Docstoc

PHIEU THEO DOI HS

Document Sample
PHIEU THEO DOI HS Powered By Docstoc
					TRƯỜNG TCN QUANG TRUNG PHÒNG CTHS & QHDN

THEO DÕI TÌNH HÌNH HỌC TẬP Tuần lễ từ: 8/9 – 13/9/08
Ngày 8/9 LỚP HỌC ĐCN + MTT 08 QTMạng + ĐTCN 08 S/C MTính 08 KTDN + KTML 08 ĐCN + ĐTCN 07 LRMT + S/CTBL07 – 3 LRMT -2 QT07 ĐCN –C2 QT07 S/CTBL QT07 KTML CT07 ĐCN CT07 Tổng cộng hiện diện: ĐCN + MTT 08 QTMạng + ĐTCN 08 S/C MTính 08 KTDN + KTML 08 ĐCN + ĐTCN 07 LRMT + S/CTBL07 – 3 LRMT -2 QT07 ĐCN –C2 QT07 S/CTBL QT07 KTML CT07 ĐCN CT07 Tổng cộng hiện diện: ĐCN + MTT 08 QTMạng + ĐTCN 08 S/C MTính 08 KTDN + KTML 08 ĐCN + ĐTCN 07 LRMT + S/CTBL07 – 3 LRMT -2 QT07 ĐCN –C2 QT07 S/CTBL QT07 KTML CT07 ĐCN CT07 Tổng cộng hiện diện: ĐCN + MTT 08 QTMạng + ĐTCN 08 S/C MTính 08 KTDN + KTML 08 ĐCN + ĐTCN 07 LRMT + S/CTBL07 – 3 LRMT -2 QT07 ĐCN –C2 QT07 S/CTBL QT07 KTML CT07 ĐCN CT07 Sỉ số Vắng % Ghi chú

9/9

10/9

11/9

Tổng cộng hiện diện:

12/9

13/9

ĐCN + MTT 08 QTMạng + ĐTCN 08 S/C MTính 08 KTDN + KTML 08 ĐCN + ĐTCN 07 LRMT + S/CTBL07 – 3 LRMT -2 QT07 ĐCN –C2 QT07 S/CTBL QT07 KTML CT07 ĐCN CT07 Tổng cộng hiện diện: ĐCN + MTT 08 QTMạng + ĐTCN 08 S/C MTính 08 KTDN + KTML 08 ĐCN + ĐTCN 07 LRMT + S/CTBL07 – 3 LRMT -2 QT07 ĐCN –C2 QT07 S/CTBL QT07 KTML CT07 ĐCN CT07 Tổng cộng hiện diện:


				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:56
posted:10/31/2008
language:Vietnamese
pages:2