻮﻟﯿﺪ دام ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ . و در ﺑﻌﻀﯽ از‬
‫ﻓﺮﻣﻮﻟﻬﺎ ﻃﻮل ﻣﺪت آﺑﺴﺘﻨﯽ ، ﻃﻮل ﻣﺪت ﺷﯿﺮواري ، ﻣﻘﺪار ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﺷﯿﺮ ، ﻣﻘﺪار‬
‫ﻗﻨﺪ ﺷﯿﺮ و .... ﻟﺤﺎظ ﺷﺪه اﺳﺖ . در اﯾﻨﺠﺎ از ﺳﺎده ﺗﺮﯾﻦ ﻓﺮﻣﻮل در ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﻘﺪار‬
‫ﻣﺎده ﺧﺸﮏ ﻣﺼﺮﻓﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ و دﯾﮕﺮ ﻓﺮﻣﻮﻟﻬﺎ ﻧﯿﺰ ﺟﻬﺖ آﺷﻨﺎﯾﯽ اراﺋﻪ‬
                                           ‫ﻣﯽ ﮔﺮدد .‬

      ‫ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﻘﺪار ﻣﺎده ﺧﺸﮏ ﻣﺼﺮﻓﯽ ﺑﺮ اﺳﺎس وزن زﻧﺪه و ﻣﻘﺪار ﺷﯿﺮ :‬
‫‪DMI = 0,019W + 0,305FCM‬‬
‫‪DMI = DRY MATTER INTAKE‬‬
‫‪FCM = FAT CORRECTED MILK‬‬
‫) ‪FCM = 0,4M + 15 ( M * % F‬‬
‫ﻣﻘﺪار ﺷﯿﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪي =‪M‬‬
‫در ﺻﺪ ﭼﺮﺑﯽ = ‪% F‬‬

‫از ﻓﺮﻣﻮﻟﻬﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد ذﯾﻞ ﻧﯿﺰ در ﺗﺨﻤﯿﻦ ﻣﯿﺰان ﻣﺎده ﺧﺸﮏ ﻣﺼﺮﻓﯽ ﻧﯿﺰ‬
                                   ‫ﻣﯽ ﺗﻮان اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد .‬
                       ‫اﻟﻒ – ﺑﺮاي ﮔﺎو ﻫﺎي ﺷﮑﻢ دوم و ﺑﻪ ﺑﺎﻻ :‬

‫* 210,0 + ‪DMI = 0,959 + 1,051 * WK – 0,042 * WK +0,005 * WK‬‬
‫* 149,0 + درﺻﺪ ﭼﺮﺑﯽ ﺷﯿﺮ * 669,1 – ) روز / ‪BW(Kg) + 0,354 * % 4 ( Kg‬‬
‫در ﺻﺪ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﺷﯿﺮ‬
 ‫ﮐﯿﻤﯿﺎ - آﻣﻮزش ﺟﯿﺮه ﻧﻮﯾﺴﯽ .... ............................................................. 45‬
                              ‫ب - ﺑﺮاي ﮔﺎو ﻫﺎي ﺷﮑﻢ اول :‬

‫* 610,0 + ‪DMI = -2,12 + 0,882 * WK – 0,31 * WK + 0,003 * WK‬‬
‫در * 257,0 + درﺻﺪ ﭼﺮﺑﯽ ﺷﯿﺮ * 15,1 – ) روز / ‪BW(Kg) + 0,351 * % 4 ( Kg‬‬
‫ﺻﺪ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﺷﯿﺮ‬‫ﻫﻔﺘﻪ ﺷﯿﺮ دﻫﯽ = ‪WK‬‬
‫وزن زﻧﺪه = ‪BW‬‬

‫٠٣*۵٠٣٫٠ + ٠۵۶ * ٩١٠٫٠ =‪DMI‬‬
‫۵٫١٢ =۵١٫٩ +۵٣٫٢١ = ‪DMI‬‬                 ‫‪DMI = ٢١٫۵ Kg‬‬

‫در اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﭼﻮن ﺷﯿﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪي ﺑﺮاﺳﺎس 4% ﭼﺮﺑﯽ اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ اﺣﺘﯿﺎج‬
                     ‫ﺑﻪ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﯿﺮ ﺑﺮ اﺳﺎس 4% ﭼﺮﺑﯽ ﻧﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ .‬


‫ﭘﺲ از ﺗﻌﯿﯿﻦ اﺣﺘﯿﺎﺟﺎت دام و ﻣﻘﺪار ﻣﺎده ﺧﺸﮏ ﻣﺼﺮﻓﯽ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ‬
‫اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه را ﻃﺒﻖ ﺟﺪول ذﯾﻞ دﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪي ﻧﻤﻮده و اﻗﺪام ﺑﻪ ﺣﻞ ﻣﺴﺌﻠﻪ‬
                                             ‫ﻧﻤﺎﯾﯿﻢ .‬
 ‫ﮐﯿﻤﯿﺎ - آﻣﻮزش ﺟﯿﺮه ﻧﻮﯾﺴﯽ .... ............................................................. 55‬
                     ‫ﻓﺮم ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺟﻴﺮه‬
‫ﻣﻘﺪار ‪NEL‬‬      ‫‪NEL‬‬                     ‫ﻣﻘﺪار ﺧﻮراک‬
               ‫ﻣﻘﺪار ‪CP‬‬        ‫‪%CP‬‬
 ‫)‪(Mcal‬‬     ‫) ‪( Mcal/Kg‬‬                   ‫)‪( Kg‬‬         ‫اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت‬
  ‫۵٫٢٣‬               ‫٨٢١٫٣‬             ‫۵٫١٢‬
                                           ‫ﻋﻠﻮﻓﻪ ﻣﺼﺮﻓﻲ‬
  ‫۵٫۶‬        ‫٣٫١‬       ‫٨٫٠‬      ‫۶١‬       ‫۵‬         ‫ﻳﻮﻧﺠﻪ ﺧﺸﮏ‬
  ‫٩۵٫٢‬        ‫۶٩٫٠‬      ‫٧٩٠٫٠‬     ‫۶٫٣‬      ‫٧٫٢‬          ‫ﮐﺎه‬
  ‫١٫٩‬                ‫٧٩٨٫٠‬             ‫٧٫٧‬       ‫ارزش ﻏﺬاﻳﻲ ﻋﻠﻮﻓﻪ‬
  ‫۴٫٣٢‬                ‫١٣٢٫٢‬             ‫٨٫٣١‬         ‫ﮐﻤﺒﻮد‬
                                             ‫ﮐﻨﺴﺎﻧﺘﺮه‬
  ‫٧٫۴١‬        ‫۴٩٫١‬      ‫۶٢٠٫١‬     ‫۵٫٣١‬       ‫۶٫٧‬          ‫ﺟﻮ‬
   ‫۴‬         ‫۶٫١‬       ‫٨٣٫٠‬     ‫۵٫۵١‬       ‫۵٫٢‬          ‫ﺳﺒﻮس‬

