Docstoc

thông tin dai hoc cong nghiep

Document Sample
thông tin dai hoc cong nghiep Powered By Docstoc
					Bậc đào tạo - Ngành nghề đào tạo: 1. Hệ Đại học 4 năm • Công nghệ Điện. + Công nghệ Kỹ thuật Điện(Cung cấp điện; Hệ thống

2. Hệ Cao đẳng chuyên nghiệp 3 năm • Khoa học Máy tính. • Hệ thống Máy tính. điện, Thiết bị điện). • Công nghệ Điện tử: + Công nghệ Điều khiển Tự động. + Điện tử Công nghiệp. • Công nghệ kỹ thuật Cơ khí. + Điện tử Viễn thông. • Công nghệ Nhiệt - Lạnh. + Điện tử Máy tính. • Công nghệ Điện tử. + Điện tử Tự động. + Công nghệ Điện tử Tự động. • Công nghệ Điện: + Công nghệ Điện tử - Viễn thông + Điện Công nghiệp (Cung cấp Điện; Hệ thống • Cơ Điện tử. Điện; Thiết bị Điện). • Công nghệ Hóa học. + Công nghệ Điều khiển Tự động. + CN Hóa học. • Công nghệ Nhiệt - Lạnh. + Hóa Phân tích. • Công nghệ Cơ khí: + Máy và Thiết bị Hóa chất. + Chế tạo Máy. • Công nghệ Hóa dầu. + Cơ điện. • Khoa học Máy tính. + Chế tạo Khuôn mẫu. • Công nghệ kỹ thuật Ô tô. • Công nghệ Hàn. • Công nghệ Thực phẩm. • Công nghệ Cơ Điện tử. • Công nghệ Sinh học. • Công nghệ Ôtô. • Công nghệ Môi trường. • Công nghệ Hóa • Quản lý Môi trường. • Hóa Phân tích • Quản lý Tài nguyên Môi trường. • Công nghệ Hóa dầu. • Công nghệ May. • Máy và Thiết bị Hóa chất • Công nghệ Thiết kế Thời trang. • Công nghệ Thực phẩm. • Tiếng Anh. • Công nghệ Sinh học. + Tiếng Anh biên phiên dịch. • Kỹ thuật Môi trường. + Tiếng Anh Sư phạm. • Công nghệ May • Kế toán và Kiểm toán. • Công nghệ Thiết kế Thời trang. • Quản trị Kinh doanh. • Kế toán và Kiểm toán. + Quản trị Kinh doanh. • Tài chính - Ngân hàng. + Kinh doanh Quốc tế. • Quản trị Marketing. + Kinh doanh Du lịch - Khách sạn. • Quản trị Kinh doanh. • Quản trị Marketing. • Tiếng Anh (Tiếng Anh biên phiên dịch, Tiếng Anh • Tài chính Ngân hàng Sư phạm). • Kinh doanh Quốc tế. • Kinh doanh Du lịch - Khách sạn. 3. Hệ Cao đẳng Nghề 3 năm 4. Hệ Trung cấp 2 năm • Công nghệ Phần mềm. • Tin học. • Mạng Máy tính. • Công nghệ Điện tử: • Công nghệ Điện tử công nghiệp. + Điện tử Công nghiệp. • Công nghệ Đ.tử -Viễn thông + Điện tử Viễn thông. • Công nghệ Đ.tử Máy tính. + Điện tử Máy tính. • Công nghệ Đ. tử Tự động. • Điện Công nghiệp. • Công nghệ Điện (Cung cấp điện; Hệ thống điện, • Điện lạnh. Thiết bị điện).. • Công nghệ Cơ khí: • Công nghệ điều khiển tự động + Chế tạo máy. • Công nghệ Nhiệt - lạnh + Cơ điện. • Công nghệ Chế tạo máy. + Chế tạo Khuân mẫu. • Công nghệ Cơ điện. • Cơ Điện tử. • Công nghệ Chế tạo khuôn mẫu. • Công nghệ Hàn. • Cơ Điện tử. • Cơ khí Sửa chữa Ô tô. • Công nghệ hàn. • Công nghệ Hóa: • Công nghệ Ô tô + Hóa Vô cơ. • Công nghệ Hóa học + Hóa Hữu cơ. • Hóa phân tích. + Phân tích. • Công nghệ hóa dầu • Công nghệ Hóa dầu. • Máy và Thiết bị Hóa chất • Công nghệ Thực phẩm

