Greater London Authority - Bengali translation by luckboy

VIEWS: 24 PAGES: 2

More Info
									×V GLA
Greater London Authority (GLA) (æGлOôçÌ[ý _‰øX %U×Ì[ý×»Oô (×LA_A) %çaã_ EõÝ? GLA (×LA_A) _‰øãXÌ[ý LXî c÷ä¬K÷ AEõ»Oôç "å^ìU' aÌ[ýEõçÌ[ý, ^çÌ[ýç Ì[ýçLWýçXÝÌ[ý [ýTöÛ]çX A[ýe

\ö×[ýbîd YÒãÌ^çLãXÌ[ý Y×Ì[ýEõ”Xç EõãÌ[ý* a]GÐ `c÷ãÌ[ýÌ[ý Y×Ì[ýEõ”XçÌ[ý LXî AEõ»Oôç Y×Ì[ý»Jôç_Eõ [ýGï UçEõç ^ÇNþYÉSï* GLA (×LA_A) AÌ[ý Vç×Ì^±¼ö c÷ä¬K÷ Y×Ì[ý[ýc÷X, YÇ×_` Yçc÷çÌ[ýç, %çmX A[ýe %çYdEõç_ÝX Y×Ì[ýãb[ýç a]Éc÷, %UïêX×TöEõ ×[ýEõç`, Y×Ì[ýEõ”Xç, ae•Êõ×Tö, Y×Ì[ýã[ý` A[ýe Ø‘öçØšöî* ^çãVÌ[ý ¥çÌ[ýç GLA (×LA_A) G×PöTö TöçÌ[ýç c÷_ å]Ì^Ì[ý, London Assembly (_‰øX %îçãa¶‘ö×_) A[ýe 600-Ì[ý å[ý×` ac÷ã^çGÝ Eõ]Þ* å]Ì^Ì[ý EõÝ EõãÌ[ýX? _‰øãXÌ[ý å]Ì^Ì[ý c÷ä¬K÷X Ì[ýçLWýçXÝÌ[ý ]ÇFYçy, ^çãEõ _‰øX [ýçaÝÌ[ýç YÒ×Tö »JôçÌ[ý [ýdaÌ[ý %Ü™öÌ[ý ×X[ýïç»JôX EõãÌ[ý* å]Ì^Ì[ý `c÷ãÌ[ýÌ[ý aç]ç×LEõ, Y×Ì[ýã[ý` aeyÔçÜ™ö A[ýe %UïêX×TöEõ ×[ýEõçã`Ì[ý XÝ×Tö YÒØ™ÇöTö EõãÌ[ý – å^a[ý XÝ×TöÌ[ý açc÷çã^î `c÷ãÌ[ýÌ[ý [ýTöÛ]çX A[ýe \ö×[ýbîd =~×Tö c÷ã[ý* å]Ì^Ì[ý ×X×[ýQÍö\öçã[ý Transport for London (TfL) (®Ïôç³aãYç»OôÛ ZõÌ[ý _‰øX (×»OôAZõA_), London Development Agency (LDA) (_‰øX åQöã\ö_Yã]³Oô AãL׳a (A_×QöA), Metropolitan Police Authority (MPA) (å]ä®ÏôçY×_»OôçX YÇ×_` %U×Ì[ý×»Oô (A]×YA) A[ýe London Fire & Emergency Planning Authority (LFEPA) (_‰øX ZõçÌ^çÌ[ý %îç‰ø A]çãLÛÅ׳a YÀîç×Xe %U×Ì[ý×»Oô (A_AZõ+×YA)-AÌ[ý açãU EõçL EõãÌ[ý A[ýe A+ aeØšöçm×_ [ýçãL»Oô ×XSïÌ^ EõãÌ[ý*
London Assembly (_‰øX %îçãa¶‘ö×_) EõÝ EõãÌ[ý? London Assembly (_‰øX %îçãa¶‘ö×_)-AÌ[ý \Éö×]Eõç c÷ä¬K÷

