Surat Permohonan Pengilang

Document Sample
Surat Permohonan Pengilang Powered By Docstoc
					   CONTOH SURAT PERMOHONAN SIJIL PENJUALAN BEBAS (PENGILANG)

Ruj. Surat   :
Tarikh     :

Kepada:

Pengarah
Jabatan Kesihatan Negeri Sabah
Tingkat 1, Rumah Persekutuan, Peti Surat 11290
88814 Kota Kinabalu, Sabah

Tuan,

Permohonan Sijil Penjualan Bebas

Adalah saya dengan segala hormatnya merujuk kepada perkara di atas

2.   Saya______________________________ Pengurus _______________________
______________________________________________________________beralamat di
________________________________________________________________________
ingin memohon Sijil Penjualan Bebas untuk tujuan eksport produk makanan ke negara
________________________.

3.   Bersama-sama ini disertakan dokumen seperti berikut:-
      i.     Senarai produk makanan yang dipohon.
      ii.    Salinan Pengakuan Pemerbadanan Syarikat Sendirian (Form 9) daripada
           pejabat pendaftar syarikat.
      iii.    Salinan Lesen Kilang yang sah daripada pihak penguasa tempatan atau
           Lesen Pengilangan di bawah Akta Penyelarasan Perindustrian 1975 oleh
           Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri Malaysia.
      iv.    Salinan invois tempatan bagi setiap produk.
      v.     Sijil analisis bagi setiap produk.
      vi.    Label yang sedang digunakan untuk setiap produk.
      vii.    Lain-lain dokumen sokongan (Jika berkenaan, nyatakan:)
           __________________________________________________________
           __________________________________________________

4.  Saya mengaku bahawa semua maklumat dalam dokumen di atas adalah benar dan
memahami sepenuh prosedur permohonan sijil tersebut.

Sekian, terima kasih.

Yang benar,(Tandatangan )
Nama dan jawatan    : ………………………………………
Cop rasmi syarikat   : ………………………………………