Design interaction diagrams and class diagrams by bdj93780

VIEWS: 106 PAGES: 45

									4. Design:
  interaction and
  class diagrams
Situation

  artifacts vs. practice

     UML-based artifacts for design
       interaction diagrams
          Collaboration diagrams
          Sequence diagrams
       class diagrams
       statechart diagrams
       …

     practice
       GRASP patterns
       Design Patterns
       Refactorings
1. Interactiediagramma‟s
     in het Ontwerpproces

  Voor elke niet-triviale functionaliteit van de software …

    doel:
       identificatie/ontwerp van een groep van samenwerkende objecten
           om die functionaliteit te verwezenlijken


    startbericht: trigger vanuit functionaliteit
       bvb. actie uit use case

      use-case driven
Interactie diagramma‟s
  Een interactiediagramma
    illustreert de bericht-interacties tussen objecten en klassen


  In UML bestaan 2 soorten:
    Communication Diagrams        – nadruk op object-interacties
    Sequence Diagrams          – nadruk op tijdsverloop                     1: message2()
      message1()           2: message3()
            :ClassAInstance          :ClassBInstance
Interactie diagramma‟s
  Een interactiediagramma
    illustreert de bericht-interacties tussen objecten en klassen


  In UML bestaan 2 soorten:
    Communication Diagrams          – nadruk op object-interacties
    Sequence Diagrams            – nadruk op tijdsverloop


                :ClassAInstance          :ClassBInstance
         message1()

                          message2()


                          message3()
1.1 Communication Diagrams
    Bestaat  uit:
      startbericht en genummerde berichten
      verbindingen tussen objecten waarlangs berichten                                       richting
                       eerste intern bericht
  startberichtmakePayment(cashTendered)          1: makePayment(cashTendered)
                 :Register                     :Sale
                       verbinding    1.1: create(cashTendered)

              instantie
                                         :Payment

                              parameter
Communication Diagrams: Notatie

 Klassen  en instanties

        Sale          :Sale         s1: Sale
 Een  return waarde


            msg1()


                1: tot := total(): Integer
        :Register                   :Sale
Communication Diagrams: Notatie
  Berichten naar “this”                msg1()


                        :Register
                        1: clear()

  Berichten naar klassen


             msg1()


                 1: d1 := today(): Date
           :Sale                    Date
  Communication Diagrams: Notatie
                             msg1()

                                   1: create(cashier)
  Creatie van objecten              :Register                 s:Sale
                                  2: addPayment(amount)

   Optioneel: gebruik stereotype <<create>>
   voor een niet triviale constructor boodschap  Taalonafhankelijk: geen new bericht naar klasse

                      msg1()

                           1: s:= new(cashier)
                  :Register                    Sale                                           s:Sale
                          2: addPayment(amount)
Communication Diagrams: Notatie

  Berichtnummering

     msg1()       1: msg2()
          :ClassA           :ClassB
                 1.1: msg3()


                        :ClassC
Communication Diagrams: Notatie

  Berichtnummering: vervolg
    msg1()         1: msg2()
         :ClassA             :ClassB


                             1.1: msg3()

                             2.1: msg5()
              2: msg4()
                          :ClassC


                      2.2: msg6()                          :ClassD
Communication Diagrams: Notatie

  Conditionele berichten

         msg1()

             1 [new sale]: create()
      :Register                     :Sale                       1.1: create()                           :SalesLineItem
Communication Diagrams: Notatie

  Conditionele berichten: vervolg

         :ClassE


      2: msg6()

     msg1()          1a [test1]: msg2()
         :ClassA               :ClassB            1b [not test1]: msg4()        1a.1: msg3()


                   1b.1: msg5()
         :ClassD               :ClassC
Communication Diagrams: Notatie

  Iteraties
          runSimulation()             1* [i := 1..n]: num = nextInt()
      :Simulator                   :Random
Communication Diagrams: Notatie