• Công nghệ Thực phẩm. • Công nghệ Sinh học. • Kỹ thuật Môi trường. • Công nghệ May. • Công nghệ Thiết kế Thời trang. • Kế toán.Và kiểm toán • Tài chính - Ngân hàng. • Quản trị Marketing. • Kinh doanh du lịch – khách sạn • Dinh dưỡng và kỹ thuật nấu ăn 5. Hệ Trung cấp nghề 2 năm - bậc 4/7 • Tin học. • Công nghệ Điện tử: + Điện tử Công nghiệp. + Điện tử Viễn thông. + Điện tử Máy tính. • Điện Công nghiệp. • Điện lạnh. • Công nghệ Cơ khí: + Chế tạo máy. + Cơ điện. + Chế tạo Khuân mẫu. • Cơ Điện tử. • Công nghệ Hàn. • Cơ khí Sửa chữa Ô tô. • Công nghệ Hóa: + Hóa Vô cơ. + Hóa Hữu cơ. + Phân tích. • Công nghệ Hóa dầu. • Công nghệ Thực phẩm • Kỹ thuật Môi trường. • Công nghệ May và Thiết kế Thời trang. • Kế toán. • Dinh dưỡng và Kỹ thuật nấu ăn. • Máy và Thiết bị Hóa chất. • Quản trị Lữ hành. • Quản trị Nhà hàng – Khách sạn • Tài chính - Ngân hàng. • Marketing.

• Kỹ thuật Môi trường. • Công nghệ May và Thiết kế Thời trang. • Kế toán. • Dinh dưỡng và Kỹ thuật nấu ăn. • Máy và Thiết bị Hóa chất. • Quản trị Lữ hành. • Quản trị Nhà hàng – Khách sạn • Tài chính - Ngân hàng. • Marketing. 6. Hệ Trung cấp 4 năm • Công nghệ Thông tin • Điện tử Công nghiệp • Điện Công nghiệp • Điện lạnh • Cơ khí Chế tạo máy • Cơ khí Sửa chữa Ôtô • Công nghệ Hóa. • Công nghệ Thực phẩm. • Kế toán • Tài chính - Ngân hàng. • Dinh dưỡng và Kỹ thuật nấu ăn.

7. Hệ Đại học tại chức đào tạo 4 năm với các chuyên ngành: Điện, Cơ khí, Nhiệt - Lạnh, Điện tử, Hóa học, Khoa học Máy tính, Ô tô, Thực phẩm, Sinh học, Môi trường, Công nghệ May, Tiếng Anh, Kế toán, Quản trị Kinh doanh, Tài chính – Ngân hàng , Kinh doanh quốc tế, Kinh doanh Du lịch. 8. Liên thông Cao đẳng lên Đại học: đào tạo 18 tháng, cấp bằng chính qui. Đào tạo các chuyên ngành: Điện, Cơ khí, Nhiệt - Lạnh, Điện tử, Hóa học, Khoa học Máy tính, Ô tô, Thực phẩm, Môi trường, Công nghệ May, Tiếng Anh, Kế toán, Quản trị Kinh doanh, Kinh doanh Quốc tế, Kinh doanh Du lịch – khách sạn, Tài chính – Ngân hàng, Cơ điện tử, Hóa dầu. 9. Liên thông Trung cấp lên Đại học: đào tạo 36 tháng, cấp bằng chính qui. Đào tạo các chuyên ngành: Công nghệ Điện, Công nghệ Cơ khí, Công nghệ Môi trường, Công nghệ Điện tử, Công nghệ Hóa học, Khoa học Máy tính, Công nghệ Ô tô, Công nghệ Thực phẩm, Công nghệ May, Kế toán, Tài chính – Ngân hàng, Marketing, Kinh doanh Du lịch. 10. Liên thông Trung cấp lên Cao đẳng: đào tạo 18 tháng, cấp bằng chính qui. Đào tạo các chuyên ngành: Công nghệ Thông tin, Điện tử, May thời trang, Điện công nghiệp, Cơ khí, Kế toán, Hóa, Thực phẩm, Hóa