  ‫٨٣٫٣‬        ‫٩۶٫١‬      ‫۴٩١٫٠‬     ‫٧٫٩‬       ‫٢‬       ‫ﺗﻔﺎﻟﻪ ﺧﺸﮏ ﭼﻐﻨﺪر‬

  ‫٨٫٢‬        ‫٧۶٫١‬       ‫۴۶٫٠‬     ‫٨٣‬       ‫٧٫١‬        ‫ﮐﻨﺠﺎﻟﻪ ﺗﺨﻢ ﭘﻨﺒﻪ‬
  ‫٨٫۴٢‬                ‫۴٢٫٢‬             ‫٨٫٣١‬     ‫ارزش ﻏﺬاﻳﻲ ﮐﻨﺴﺎﻧﺘﺮه‬

‫ﻣﻘﺪار ‪ CP‬و اﻧﺮژي ﻫﺮ ﯾﮏ از ﻏﺬا ﻫﺎ را از ﺟﺪول آﻧﺎﻟﯿﺰ ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ ﺑﺪﺳﺖ‬
‫آورده ﺳﭙﺲ در زﯾﺮ ﺳﺘﻮن ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﯿﻢ . ﮔﺎم ﺑﻌﺪي در ﺣﻞ ﻣﺴﺎﺋﻞ‬
‫ﺟﯿﺮه ﺑﺪﺳﺖ آوردن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﯿﻦ ﻋﻠﻮﻓﻪ ﺧﺸﮏ ﻣﺼﺮﻓﯽ و ﻣﻘﺪار ﮐﻨﺴﺎﻧﺘﺮه‬
               ‫ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺮاي اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻪ ﻃﺮﯾﻖ ذﯾﻞ ﻋﻤﻞ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﯿﻢ .‬
‫1=‪C+F‬‬          ‫‪C= 1 - F‬‬
‫? = ) ‪( NEL ) C + NEL ( F‬‬
‫ﮐﻨﺴﺎﻧﺘﺮه = ‪C‬‬       ‫ﻋﻠﻮﻓﻪ = ‪F‬‬
 ‫ﮐﯿﻤﯿﺎ - آﻣﻮزش ﺟﯿﺮه ﻧﻮﯾﺴﯽ .... ............................................................. 65‬
‫?‬      ‫‪ 21,5Kg‬ﻣﺎده ﺧﺸﮏ ﻣﺼﺮﻓﯽ‬              ‫‪32,5Mcal NEL‬‬
      ‫‪ 1Kg‬ﻣﺎده ﺧﺸﮏ ﻣﺼﺮﻓﯽ‬               ‫‪X = 1,51Mcal / kg NEL‬‬


‫‪NEL (C) = 1,94+ 1,6 + 1,69 + 1,67 = 6,9Mcal / 4 Kg‬‬
‫‪NEL (C) = 6,9/ 4= 1,7 Mcal/Kg‬‬


‫‪NEL ( F ) = 1,3 + 0,96 = 2,26 Mcal / 2Kg‬‬
‫‪NEL ( F) = 2,26 / 2= 1,13 Mcal / Kg‬‬


‫15,1 = )‪NEL (C ) + NEL ( F‬‬
‫15,1 = ) ‪1,7 ( C ) + 1,13 ( F‬‬            ‫15,1 = ‪1,7 ( 1 – F ) + 1,13 F‬‬
‫15,1 = ‪1,7 - 1,7F + 1,13 F‬‬             ‫‪0,215= 0,595 F‬‬          ‫63,0 = ‪F‬‬
‫‪C=1–F‬‬         ‫46,0 = 63,0 – 1 = ‪C‬‬


‫ﺑﺮاي ﺑﺪﺳﺖ آوردن ﺗﺮﮐﯿﺐ ﮐﻨﺴﺎﻧﺘﺮه از روش ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ ﺧﻮراﮐﻬﺎ ﻣﻌﻤﻮﻻً‬
‫اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد . ﺑﺮاي اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻪ ﺑﻌﻀﯽ از ﺧﻮراﮐﻬﺎ ﻣﺤﺪودﯾﺖ داده‬
‫ﻣﯽ ﺷﻮد . وﻣﻘﺪار آﻧﻬﺎ در ﮐﻨﺴﺎﻧﺘﺮه ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد . ﺳﭙﺲ در آﺧﺮ دو‬
‫ﺧﻮراك را ﮐﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻً ﯾﮑﯽ اﻧﺮژي زا و دﯾﮕﺮي ﭘﺮوﺗﺌﯿﻨﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ را ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻪ و‬
‫ﻣﻘﺪار ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪه را ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از ﻏﺬاﻫﺎ داده و ﺑﺮاي دﯾﮕﺮي ﺻﻔﺮ در ﻧﻈﺮ ﻣﯽ ﮔﯿﺮﯾﻢ .‬
            ‫ﺳﭙﺲ ﻃﺒﻖ روش ذﯾﻞ اﻗﺪام ﺑﻪ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ ﺧﻮراﮐﻬﺎ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﯿﻢ .‬
  ‫ﮐﯿﻤﯿﺎ - آﻣﻮزش ﺟﯿﺮه ﻧﻮﯾﺴﯽ .... ............................................................. 75‬
  ‫‪NEL‬‬        ‫‪NEL‬‬       ‫ﻣﻘﺪار‬
                         ‫‪% CP‬‬    ‫ﻣﻘﺪار )‪( Kg‬‬
 ‫)‪( Mcal‬‬     ‫)‪( Mcal/kg‬‬      ‫‪CP‬‬
  ‫47,41‬        ‫49,1‬      ‫620,1‬    ‫5,31‬    ‫6,7= 7,1 – 3,9‬        ‫ﺟﻮ‬
  ‫00,4‬        ‫6,1‬       ‫83,0‬    ‫5,51‬       ‫5,2‬         ‫ﺳﺒﻮس‬
                                           ‫ﺗﻔﺎﻟﻪ ﺧﺸﮏ‬
  ‫3,3‬        ‫96,1‬      ‫411,0‬    ‫7,9‬       ‫2‬
                                            ‫ﭼﻐﻨﺪر‬
  ‫8,2‬        ‫76,1‬      ‫46,0‬    ‫83‬      ‫7,1+ 0‬      ‫ﮐﻨﺠﺎﻟﻪ ﺗﺨﻢ ﭘﻨﺒﻪ‬
  ‫43,52‬               ‫428,1‬            ‫8,31‬         ‫ﻣﺠﻤﻮع‬

‫714,0 = 418,1 – 132,2‬
 ‫ﮐﻤﺒﻮد ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ از ﻃﺮﯾﻖ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ ﮐﻨﺠﺎﻟﻪ ﺗﺨﻢ ﭘﻨﺒﻪ ﺑﺎ ﺟﻮ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺷﻮد .‬

‫اﺧﺘﻼف ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﮐﻨﺠﺎﻟﻪ ﺗﺨﻢ ﭘﻨﺒﻪ ﺑﺎ ﺟﻮ 542,0 = 521,0 – 83,0‬