  Iteration over a collection
           t = getTotal              1* [i := 1..n]: st = getSubtotal()  lineItems[i]:
       :Sale
                                 SalesLineIte
Communication Diagrams: Notatie

  Polymorphic Messages and Cases


              Payment {abstract}

              authorize {abstract}
              …
      CreditPayment         DebitPayment
      authorize           authorize
      …               …
Communication Diagrams: Notatie

  Polymorphic Messages and Cases

       doX()           authorize
             :Register           :Payment {abstract}
      authorize()                   authorize()
   :DebitPayment          :Foo     :CreditPayment       :Bar
             doA                       doX
             doB
Communication Diagrams: Notatie

   Active objects    :Clock   Asynchronous and synchronous calls

                startClock


            :ClockStarter        :Bar
                      3: doX


               1: create   2: run


             :Clock
1.2 Sequence Diagrams
   Boodschappen: geen nummering !


                : Register      : Sale
       : User


           msg1()
                      msg2()

                      msg3()

                      msg4()

                      msg5()
Sequence Diagrams: Notatie

  Berichten naar “self” of “this”                      : Register
             : User


                 msg1()
                         clear()
Sequence Diagrams: Notatie

  Creatie van objecten

      : Register                : Sale


            makePayment(cashTendered)
                               create(cashTendered)  : Payment

                                   authorize()
Sequence Diagrams: Notatie

  Conditionele berichten (UML 2)                   • : Foo         • : Bar
       • : User


            •message1()  opt [color = red]
                         calculate()
Sequence Diagrams: Notatie

  Lifeline van objecten


                    : Sale         : Payment
         : User

             message1()
                      create(cashTendered)

                         destroy
Sequence Diagrams: Notatie

  Iteratie (UML 2)


      : User
                  : Simulator          : Random   : Programmer

           runSimulation()
                      [i:=1..N]
                    loop hours := nextInt()


                                 work(hours)                                    eat()
2. Ontwerp Klassendiagramma's

 Identificeer  software klassen
    op basis van
      interactiediagramma‟s
      conceptueel model


    Voor de meeste concepten zal er een klasse zijn die dit concept concretiseert
      attributen: overgenomen van concept, uitgebreid met type-informatie
      methodes: afgeleid uit interactiediagramma‟s


    Voeg associaties en navigatie toe
      alleen die associaties worden gerealiseerd die nodig zijn om aan de informatiebehoeften
      van de interactiediagramma‟s te voldoen
Identificatie relevante software klassen
                              Records-sale-of

                            Described-by               1
                                              Product
                              Product            Specification
                              Catalog     Contains
                                   1      1..*
                              1
       0..1     *                  Used-by           1
                                 *                  Describes
         Sales                                      *
        LineItem                  Store               Item
                                      Stocks
                          1         1       *           1
             1..*
                         Logs-     1 Houses
   Contained-in               completed
         1                6       1..*
                 *
           Sale                 Register
                                              Manager
                                    Started-by
                                   1      1
                   Captured-on
                 1       1
           1   1                1 3
   Paid-by          Initiated-by          Records-sales-on
   1                 1                    1
  Payment           Customer                    Cashier
Class diagrams – Overview
                                             officially in UML , the top format is
                           SuperclassFoo            used to distinguish the package
                              or              name from the class name
                        SuperClassFoo { abstract }
                                             unofficially , the second alternative
                 - classOrStaticAttribute : Int              is common
                 + publicAttribute : String
    3 common
                 - privateAttribute
    compartments
                 assumedPrivateAttribute
                 isInitializedAttribute : Bool = true                      java .awt ::Font
    1. classifier name
                 aCollection : VeggieBurger [ * ]                            or
                 attributeMayLegallyBeNull : String [0..1]                    java .awt .Font
    2. attributes
                 finalConstantAttribute : Int = 5 { readOnly }
                 /derivedAttribute                         plain : Int = 0 { readOnly }
    3. operations
                                                  bold : Int = 1 { readOnly }
                 + classOrStaticMethod ()                      name : String
                 + publicMethod ()                         style : Int = 0
                 assumedPublicMethod ()                       ...
     an interface      - privateMethod ()
     shown with a      # protectedMethod ()                        getFont (name : String ) : Font
     keyword         ~ packageVisibleMethod ()                     getName () : String
                 «constructor» SuperclassFoo ( Long )                ...
                 methodWithParms (parm 1 : String , parm 2 : Float )
                 methodReturnsSomething () : VeggieBurger
     «interface»      methodThrowsException () {exception IOException }
      Runnable       abstractMethod ()
                 abstractMethod 2() { abstract } // alternate                         Fruit
    run ()          finalMethod () { leaf } // no override in subclass   dependency
                 synchronizedMethod () { guarded }                         ...

