LAMPIRAN II CONTOH FORMAT SURAT PERMOHONAN PELABURAN 1. TUJUAN by ida17629

VIEWS: 654 PAGES: 4

									                               LAMPIRAN II

      CONTOH FORMAT SURAT PERMOHONAN PELABURAN

1.  TUJUAN
   Sila nyatakan tujuan pelaburan secara umum.


2.  LATARBELAKANG KOPERASI

   2.1  Nama Koperasi       : ________________________________

   2.2  Alamat           : ________________________________

                    ________________________________

                    ________________________________

   2.3  Tarikh Daftar       : ________________________________

   2.4  Jumlah Saham        : ________________________________

   2.5  Jumlah Ahli        : ________________________________

   2.6  Aktiviti          : ________________________________

   2.7  Senarai nama anggota
      Lembaga
      (nama, jawatan dalam
      koperasi dan pekerjaan)  : ________________________________

   2.8  Jumlah kakitangan
      Pengurusan         : ________________________________

3.  PRESTASI KEWANGAN KOPERASI

   3.1  untung Rugi Koperasi bagi 3 tahun kebelakangan      Pendapatan
      Perbelanjaan
      Keuntungan (Keruggian)
      Margin Keuntungan (%)


   3.2  Analisa Nisbah Kewangan

      Analisa Nisbah Kewangan bertujuan mengukur Prestasi Kewangan
      koperasi. Pengiraan boleh dibuat dengan menggunakan formula
      berasaskan Penyata Lembaran Imbangan, Untung Rugi dan Akaun
      Perniagaan yang telah diaudit. Pengiraan hendaklah dibuat bagi
      tempoh 3 bulan kebelakangan. Penggunaan nisbah adalah bergantung
      kepada aktiviti dan kesesuaian.
                                     1
4.  CADANGAN

   Justifikasi bagi membuat pelaburan:-

   4.1  Adakah terdapat keperluan bagi membuat pelaburan – senaraikan dan
      perjelaskan.

   4.2  Adakah koperasi mempunyai cukup persediaan bagi membuat
      pelaburan – senaraikan dan perjelaskan.

5.  CADANGAN PELABURAN DALAM SYARIKAT/KOPERASI/SUBSIDIARI

   5.1  Butiran Cadangan Pelaburan

      (a)  Nyatakan Jenis Syer Yang Hendak Dilabur:-

              Tak Siar Harga (unquoted)

              Terbitan Hak


      (b)  Jumlah Unit        :   ______________________

      (c)  Harga Syer Seunit     :   RM
                          ______________________
                          RM
      (d)  Jumlah (RM x Unit)     :   ______________________

      (e)  Tarikh Tawaran
         Diterima oleh Koperasi   :   ______________________

      (f)  Tarikh Tawaran Syer Ditutup:   ______________________

   5.2  Maklumat Syarikat/Koperasi/SubsidiariYang Hendak Dilabur

      (a)  Sejarah dan Latarbelakang

         •  Tarikh penubuhan

         •  Aktiviti utama

         •  Struktur Modal(modal dibenar, modal berbayar dan
           pembentukan modal sama ada secara terbitan baru,
           terbitan hak atau pinjaman)

         •  Pasaran dan Keupayaan Pengeluaran

         •  Prestasi

         •  Status dalam industri yang sama

         •  Hartanah

         •  Anak syarikat
                                      2
      (b)  Anggota Pengarah/Lembaga Pengarah, Pengurusan dan
          Kakitangan

          •  Senarai Nama Anggota Lembaga Koperasi / Lembaga
            Pengarah

          •  Struktur Pemegang Saham (nama, unit, jumlah dan peratus
            pegangan. Sila lampirkan borang “ return of allotment of
            shares dan Daftar Pengarah, form 24 and 49 Companies Act
            1965)

          •  Latarbelakang Pengurusan Atasan.

          •  Bilangan Kakitangan

      (c)  Maklumat Kewangan

          •  Rekod Kewangan

            Ringkasan rekod kewangan yang diaudit bagi 3 tahun
            kebelakangan perlu ditunjukkan seperti berikut:-

          Tahun             200_    200_     200_
Perolehan
Keuntungan Sebelum Cukai
Keuntungan Selepas Cukai
Margin Keuntungan (%)
Bilangan Sesaham
Pendapatan Sesaham (EPS)
Kadar Dividen
Aset Ketara Bersih Sesaham (NTA pershare)


   Nyatakan juga akaun kumpulan jika ada.

          •  Analisa Nisbah Kewangan

            Analisa nisbah kewangan bagi syarikat/koperasi/subsidiari
            yang hendak dilabur perlu dibuat kerana sebagai pelabur,
            menganalisa Penyata Kewangan adalah penting untuk
            mengetahui adakah sesebuah institusi itu mempunyai
            prospek untuk memastikan setiap pelaburan memberikan
            pulangan yang positif. Analisa Nisbah Kewangan boleh
            dibuat dengan menggunakan formula-formula. Koperasi
            hendaklah membuat analisa bagi tempoh 3 tahun
            kebelakangan. Penggunaan sesuatu nisbah itu bergantung
            kepada tujuan dan perspektif pelaburan.
                                          3
         •  Pinjaman

           Nyatakan maklumat pinjaman yang sedia ada seperti
           berikut:-

           •  Jenis Pinjaman (jangka panjang/jangka pendek)

           •  Jumlah Pinjaman

           •  Tempoh tamat Pinjaman

      (d)  Ramalan Keuntungan dan Dividen

      Ringkasan ramalan keuntungan hendaklah ditunjukkan bagi tempoh
      sekurang-kurangnya3 tahun seperti berikut:-

             Tahun          200_   200_     200_
      Keuntungan sebelum cukai
      Modal berbayar
      Pendapatan sesaham (EPS)
      Harga tawaran (offered price)
      Nisbah harga pendapatan (PE
      ratio)
      Dividen (%)


      Nyatakan dasar dan andaian utama yang digunapakai bagi
      meramalkan keuntungan di atas.

6.  KESAN PELABURAN/PEMBENTUKAN SUBSIDIARI KEATAS ALIRAN
   TUNAI KOPERASI

   Sila kemukakan Ramalan Aliran Tunai bagi tempoh 3 kehadapan untuk
   menunjukkan kesan palaburan keatas modal kerja/perniagaan dan aktiviti
   utama koperasi. Asas dan andaian yang digunakan hendaklah realistik dan
   munasabah.

7.  LAIN-LAIN MAKLUMAT

   Koperasi-koperasi yang memohon bolehlah mengemukakan lain-lain
   maklumat yang dianggap penting bagi menyokong permohonan tersebut dari
   aspek ekonomi, sosial, psikologi, dan peluang-peluang.
                                         4

								
To top