giấy đề nghị ky luat hoc sinh

Document Sample
giấy đề nghị ky luat hoc sinh Powered By Docstoc
					ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN GÒ VẤP TRƯỜNG TCN QUANG TRUNG PHÒNG CTHS & QHDN ---oOo---

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ---oOo--Gò Vấp, ngày 23 tháng 10 năm 2008

GIẤY ĐỀ NGHỊ
Về việc khiển trách học sinh vi phạm kỷ luật trước toàn trường Kính gởi: BGH Trường Trung cấp nghế Quang Trung Theo yêu cầu của GVCN lớp: ………………………………………………….. Biên bản họp với Phòng CTHS ngày ….. /…../2008 Phòng công tác học sinh và quan hệ doanh nghiệp kính yêu cầu Thầy Hiệu trưởng Trường TCN Quang Trung ra quyết định cảnh cáo học sinh có tên:
1. Lê Xuân Tính sinh ngày 15-01-1990; Địa chỉ: Tân Xuân, Gio Việt, Gio Linh, Quảng Trị; Lớp KTML 08-3. Khóa học 2008-2011; Lý do: vi phạm nội quy, kỷ luật nhà trường: Không đồng phục: 2 lần. (Làm cam đoan ngày 15-10-2008) Gây mất trật tự trong lớp nhiều lần.(giáo viên bộ môn phạt tại lớp) Đánh nhau với bạn trong lớp. (làm cam đoan ngày 2-10-2008) Có thái độ vô lễ với giáo viên nhiều lần (làm cam đoan ngày 1-10-2008). Không nghiêm túc trong giờ chào cờ đầu tuần ngày 20/10/2008. (đã làm kiểm điểm ngày 20-10-2008)

2. Mai Xuân Ngọc sinh ngày 24-02-1990; Địa chỉ thường trú: Nga Văn, Nga Sơn Thanh Hóa; Lớp KTML 08-3. Khóa học 2008-2011. Lý do: vi phạm nội quy, kỷ luật nhà trường: - Không đồng phục (mặc áo TDTT khi đi học): 2 lần. - Gây mất trật tự trong lớp nhiều lần (đã làm cam đoan ngày 22-9-2008). - Vẽ lên áo đồng phục của trường.(đã làm cam đoan ngày 22-9-2008) - Trốn tiết leo tường.(đã làm cam đoan ngày 29-9-2008) - Có thái độ vô lễ với CB-CNV của trường (đã làm cam đoan ngày 15-9-2008). - Không nghiêm túc trong giờ chào cờ đầu tuần ngày 20-10-2008 (đã làm kiểm điểm ngày 20-10-2008).

TRƯỞNG PHÒNG

Phạm Văn Đông


				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:471
posted:10/31/2008
language:Vietnamese
pages:1