                                                          ...


    interface
    implementation
    and
    subclassing                   SubclassFoo
                                                             PurchaseOrder
                 ...                                    1
                                                          ...
                 run ()                                  order
                                                          ...
                 ...
                                            association with
                                            multiplicities
             - ellipsis “…” means there may be elements  , but not shown
             - a blank compartment officially means “unknown” but as a
             convention will be used to mean “no members”
Domain model is the analysis class diagram
Don‟t show methods


    Domain Model                            Sale
                 Register     Captures  1
                       1
                                  time
    conceptual
             ...                   isComplete : Boolean
    perspective
                                  /total                 Register                 Sale
    Design Model    ...                   time
                               1
                                  isComplete : Boolean
    DCD; software   endSale()         currentSale  /total
    perspective    enterItem(...)
              makePayment(...)            makeLineItem(...)


            Avoid showing no-argument constructors & getters/setters

Design model class diagrams shows methods and visibility (arrowhead on
association)
Register has reference to Sale; Sale does not have reference to Register
          Register                      Sale

  Avoid  currentSale : Sale                  ...

      ...                          ...                  Rolename is attribute name
          Register                      Sale
                               1
      ...                          ...
Preferred                      currentSale
      ...                          ...

         using the association notation to indicate
         Register has a reference to one Sale instance          Register                      Sale
                               1
      currentSale : Sale                  ...
  Avoid                      currentSale
      ...                          ...
Associations in design class diagrams                      Register               Sale
applying the guideline
to show attributes as                        1
                 id: Int                 time: DateTime
attribute text versus as                  currentSale
association lines         ...                   ...              Register has THREE attributes:            Store
              1. id                   1
              2. currentSale                 address: Address
              3. location                  phone: PhoneNumber
                                location
                                     ...
  Showing Sale & Store attributes as associations visually emphasizes
  relationships important in object collaboration
Class Diagrams


   UML notation for attributes
      You don‟t have to use entire notation
      Visibility
         + (public)
         - (private)


 visibility attribName : type multiplicity = default {property-string}
   Collection attributes
     in design class diagrams

                      Sale                    SalesLineItem

            time: DateTime                      ...
            lineItems : SalesLineItem [1..*]
                  or                      ...
            lineItems : SalesLineItem [1..*] {ordered}

            ...
Two ways to show a
collection attribute


                Sale                         SalesLineItem
                                     1..*
            time: DateTime                      ...
                                  lineItems
            ...                  {ordered, List}  ...


                    notice that an association end can optionally also
                    have a property string such as {ordered, List}


 Preferred, less visual clutter
Generalization / Inheritance


  More UML notation
    Generalization
       Same as inheritance when in design mode
       Solid line with open arrow

        Superclass               Subclass
   To indicate abstract, use italics
   For final classes or operations, use {leaf}
Dependency relations

  Dependency
    When a client has knowledge of a server
    Changes in server affects client
    Client and server are „coupled‟

    NOT a good thing! Leads to brittle design

    Occurs anytime client has direct visibility to server
       We‟ll cover types of visibility later
 Dependency relations (cont.)


