BANG TINH NGAY NGHI CAC LOP by phuonghao

VIEWS: 19 PAGES: 44

									TRƯỜNG TCN QUANG TRUNG PHÒNG CTHS-QHDN

BẢNG TÍNH SỐ LƯỢNG HỌC SINH NGHỈ CỦA CÁC LỚP Tuần 3: từ ngày 22/9 đến ngày 27/9/2008
LỚP SỈ SỐ thứ 2 VẮNG TỈ LỆ thứ 3 VẮNG TỈ LỆ thứ 4 VẮNG TỈ LỆ thứ 5 VẮNG TỈ LỆ thứ 6 VẮNG TỈ LỆ thứ 7 VẮNG TỈ LỆ

ĐCN +MTT 08 QT MẠNG+ĐTCN 08 SC MÁY TÍNH 08 KTDN+KTML 08 ĐCN + ĐTCN 07 LRMT+SCTBL 07-3 LRMT 07-2 ĐCN 07-2 SCTBL 07 KTML 07 - CT ĐCN 07 - CT
TỔNG CỘNG

59 61 56 61 41 51 24 34 16 43 41 487

4 3 8 8 11 9 1 7 2 7 11

6.78 4.92 14.3 13.1 26.8 17.7 4.17 20.6 12.5 16.3 26.8

6 8 2 9 9 7 1 2 2 5 3

10.2 13.1 3.57 14.8 22 13.7 4.17 5.88 12.5 11.6 7.32

2 4 18 7 5 4 0 5 2 3 2

3.39 6.56 32.1 11.5 12.2 7.84 0 14.7 12.5 6.98 4.88

2 4 5 13 7 5 1 2 2 6 4

3.39 6.56 8.93 21.3 17.1 9.8 4.17 5.88 12.5 14 9.76

5 28 3 7 5 8 1 2 3 5 1 68

8.47 45.9 5.36 11.5 12.2 15.7 4.17 5.88 18.8 11.6 2.44 14

8 15 18 18 0 7 0 9 3 9 12

13.6 24.6 32.1 29.5 0 13.7 0 26.5 18.8 20.9 29.3

71 14.6

54 11.1

52 10.7

51 10.5

99 20.3

TRƯỜNG TCN QUANG TRUNG PHÒNG CTHS-QHDN

BẢNG TÍNH SỐ LƯỢNG HỌC SINH NGHỈ CỦA CÁC LỚP Tuần 4: từ ngày 29/9 đến ngày 4/10/2008
LỚP SỈ SỐ thứ 2 VẮNG TỈ LỆ thứ 3 VẮNG TỈ LỆ thứ 4 VẮNG TỈ LỆ thứ 5 VẮNG TỈ LỆ thứ 6 VẮNG TỈ LỆ thứ 7 VẮNG TỈ LỆ Tổng cộng VẮNG TỈ LỆ

ĐCN +MTT 08 QT MẠNG+ĐTCN 08 SC MÁY TÍNH 08 KTDN+KTML 08 ĐCN + ĐTCN 07-3 LRMT+SCTBL 07-3 LRMT 07-2 ĐCN 07-2 SCTBL 07 KTML 07 - CT ĐCN 07 - CT
TỔNG CỘNG

59 61 56 61 41 51 24 34 16 43 41 487

8 5 3 7 11 7 0 3 3 8 6

13.6 8.2 5.36 11.5 26.8 13.7 0 8.82 18.8 18.6 14.6

4 3 3 11 4 3 2 3 2 5 2

6.78 4.92 5.36 18 9.76 5.88 8.33 8.82 12.5 11.6 4.88

5 5 6 11 9 8 6 6 2 13 2 73

8.47 8.2 10.7 18 22 15.7 25 17.7 12.5 30.2 4.88 15

0 2 7 4 11 7 8 3 2 7 6

0 3.28 12.5 6.56 26.8 13.7 33.3 8.82 12.5 16.3 14.6

9 5 4 8 3 9 4 2 4 7 2

15.3 8.2 7.14 13.1 7.32 17.7 16.7 5.88 25 16.3 4.88

6 4 1 6 1 3 9 1 4 2 2

10.2 6.56 1.79 9.84 2.44 5.88 37.5 2.94 25 4.65 4.88

32 24 24 47 39 37 29 18 17 42 20 329

54.24 39.34 42.86 77.05 95.12 72.55 120.83 52.94 106.25 97.67 48.78 67.56

61 12.5

42 8.62

57 11.7

57 11.7

39 8.01

TRƯỜNG TCN QUANG TRUNG PHÒNG CTHS-QHDN

BẢNG TÍNH SỐ LƯỢNG HỌC SINH NGHỈ CỦA CÁC LỚP Tuần 5: từ ngày 6/10 đến ngày 11/10/2008
LỚP SỈ SỐ thứ 2 VẮNG TỈ LỆ thứ 3 VẮNG TỈ LỆ thứ 4 VẮNG TỈ LỆ thứ 5 VẮNG TỈ LỆ

