PHIEU RA CONG by phuonghao

VIEWS: 29 PAGES: 1

									TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ QUANGTRUNG PHÒNG CTHS & QHDN 

PHIEÁU RA COÅNG
Hoï teân hoïc sinh : ………………………………………………………………… Lôùp : …………………………………………………………………………………………. Ñang hoïc tieát thöù : ………………………………………………………………. Thaày : ……………………………………………………………………………………….. Ñöôïc pheùp ra veà luùc : …… giôø ………………………………… Lyù do: ………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………. Ngaøy …… thaùng ………naêm 2008 QLHS + Vaøo soå kyû luaät: …. / …. / NGUYỄN MINH PHÁT
TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ QUANGTRUNG PHÒNG CTHS & QHDN 

Hoï teân hoïc sinh Lôùp : …………… Ñang hoïc tieát th Thaày : ………… Ñöôïc pheùp ra Lyù do: ………… ……………………

+ Vaøo soå kyû lu …. / …. /

PHIEÁU RA COÅNG
Hoï teân hoïc sinh : ………………………………………………………………… Lôùp : …………………………………………………………………………………………. Ñang hoïc tieát thöù : ………………………………………………………………. Thaày : ……………………………………………………………………………………….. Ñöôïc pheùp ra veà luùc : …… giôø ………………………………… Lyù do: ………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………. Ngaøy …… thaùng ………naêm 2008 QLHS + Vaøo soå kyû luaät: …. / …. / NGUYỄN MINH PHÁT
TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ QUANGTRUNG PHÒNG CTHS & QHDN 

Hoï teân hoïc sinh Lôùp : …………… Ñang hoïc tieát th Thaày : ………… Ñöôïc pheùp ra Lyù do: ………… ……………………

+ Vaøo soå kyû lu

PHIEÁU RA COÅNG
Hoï teân hoïc sinh : ………………………………………………………………… Lôùp : …………………………………………………………………………………………. Ñang hoïc tieát thöù : ………………………………………………………………. Thaày : ……………………………………………………………………………………….. Ñöôïc pheùp ra veà luùc : …… giôø ………………………………… Lyù do: ………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………. Ngaøy …… thaùng ………naêm 2008 QLHS + Vaøo soå kyû luaät: …. / …. / NGUYỄN MINH PHÁT

Hoï teân hoïc sinh Lôùp : …………… Ñang hoïc tieát th Thaày : ………… Ñöôïc pheùp ra Lyù do: ………… ……………………

+ Vaøo soå kyû lu


								
To top