dầu, Cơ điện tử, Marketing, Tài chính – Ngân hàng, May thời trang, Môi trường, Ô tô, Kinh doanh Du lịch – khách sạn. 11. Hệ hợp tác đào tạo quốc tế bậc Đại học (du học tại chỗ) ngành: Quản trị Kinh doanh liên kết với trường ĐH Northcentral – Hoa Kỳ, tốt nghiệp cấp bằng Đại học do trường Northcentral – Hoa Kỳ cấp. 12. Hệ hợp tác đào tạo quốc tế bậc Cao đẳng (du học tại chỗ): Công nghệ Thông tin, Quản trị Kinh doanh. Tốt nghiệp cấp bằng Diploma do các trường Úc và Canada cấp. Được liên thông lên Đại học đúng chuyên ngành với trường Đại học Nam Úc, Canada và trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh. 13. Môn thi: • Đại học chính qui: Khối A: thi Toán, Lý, Hóa (Khối D1: thi Văn, Toán, Tiếng Anh cho các ngành Kế toán, Quản trị Kinh doanh, Tiếng Anh, Kinh tế Quốc tế, Tài chính - Ngân hàng, Kinh tế du lịch). • Cao đẳng chính qui: Không thi tuyển mà lấy kết quả thi Đại học năm 2008 của những thí sinh đã thi các khối A, B, D1 vào các trường Đại học trong cả nước theo đề thi chung của bộ để xét tuyển trên cơ sở hồ sơ đăng ký xét tuyển của thí sinh. • Cao đẳng nghề: Không thi tuyển mà lấy kết quả thi Đại học năm 2008 của những thí sinh đã thi các khối A, B, D1 vào các trường Đại học trong cả nước theo đề thi chung của Bộ để xét tuyển trên cơ sở hồ sơ đăng ký xét tuyển của thí sinh. • Đại học tại chức: Thi Toán, Lý, Hóa , tốt nghiệp THPH và tương đương (riêng ngành tiếng Anh thi môn Toán, Văn, Tiếng Anh). • Trung cấp 2 năm: Trình độ văn hoá tốt nghiệp THPT; Xét tuyển học bạ hoặc điểm thi Đại học, cao đẳng. • Trung cấp 4 năm: Trình độ văn hoá tốt nghiệp THCS; Xét tuyển từ ngày 29/08/2008 đến hết ngày 26/09/2008. (Hồ sơ xét tuyển dựa vào học bạ của thí sinh). • Trung cấp nghề: Trình độ văn hoá tốt nghiệp THPT; Xét tuyển từ ngày 29/08/2008 đến hết ngày 26/09/2008. (Hồ sơ xét tuyển dựa vào học bạ của thí sinh). • Liên thông Trung cấp lên Cao đẳng chuyên nghiệp hoặc cao đẳng nghề: Tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp hoặc trung cấp nghề; Thi môn kỹ thuật Cơ sở + môn chuyên ngành đối với thí sinh có bằng tốt nghiệp Trung học Chuyên nghiệp hệ chính qui do trường Đại học Công nghiệp TP.HCM cấp, phù hợp với chuyên ngành đào tạo. • Liên thông Trung cấp lên Đại học: Tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp hoặc trung cấp nghề; thi môn kỹ thuật Cơ sở + môn chuyên ngành đối với thí sinh có bằng tốt nghiệp Trung cấp hệ chính qui do trường ĐH Công nghiệp TP.HCM cấp, phù hợp với chuyên ngành đào tạo. • Liên thông Cao đẳng lên Đại học: Tốt nghiệp cao đẳng chuyên nghiệp và cao đẳng nghề; thi môn kỹ thuật Cơ sở + môn chuyên ngành đối với thí sinh có bằng tốt nghiệp Cao đẳng hệ chính qui do trường ĐH Công nghiệp TP.HCM cấp, phù hợp với chuyên ngành đào tạo. • Hợp tác quốc tế hệ Đại học và Cao đẳng: Thi môn tiếng Anh, văn hóa xét tuyển dựa trên kết quả học tập của các môn học trong học bạ. 14. Ngày thi: • Đại học: đợt 1 khối A và đợt 2 khối D1, ngày thi theo quy định tại cuốn Những điều cần biết do Bộ GD&ĐT ban hành  Cao đẳng chuyên nghiệp + Cao đẳng nghề: xét tuyển từ điểm thi Đại học xuống, nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển đợt 2 từ 25/08 đến 10/09/2008, đợt 3 từ 15/09 đến 30/09/2008 • Đại học tại chức: thi ngày 19 + 20/04/2008, công bố kết quả ngày 27/04/2008. • Hợp tác Quốc tế thi ngày 22.9.2008 cho cả khối Cao đẳng và Đại học. 15. Điều kiện dự thi và xét tuyển: • Đại học: Tốt nghiệp THPT (lớp 12) và tương đương • Trung cấp 2 năm + Trung cấp nghề: tốt nghiệp THPT (lớp 12) và tương đương.• Trung cấp 4 năm: Xét tuyển, tốt nghiệp THCS (tốt nghiệp lớp 9). 16. Khai giảng: Ngày 4 tháng 10 hàng năm. 17. Cơ sở đào tạo của trường: • Cơ sở chính: 12 Nguyễn Văn Bảo, phường 4, Quận Gò Vấp, Tp. Hồ Chí Minh • Cơ sở Biên Hòa: 39 Cách Mạng Tháng Tám, phường Quyết Thắng, Tp. Biên Hoà, Tỉnh Đồng Nai. • Cơ sở Bà Rịa - Vũng Tàu: 1274 Tôn Đức Thắng – P.Phước Hưng – Tx. Bà Rịa – Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. • Cơ sở Miền Trung: 38. Nguyễn Du – TP. Quảng Ngãi. • Cơ sở phía Bắc: Xã Tân Bình, Huyện Vũ Thư, Tỉnh Thái Bình.

18. Học bổng: Mỗi học kỳ xét học bổng 1 lần lấy điểm xét trung bình chung từ điểm cao trở xuống cho đủ số lượng quy định. Chỉ tiêu: • 100 học bổng đối với Đại học. • 200 học bổng đối với Cao đẳng • 100 học bổng đối với Trung cấp • 440 học bổng đối với Trung cấp Nghề.


				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:3766
posted:10/31/2008
language:Vietnamese
pages:4