‫‪ 1 Kg‬ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ ﮐﻨﺠﺎﻟﻪ ﺗﺨﻢ ﭘﻨﺒﻪ ﺑﺎ ﺟﻮ‬            ‫542,0‬
                       ‫‪X‬‬      ‫714,0‬       ‫‪X = 1,7 Kg‬‬

                                              ‫ﻣﺜﺎل :‬
‫ﺑﺮاي ﮔﺎو ﺷﯿﺮي ﺑﻪ وزن 085 ﮐﯿﻠﻮ ﮔﺮم ﮐﻪ در ﻃﻮل دوﻣﯿﻦ دوره ﺷﯿﺮ دﻫﯽ‬
‫ﺧﻮد ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و روزاﻧﻪ 02 ﮐﯿﻠﻮ ﮔﺮم ﺷﯿﺮ 5,3 در ﺻﺪ ﭼﺮﺑﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،‬
                              ‫ﺟﯿﺮه اي ﻣﺘﻌﺎدل ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ .‬
                               ‫ﺧﻮراﮐﻬﺎي ﻣﻮﺟﻮد ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:‬
                 ‫ﺳﯿﻠﻮي ذرت ، ﯾﻮﻧﺠﻪ ﺧﺸﮏ ، ﮐﺎه ﺑﻌﻨﻮان ﻋﻠﻮﻓﻪ ﭘﺎﯾﻪ .‬
 ‫ﮐﯿﻤﯿﺎ - آﻣﻮزش ﺟﯿﺮه ﻧﻮﯾﺴﯽ .... ............................................................. 85‬
‫ﺟﻮ ، ﺳﺒﻮس ﮔﻨﺪم ، ﺗﻔﺎﻟﻪ ﺧﺸﮏ ﭼﻐﻨﺪر ، ﮐﻨﺠﺎﻟﻪ ﺗﺨﻢ ﭘﻨﺒﻪ ، ﭘﻮدر اﺳﺘﺨﻮان ،‬
                              ‫ﻧﻤﮏ و ﻣﮑﻤﻞ ﺑﻌﻨﻮان ﮐﻨﺴﺎﻧﺘﺮه .‬
‫ﺿﻤﻨﺎً در ﻓﺮﻣﻮل ﮐﻨﺴﺎﻧﺘﺮه ﻣﯿﺰان ﭘﻮدر اﺳﺘﺨﻮان 1% ، ﻧﻤﮏ 5,0% ، و ﻣﮑﻤﻞ‬
                                          ‫5,0% ﺑﺎﺷﺪ .‬

                                               ‫ﺣﻞ :‬
‫ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ در ﺟﺪول اﺣﺘﯿﺎﺟﺎت ، اﺣﺘﯿﺎﺟﺎت ﮔﺎو 085 ﮐﯿﻠﻮ ﮔﺮﻣﯽ ذﮐﺮ‬
‫ﻧﮕﺮدﯾﺪه اﺳﺖ . ﻟﺬا ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﻃﻼﻋﺎت ﮔﺎو 055 و 006 ﮐﯿﻠﻮ ﮔﺮﻣﯽ‬
     ‫اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده و ﻣﻘﺪار اﺣﺘﯿﺎﺟﺎت ﮔﺎو 085 ﮐﯿﻠﻮ ﮔﺮﻣﯽ را ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻧﻤﺎﯾﯿﻢ .‬
‫) ‪NEL ( Mcal‬‬
‫90,9‬             ‫اﺣﺘﯿﺎج ﮔﺎو ﺷﯿﺮي ﺑﻪ وزن 055 ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم‬
 ‫7,9‬             ‫اﺣﺘﯿﺎج ﮔﺎو ﺷﯿﺮي ﺑﻪ وزن 006 ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم‬
‫16,0=90,9-7,9‬               ‫اﺧﺘﻼف اﻧﺮژي‬
‫221,0=5÷16,0‬
‫663,0=3*221,0‬
‫‪9,09+0,366= 9,456 Mcal‬‬

‫) ‪CP (Kg‬‬
‫683,0‬             ‫اﺣﺘﯿﺎج ﮔﺎو ﺷﯿﺮي ﺑﻪ وزن 055 ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم‬
‫604,0‬             ‫اﺣﺘﯿﺎج ﮔﺎو ﺷﯿﺮي ﺑﻪ وزن 006 ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم‬
‫20,0=683,0-604,0‬
 ‫ﮐﯿﻤﯿﺎ - آﻣﻮزش ﺟﯿﺮه ﻧﻮﯾﺴﯽ .... ............................................................. 95‬
‫400,0=5÷20,0‬
‫210,0=3*400,0‬
‫‪0,386+0,012=0,398 Kg‬‬

‫) ‪Ca (Kg‬‬
‫220,0‬             ‫اﺣﺘﯿﺎج ﮔﺎو ﺷﯿﺮي ﺑﻪ وزن 055 ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم‬
‫420,0‬             ‫اﺣﺘﯿﺎج ﮔﺎو ﺷﯿﺮي ﺑﻪ وزن 006 ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم‬
‫200,0=220,0-420,0‬
‫4000,0=5÷200,0‬
‫2100,0=3*4000,0‬
‫‪0,022+0,0012=0,0232 Kg‬‬‫)‪P (Kg‬‬
‫610,0‬             ‫اﺣﺘﯿﺎج ﮔﺎو ﺷﯿﺮي ﺑﻪ وزن 055 ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم‬
‫710,0‬             ‫اﺣﺘﯿﺎج ﮔﺎو ﺷﯿﺮي ﺑﻪ وزن 006 ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم‬
‫100,0=610,0-710,0‬
‫2000,0=5÷100,0‬
‫6000,0=3*2000,0‬
‫‪0,016+0,0006=0,0166Kg‬‬
                              ‫ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﺎده ﺧﺸﮏ ﻣﺼﺮﻓﯽ :‬

‫‪DMI = 0,019W+0,305FCM‬‬
‫) ‪FCM = 0,4 M + 15 ( M * % F‬‬
‫)530,0 * 02(51 +02 *4,0 = ‪FCM‬‬
 ‫ﮐﯿﻤﯿﺎ - آﻣﻮزش ﺟﯿﺮه ﻧﻮﯾﺴﯽ .... ............................................................. 06‬
‫5,81 = ‪FCM‬‬

‫ﯾﻌﻨﯽ02 ﮐﯿﻠﻮ ﮔﺮم ﺷﯿﺮ 5,3 درﺻﺪ ﭼﺮﺑﯽ ﺑﺎ 5,81 ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم ﺷﯿﺮ 4درﺻﺪ ﭼﺮﺑﯽ ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺖ‬

