FAQ (r�ponses)

Document Sample
FAQ (r�ponses) Powered By Docstoc
					Ecodial3
Отговори на често задавани въпроси
 Изисквания за хардуера и операционна система ?

Ecodial работи на PC Windows 3.1x,Windows 95 или Windows NT .
Минимални изисквания за конфигурацията :
 Pentium 100 Mhz
 16 Mb RAM (32 Mb препоръчително)
 640x480 screen (800x600 препоръчително)


 Как да променяме оперативните наименования на символите ?

Кликнете два пъти върху съответната верига.
Отваря се диалогова кутия Описание на веригата , където можете да променяте
оперативните наименования.

Забележка : Можете да преномерирате оперативните наименования, с помощта на
командата Автоматично номериране от меню Инсталация.


 Kak Ecodial 3 изчислява тока на трифазно к.с. на страна 0.4kV на трансформатора
(Isc3), когато има няколко захранващи източника свързани в паралел ?

Тока на к.с. на извод 0,4kV на трансформатора е равен на сумата от токовете на к.с. на
останалите трансформатори.
Тока на к.с. на сборните шини е равен на сумата от токове на к.с. на всичките
трансформатори.
Това означава, че ако имаме 3 трансформатора с ток на к.с. 20kA всеки, тогава :
 - авт. прекъсвачи на трансформаторните въводи са оразмерени за 20x(3-1) = 40 kA
 - авт. прекъсвачи на изходящите изводи са оразмерени за 20x3 = 60kA
 Какви са стандартните мощности за трансформатор СрН/НН ?

Ecodial 3 използва стандартните стойности за маслените трансформатори ( в
съответствие с NF C 52-112-1): 50, 100 , 160, 200, 250,315, 400, 500, 630, 800, 1000,
1250, 1600, 2000, 2500, 3500 kVA
 Възможно ли е да се изчисли еднофазна верига долустояща от трифазна верига ?

Да.


 Какво е честотен регулатор ?

Честотният регулатор е устройство, използвано за промяна на скоростта на стандартен
асинхронен двигател чрез промяна на честотата на напреженията и токовете,
приложени върху него.
Този принцип, базиран на силовата електроника, се използва в честотните регулатори
и е подходящ за приложения, където е необходимо да се регулира скоростта
движението на даден обект.


 Как функционира честотния регулатор ?

Честотния регулатор преобразува променливия ток в постоянен чрез токоизправител.
Постоянния ток се преобразува в променлив с регулируема честота и амплитуда.


 Честотен регулатор : стандартен и висок въртящ момент

Някои приложения може да изискват висок въртящ момент по време на преходните
процеси (ускорение и забавяне). В този случай, трябва да се избере устройство с висок
въртящ момент.
За останалите случаи (вентилатори, центробежни помпи, ...) се допуска стандартен
въртящ момент.


 Възможно ли е да се изчисли схема, съдържаща затворени (паралелни) контури ?

Ecodial 3 не може да изчислява инсталации, съдържащи затворени контури.


 Какъв е максималния допустим брой вериги за един проект ?

Един проект може да съдържа до 75 вериги. За да прибавите още вериги, трябва да
създадете нов проект и да го свържете към предния с помощта на функцията Връзка
към горестояща инсталация.


 Как да използваме функцията "връзка към горестояща инсталация" ?

Функцията Връзка към горестояща инсталация дава възможност за създаване на ел.
връзка между два проекта. Всички характеристики на горестоящия проект се запазват.
Функцията Връзка към горестояща инсталация е поставена в долустоящия проект (в
библиотека Други символи). Кликнете два пъти върху символа, за да посочите името
и горестоящата верига, където трябва да се направи ел. връзка. За въвеждане на
имена и вериги, използвайте бутона  в полетата отдясно.


 Как да отпечатаме по-бързо дадена схема ?

Използвайте иконата за отпечатване на схемите  , разположена в полето tool bar.


 Как да променим размера на дадена шина или шинопровод ?

Първо изберете символа от схемата, след което кликнете върху иконата   . В двата
края на символа се появяват точки за промяна на размера, с помощта на които
регулирайте до желания размер.


