Cartea ,,Proiectare asistată cu Autodesk Acest Ghid reprezintă un by lpx20272

VIEWS: 119 PAGES: 1

									           Recenzie

  Etanşări fără contact - aplicaţii (Mitică Manea)
    Lucrarea cuprinde patru părţi:             iectare, realizare şi certificare a conformităţii
    Eficacitatea şi comportarea              produselor.
    tribologică a etanşărilor fără contact           Lucrarea corespunde prin conţinut,
    Elemente de calcul,                  structură şi exemple practice, unei necesităţi
    proiectare, execuţie şi de montaj           obiective actuale şi de perspectivă, şi se doreşte
    ale etanşărilor fără contact
                               a contribui la întregirea cunoştinţelor necesare
    Etanşări fără contact cu debite de
    scurgere nule                     cercetătorilor şi specialiştilor în vastul domeniu
    Aplicaţii practice ale etanşărilor fără        al etanşărilor sistemelor tehnice.
    contact,                         Data apariţiei: 2008
                                Pentru distribuţie şi informaţii
    fiind astfel structurată conform cu etapele       suplimentare: 0720.640.258 sau
  principale ale proceselor de concepţie, pro-         miticamanea@yahoo.com  Proiectare asistată cu Autodesk Inventor. Îndrumar de laborator

  C
       artea ,,Proiectare asistată cu Autodesk     supune că cititorul are o oarecare experienţă în
       Inventor. Îndrumar de laborator”        proiectarea asistată şi că dispune de pachetul
       conţine 19 lucrări de laborator şi o      software Autodesk Inventor.
  serie de teme de casă în anexă. Lucrările prezintă       Aplicând cu grijă metodologiile expuse, citi-
  gradat problemele abordării proiectării asistate      torul va stăpâni rapid modelarea 3D şi va căpăta
  în ingineria mecanică. Totul este explicat în       gust pentru aplicarea în practică a tehnicilor
  amănunt, astfel încât nu este necesară o pregătire     moderne de proiectare asistată.
  anterioară deosebită pentru a înţelege şi aplica
  procedurile expuse.
    Se porneşte de la modelarea 3D a pieselor        Autori: Constantin Stăncescu,
  individuale, apoi se trece la modelarea ansam-        Daniel Manolache, Corneliu Pârvu,
  blurilor, a componentelor speciale, parametrizări,      Ionuţ Ghionea, Mircea Matei
                                Preţ: 30 ron
  analiză cu elemente finite şi se ajunge în final la
                                Data apariţiei: 2008
  animaţie.                          Detalii: http://www.catia.ro/carti/
    Ca premize pentru atingerea unei eficienţe       c6index.htm
  cât mai mari în însuşirea de cunoştinţe, se pre-       Comandă: constantin@stancescu.ro   Ghidul practic elaborarea sistemului calităţii pentru
   certificare ISO 9001 şi acreditarea ANRE

  A
       cest Ghid reprezintă un studiu de caz      referitoare la relaţia cu clientul; Tratarea pro-
       privind proiectarea unui sistem de mana-    duselor şi serviciilor neconforme; Aprovizionare;
       gement al calităţii pentru firmele cu profil  Mentenanţa echipamentelor; Evaluarea satisfacţiei
  electric. Comentariile care însoţesc documentele vă    clienţilor; Comunicarea internă şi externă;
  vor permite adaptarea sistemului de management       Tratarea reclamaţiilor; Planificare, Identificare
  la propriile cerinţe. O parte dintre specificaţiile    şi trasabilitate; Controlul DMM; Furnizarea ser-
  procedurilor se pot utiliza aşa cum sunt prezente,     viciilor; Monitorizarea şi măsurarea proceselor;
  însă există şi multe elemente care necesită par-      Monitorizarea şi măsurarea produsului, Proiectarea
  ticularizare; aceste zone trebuie completate cu      lucrărilor; Analiza datelor; Executarea sau
  elemente specifice organizaţiei dumneavoastră.       recondiţionarea branşamentelor electrice, aeriene
  Scurta prezentare a conţinutul Ghidului:          şi a coloanelor monofazate sau trifazate; Executarea
     Descrierea procesului de proiectare şi imple-    instalaţiilor sub tencuială, pe tencuială (aparente)
  mentare a sistemului calităţii, lista datelor de intrare  sau sub rigips, modele de formulare aplicabile în
  necesare proiectării unui sistem de management       diverse procese ale sistemului de management al
  al calităţii; Cauze de eşec privind proiectarea şi     calităţii, modele de scheme informaţionale, model
  implementarea unui sistem de management al         de manual calitate, diagrama proceselor, matrice de
  calităţii, lista domeniilor reglementate prin direc-    monitorizare a proceselor, modele de fişe de post,
  tive europene şi a legislaţiei româneşti aplicabile,    chestionare de evaluare a furnizorilor, matrice de
  lista standardelor cu incidenţă asupra sistemelor     evaluare a furnizorilor, modele de sisteme de
  de management al calităţii, modelele de proceduri     evaluare a performanţelor personalului, modele de
                                                             Suport: DVD
  necesare proiectării sistemului calităţii (Elaborarea   sisteme de evaluare a satisfacţiei clienţilor, model    Data aparitiei: 2008
  şi controlul documentelor, Controlul înregistrărilor,   de chestionar de evaluare a satisfacţiei personalu-     Preţ: 492 LEI + TVA.
  Audit intern, Acţiuni corective şi preventive),      lui, studiu de caz privind monitorizarea costurilor     www.ghidmanagement.ro
  Analiza efectuată de management; Recrutarea,        calităţtii (costurile de prevenire şi evaluare, costuri  Abonaţii revistei „Tehnică si Tehnologie”
  instruirea, motivarea şi dezvoltarea RU; Procese      de defectare) etc.                    beneficiază de bonificaţie de 15%.

80 Tehnicã ºi Tehnologie 1/2009

								
To top