‫‪DMI = ٠٫٠١٩W + ٠٫٣٠۵FCM‬‬                  ‫‪DMI‬‬     ‫=‬   ‫+٠٨۵*٩١٠٫٠‬
‫‪٠٫٣٠۵ * ١٨٫۵= ١۶٫٧ Kg‬‬

                                  ‫ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ اﺣﺘﯿﺎﺟﺎت دام :‬

   ‫‪P‬‬        ‫‪Ca‬‬        ‫‪CP‬‬       ‫‪NEL‬‬
  ‫)‪( Kg‬‬      ‫)‪( Kg‬‬      ‫)‪( Kg‬‬     ‫)‪( Mcal‬‬
                                  ‫اﺣﺘﯿﺎج ﻧﮕﻬﺪاري ﮔﺎو ﺷﯿﺮي‬
  ‫710,0‬      ‫320,0‬      ‫893,0‬      ‫654,9‬
                                    ‫ﺑﻪ وزن 085 ﮐﯿﻠﻮ ﮔﺮم‬
                                   ‫اﺣﺘﯿﺎج رﺷﺪ ﮔﺎوﺷﯿﺮي در‬
  ‫7100,0‬     ‫3200,0‬      ‫8930,0‬      ‫6549,0‬
                                  ‫ﺧﻼل دوﻣﯿﻦ دوره ﺷﯿﺮ دﻫﯽ‬
                                   ‫اﺣﺘﯿﺎج ﺗﻮﻟﯿﺪ 02 ﮐﯿﻠﻮ ﮔﺮم‬
  ‫6630,0‬     ‫4950,0‬       ‫86,1‬      ‫8,31‬
                                     ‫ﺷﯿﺮ 5,3 % ﭼﺮﺑﯽ‬

  ‫550,0‬      ‫580,0‬      ‫711,2‬      ‫2,42‬          ‫ﻣﺠﻤﻮع‬


‫ﻧﮑﺘﻪ : در ﺧﻼل اوﻟﯿﻦ دوره ﺷﯿﺮ دﻫﯽ 02 در ﺻﺪ ﺑﻪ اﺣﺘﯿﺎﺟﺎت ﻧﮕﻬﺪاري و در‬
‫ﺧﻼل دوﻣﯿﻦ دوره ﺷﯿﺮدﻫﯽ 01 در ﺻﺪ ﺑﻪ اﺣﺘﯿﺎﺟﺎت ﻧﮕﻬﺪاري اﺿﺎﻓﻪ‬
                                           ‫ﻣﯽ ﺷﻮد .‬ ‫1=‪C+F‬‬           ‫‪C= 1 - F‬‬        ‫ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﻋﻠﻮﻓﻪ ﺑﻪ ﮐﻨﺴﺎﻧﺘﺮه :‬
 ‫? = ) ‪( NEL ) C + NEL ( F‬‬
 ‫ﮐﯿﻤﯿﺎ - آﻣﻮزش ﺟﯿﺮه ﻧﻮﯾﺴﯽ .... ............................................................. 16‬
‫?‬       ‫‪ 16,7Kg‬ﻣﺎده ﺧﺸﮏ ﻣﺼﺮﻓﯽ‬              ‫‪24,2Mcal NEL‬‬
      ‫‪ 1Kg‬ﻣﺎده ﺧﺸﮏ ﻣﺼﺮﻓﯽ‬               ‫‪X = 1,44Mcal / kg NEL‬‬

‫‪NEL (C) = 1,94+ 1,6 + 1,69 + 1,67 = 6,9Mcal / 4 Kg‬‬
‫‪NEL (C) = 6,9/ 4= 1,7 Mcal/Kg‬‬
‫96,1 =89 % *7,1‬
‫2 درﺻﺪ از ﻓﻀﺎي ﮐﻨﺴﺎﻧﺘﺮه ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ﭘﻮدر اﺳﺘﺨﻮان ، ﻧﻤﮏ و ﻣﮑﻤﻞ ﺗﺎﻣﯿﻦ‬
‫ﺷﺪه ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻮاد ﻓﺎﻗﺪ اﻧﺮژي ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ . ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ 89% از ﻓﻀﺎي ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪه ﺑﺮاي‬
                                ‫ﮐﻨﺴﺎﻧﺘﺮه ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدد .‬
‫‪NEL ( F ) = 1,57 + 1,3+0,96 = 3,83 Mcal / 2Kg‬‬
‫‪NEL ( F) = 3,83 / 3= 1,276 Mcal / Kg‬‬

‫14,1 = )‪NEL (C ) + NEL ( F‬‬
‫14,1 = ) ‪1,69 ( C ) + 1,27 ( F‬‬           ‫44,1 = ‪1,69 ( 1 – F ) + 1,27 F‬‬
‫44,1 = ‪1,69 - 1,69F + 1,27 F‬‬            ‫‪0,241= 0,414 F‬‬          ‫85,0 = ‪F‬‬
‫‪C=1–F‬‬         ‫24,0 = 85,0 – 1 = ‪C‬‬
                          ‫ﻣﻘﺪار ﻋﻠﻮﻓﻪ ‪16,7* % 58 = 9,7 Kg‬‬


                          ‫ﻣﻘﺪار ﮐﻨﺴﺎﻧﺘﺮه ‪16,7 * %42 = 7 Kg‬‬
  ‫ﮐﯿﻤﯿﺎ - آﻣﻮزش ﺟﯿﺮه ﻧﻮﯾﺴﯽ .... ............................................................. 26‬
                       ‫ﻓﺮم ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺟﯿﺮه‬

                                           ‫ﻣﻘﺪارﺧﻮراك‬
 ‫‪P‬‬     ‫‪P‬‬     ‫‪Ca‬‬    ‫‪Ca‬‬             ‫ﻣﻘﺪار‬
                     ‫‪CP‬‬   ‫‪%CP‬‬           ‫‪NEL‬‬
‫)‪(Kg‬‬    ‫%‬    ‫)‪(Kg‬‬    ‫%‬    ‫)‪(Kg‬‬        ‫‪NEL‬‬    ‫) ‪(Mcal/Kg‬‬    ‫)‪( Kg‬‬
                             ‫)‪(Mcal‬‬                   ‫اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت‬
‫550,0‬        ‫580,0‬       ‫711,2‬        ‫2,42‬             ‫7,61‬

                                                      ‫ﻋﻠﻮﻓﻪ‬

‫310,0‬   ‫62,0‬   ‫410,0‬   ‫92,0‬   ‫514,0‬   ‫3,8‬    ‫85,7‬     ‫75,1‬       ‫5‬         ‫ﺳﯿﻠﻮ‬

‫600,0‬   ‫42,0‬   ‫830,0‬   ‫14,1‬   ‫234,0‬   ‫61‬    ‫15,3‬     ‫3,1‬       ‫7,2‬        ‫ﯾﻮﻧﺠﻪ‬

‫100,0‬   ‫50,0‬   ‫300,0‬   ‫81,0‬   ‫270,0‬   ‫6,3‬    ‫29,1‬     ‫69,0‬       ‫2‬         ‫ﮐﺎه‬

 ‫20,0‬        ‫550,0‬       ‫919,0‬       ‫82,31‬             ‫7,9‬     ‫ارزش ﻋﻠﻮﻓﻪ‬

‫530,0‬        ‫30,0‬        ‫891,1‬       ‫29,01‬             ‫7‬         ‫ﮐﻤﺒﻮد‬