ĐCN +MTT 08 QT MẠNG+ĐTCN 08 SC MÁY TÍNH 08 KTDN+KTML 08 ĐCN + ĐTCN 07-3 LRMT+SCTBL 07-3 LRMT 07-2 ĐCN 07-2 SCTBL 07 KTML 07 - CT ĐCN 07 - CT
TỔNG CỘNG

59 61 56 61 41 51 24 34 16 43 41 487

2 9 7 4 15 12 6 12 3 6 4

3.39 14.8 12.5 6.56 36.6 23.5 25 35.3 18.8 14 9.76

9 4 3 8 5 6 0 1 2 4 4

15.3 6.56 5.36 13.1 12.2 11.8 0 2.94 12.5 9.3 9.76

3 1 1 16 6 5 3 3 4 8 5

5.08 1.64 1.79 26.2 14.6 9.8 12.5 8.82 25 18.6 12.2

3 2 5 14 6 3 5 3 4

5.08 3.28 8.93 23 0 11.8 0 8.82 31.3 6.98 9.76

80 16.4

46 9.45

55 11.3

45 9.24

CÁC LỚP 08
thứ 6 VẮNG TỈ LỆ thứ 7 VẮNG TỈ LỆ Tổng cộng VẮNG TỈ LỆ

7 3 4 7 5 9 6 5 6 7 4

11.9 4.92 7.14 11.5 12.2 17.7 25 14.7 37.5 16.3 9.76

8 5 3 6 4 3 3 2 4 4 3

13.6 8.2 5.36 9.84 9.76 5.88 12.5 5.88 25 9.3 7.32

32 24 23 55 35 41 18 26 24 32 24 334

54.24 39.34 41.07 90.16 85.37 80.39 75 76.47 150 74.42 58.54 68.58

63 12.9

45 9.24

TRƯỜNG TCN QUANG TRUNG PHÒNG CTHS-QHDN

BẢNG TÍNH SỐ LƯỢNG HỌC SINH NGHỈ CỦA CÁC LỚP Tuần 6: từ ngày 13/10 đến ngày 18/10/2008
LỚP SỈ SỐ thứ 2 VẮNG TỈ LỆ thứ 3 VẮNG TỈ LỆ thứ 4 VẮNG TỈ LỆ thứ 5 VẮNG TỈ LỆ thứ 6 VẮNG TỈ LỆ thứ 7 VẮNG TỈ LỆ Tổng cộng VẮNG TỈ LỆ

ĐCN +MTT 08 QT MẠNG+ĐTCN 08 SC MÁY TÍNH 08 KTDN+KTML 08 ĐCN + ĐTCN 07-3 LRMT+SCTBL 07-3 LRMT 07-2 ĐCN 07-2 SCTBL 07 KTML 07 - CT ĐCN 07 - CT
TỔNG CỘNG

59 61 56 61 41 51 24 34 14 43 41 485

2 4 6 9 4 5 5 2 1 8 4

3.39 6.56 10.7 14.8 9.76 9.8 20.8 5.88 7.14 18.6 9.76

5 4 6 9 10 10 4 2 0 3 1

8.47 6.56 10.7 14.8 24.4 19.6 16.7 5.88 0 6.98 2.44

4 2 4 11 9 4 2 3 0 5 1

6.78 3.28 7.14 18 22 7.84 8.33 8.82 0 11.6 2.44

1 8 4 5 2 4 1 1 2 8

1.69 13.1 7.14 8.2 4.88 7.84 0 2.94 7.14 4.65 19.5

2 7 7 5 2 2 5

3.39 11.5 12.5 8.2 4.88 3.92 20.8 0 0

1 10 5 11 4 0

1.69 16.4 8.93 18 9.76 0 0 0

15 35 32 50 31 25 16 8 2 24 17 255

25.42 57.38 57.14 81.97 75.61 49.02 66.67 23.53 14.29 55.81 41.46 52.58

0 0 1 32

0 0 2.44 6.6

6 2

14 4.88

50 10.3

54 11.1

45 9.28

36 7.42

38 7.84

TRƯỜNG TCN QUANG TRUNG PHÒNG CTHS-QHDN

BẢNG TÍNH SỐ LƯỢNG HỌC SINH NGHỈ CỦA CÁC LỚP Tuần 7: từ ngày 20/10 đến ngày 25/10/2008
LỚP SỈ SỐ thứ 2 VẮNG TỈ LỆ thứ 3 VẮNG TỈ LỆ thứ 4 VẮNG TỈ LỆ thứ 5 VẮNG TỈ LỆ thứ 6 VẮNG TỈ LỆ thứ 7 VẮNG TỈ LỆ Tổng cộng VẮNG TỈ LỆ

