QD canh cao hoc sinh truoc toan truong-LE XUAN TINH by phuonghao

VIEWS: 48 PAGES: 2

									UBND QUAÄN GOØ VAÁP NAM TRÖÔØNG TRUNG CAÁP NGHEÀ QUANG TRUNG

COÄNG HOAØ XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT Ñoäc laäp – Töï do – Haïnh phuùc

Soá:

/QÑ-QT

Goø Vaáp, ngaøy
QUYEÁT ÑÒNH

thaùng

naêm 2008

Veà vieäc xöû lyù hoïc sinh vi phaïm kyû luaät
HIEÄU TRÖÔÛNG TRÖÔØNG TRUNG CAÁP NGHEÀ QUANG TRUNG. - Caên cöù Ñieàu leä Tröôøng Trung caáp ngheà ban haønh keøm theo Quyeát ñònh 03/2007/QÑ-BLÑTBXH ngaøy 4 thaùng 01 naêm 2007 cuûa Boä Tröôûng Boä Lao ñoäng Thöông binh vaø Xaõ Hoäi; - Caên cöù Quyeát ñònh soá 1887/QÑ-UBND ngaøy 31 thaùng 8 naêm 2007 cuûa Uyû ban nhaân daân Quaän Goø Vaáp veà ban haønh Quy cheá toå chöùc vaø hoaït ñoäng cuûa Tröôøng Trung caáp ngheà Quang Trung; - Caên cöù khung xöû lyù kyû luaät hoïc sinh ban haønh keøm theo quyeát ñònh soá 178/QÑ-QT ngaøy 16 thaùng 7 naêm 2008 cuûa tröôøng TCN Quang Trung; - Caên cöù theo ñeà nghò cuûa Phoøng CTHS – QHDN ngaøy 23 thaùng 10 naêm 2008; QUYEÁT ÑÒNH

Ñieàu 1. Caûnh caùo tröôùc toaøn tröôøng ñoái vôùi caùc hoïc sinh coù
teân sau: 1. Leâ Xuaân Tính – Sinh ngaøy: 15-01-1990; Ñòa chæ thöôøng truù: Tâaân Xuaân, Gio Việt, Gio Linh, Quảng Trị; Lôùp: KTML08-3; Khoaù hoïc: 2008 - 2011; Lyù do: Vi phaïm noäi qui, kyû luaät nhaø tröôøng (khoâng ñoàng phuïc: 2 laàn; gaây maát traät töï trong lôùp nhieàu laàn; voâ leã vôùi giaùo vieân 2 laàn;

ñaùnh nhau vôùi baïn trong lôùp; khoâng nghieâm tuùc trong giôø chaøo côø ñaàu tuaàn). 2. Mai Xuaân Ngoïc – Sinh ngaøy 24-2-1990; Ñòa chæ thöôøng truù: Nga Vaên, Nga Sôn, Thanh Hoùa; Lôùp: KTML08-3; Khoaù hoïc: 2008 - 2011; Lyù do: Vi phaïm noäi qui, kyû luaät nhaø tröôøng (khoâng ñoàng phuïc: 2 laàn; huùt thuoác trong lôùp, gaây maát traät töï trong lôùp nhieàu laàn; voâ leã vôùi giaùo vieân 2 laàn; khoâng nghieâm tuùc trong giôø chaøo côø ñaàu tuaàn; nghæ hoïc khoâng pheùp). Ñieàu 2. Caùc oâng, baø Tröôûng phoøng CTHS-QHDN, Phoøng Toå chöùc – Haønh chaùnh, Phoøng Ñaøo Taïo, Khoa Ñieän, Boä moân cô baûn, Giaùo vieân chuû nhieäm vaø hoïc sinh coù teân treân chòu traùch nhieäm thi haønh quyeát ñònh naøy.

HIEÄU TRÖÔÛNG
Nôi nhaän:
- Nhö ñieàu 2; - Löu VT.

DÖÔNG MINH KIEÂN


								
To top