                                                     ‫ﮐﻨﺴﺎﻧﺘﺮه‬

‫900,0‬   ‫83,0‬   ‫100,0‬   ‫50,0‬   ‫23,0‬   ‫9,31‬   ‫6,4‬     ‫49,1‬      ‫24,2‬        ‫ﺟﻮ‬

‫910,0‬   ‫83,1‬   ‫100,0‬   ‫31,0‬   ‫712,0‬   ‫5,51‬   ‫42,2‬     ‫6,1‬       ‫4,1‬     ‫ﺳﺒﻮس ﮔﻨﺪم‬

‫100,0‬   ‫1,0‬    ‫110,0‬   ‫96,0‬   ‫61,0‬   ‫7,9‬    ‫8,2‬     ‫96,1‬       ‫7,1‬        ‫ﺗﻔﺎﻟﻪ‬

                                                     ‫ﮐﻨﺠﺎﻟﻪ ﺗﺨﻢ‬
‫710,0‬   ‫40,1‬   ‫200,0‬   ‫2,0‬   ‫5,0‬    ‫83‬    ‫2,2‬     ‫76,1‬      ‫43,1‬
                                                       ‫ﭘﻨﺒﻪ‬

‫4000,0‬   ‫21‬    ‫320,0‬   ‫92‬    ‫0‬    ‫0‬     ‫0‬       ‫0‬       ‫70,0‬       ‫اﺳﺘﺨﻮان‬

 ‫0‬     ‫0‬     ‫0‬     ‫0‬    ‫0‬    ‫0‬     ‫0‬       ‫0‬      ‫530,0‬        ‫ﻧﻤﮏ‬

 ‫0‬     ‫0‬     ‫0‬     ‫0‬    ‫0‬    ‫0‬     ‫0‬       ‫0‬      ‫530,0‬        ‫ﻣﮑﻤﻞ‬

                                                      ‫ارزش‬
‫4450,0‬       ‫3530,0‬       ‫91,1‬        ‫48,11‬             ‫7‬
                                                     ‫ﮐﻨﺴﺎﻧﺘﺮه‬     ‫ﮐﯿﻤﯿﺎ - آﻣﻮزش ﺟﯿﺮه ﻧﻮﯾﺴﯽ .... ............................................................. 36‬
                                  ‫ﺗﺒﺪﯾﻞ ‪ DM‬ﺑﻪ ‪: as-fed‬‬


     ‫‪As-fed‬‬              ‫‪DM‬‬               ‫ﺧﻮراک‬
      ‫۵١‬                ‫۵‬               ‫ﺳﻴﻠﻮ‬
     ‫٧٩٫٢‬               ‫٧٫٢‬              ‫ﻳﻮﻧﺠﻪ‬
      ‫٧٫٢‬                ‫٢‬                ‫ﮐﺎه‬
     ‫۶۶٫٢‬               ‫٢۴٫٢‬               ‫ﺟﻮ‬
     ‫۴۵٫١‬               ‫۴٫١‬              ‫ﺳﺒﻮس‬
     ‫٧٨٫١‬               ‫٧٫١‬           ‫ﺗﻔﺎﻟﻪ ﺧﺸﮏ ﭼﻐﻨﺪر‬
     ‫٧۴٫١‬               ‫۴٣٫١‬            ‫ﮐﻨﺠﺎﻟﻪ ﺗﺨﻢ ﭘﻨﺒﻪ‬
     ‫٧٧٠٫٠‬               ‫٧٠٫٠‬            ‫ﭘﻮدر اﺳﺘﺨﻮان‬
     ‫۵٣٠٫٠‬              ‫۵٣٠٫٠‬               ‫ﻧﻤﮏ‬
      ‫۵‬                ‫۵‬               ‫ﻣﮑﻤﻞ‬

‫ﺑﺮاي ﺗﺒﺪﯾﻞ ‪ DM‬ﺑﻪ ‪ as-fed‬ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻘﺪار ﻣﺎده ﺧﺸﮏ ﻣﺎده‬
‫ﺧﻮراﮐﯽ ﺗﻨﺎﺳﺐ ﺑﺴﺘﻪ و ﻣﻘﺪار ‪ as-fed‬را ﺑﺪﺳﺖ آورﯾﻢ . ﺑﺮاي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻘﺪار ﻣﺎده‬
                      ‫ﺧﺸﮏ ﺳﯿﻠﻮ 03 در ﺻﺪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ . ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ :‬

  ‫٠٣‬          ‫۵‬
  ‫٠٠١‬        ‫۵١=‪X‬‬          ‫‪as-fed‬‬
 ‫ﮐﯿﻤﯿﺎ - آﻣﻮزش ﺟﯿﺮه ﻧﻮﯾﺴﯽ .... ............................................................. 46‬
                      ‫راﻫﻨﻤﺎي ﺟﯿﺮه ﻧﻮﯾﺴﯽ داﻣﻬﺎي ﭘﺮواري :‬

‫ﺟﯿﺮه ﻧﻮﯾﺴﯽ ﺑﺮاي دام ﭘﺮواري ﻧﯿﺰ ﻣﺎﻧﻨﺪ دام ﺷﯿﺮي ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ . ﺑﺎ اﯾﻦ‬
‫ﺗﻔﺎوت ﮐﻪ ﻫﺪف ﺗﻮﻟﯿﺪ در دام ﭘﺮواري اﻓﺰاﯾﺶ وزن روزاﻧﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ . ﺟﯿﺮه‬
            ‫ﻧﻮﯾﺴﯽ ﺑﺮاي دام ﭘﺮواري ﺑﺮاﺳﺎس اﺻﻮل زﯾﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .‬

               ‫1- ﺑﺮآورد اﺣﺘﯿﺎﺟﺎت ﮔﺎو ﺑﻪ ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي ﺑﺮﺣﺴﺐ :‬
         ‫اﻟﻒ ــ اﺣﺘﯿﺎج ﻧﮕﻬﺪاري ﮐﻪ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ وزن زﻧﺪه ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .‬
 ‫ب ــ اﺣﺘﯿﺎج ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻪ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ وزن روزاﻧﻪ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه‬
                                         ‫ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .‬

                           ‫2 ــ ﺗﻌﯿﯿﻦ ارزش ﻏﺬاﯾﯽ ﻋﻠﻮﻓﻪ .‬
   ‫3ــ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻓﺮﻣﻮل ﮐﻨﺴﺎﻧﺘﺮه ﺑﺮاي ﺗﮑﻤﯿﻞ ﺟﯿﺮه دام ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﺗﻮﻟﯿﺪ .‬

‫ﺟﻬﺖ روﺷﻦ ﺷﺪن ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺟﯿﺮه ﻧﻮﯾﺴﯽ ﺑﺮاي دام ﭘﺮواري ﺑﺎ اراﺋﻪ ﯾﮏ ﻣﺜﺎل‬
           ‫ﺟﯿﺮه ﻧﻮﯾﺴﯽ ﺑﺮاي دام ﭘﺮواري ﺑﻄﻮر ﮐﺎﻣﻞ اراﺋﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد .‬