ĐCN +MTT 08 QT MẠNG+ĐTCN 08 SC MÁY TÍNH 08 KTDN+KTML 08 ĐCN + ĐTCN 07-3 LRMT+SCTBL 07-3 LRMT 07-2 ĐCN 07-2 SCTBL 07 KTML 07 - CT ĐCN 07 - CT ĐCN 08-2 LRMT 08-2 KTDN 08-2 CĐ ĐCN+QTM 08 CĐ KTDN 08
TỔNG CỘNG

59 61 56 61 41 51 24 34 14 43 41 46 38 46 54 35 704

2 7 4 8 1 5 2 6 0 4 3 6 8

3.39 11.5 7.14 13.1 2.44 9.8 8.33 17.7 0 9.3 7.32 13 21.1 0 0 0

3 6 6 7 11 11 1 1 1 4 2 3 10

5.08 9.84 10.7 11.5 26.8 21.6 4.17 2.94 7.14 9.3 4.88 6.52 26.3 0 0 0

1 5 11 4 4 5 1 1 0 3 0 6 5

1.69 8.2 19.6 6.56 9.76 9.8 4.17 2.94 0 6.98 0 13 13.2 0 0 0

0 3 4 6 0 4 1 0 2 3 0 6 9

0 4.92 7.14 9.84 0 7.84 4.17 0 14.3 6.98 0 13 23.7 0 0 0

3 5 3 11 5 15 7 1 9 5 4 7

5.08 8.2 5.36 18 12.2 29.4 29.2 2.94 0 20.9 12.2 8.7 18.4 0 0 0

4 8 6 7 6 6 0 0 0 1 13 5 7

6.78 13.1 10.7 11.5 14.6 11.8 0 0 0 2.33 31.7 10.9 18.4 0 0 0

13 34 34 43 27 46 12 9 3 24 23 30 46 0 0 0 344

22.03 55.74 60.71 70.49 65.85 90.2 50 26.47 21.43 55.81 56.1 65.22 121.05 0 0 0 48.86

56 7.95

66 9.38

46 6.53

38

5.4

75 10.7

63 8.95

TRƯỜNG TCN QUANG TRUNG PHÒNG CTHS-QHDN

BẢNG TÍNH SỐ LƯỢNG HỌC SINH NGHỈ CỦA CÁC LỚP Tuần 8: từ ngày 27/10 đến ngày 01/11/2008
LỚP SỈ SỐ thứ 2 VẮNG TỈ LỆ thứ 3 VẮNG TỈ LỆ thứ 4 VẮNG TỈ LỆ thứ 5 VẮNG TỈ LỆ

ĐCN +MTT 08 QT MẠNG+ĐTCN 08 SC MÁY TÍNH 08 KTDN+KTML 08 ĐCN + ĐTCN 07-3 LRMT+SCTBL 07-3 LRMT 07-2 ĐCN 07-2 SCTBL 07 KTML 07 - CT ĐCN 07 - CT ĐCN+QTM 08-2 LRMT 08-2 KTDN 08-2 CĐ ĐCN+QTM 08 CĐ KTDN 08
TỔNG CỘNG

59 61 56 61 41 51 24 34 14 43 41 46 39 46 54 35 705 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

CÁC LỚP 008
thứ 6 VẮNG TỈ LỆ thứ 7 VẮNG TỈ LỆ Tổng cộng VẮNG TỈ LỆ

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TRƯỜNG TCN QUANG TRUNG PHÒNG CTHS-QHDN

BẢNG TÍNH SỐ LƯỢNG HỌC SINH NGHỈ CỦA CÁC LỚP Tuần 3: từ ngày 22/9 đến ngày 27/9/2008
LỚP SỈ SỐ thứ 2 VẮNG TỈ LỆ thứ 3 VẮNG TỈ LỆ thứ 4 VẮNG TỈ LỆ thứ 5 VẮNG TỈ LỆ

ĐCN +MTT 08 QT MẠNG+ĐTCN 08 SC MÁY TÍNH 08 KTDN+KTML 08 ĐCN + ĐTCN 07-3 LRMT+SCTBL 07-3 LRMT 07-2 ĐCN 07-2 SCTBL 07 KTML 07 - CT ĐCN 07 - CT ĐCN+QTM 08-2 LRMT 08-2 KTDN 08-2 CĐ ĐCN+QTM 08 CĐ KTDN 08
TỔNG CỘNG

59 61 56 61 41 51 24 34 14 43 41 46 39 54 35 659 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #### 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #### 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #### 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #### 0 0 0

CÁC LỚP 08
thứ 6 VẮNG TỈ LỆ thứ 7 VẮNG TỈ LỆ Tổng cộng VẮNG TỈ LỆ

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #### 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #### 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#DIV/0!

