SURAT PERMOHONAN PERTUKARAN KURSUS@PUSAT (TPPBKPKK) by ida17629

VIEWS: 1,506 PAGES: 1

									         SURAT PERMOHONAN PERTUKARAN KURSUS/PUSAT PENGAJIAN

Setiausaha Bahagian
Bahagian Biasiswa
Kementerian Pengajian Tinggi
Aras 4, Blok 1, Menara PJH
Presint 2, Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan
62100 Putrajaya
(u.p.: Unit Pinjaman dan Bantuan Kewangan)                     Faks : 03-8884 4701

Tuan,

PERMOHONAN PERTUKARAN ATAU SAMBUNG KURSUS/PUSAT PENGAJIAN

Bahawa saya ……………………….………..…………..…….……….. nombor KP ….…….………………,
telah mendapat tajaan Pinjaman Pelajaran / Bantuan Kewangan Pelajar Kolej Komuniti* pada
………………………. memohon kelulusan pihak tuan untuk membuat pertukaran seperti berikut :

   a. Bertukar Kursus                   b.  Bertukar Pusat Pengajian
   c.  Bertukar Kursus & Pusat Pengajian        d.  Sambung Kursus

2.     Berikut adalah maklumat pertukaran/sambungan tersebut :-
      Maklumat Asal

     Pusat Pengajian    -
     No. Pendaftaran    -
     Kursus        -
     Peringkat       - Sijil / Diploma* (Potong yang tidak berkenaan)
     Tarikh Daftar     -

      Maklumat Baru

     Pusat Pengajian    -
     No. Pendaftaran    -
     Kursus        -
     Peringkat       - Sijil / Diploma* (Potong yang tidak berkenaan)
     Tarikh Daftar     -

3.   Sehubungan dengan ini, dipohon kelulusan pihak tuan untuk menyambung bayaran
pembiayaan saya bagi mencukupi jumlah yang telah ditawarkan di dalam surat tawaran KPT(Bs)Pinj
………………………………….. / KPT(BS)EK……………………………………..

Sekian, terima kasih.


 ……………………………………………..
(          )                   Tarikh : …………………………

PENGESAHAN PUSAT

Adalah dengan ini saya mengesahkan bahawa semua maklumat pelajar di atas adalah benar.……………………………………………..
(         )                           Cop Jawatan
                                     dan Jabatan
Tarikh :……………………………

* Potong yang tidak berkenaan

								
To top