CONTOH SURAT PERMOHONAN by ida17629

VIEWS: 57,640 PAGES: 3

									                CONTOH SURAT PERMOHONAN

TARIKH :............................................
RUJUKAN:............................................(Rujukan Syarikat)


Ketua Pengarah,
Jabatan Perkhidmatan Haiwan Malaysia,
Kementerian Pertanian Malaysia,
Tingkat 8 dan 9, Wisma Chase Perdana,
Off Jalan Semantan, Bukit Damansara,
50630 KUALA LUMPUR.


Tuan,

PERMOHONAN  UNTUK MENYERTAI PROGRAM  LOGO
“VETERINARY HEALTH MARK” JABATAN PERKHIDMATAN
HAIWAN MALAYSIA.


Saya, (nama orang yang mengisi permohonan ini) ..............................................
..................................................................................................................……,
jawatan ....................................................................................... bagi pihak (nama
Syarikat         /Loji)……………………………………………………………..
.................................................................................................................………
Alamat .................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
ingin memohon menyertai Program Logo “Veterinary Health Mark” Jabatan
Perkhidmatan Haiwan Malaysia dan bersetuju:

     a.    akur sepenuhnya kepada semua syarat-syarat di bawah Program
          Akreditasi Logo “Veterinary Health Mark”;

     b.    membenarkan Pegawai Pemeriksa Veterinar Jabatan Perkhidmatan
          Haiwan menjalankan pemeriksaan audit dan mengambil sampel
          mengikut prosedur program;

     c.    Memenuhi semua syarat-syarat penganugerahan dan penggunaan
          Cop Dagang Logo VHM (Veterinary Health Mark).
Sehubungan dengan permohonan di atas pihak kami ingin mendapatkan dari
JPH
 perkhidmatan seperti yang bertanda  dalam dokumen ini.

          Garispanduan dan Kod Amalan Veterinar yang relevan

          Rundingcara pembinaan loji pemprosesan

          Rundingcara mempertingkat taraf loji pemprosesan yang sedia
          ada untuk memenuhi syarat keperluan penganugerahan Logo VHM
          dan keperluan antarabangsa, dan syarat tertentu negara
          pengimport.

          Rundingcara mengenai Program Kepastian Kualiti (Quality
          Assurance ) dan Pelan HACCP (HACCP Plan), serta kaedah
          penyediaan manual.

          Lain-lain (sila nyatakan):

          .........................................................................................................
          .........................................................................................................

Segala maklumat yang dibekalkan bersifat sulit dan pihak syarikat
membenarkan pihak tuan menggunakan maklumat berkenaan hanya untuk
urusan Penganugerahan Logo VHM sahaja.

Bersama ini di sertakan borang permohonan yang telah disempurnakan.

Terima kasih.


Yang Benar,


..............................................................         Tarikh: ................................
(                              )
Nama dan Tandatangan
Ketua Eksekutif Syarikat.(Perhatian: Sila gunakan kepala surat syarikat)

								
To top