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0

TRƯỜNG TCN QUANG TRUNG PHÒNG CTHS-QHDN

BẢNG TÍNH SỐ LƯỢNG HỌC SINH NGHỈ CỦA CÁC LỚP Tuần 3: từ ngày 22/9 đến ngày 27/9/2008
LỚP SỈ SỐ thứ 2 VẮNG TỈ LỆ thứ 3 VẮNG TỈ LỆ thứ 4 VẮNG TỈ LỆ thứ 5 VẮNG TỈ LỆ

ĐCN +MTT 08 QT MẠNG+ĐTCN 08 SC MÁY TÍNH 08 KTDN+KTML 08 ĐCN + ĐTCN 07-3 LRMT+SCTBL 07-3 LRMT 07-2 ĐCN 07-2 SCTBL 07 KTML 07 - CT ĐCN 07 - CT ĐCN+QTM 08-2 LRMT 08-2 KTDN 08-2 CĐ ĐCN+QTM 08 CĐ KTDN 08
TỔNG CỘNG

59 61 56 61 41 51 24 34 14 43 41 46 39 54 35 659 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #### 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #### 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #### 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #### 0 0 0

CÁC LỚP 08
thứ 6 VẮNG TỈ LỆ thứ 7 VẮNG TỈ LỆ Tổng cộng VẮNG TỈ LỆ

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #### 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #### 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#DIV/0!

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0

TRƯỜNG TCN QUANG TRUNG PHÒNG CTHS-QHDN

BẢNG TÍNH SỐ LƯỢNG HỌC SINH NGHỈ CỦA CÁC LỚP Tuần 3: từ ngày 22/9 đến ngày 27/9/2008
LỚP SỈ SỐ thứ 2 VẮNG TỈ LỆ thứ 3 VẮNG TỈ LỆ thứ 4 VẮNG TỈ LỆ thứ 5 VẮNG TỈ LỆ

ĐCN +MTT 08 QT MẠNG+ĐTCN 08 SC MÁY TÍNH 08 KTDN+KTML 08 ĐCN + ĐTCN 07-3 LRMT+SCTBL 07-3 LRMT 07-2 ĐCN 07-2 SCTBL 07 KTML 07 - CT ĐCN 07 - CT ĐCN+QTM 08-2 LRMT 08-2 KTDN 08-2 CĐ ĐCN+QTM 08 CĐ KTDN 08
TỔNG CỘNG

59 61 56 61 41 51 24 34 14 43 41 46 39 54 35 659 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #### 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #### 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #### 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #### 0 0 0

CÁC LỚP 08
thứ 6 VẮNG TỈ LỆ thứ 7 VẮNG TỈ LỆ Tổng cộng VẮNG TỈ LỆ

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #### 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #### 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#DIV/0!

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0

TRƯỜNG TCN QUANG TRUNG PHÒNG CTHS-QHDN

BẢNG TÍNH SỐ LƯỢNG HỌC SINH NGHỈ CỦA CÁC LỚP Tuần 3: từ ngày 22/9 đến ngày 27/9/2008
LỚP SỈ SỐ thứ 2 VẮNG TỈ LỆ thứ 3 VẮNG TỈ LỆ thứ 4 VẮNG TỈ LỆ thứ 5 VẮNG TỈ LỆ

ĐCN +MTT 08 QT MẠNG+ĐTCN 08 SC MÁY TÍNH 08 KTDN+KTML 08 ĐCN + ĐTCN 07-3 LRMT+SCTBL 07-3 LRMT 07-2 ĐCN 07-2 SCTBL 07 KTML 07 - CT ĐCN 07 - CT ĐCN+QTM 08-2 LRMT 08-2 KTDN 08-2 CĐ ĐCN+QTM 08 CĐ KTDN 08
TỔNG CỘNG

59 61 56 61 41 51 24 34 14 43 41 46 39 54 35 659 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #### 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #### 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #### 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #### 0 0 0

CÁC LỚP 08
thứ 6 VẮNG TỈ LỆ thứ 7 VẮNG TỈ LỆ Tổng cộng VẮNG TỈ LỆ

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #### 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #### 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#DIV/0!

