GIAY DE NGHI MUA VAT TU by phuonghao

VIEWS: 27,615 PAGES: 1

									ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN GÒ VẤP TRƯỜNG TCN QUANG TRUNG PHÒNG CTHS-QHDN GIẤY ĐỀ NGHỊ MUA VẬT TƯ HÀNG HÓA Ngày ……… tháng ……… năm 200….. Họ và tên: .................................................................................................................................... Bộ phận: ....................................................................................................................................... Đề nghị Ban Giám Hiệu duyệt mua một số vật tư, hàng hóa để phục vụ cho: ............................... .............................................................................................................................................................. Với số lượng cụ thể như sau: STT 1 2 3 4 5 TỔNG CỘNG DUYỆT NGƯỜI ĐỀ NGHỊ Tên vật tư Số lượng Đơn giá Ghi chú

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN GÒ VẤP TRƯỜNG TCN QUANG TRUNG PHÒNG CTHS-QHDN GIẤY ĐỀ NGHỊ MUA VẬT TƯ HÀNG HÓA Ngày ……… tháng ……… năm 200….. Họ và tên: .................................................................................................................................... Bộ phận: ....................................................................................................................................... Đề nghị Ban Giám Hiệu duyệt mua một số vật tư, hàng hóa để phục vụ cho: ............................... .............................................................................................................................................................. Với số lượng cụ thể như sau: STT 1 2 3 4 5 TỔNG CỘNG DUYỆT NGƯỜI ĐỀ NGHỊ Tên vật tư Số lượng Đơn giá Ghi chú


								
To top