                                            ‫ﻣﺜﺎل :‬
‫ﺑﺮاي ﮔﻮﺳﺎﻟﻪ ﻫﺎي ﭘﺮواري ﺑﻪ وزن 002 ﮐﯿﻠﻮ ﮔﺮم و اﻓﺰاﯾﺶ وزن‬
‫روزاﻧﻪ 1 ﮐﯿﻠﻮ ﮔﺮم ﺟﯿﺮه اي ﻣﺘﻌﺎدل ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮐﺮده و ﺑﺮاي 6 ﻣﺎه دوره‬
‫ﭘﺮوارﺑﻨﺪي ﻣﯿﺰان ﻋﻠﻮﻓﻪ و ﮐﻨﺴﺎﻧﺘﺮه ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز را ﺣﺴﺎب ﮐﻨﯿﺪ . ﻏﺬاﻫﺎي‬
                                   ‫ﻣﻮﺟﻮد ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از :‬
                 ‫ﻋﻠﻒ ﺧﺸﮏ ﯾﻮﻧﺠﻪ و ﮐﺎه ﺑﻌﻨﻮان ﻋﻠﻮﻓﻪ ﭘﺎﯾﻪ .‬
‫ﺟﻮ ،ﺳﺒﻮس ﮔﻨﺪم ، ﻧﺎن ﺧﺸﮏ ، ﺗﻔﺎﻟﻪ ﺧﺸﮏ ﭼﻐﻨﺪر ، ﮐﻨﺠﺎﻟﻪ ﺗﺨﻢ ﭘﻨﺒﻪ ،‬
                  ‫ﮐﺮﺑﻨﺎت ﮐﻠﺴﯿﻢ ، ﻧﻤﮏ و ﻣﮑﻤﻞ ﺑﻌﻨﻮان ﮐﻨﺴﺎﻧﺘﺮه .‬
 ‫ﮐﯿﻤﯿﺎ - آﻣﻮزش ﺟﯿﺮه ﻧﻮﯾﺴﯽ .... ............................................................. 56‬
                ‫ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺟﺪول اﺣﺘﯿﺎﺟﺎت داﻣﻬﺎي ﭘﺮواري :‬


   ‫)‪CP(Kg‬‬       ‫)‪NE g ( Mcal) NE m ( Mcal‬‬            ‫اﺣﺘﯿﺎﺟﺎت دام‬
    ‫286,0‬          ‫69,2‬           ‫1,4‬       ‫002 ﮐﯿﻠﻮ ﮔﺮﻣﯽ‬                     ‫ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﺎده ﺧﺸﮏ ﻣﺼﺮﻓﯽ در ﻣﺎه اول :‬

‫2/ وزن ﺛﺎﻧﻮﯾﻪ + وزن اوﻟﯿﻪ = ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ وزن‬
‫) ﺗﻌﺪاد روز * اﺿﺎﻓﻪ وزن روزاﻧﻪ( + وزن اوﻟﯿﻪ = وزن ﺛﺎﻧﻮﯾﻪ‬

      ‫‪ = 200 + 230 /2 = 215 Kg‬ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ وزن‬
  ‫وزن زﻧﺪه *7,2 % = ‪DMI‬‬
  ‫‪DMI = % 2,7 * 215 = 5,8 Kg‬‬                   ‫ﻣﺎده ﺧﺸﮏ ﻣﺼﺮﻓﯽ در ﻣﺎه اول‬
‫ﺑﺮاي ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﮐﻨﺴﺎﻧﺘﺮه ﺑﻪ ﻋﻠﻮﻓﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان از ﻧﺴﺒﺘﻬﺎي زﯾﺮ اﺳﺘﻔﺎده‬
                                            ‫ﻧﻤﻮد :‬

 ‫ﺑﺮاي ﮔﻮﺳﺎﻟﻪ ﻫﺎي زﯾﺮ ﯾﮑﺴﺎل ﻧﺴﺒﺖ ﻋﻠﻮﻓﻪ ﺑﻪ ﮐﻨﺴﺎﻧﺘﺮه ﻣﺴﺎوي 1 ﺑﻪ 5,2 .‬
     ‫ﺑﺮاي ﮔﻮﺳﺎﻟﻪ ﻫﺎي ﯾﮑﺴﺎﻟﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﻋﻠﻮﻓﻪ ﺑﻪ ﮐﻨﺴﺎﻧﺘﺮه ﻣﺴﺎوي 1 ﺑﻪ 2 .‬
‫ﺑﺮاي ﮔﻮﺳﺎﻟﻪ ﻫﺎي ﺑﺎﻻي ﯾﮑﺴﺎل ﻧﺴﺒﺖ ﻋﻠﻮﻓﻪ ﺑﻪ ﮐﻨﺴﺎﻧﺘﺮه ﻣﺴﺎوي 1 ﺑﻪ 5,1 .‬

                                          ‫ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ :‬
‫ﻣﻘﺪار ﻋﻠﻮﻓﻪ ‪5,8 ÷ 3 = 1,9 Kg‬‬
‫‪1,9 *2 = 3,8 Kg‬‬        ‫ﻣﻘﺪار ﮐﻨﺴﺎﻧﺘﺮه‬ ‫ﮐﯿﻤﯿﺎ - آﻣﻮزش ﺟﯿﺮه ﻧﻮﯾﺴﯽ .... ............................................................. 66‬
                     ‫ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﺎده ﺧﺸﮏ ﻣﺼﺮﻓﯽ در ﻣﺎه دوم :‬

      ‫‪ = 230 + 260 /2 = 245 Kg‬ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ وزن‬
  ‫وزن زﻧﺪه *7,2 % = ‪DMI‬‬
  ‫‪DMI = % 2,7 * 245 = 6,6 Kg‬‬                 ‫ﻣﺎده ﺧﺸﮏ ﻣﺼﺮﻓﯽ در ﻣﺎه دوم‬
‫ﻣﻘﺪار ﻋﻠﻮﻓﻪ ‪6,6 ÷ 3 = 2,2 Kg‬‬
‫‪2,2 *2 = 4,4 Kg‬‬        ‫ﻣﻘﺪار ﮐﻨﺴﺎﻧﺘﺮه‬

                    ‫ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﺎده ﺧﺸﮏ ﻣﺼﺮﻓﯽ در ﻣﺎه ﺳﻮم :‬


      ‫‪ = 260 + 290 /2 = 275 Kg‬ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ وزن‬
  ‫وزن زﻧﺪه *7,2 % = ‪DMI‬‬
  ‫‪DMI = % 2,7 * 275 = 7,4 Kg‬‬                   ‫ﻣﺎده ﺧﺸﮏ ﻣﺼﺮﻓﯽ در ﻣﺎه ﺳﻮم‬