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0

TRƯỜNG TCN QUANG TRUNG PHÒNG CTHS-QHDN

BẢNG TÍNH SỐ LƯỢNG HỌC SINH NGHỈ CỦA CÁC LỚP Tuần 3: từ ngày 22/9 đến ngày 27/9/2008
LỚP SỈ SỐ thứ 2 VẮNG TỈ LỆ thứ 3 VẮNG TỈ LỆ thứ 4 VẮNG TỈ LỆ thứ 5 VẮNG TỈ LỆ

ĐCN +MTT 08 QT MẠNG+ĐTCN 08 SC MÁY TÍNH 08 KTDN+KTML 08 ĐCN + ĐTCN 07-3 LRMT+SCTBL 07-3 LRMT 07-2 ĐCN 07-2 SCTBL 07 KTML 07 - CT ĐCN 07 - CT ĐCN+QTM 08-2 LRMT 08-2 KTDN 08-2 CĐ ĐCN+QTM 08 CĐ KTDN 08
TỔNG CỘNG

59 61 56 61 41 51 24 34 16 43 41 46 39 54 35 661 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #### 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #### 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #### 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #### 0 0 0

CÁC LỚP 08
thứ 6 VẮNG TỈ LỆ thứ 7 VẮNG TỈ LỆ Tổng cộng VẮNG TỈ LỆ

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #### 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #### 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#DIV/0!

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0

TRƯỜNG TCN QUANG TRUNG PHÒNG CTHS-QHDN

BẢNG TÍNH SỐ LƯỢNG HỌC SINH NGHỈ CỦA CÁC LỚP Tuần 3: từ ngày 22/9 đến ngày 27/9/2008
LỚP SỈ SỐ thứ 2 VẮNG TỈ LỆ thứ 3 VẮNG TỈ LỆ thứ 4 VẮNG TỈ LỆ thứ 5 VẮNG TỈ LỆ

ĐCN +MTT 08 QT MẠNG+ĐTCN 08 SC MÁY TÍNH 08 KTDN+KTML 08 ĐCN + ĐTCN 07-3 LRMT+SCTBL 07-3 LRMT 07-2 ĐCN 07-2 SCTBL 07 KTML 07 - CT ĐCN 07 - CT ĐCN+QTM 08-2 LRMT 08-2 KTDN 08-2 CĐ ĐCN+QTM 08 CĐ KTDN 08
TỔNG CỘNG

59 61 56 61 41 51 24 34 16 43 41 46 39 54 35 487 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

CÁC LỚP 08
thứ 6 VẮNG TỈ LỆ thứ 7 VẮNG TỈ LỆ Tổng cộng VẮNG TỈ LỆ

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

TRƯỜNG TCN QUANG TRUNG PHÒNG CTHS-QHDN

BẢNG TÍNH SỐ LƯỢNG HỌC SINH NGHỈ CỦA CÁC LỚP Tuần 3: từ ngày 22/9 đến ngày 27/9/2008
LỚP SỈ SỐ thứ 2 VẮNG TỈ LỆ thứ 3 VẮNG TỈ LỆ thứ 4 VẮNG TỈ LỆ thứ 5 VẮNG TỈ LỆ

ĐCN +MTT 08 QT MẠNG+ĐTCN 08 SC MÁY TÍNH 08 KTDN+KTML 08 ĐCN + ĐTCN 07-3 LRMT+SCTBL 07-3 LRMT 07-2 ĐCN 07-2 SCTBL 07 KTML 07 - CT ĐCN 07 - CT ĐCN+QTM 08-2 LRMT 08-2 KTDN 08-2 CĐ ĐCN+QTM 08 CĐ KTDN 08
TỔNG CỘNG

59 61 56 61 41 51 24 34 14 43 41 46 39 54 35 659 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #### 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #### 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #### 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #### 0 0 0

CÁC LỚP 08
thứ 6 VẮNG TỈ LỆ thứ 7 VẮNG TỈ LỆ Tổng cộng VẮNG TỈ LỆ

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #### 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #### 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#DIV/0!

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0

TRƯỜNG TCN QUANG TRUNG PHÒNG CTHS-QHDN

BẢNG TÍNH SỐ LƯỢNG HỌC SINH NGHỈ CỦA CÁC LỚP Tuần 3: từ ngày 22/9 đến ngày 27/9/2008
LỚP SỈ SỐ thứ 2 VẮNG TỈ LỆ thứ 3 VẮNG TỈ LỆ thứ 4 VẮNG TỈ LỆ thứ 5 VẮNG TỈ LỆ

ĐCN +MTT 08 QT MẠNG+ĐTCN 08 SC MÁY TÍNH 08 KTDN+KTML 08 ĐCN + ĐTCN 07-3 LRMT+SCTBL 07-3 LRMT 07-2 ĐCN 07-2 SCTBL 07 KTML 07 - CT ĐCN 07 - CT ĐCN+QTM 08-2 LRMT 08-2 KTDN 08-2 CĐ ĐCN+QTM 08 CĐ KTDN 08
TỔNG CỘNG

59 61 56 61 41 51 24 34 16 43 41 46 39 54 35 661 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #### 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #### 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #### 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #### 0 0 0

CÁC LỚP 08
thứ 6 VẮNG TỈ LỆ thứ 7 VẮNG TỈ LỆ Tổng cộng VẮNG TỈ LỆ

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #### 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #### 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#DIV/0!