å]Ì^ãÌ[ýÌ[ý Eõç^ïEõ_çY, ×aˆùçÜ™ö A[ýe XÝ×Töa]Éc÷ ×X×[ýQÍö\öçã[ý ^ç»Jôç+ EõãÌ[ý å]Ì^ãÌ[ýÌ[ý lù]TöçÌ[ý a]XŸÌ^ EõãÌ[ý* ]çãa AEõ[ýçÌ[ý å]Ì^ãÌ[ýÌ[ý YÒä`ÂÌ[ý a]Ì^ LXaçWýçÌ[ýãSÌ[ý aç]ãX AÌ[ýç å]Ì^Ì[ýãEõ YÒ` EõãÌ[ý* %îçãa¶‘ö×_ _‰øX[ýçaÝãVÌ[ý mÌ[ýÓ±¼öYÉSï ×[ýbÌ^m×_ TöVÜ™ö EõãÌ[ý, å]Ì^ãÌ[ýÌ[ý Eõçä»K÷ YÒØ™öç[ý Ì[ýçãF A[ýe Y×Ì[ýSç] C YÌ[ýç]`ïa]Éc÷ YÒEõç` EõãÌ[ý*

%çãÌ[ýç å[ý×` LçXãTö »JôçX? GLA (×LA_A)-AÌ[ý EõçãLÌ[ý CYÌ[ý %çãÌ[ýç TöãUîÌ[ý LXî:
•

%ç]çãVÌ[ý YÒEõç`XçÌ[ý açÌ[ýçe` YQÍÆöX – %çÌ[ý×[ý, [ýçe_ç, »JôÝXç, GÐÝEõ, mLÌ[ýç×Tö, ×c÷׳V, Ytç[ýÝ, TÇöEõÞ, =VÇÛ A[ýe ×\öãÌ^TöXç]Ý \öçbçÌ^ %XÇãÌ[ýçWý EõÌ[ýã_ YçCÌ^ç ^çÌ^* a¶YÉSï V×_ã_Ì[ý %U[ýç %Xî \öçbçÌ^ %XÇ[ýçãVÌ[ý LXî %XÇãÌ[ýçãWýÌ[ý ålùy %XÇ^çÌ^Ý ×[ýã[ý»JôXç EõÌ[ýç c÷ã[ý* %ç]çãVÌ[ý açãU åVFç EõÌ[ýãTö YçãÌ[ýX - å^»Oôç åaç][ýçÌ[ý åUãEõ £yÔ[ýçÌ[ý A[ýe åFç_ç aŠçc÷ãÜ™ö 8am ãUãEõ 8pm Y^ïÜ™ö åFç_ç UçãEõ*
City Hall -A

•

•

AEõ»Oôç a\öçÌ^ %çaä»K÷X - City Hall %U[ýç AEõ»Oôç [ý×c÷fØšö %XÇœöçãX YÒTöîlù\öçã[ý GSTöÜ—ö åVFçÌ[ý LXî*

%ç]çãVÌ[ý açãU å^çGçã^çG EõÌ[ýÓX _‰øãX å_çãEõ 300-Ì[ý å[ý×` \öçbçÌ^ EõUç [ýã_ A[ýe GLA (×LA_A) a[ýç+ãEõ Ø‘öçGTö LçXçÌ^* %çY×X ^×V å]Ì^Ì[ý, London Assembly (_‰øX %îçãa¶‘ö×_)-AÌ[ý EõçãLÌ[ý ×[ýbãÌ^ %çãÌ[ýç LçXãTö »JôçX, ×Eõ\öçã[ý City Hall-A ^çCÌ^ç ^çÌ^ %U[ýç %ç]çãVÌ[ý AEõ»Oôç a\öç %U[ýç %XÇœöçãX å^çG åVCÌ^ç ^çÌ^ LçXãTö »JôçX, Töçc÷ã_ %çY×X %ç]çãVÌ[ý açãU å^çGçã^çG EõÌ[ýã[ýX* æ»Oô×_ãZõçX: 020 7983 4100 ×]×XEõ]: 020 7983 4458 Zõîçj: 020 7983 4057 +ã]_: mayor@london.gov.uk
The Public Liaison Unit, Greater London Authority, City Hall, The Queen's Walk, More London, London SE1 2AA -A ×_FÇX


								
To top