‫ﻣﻘﺪار ﻋﻠﻮﻓﻪ ‪7,4 ÷ 3 = 2,4 Kg‬‬
‫‪2,4 *2 = 4,8 Kg‬‬        ‫ﻣﻘﺪار ﮐﻨﺴﺎﻧﺘﺮه‬

                   ‫ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﺎده ﺧﺸﮏ ﻣﺼﺮﻓﯽ در ﻣﺎه ﭼﻬﺎرم :‬
  ‫‪ = 290 + 320 /2 = 305 Kg‬ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ وزن‬
  ‫وزن زﻧﺪه *7,2 % = ‪DMI‬‬
  ‫‪DMI = % 2,7 * 305 = 8,2 Kg‬‬                 ‫ﻣﺎده ﺧﺸﮏ ﻣﺼﺮﻓﯽ درﻣﺎه ﭼﻬﺎرم‬
     ‫‪8,2 ÷ 3 = 2,7 Kg‬‬       ‫ﻣﻘﺪار ﻋﻠﻮﻓﻪ‬
 ‫ﮐﯿﻤﯿﺎ - آﻣﻮزش ﺟﯿﺮه ﻧﻮﯾﺴﯽ .... ............................................................. 76‬
    ‫‪2,7 *2 = 5,4 Kg‬‬         ‫ﻣﻘﺪار ﮐﻨﺴﺎﻧﺘﺮه‬


                   ‫ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﺎده ﺧﺸﮏ ﻣﺼﺮﻓﯽ در ﻣﺎه ﭘﻨﺠﻢ :‬

 ‫‪ = 320 + 350 /2 = 335 Kg‬ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ وزن‬
 ‫وزن زﻧﺪه *7,2 % = ‪DMI‬‬
 ‫‪DMI = % 2,7 * 335 = 9,04 Kg‬‬                   ‫ﻣﺎده ﺧﺸﮏ ﻣﺼﺮﻓﯽ در ﻣﺎه ﭘﻨﺠﻢ‬


  ‫ﻣﻘﺪار ﻋﻠﻮﻓﻪ ‪9,04 ÷ 3 = 3,01 Kg‬‬
  ‫‪3,01 *2 = 6,03 Kg‬‬          ‫ﻣﻘﺪار ﮐﻨﺴﺎﻧﺘﺮه‬
                   ‫ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﺎده ﺧﺸﮏ ﻣﺼﺮﻓﯽ در ﻣﺎه ﺷﺸﻢ :‬

 ‫‪ = 350 + 380 /2 = 365 Kg‬ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ وزن‬
 ‫وزن زﻧﺪه *7,2 % = ‪DMI‬‬
 ‫‪DMI = % 2,7 * 365 = 9,8Kg‬‬                ‫ﻣﺎده ﺧﺸﮏ ﻣﺼﺮﻓﯽ در ﻣﺎه ﺷﺸﻢ‬


   ‫ﻣﻘﺪار ﻋﻠﻮﻓﻪ ‪9,8 ÷ 3 = 3,2 Kg‬‬
    ‫‪3,2 *2 = 6,4 Kg‬‬         ‫ﻣﻘﺪار ﮐﻨﺴﺎﻧﺘﺮه‬
‫ﮐﯿﻤﯿﺎ - آﻣﻮزش ﺟﯿﺮه ﻧﻮﯾﺴﯽ .... ............................................................. 86‬
                                 ‫ﻣﻘﺪار ﻣﺼﺮف روزاﻧﻪ ﺧﻮراك :‬

‫ﻣﻘﺪار ﻣﺼﺮف روزاﻧﻪ‬
             ‫ﻣﺎه اول‬    ‫ﻣﺎه دوم‬    ‫ﻣﺎه ﭼﻬﺎرم ﻣﺎه ﺳﻮم‬       ‫ﻣﺎه ﭘﻨﺠﻢ‬    ‫ﻣﺎه ﺷﺸﻢ‬
  ‫ﺧﻮراك در‬
   ‫ﻋﻠﻮﻓﻪ‬         ‫9,1‬      ‫2,2‬      ‫43,2‬      ‫7,2‬      ‫10,3‬       ‫3,3‬
   ‫ﮐﻨﺴﺎﻧﺘﺮه‬        ‫9,3‬      ‫4,4‬      ‫7,4‬      ‫5,5‬      ‫30,6‬       ‫5,6‬                                 ‫ﻣﻘﺪار ﻣﺼﺮف ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﺧﻮراك :‬


 ‫ﻣﻘﺪار ﻣﺼﺮف ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ‬
               ‫ﻣﺎه اول‬    ‫ﻣﺎه دوم‬    ‫ﻣﺎه ﺳﻮم‬   ‫ﻣﺎه ﭼﻬﺎرم‬   ‫ﻣﺎه ﭘﻨﺠﻢ‬   ‫ﻣﺎه ﺷﺸﻢ‬
   ‫ﺧﻮراك در‬
    ‫ﻋﻠﻮﻓﻪ‬          ‫75‬      ‫66‬       ‫07‬      ‫18‬      ‫09‬       ‫99‬
   ‫ﮐﻨﺴﺎﻧﺘﺮه‬         ‫711‬      ‫231‬      ‫041‬      ‫261‬      ‫081‬       ‫891‬

                          ‫ﮐﻞ ﻣﺼﺮف ﺧﻮراك در دوره ﭘﺮوار ﺑﻨﺪي :‬

                                       ‫ﻋﻠﻮﻓﻪ : 364 ﮐﯿﻠﻮ ﮔﺮم‬
                                     ‫ﮐﻨﺴﺎﻧﺘﺮه : 629 ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم‬
    ‫ﮐﯿﻤﯿﺎ - آﻣﻮزش ﺟﯿﺮه ﻧﻮﯾﺴﯽ .... ............................................................. 96‬
                               ‫ﻓﺮم ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺟﯿﺮه در ﻣﺎه اول‬

‫)‪NE g (Mcal‬‬  ‫)‪NE g (Mcal/Kg‬‬     ‫)‪NE m (Mcal‬‬      ‫)‪NE m (Mcal/Kg‬‬         ‫)‪CP(Kg‬‬       ‫‪%CP‬‬     ‫ﺧﻮراک ﻣﻘﺪار ) ‪( kg‬‬
                                                                              ‫اﺣﺘﯿﺎﺟﺎت‬
  ‫69,2‬                   ‫1,4‬                      ‫286,0‬                  ‫8,5‬
                                                                               ‫ﻋﻠﻮﻓﻪ‬
 ‫225,0‬       ‫85,0‬         ‫431,1‬          ‫62,1‬          ‫441,0‬        ‫61‬         ‫0.9‬            ‫ﯾﻮﻧﺠﻪ‬
  ‫10,0‬       ‫10,0‬          ‫69,0‬          ‫69,0‬          ‫630,0‬        ‫6,3‬          ‫1‬             ‫ﮐﺎه‬
 ‫235,0‬                  ‫90,2‬                      ‫81,0‬                  ‫9,1‬           ‫ارزش ﻋﻠﻮﻓﻪ‬
  ‫24,2‬                   ‫2‬                       ‫205,0‬                  ‫9,3‬            ‫ﮐﻤﺒﻮد‬
                                                                               ‫ﮐﻨﺴﺎﻧﺘﺮه‬
  ‫79,1‬       ‫53,1‬          ‫29,2‬           ‫2‬           ‫791,0‬       ‫5,31‬         ‫64,1‬            ‫ﺟﻮ‬
  ‫76,0‬       ‫79,0‬          ‫1,1‬          ‫85,1‬          ‫801,0‬       ‫5,51‬         ‫7,0‬            ‫ﺳﺒﻮس‬
  ‫20,1‬       ‫74,1‬          ‫5,1‬          ‫51,2‬          ‫70,0‬        ‫01‬         ‫7,0‬           ‫ﻧﺎن ﺧﺸﮏ‬
  ‫79,0‬       ‫80,1‬          ‫35,1‬           ‫7,1‬          ‫780,0‬        ‫7,9‬         ‫9,0‬        ‫ﺗﻔﺎﻟﻪ ﺧﺸﮏ ﭼﻐﻨﺪر‬
  ‫11,0‬       ‫60,1‬          ‫81,0‬          ‫76,1‬          ‫140,0‬        ‫83‬         ‫11,0‬        ‫ﮐﻨﺠﺎﻟﻪ ﺗﺨﻢ ﭘﻨﺒﻪ‬
  ‫0‬         ‫0‬           ‫0‬            ‫0‬            ‫0‬         ‫0‬         ‫10,0‬           ‫3‪CaCO‬‬