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0

TRƯỜNG TCN QUANG TRUNG PHÒNG CTHS-QHDN

BẢNG TÍNH SỐ LƯỢNG HỌC SINH NGHỈ CỦA CÁC LỚP Tuần 3: từ ngày 22/9 đến ngày 27/9/2008
LỚP SỈ SỐ thứ 2 VẮNG TỈ LỆ thứ 3 VẮNG TỈ LỆ thứ 4 VẮNG TỈ LỆ thứ 5 VẮNG TỈ LỆ

ĐCN +MTT 08 QT MẠNG+ĐTCN 08 SC MÁY TÍNH 08 KTDN+KTML 08 ĐCN + ĐTCN 07-3 LRMT+SCTBL 07-3 LRMT 07-2 ĐCN 07-2 SCTBL 07 KTML 07 - CT ĐCN 07 - CT ĐCN+QTM 08-2 LRMT 08-2 KTDN 08-2 CĐ ĐCN+QTM 08 CĐ KTDN 08
TỔNG CỘNG

59 61 56 61 41 51 24 34 16 43 41 46 39 54 35 487 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

CÁC LỚP 08
thứ 6 VẮNG TỈ LỆ thứ 7 VẮNG TỈ LỆ Tổng cộng VẮNG TỈ LỆ

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

TRƯỜNG TCN QUANG TRUNG PHÒNG CTHS-QHDN

BẢNG TÍNH SỐ LƯỢNG HỌC SINH NGHỈ CỦA CÁC LỚP Tuần 3: từ ngày 22/9 đến ngày 27/9/2008
LỚP SỈ SỐ thứ 2 VẮNG TỈ LỆ thứ 3 VẮNG TỈ LỆ thứ 4 VẮNG TỈ LỆ thứ 5 VẮNG TỈ LỆ

ĐCN +MTT 08 QT MẠNG+ĐTCN 08 SC MÁY TÍNH 08 KTDN+KTML 08 ĐCN + ĐTCN 07-3 LRMT+SCTBL 07-3 LRMT 07-2 ĐCN 07-2 SCTBL 07 KTML 07 - CT ĐCN 07 - CT ĐCN+QTM 08-2 LRMT 08-2 KTDN 08-2 CĐ ĐCN+QTM 08 CĐ KTDN 08
TỔNG CỘNG

59 61 56 61 41 51 24 34 14 43 41 46 39 54 35 659 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #### 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #### 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #### 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #### 0 0 0

CÁC LỚP 08
thứ 6 VẮNG TỈ LỆ thứ 7 VẮNG TỈ LỆ Tổng cộng VẮNG TỈ LỆ

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #### 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #### 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#DIV/0!

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0

TRƯỜNG TCN QUANG TRUNG PHÒNG CTHS-QHDN

BẢNG TÍNH SỐ LƯỢNG HỌC SINH NGHỈ CỦA CÁC LỚP Tuần 3: từ ngày 22/9 đến ngày 27/9/2008
LỚP SỈ SỐ thứ 2 VẮNG TỈ LỆ thứ 3 VẮNG TỈ LỆ thứ 4 VẮNG TỈ LỆ thứ 5 VẮNG TỈ LỆ

ĐCN +MTT 08 QT MẠNG+ĐTCN 08 SC MÁY TÍNH 08 KTDN+KTML 08 ĐCN + ĐTCN 07-3 LRMT+SCTBL 07-3 LRMT 07-2 ĐCN 07-2 SCTBL 07 KTML 07 - CT ĐCN 07 - CT ĐCN+QTM 08-2 LRMT 08-2 KTDN 08-2 CĐ ĐCN+QTM 08 CĐ KTDN 08
TỔNG CỘNG

59 61 56 61 41 51 24 34 16 43 41 46 39 54 35 661 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #### 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #### 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #### 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #### 0 0 0

CÁC LỚP 08
thứ 6 VẮNG TỈ LỆ thứ 7 VẮNG TỈ LỆ Tổng cộng VẮNG TỈ LỆ

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #### 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #### 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#DIV/0!