 Как да организираме работното пространство ?

За да определите размера и броя на наличните страници използвайте : Параметри \
Работни настройки \ Работно пространство.


 Как да подредим схемата по наше желание ?

Можете да преместите част от схемата на произволно място от работното
пространство и да я свържете с останалата част от схемата, като използвате символа
за връзка вътре в проекта (от библиотека Други символи) или символ ел. връзка.


 Как да създаваме отклонения в даден извод ?

Може да използвате неизчислена шина. Просто трябва да поставите обичайния символ
за шина и да промените неговото описание, като кликнете два пъти върху него. След
което от списъка изберете клон, и този клон няма да бъде изчислен.


 Как да видим кривата на изключване на даден автоматичен прекъсвач ?

Когато инсталацията е вече изчислена, изберете авт. прекъсвач от нея и използвайте
команда Сравняване криви на изключване от меню Инструменти (или натиснете
клавиш F6, или иконата   от полето tool bar), след което ще имате възможност да
промените настройките на автоматичния прекъсвач. Тези настройки ще бъдат взети
под внимание в инсталацията. Модула Сравняване криви на изключване може да
бъде използван и без да е свързан с инсталация, в такъв случай той е отделна
функция.


 Възможно ли е да се добави чертеж към схемата на инсталацията ?
Да, възможно е, като изберете команда Допълнителни графични елементи и текст
от меню "Display". Можете да изберете който и да е от предложените чертожни
елементи.


 Възможно ли е да се добави текст към схемата на инсталацията ?

Да, възможно е, като изберете команда Допълнителни графични елементи и текст
от меню "Display". Можете да изберете който и да е от предложените чертожни
елементи.


 Как се поставят изводи по шинопровод ?

Първо трябва да поставите символа за извод на схемата. После трябва да означите
разстоянието между всеки извод и началото на шинопровода. Използвайте командата
Изчисление стъпка по стъпка от меню Изчисление (или клавиш F5).


 Възможно ли е проект, изготвен с Ecodial 3 да се ползва от софтуера SISpower ?

Да, ако имате съвместима с Ecodial 3 версия на Ecobat или SISpower. Изберете
командата "Print / Export" от меню "File". За интерфейсния файл, изберете формат
.ECD.


 Как да достигнем по-бързо до дадена базова схема ?

Можете да използвате библиотеката Типови схеми (последната икона от списъка с
библиотеки). За да прибавите типова схема към тази библиотека е необходимо да
изберете командата Добавяне на типова схема в чертежа от меню "Edit". Имате
възможност да добавите до 12 типови схеми в тази библиотека и тогава те ще бъдат
достъпни, по същия начин както останалите стандартни за софтуера символи.


 Как да направим ръчен избор на апарат ?

Ако желаем ръчно да изберем апарат, изберете опцията Ръчно. След което, натиснете
бутон  зад съответното устройство
Това ви дава достъп до ръчен избор : можете да настроите някои от характеристиките
и да оставите на софтуера да прегледа каталога на Schneider и да предложи решения.
Изберете едно от предложените решения и кликнете OK.
Ecodial 3 проверява дали избраното от вас устройство е подходящо и извършва
изчисленията с него.
 Как да поставим автоматичен прекъсвач между две шини ?

За да поставите авт. прекъсвач между две шини, използвайте символа
шиносъединител от библиотека Шини.

 Как да постъпим ако при изчисленията незвисимо какво правим Ecodial дава
постоянно повтаряща се грешка ?
Проверете дали за някой от елементите не е забравена включена опцията “Ръчно”.

 Как да постъпим ако правим промени по типа на проводника а Ecodial не ги
възприема?
За промени по типа на проводника трябва да се действа чрез функцията “начин на
полагане”
 Как да постъпим ако при еднофазна верига Ecodial не може да избере прекъсвач
автоматично?
Променете ръчно гамата на предлагания автоматичен прекъсвач Compact – Multi 9.

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Stats:
views:43
posted:10/31/2008
language:French
pages:5