DS de nghi xoa ten 29-9

Document Sample
DS de nghi xoa ten 29-9 Powered By Docstoc
					UBND QUAÄN GOØ VAÁP COÄNG HOØA XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM TRÖÔØNG TRUNG CAÁP NGHEÀ Ñoäc laäp - Töï do - Haïnh phuùc QUANG TRUNG

DANH SAÙCH HOÏC SINH XOÙA TEÂN (Keøm theo quyeát ñònh soá: ………/ QÑ-QT, ngaøy ……… thaùng ……… naêm 2008)

TT 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.

HOÏ VAØ TEÂN Traàn Leâ Toaøn Nguyeãn Vaên Thaéng Ñoã Quoác Trình Leâ Cao Thaéng Phaïm Vaên Theá Ñoã Ñaêng Trình Nguyeãn Quoác Baûo Traàn Nguyeãn Thieân Truï Ñinh Quoác Thònh Nguyeãn Hoaøng Long Nguyeãn Moäng Thuøy Traàn Ñöùc Ñaïi Traàn Quoác Thanh

NG.SINH 06/10/1988 13/9/1988 14/11/1989 01/9/1987 05/7/1992 10/01/1992 01/6/1991 24/8/1992 16/01/1992 20/5/1989 24/3/1991 10/01/1989 10/6/1992

N.SINH Tp.HCM Haûi Döông Taây Ninh Tp.HCM Nam Haø Tp.HCM Tp.HCM Hoùc Moân Tp.HCM Haø Taây Hoùc Moân Haø Nam Tp. HCM

LÔÙP ÑCN 07-2 KTML 07-2 LRMT 07-2 ÑCN 07-3 ÑCN 07-3 ÑCN 07-3 LRMT 07-3 LRMT 07-3 ÑTC 07-3 KTML 07-2 LRMT 07-3 KTML07-3 ÑCN 07-3

GHI CHUÙ

Nghæ hoïc töø giöõa HK2 – Naêm hoïc: 2007-2008

Tự ý nghỉ học từ 5/9 đến ngày 16/10

Toång coäng : 13 hoïc sinh. Lyù do : Nghæ hoïc khoâng pheùp quaù thôøi gian qui ñònh


				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:25
posted:10/31/2008
language:Vietnamese
pages:1