            the Sale has parameter visibility to a
            ProductDescription, and thus some kind of
            dependency
                                      ProductDescription

                                     ...
                Sale
                                     ...
        ...

        updatePriceFor( ProductDescription )
        ...                               SalesLineItem

                                  1..*  ...
                              lineItems
                                     ...
If ProductDescription’s public interface changes, then Sale may need to be modified
Dependency relations (cont.)


the doX method invokes the runFinalization
static method, and thus has a dependency on
the System class
                           System

                       ...
          Foo
                       runFinalization()
      ...                ...

      doX()
      ...
 Dependency due to calling a static method
Dependency relations (stereotypes)
                        Clock                         B
   Window        «call»                A      «create»
                      getTime()                      ...
                      ...

a dependency on calling on operations of        a dependency that A objects create B objects
the operations of a Clock
Using keywords or stereotypes to indicates type of dependency
Aggregation / Composition – Associations

       1     0..7       composition means
 Hand             Finger
                     -a part instance (Square) can only be part of one
                     composite (Board) at a time

     composition          -the composite has sole responsibility for management of
                     its parts, especially creation and deletion


       1     40                    1    1..*
 Board            Square        Sale              SalesLineItem
 • Aggregation is regular association
 • Composition is the „strong‟ form of aggregation
Constraints in Class Diagrams


                three ways to show UML constraints

       Stack

size : Integer { size >= 0 }

push( element )         { post condition: new size = old size + 1 }
pop() : Object


                 {
                 post condition: new size = old size – 1
                 }
Association Classes
                   Employs
    Company      *               *  Person
a person may have         Employment
employment with several
companies           salary
               startDate
Association class simplifies many-to-many multiplicity
Singleton Class
                                     1
                      ServicesFactory          UML notation: this '1'
                                       can optionally be used
UML notation: in a    instance : ServicesFactory             to indicate that only one
class box, an                                 instance will be created
underlined attribute or  accountingAdapter : IAccountingAdapter       (a singleton)
method indicates a    inventoryAdapter : IInventoryAdapter
static (class level)   taxCalculatorAdapter : ITaxCalculatorAdapter
member, rather than
an instance member    getInstance() : ServicesFactory

             getAccountingAdapter() : IAccountingAdapter
             getInventoryAdapter() : IInventoryAdapter
             getTaxCalculatorAdapter() : ITaxCalculatorAdapter
             ...
  Singleton class: Only 1 instance can exist
Template/Generic Types

                               the attribute type may be expressed in
      parameterized or template           K  official UML , with the template binding
      interfaces and classes    «interface»     syntax requiring an arrow
                       List            or
      K is a template parameter             in another language , such as Java
                    clear()
                    ...

                                              Board

                                        squares : List<K Square>
anonymous class with                                   or
template binding complete                T           squares : List<Square>
                     ArrayList               ...
                    elements : T[*]
   ArrayList<T Square>        ...
 clear()                clear()
 ...                             for example , the elements attribute is an
                    ...
                               array of type T , parameterized and bound
                               before actual use .
 Template types are new since Java 1.5
Additional compartments for a class

          DataAccessObject

       id : Int
       ...

       doX()
       ...

         exceptions thrown
       DatabaseException
       IOException

           responsibilities
       serialize and write objects
       read and deserialize objects
       ...
Active Classes                          active class

                      Clock
 «interface»
  Runnable              ...
run()                 run()
                   ...


 Active class executes in its own thread
Relationship between class & interaction diagrams
                 : Register                : Sale


   makePayment(cashTendered)

                        makePayment(cashTendered)


 messages in interaction
 diagrams indicate operations
 in the class diagrams                               classes
                                           identified in the
                                           interaction
                                           diagrams are
          Register                     Sale      declared in the
                             1             class diagrams
      ...                        ...
                         currentSale
      makePayment(…)                   makePayment(…)
      ...                        ...
 Models must be consistent with each other

								
To top