  ‫0‬         ‫0‬           ‫0‬            ‫0‬            ‫0‬         ‫0‬         ‫10,0‬            ‫ﻧﻤﮏ‬
  ‫0‬         ‫0‬           ‫0‬            ‫0‬            ‫0‬         ‫0‬         ‫10,0‬            ‫ﻣﮑﻤﻞ‬


       ‫ﮐﯿﻤﯿﺎ – آﻣﻮزش ﺟﯿﺮه ﻧﻮﯾﺴﯽ ............................................................................................................... 07‬
                              ‫راﻫﻨﻤﺎي ﺟﯿﺮه ﻧﻮﯾﺴﯽ ﻃﯿﻮر :‬

                                              ‫ﻣﺜﺎل :‬
‫ﺑﺮاي ﺟﻮﺟﻪ ﻫﺎي ﮔﻮﺷﺘﯽ در دوره اﺳﺘﺎرﺗﺮ ﺟﯿﺮه اي ﻣﺘﻌﺎدل ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از‬
‫ذرت ، ﮔﻨﺪم ، ﮐﻨﺠﺎﻟﻪ ﺳﻮﯾﺎ ، ﭘﻮدر ﻣﺎﻫﯽ ، ﭘﻮدر ﭼﺮﺑﯽ ، ‪، DCP‬ﭘﻮدر ﺻﺪف ،‬
                          ‫‪ ، Met‬ﻧﻤﮏ و ﻣﮑﻤﻞ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ .‬
‫ﮐﯿﻤﯿﺎ – آﻣﻮزش ﺟﯿﺮه ﻧﻮﯾﺴﯽ.... .................................................................. 17‬
‫ﻣﻘﺪار ‪ LYS‬ﻣﻘﺪار‬     ‫‪M+C‬‬           ‫ﻣﻘﺪار‬          ‫ﻣﻘﺪار‬           ‫ﻣﻘﺪار‬ ‫ﻣﻘﺪار ‪ME‬‬
                                                                               ‫ﻣﻘﺪار‬    ‫ﻣﻮاد‬
                                ‫‪%P‬‬          ‫‪%Ca‬‬             ‫‪%CP‬‬
‫‪LYS‬‬   ‫%‬      ‫‪M+C‬‬ ‫%‬             ‫‪P‬‬           ‫‪Ca‬‬            ‫‪ME‬‬ ‫‪Kcal/Kg CP‬‬                      ‫ﺧﻮراﮐﯽ )‪( Kg‬‬
‫21,0‬  ‫62,0‬      ‫71,0‬      ‫63,0‬     ‫930,0‬    ‫80,0‬    ‫900,0‬    ‫20,0‬    ‫55,561‬      ‫0533‬      ‫91,4‬     ‫5,8‬     ‫3,94‬    ‫ذرت‬

‫130,0‬  ‫13,0‬     ‫730,0‬      ‫73,0‬    ‫50,0 500,0 31,0 310,0‬               ‫00213‬      ‫0213‬       ‫1,1‬      ‫11‬      ‫01‬    ‫ﮔﻨﺪم‬

‫28,0‬  ‫96,2‬      ‫93,0‬      ‫82,1‬    ‫92,0 980,0 72,0 280,0‬               ‫16486‬      ‫0322‬       ‫5,31‬      ‫44‬     ‫7,03‬    ‫ﺳﻮﯾﺎ‬
‫582,0‬  ‫70,5‬      ‫31,0‬      ‫6,2‬     ‫21,0‬     ‫34,2‬    ‫81,0‬     ‫37,3‬    ‫00921‬      ‫0852‬       ‫2,3‬      ‫46‬      ‫5‬    ‫ﻣﺎﻫﯽ‬
 ‫0‬    ‫0‬        ‫0‬       ‫0‬       ‫0‬      ‫0‬      ‫0‬      ‫0‬     ‫48222‬      ‫0086‬        ‫0‬       ‫0‬      ‫3,3‬    ‫ﭼﺮﺑﯽ‬

 ‫0‬    ‫0‬        ‫0‬       ‫0‬     ‫691,0‬     ‫81‬    ‫242,0‬     ‫22‬       ‫0‬       ‫0‬        ‫0‬       ‫0‬      ‫1,1‬    ‫‪DCP‬‬
 ‫0‬    ‫0‬        ‫0‬       ‫0‬       ‫0‬      ‫0‬     ‫3,0‬     ‫83‬       ‫0‬       ‫0‬        ‫0‬       ‫0‬      ‫8,0‬    ‫ﺻﺪف‬

 ‫0‬    ‫0‬      ‫350,0‬      ‫89‬       ‫0‬      ‫0‬      ‫0‬      ‫0‬       ‫0‬       ‫0‬        ‫0‬       ‫0‬     ‫450,0‬    ‫‪Met‬‬
 ‫0‬    ‫0‬        ‫0‬       ‫0‬       ‫0‬      ‫0‬      ‫0‬      ‫0‬       ‫0‬       ‫0‬        ‫0‬       ‫0‬      ‫2,0‬    ‫ﻧﻤﮏ‬
 ‫0‬    ‫0‬        ‫0‬       ‫0‬       ‫0‬      ‫0‬      ‫0‬      ‫0‬       ‫0‬       ‫0‬        ‫0‬       ‫0‬      ‫5,0‬    ‫ﻣﮑﻤﻞ‬

 ‫2,1‬          ‫7,0‬            ‫54,0‬           ‫8,0‬          ‫000003‬               ‫22‬            ‫001‬    ‫ﻣﺠﻤﻮع‬

     ‫ﮐﯿﻤﯿﺎ – آﻣﻮزش ﺟﯿﺮه ﻧﻮﯾﺴﯽ ................................................................................................................................... 27‬