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0

TRƯỜNG TCN QUANG TRUNG PHÒNG CTHS-QHDN

BẢNG TÍNH SỐ LƯỢNG HỌC SINH NGHỈ CỦA CÁC LỚP Tuần 3: từ ngày 22/9 đến ngày 27/9/2008
LỚP SỈ SỐ thứ 2 VẮNG TỈ LỆ thứ 3 VẮNG TỈ LỆ thứ 4 VẮNG TỈ LỆ thứ 5 VẮNG TỈ LỆ

ĐCN +MTT 08 QT MẠNG+ĐTCN 08 SC MÁY TÍNH 08 KTDN+KTML 08 ĐCN + ĐTCN 07-3 LRMT+SCTBL 07-3 LRMT 07-2 ĐCN 07-2 SCTBL 07 KTML 07 - CT ĐCN 07 - CT ĐCN+QTM 08-2 LRMT 08-2 KTDN 08-2 CĐ ĐCN+QTM 08 CĐ KTDN 08
TỔNG CỘNG

59 61 56 61 41 51 24 34 16 43 41 46 39 54 35 487 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

CÁC LỚP 08
thứ 6 VẮNG TỈ LỆ thứ 7 VẮNG TỈ LỆ Tổng cộng VẮNG TỈ LỆ

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

TRƯỜNG TCN QUANG TRUNG PHÒNG CTHS-QHDN

BẢNG TÍNH SỐ LƯỢNG HỌC SINH NGHỈ CỦA CÁC LỚP Tuần 3: từ ngày 22/9 đến ngày 27/9/2008
LỚP SỈ SỐ thứ 2 VẮNG TỈ LỆ thứ 3 VẮNG TỈ LỆ thứ 4 VẮNG TỈ LỆ thứ 5 VẮNG TỈ LỆ

ĐCN +MTT 08 QT MẠNG+ĐTCN 08 SC MÁY TÍNH 08 KTDN+KTML 08 ĐCN + ĐTCN 07-3 LRMT+SCTBL 07-3 LRMT 07-2 ĐCN 07-2 SCTBL 07 KTML 07 - CT ĐCN 07 - CT ĐCN+QTM 08-2 LRMT 08-2 KTDN 08-2 CĐ ĐCN+QTM 08 CĐ KTDN 08
TỔNG CỘNG

59 61 56 61 41 51 24 34 14 43 41 46 39 54 35 659 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #### 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #### 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #### 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #### 0 0 0

CÁC LỚP 08
thứ 6 VẮNG TỈ LỆ thứ 7 VẮNG TỈ LỆ Tổng cộng VẮNG TỈ LỆ

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #### 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #### 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#DIV/0!

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0

TRƯỜNG TCN QUANG TRUNG PHÒNG CTHS-QHDN

BẢNG TÍNH SỐ LƯỢNG HỌC SINH NGHỈ CỦA CÁC LỚP Tuần 3: từ ngày 22/9 đến ngày 27/9/2008
LỚP SỈ SỐ thứ 2 VẮNG TỈ LỆ thứ 3 VẮNG TỈ LỆ thứ 4 VẮNG TỈ LỆ thứ 5 VẮNG TỈ LỆ

ĐCN +MTT 08 QT MẠNG+ĐTCN 08 SC MÁY TÍNH 08 KTDN+KTML 08 ĐCN + ĐTCN 07-3 LRMT+SCTBL 07-3 LRMT 07-2 ĐCN 07-2 SCTBL 07 KTML 07 - CT ĐCN 07 - CT ĐCN+QTM 08-2 LRMT 08-2 KTDN 08-2 CĐ ĐCN+QTM 08 CĐ KTDN 08
TỔNG CỘNG

59 61 56 61 41 51 24 34 16 43 41 46 39 54 35 661 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #### 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #### 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #### 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #### 0 0 0

CÁC LỚP 08
thứ 6 VẮNG TỈ LỆ thứ 7 VẮNG TỈ LỆ Tổng cộng VẮNG TỈ LỆ

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #### 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #### 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#DIV/0!

