Docstoc

Bien ban hop phong cths-qhdn

Document Sample
Bien ban hop phong cths-qhdn Powered By Docstoc
					UÛY BAN NHAÂN DAÂN QUAÄN GOØ VAÁP NGHÓA VIEÄT NAM TRÖÔØNG TCN QUANG TRUNG PHOØNG CTHS - QHDN

COÄNG HOAØ XAÕ HOÄI CHUÛ Ñoäc laäp – Töï do – Haïnh phuùc

BIEÂN BAÛN HOÏP
Veà vieäc ñeà nghò khieån traùch hoïc sinh vi phaïm noäi quy nhaø tröôøng
Buoåi hoïp baét ñaàu luùc: …………h………… ngaøy ………… thaùng ………… naêm 200…… Ñòa ñieåm: Phoøng CTHS-QHDN.

A. THAØNH PHAÀN :
1. OÂng (Baø): Phaïm Vaên Ñoâng Tröôûng phoøng CTHS-QHDN 2. OÂng (Baø): Leâ Anh Thieâm – Giaùo vieân boä moân 3. OÂng (Baø): Nguyeãn Minh Phaùt – thö kyù

NOÄI DUNG : OÂng: Leâ Anh Thieâm ñeà nghò khieån traùch tröôùc toaøn tröôøng ñoái vôùi hoïc sinh: Leâ Xuaân Tính vì ñaõ nhieàu laàn coù thaùi ñoä voâ leã vôùi giaùo vieân vaø gaây maát traät töï trong giôø hoïc. OÂng: Phaïm Vaên Ñoâng ñeà nghò khieån traùch tröôùc toaøn tröôøng ñoái vôùi hoïc sinh: Mai Xuaân Ngoïc vì ñaõ nhieàu laàn coù thaùi ñoä voâ leã vôùi giaùo vieân, caùn boä CNV trong tröôøng, gaây maát traät töï trong giôø hoïc vaø khoâng nghieâm tuùc trong giôø chaøo côø ñaàu tuaàn. Buoåi hoïp ñaõ thoáng nhaát vôùi yù kieán ñeà nghò treân. Buoåi hoïp keát thuùc luùc ……………h…………… cuøng ngaøy. Thö kyù Giaùo Vieân Boä Moân Phoøng CTHS-QHDN


				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:137
posted:10/31/2008
language:Vietnamese
pages:1