Your Federal Quarterly Tax Payments are due April 15th Get Help Now >>

SURAT PERMOHONAN UNTUK MENUBUHKAN KOPERASI by vrz15071

VIEWS: 0 PAGES: 3

									                               Borang Permohonan “On-line”


                                  SKM-KPK 01
   SURAT PERMOHONAN UNTUK MENUBUHKAN KOPERASI


Alamat:
Tarikh:


Pengarah,
Suruhanjaya Koperasi Malaysia
Negeri ….............................


Melalui:
Pegawai
Suruhanjaya Koperasi Malaysia
Daerah/Wilayah...........................


Tuan,

PERMOHONAN UNTUK MENUBUHKAN KOPERASI

Dimaklumkan bahawa, kami seperti nama tersebut di bawah memohon untuk
menubuhkan sebuah koperasi bagi tujuan menjalankan aktiviti-aktiviti berikut:-


        a)


        b)


        c)


2.       Untuk makluman tuan, berikut ini kami kemukakan butiran
mengenai koperasi yang akan ditubuhkan itu:-
       a)    Nama koperasi yang dicadang :
           i)   Pilihan pertama    :
           ii)  Pilihan kedua     :


       b)    Kawasan operasi koperasi :
           (kawasan di mana koperasi boleh mendapat anggotanya)


       c)    Bilangan anggota :


       d)    Aktiviti yang hendak dilaksanakan sebaik sahaja didaftarkan
           ialah .............................................................
           (Sila rujuk para 1 di atas)

Sekian,


Kami yang benar,


Penaja I     Nama :                     Tandatangan
         Alamat :                 (Jawatankuasa Penaja)
         No. Telefon :


Penaja II     Nama :                     Tandatangan
         Alamat :                 (Jawatankuasa Penaja)
         No. Telefon :


Penaja III    Nama :                     Tandatangan
         Alamat :                 (Jawatankuasa Penaja)
         No. Telefon :
                      2
             Panduan Menyediakan Surat Permohonan


1.  Surat permohonan hendaklah dihantar kepada Pengarah SKM Negeri melalui pejabat
SKM Wilayah/Daerah. Alamat pejabat SKM Negeri boleh didapati melalui laman web SKM iaitu
www.skm.gov.my.


2.   Para 1, nyatakan aktiviti yang akan dilaksanakan seperti Jadual A di bawah.

              Jadual A. Fungsi dan Aktiviti Koperasi
 FUNGSI KREDIT         FUNGSI PERBANKAN        FUNGSI PERINDUSTRIAN
 Aktiviti           Aktiviti            Aktiviti
 1. Jimat cermat dan      1. Institusi bank.      1. Industri kampung.
   pinjaman.                        2. Perkilangan.
                               3. Pembuatan.
 FUNGSI PENGGUNA        FUNGSI PERUMAHAN        FUNGSI PENGANGKUTAN
 Aktiviti           Aktiviti            Aktiviti
 1. Pasaraya.         1. Membina rumah        1. Pengangkutan
 2. Pasar mini.           kediaman, kondominium,    lori/treler/tanker dll.
 3. Sekolah.            pangsapuri dll.      2. Pengangkutan kapal laut.
 4. Kantin.          2. Membina rumah kedai,    3. Pengangkutan kapal
 5. Restoran.            premis perniagaan,      terbang.
 6. Kedai buku.           pejabat dan lain-lain   4. Pengangkutan feri dan
 7. Lain-lain aktiviti       bangunan.           lain-lain.
   pengguna.
 FUNGSI PERTANIAN        FUNGSI PERKHIDMATAN       FUNGSI PEMBINAAN
 Aktiviti            Aktiviti            Aktiviti
 1. Pertanian.         1. Perkhidmatan         1. Kontrak pembangunan
 2. Perladangan.          pengangkutan awam.        daerah.
 3. Perikanan.         2. Pelancongan.         2. Kontrak pembinaan
 4. Ternakan.          3. Pemasaran.            jalan.
 5. Bioteknologi.        4. Pencucian banguan.      3. Kontrak pembinaan
 6. Industri asas tani.     5. Pendidikan.            bangunan.
                6. ICT.

3.  Para 2(a), cadangkan dua nama yang bersesuaian, sekiranya nama pertama mempunyai
persamaan dengan koperasi lain yang telah didaftarkan, nama kedua akan didaftarkan.

4.   Para 2(b), nyatakan kawasan operasi koperasi. Kawasan operasi yang meliputi satu
negeri atau dua negeri atau seluruh Malaysia hendaklah menggunakan undang-undang kecil
perwakilan.

5.  Para 2(c), nyatakan bilangan anggota yang akan menganggotai koperasi, bilangan
minimum anggota bagi menubuhkan sebuah koperasi asas ialah 50 orang.

6.   Para 2(d), nyatakan aktiviti pertama yang akan dilaksanakan. Aktiviti yang dijalankan
hendaklah berasaskan kepada aktiviti yang dinyatakan di para 1 surat permohonan.

7.   Surat permohonan hendaklah ditandatangan oleh tiga orang penaja.

8.   Suruhanjaya akan memberi jawapan samada meluluskan permohonan menubuhkan
koperasi atau sebaliknya dalam tempoh tidak melebehi 14 hari.
                       3

								
To top