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0

TRƯỜNG TCN QUANG TRUNG PHÒNG CTHS-QHDN

BẢNG TÍNH SỐ LƯỢNG HỌC SINH NGHỈ CỦA CÁC LỚP Tuần 3: từ ngày 22/9 đến ngày 27/9/2008
LỚP SỈ SỐ thứ 2 VẮNG TỈ LỆ thứ 3 VẮNG TỈ LỆ thứ 4 VẮNG TỈ LỆ thứ 5 VẮNG TỈ LỆ

ĐCN +MTT 08 QT MẠNG+ĐTCN 08 SC MÁY TÍNH 08 KTDN+KTML 08 ĐCN + ĐTCN 07-3 LRMT+SCTBL 07-3 LRMT 07-2 ĐCN 07-2 SCTBL 07 KTML 07 - CT ĐCN 07 - CT ĐCN+QTM 08-2 LRMT 08-2 KTDN 08-2 CĐ ĐCN+QTM 08 CĐ KTDN 08
TỔNG CỘNG

59 61 56 61 41 51 24 34 16 43 41 46 39 54 35 487 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

CÁC LỚP 08
thứ 6 VẮNG TỈ LỆ thứ 7 VẮNG TỈ LỆ Tổng cộng VẮNG TỈ LỆ

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

TRƯỜNG TCN QUANG TRUNG PHÒNG CTHS-QHDN

BẢNG TÍNH SỐ LƯỢNG HỌC SINH NGHỈ CỦA CÁC LỚP Tuần 3: từ ngày 22/9 đến ngày 27/9/2008
LỚP SỈ SỐ thứ 2 VẮNG TỈ LỆ thứ 3 VẮNG TỈ LỆ thứ 4 VẮNG TỈ LỆ thứ 5 VẮNG TỈ LỆ

ĐCN +MTT 08 QT MẠNG+ĐTCN 08 SC MÁY TÍNH 08 KTDN+KTML 08 ĐCN + ĐTCN 07-3 LRMT+SCTBL 07-3 LRMT 07-2 ĐCN 07-2 SCTBL 07 KTML 07 - CT ĐCN 07 - CT ĐCN+QTM 08-2 LRMT 08-2 KTDN 08-2 CĐ ĐCN+QTM 08 CĐ KTDN 08
TỔNG CỘNG

59 61 56 61 41 51 24 34 14 43 41 46 39 54 35 659 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #### 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #### 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #### 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #### 0 0 0

CÁC LỚP 08
thứ 6 VẮNG TỈ LỆ thứ 7 VẮNG TỈ LỆ Tổng cộng VẮNG TỈ LỆ

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #### 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #### 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#DIV/0!

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0

TRƯỜNG TCN QUANG TRUNG PHÒNG CTHS-QHDN

BẢNG TÍNH SỐ LƯỢNG HỌC SINH NGHỈ CỦA CÁC LỚP Tuần 3: từ ngày 22/9 đến ngày 27/9/2008
LỚP SỈ SỐ thứ 2 VẮNG TỈ LỆ thứ 3 VẮNG TỈ LỆ thứ 4 VẮNG TỈ LỆ thứ 5 VẮNG TỈ LỆ

ĐCN +MTT 08 QT MẠNG+ĐTCN 08 SC MÁY TÍNH 08 KTDN+KTML 08 ĐCN + ĐTCN 07-3 LRMT+SCTBL 07-3 LRMT 07-2 ĐCN 07-2 SCTBL 07 KTML 07 - CT ĐCN 07 - CT ĐCN+QTM 08-2 LRMT 08-2 KTDN 08-2 CĐ ĐCN+QTM 08 CĐ KTDN 08
TỔNG CỘNG

59 61 56 61 41 51 24 34 16 43 41 46 39 54 35 661 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #### 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #### 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #### 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #### 0 0 0

CÁC LỚP 08
thứ 6 VẮNG TỈ LỆ thứ 7 VẮNG TỈ LỆ Tổng cộng VẮNG TỈ LỆ

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #### 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #### 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#DIV/0!

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0

TRƯỜNG TCN QUANG TRUNG PHÒNG CTHS-QHDN

BẢNG TÍNH SỐ LƯỢNG HỌC SINH NGHỈ CỦA CÁC LỚP Tuần 3: từ ngày 22/9 đến ngày 27/9/2008
LỚP SỈ SỐ thứ 2 VẮNG TỈ LỆ thứ 3 VẮNG TỈ LỆ thứ 4 VẮNG TỈ LỆ thứ 5 VẮNG TỈ LỆ

ĐCN +MTT 08 QT MẠNG+ĐTCN 08 SC MÁY TÍNH 08 KTDN+KTML 08 ĐCN + ĐTCN 07-3 LRMT+SCTBL 07-3 LRMT 07-2 ĐCN 07-2 SCTBL 07 KTML 07 - CT ĐCN 07 - CT ĐCN+QTM 08-2 LRMT 08-2 KTDN 08-2 CĐ ĐCN+QTM 08 CĐ KTDN 08
TỔNG CỘNG

59 61 56 61 41 51 24 34 16 43 41 46 39 54 35 487 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

CÁC LỚP 08
thứ 6 VẮNG TỈ LỆ thứ 7 VẮNG TỈ LỆ Tổng cộng VẮNG TỈ LỆ

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

0

0

0

0


								
To top