QD dinh chi hoc tap Thien Vu_10-03-08_ by phuonghao

VIEWS: 456 PAGES: 1

									UBND QUAÄN GOØ VAÁP COÄNG HOAØ XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM TRÖÔØNG TRUNG CAÁP NGHEÀ Ñoäc laäp – Töï do – Haïnh phuùc QUANG TRUNG

Soá:

/QÑ-QT

Goø Vaáp, ngaøy thaùng naêm 2008

QUYEÁT ÑÒNH Veà vieäc xöû lyù hoïc sinh vi phaïm kyû luaät
HIEÄU TRÖÔÛNG TRÖÔØNG TRUNG CAÁP NGHEÀ QUANG TRUNG. - Caên cöù Ñieàu leä Tröôøng Trung caáp ngheà ban haønh keøm theo Quyeát dònh 03/2007/QÑ-BLÑTBXH ngaøy 4 thaùng 01 naêm 2007 cuûa Boä Tröôûng Boä Lao ñoäng Thöông binh vaø Xaõ Hoäi; - Caên cöù Quyeát ñònh soá 1887/QÑ-UBND ngaøy 31 thaùng 8 naêm 2007 cuûa Uyû ban nhaân daân Quaän Goø Vaáp veà ban haønh Quy cheá toå chöùc vaø hoaït ñoäng cuûa Tröôøng Trung caáp ngheà Quang Trung; - Caên cöù ñieàu 04“Qui cheá coâng taùc hoïc sinh, sinh vieân trong caùc cô sôû daïy ngheà heä chính qui” cuûa Boä Lao ñoäng – Thöông Binh vaø Xaõ Hoäi; - Caên cöù bieân baûn cuoäc hoïp cuûa Hoäi ñoàng kyû luaät nhaø tröôøng ngaøy 08/03/2008; QUYEÁT ÑÒNH:

Ñieàu 1. Ñình chæ hoïc taäp 01 (moät) tuaàn ñoái vôùi hoïc sinh
«HOÏ_VAØ_TEÂN»– Sinh ngaøy: «NSINH»; Ñòa chæ thöôøng truù:; Khoaù hoïc: 20072010 keå töø ngaøy 18/10/2008; Lyù do: Vi phaïm noäi qui, kyû luaät nhaø tröôøng (nghæ hoïc thöôøng xuyeân: 13 buoåi; voâ leã vôùi giaùo vieân; coù lieân quan trong vieäc tham gia ñaùnh nhau tröôùc coång tröôøng). Ñieàu 2. Caùc oâng, baø Tröôûng phoøng ñaøo taïo, Tröôûng Boä moân cô baûn, Giaùo vieân chuû nhieäm vaø hoïc sinh coù teân treân chòu traùch nhieäm thi haønh quyeát ñònh naøy.

HIEÄU TRÖÔÛNG
Nôi nhaän:
- Nhö ñieàu 2; - Löu VT.

DÖÔNG MINH KIEÂN


								
To top