MASALAH PEMBELAJARAN KONSEP MOL DALAM KONTEKS PENYELESAIAN MASALAH

Document Sample
MASALAH PEMBELAJARAN KONSEP MOL DALAM KONTEKS PENYELESAIAN MASALAH Powered By Docstoc
					 MASALAH PEMBELAJARAN KONSEP MOL DALAM KONTEKS
PENYELESAIAN MASALAH DI KALANGAN PELAJAR TINGKATAN
           EMPAT
        NORAIHAN BINTI ISMAIL
     UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA
ii
                           iii
  MASALAH PEMBELAJARAN KONSEP MOL
 DALAM KONTEKS PENYELESAIAN MASALAH
DI KALANGAN PELAJAR TINGKATAN EMPAT (4)
      NORAIHAN BINTI ISMAIL
   Laporan Projek Ini Dikemukakan Sebagai
Memenuhi Sebahagian Daripada Syarat Penganugerahan
 Ijazah Sarjana Muda Sains Serta Pendidikan (Kimia)
         Fakulti Pendidikan
   UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA
          APRIL 2008
iv
 i
v
ii
                           vi
                           iii
           DEDIKASI
Khas buat,


       Bonda dan ayahanda yang dikasihi,
       Salimah Kardi dan Ismail Atan,
       Budi dan jasa kalian tidak akan
       ku lupakan,
       berkat doa dan dorongan kalian,
       menjadi penawar dan semangat
       untukku,
Teristimewa untuk,


       Kakak-kakak yang tersayang,
       Aidah dan Noraidah,
       adik yang disayangi,
       Nur Farhana,
       kau menjadi sumber inspirasiku,
       dalam menempuhi liku dan ranjau,
       kata perangsang mu ubat paling mujarab
       buatku,
       akanku semat ianya dalam kalbuku,
       akanku ingati sepanjang hayatku.
                                           vii
                                           iv
                PENGHARGAAN
Bismillahirahmanirahim…
    Syukur ke hadrat Illahi kerana dengan limpah kurnia serta keizinanNya
memberikan saya kekuatan dan kesabaran ini maka dapat saya menyiapkan Projek
Sarjana Muda ini dengan sebaik mungkin.
    Di kesempatan ini, saya ingin merakamkan sekalung penghargaan dan ucapan
terima kasih yang tidak terhingga kepada penyelia P.M. Dr. Md. Nor bin Bakar di
atas bimbingan dan tunjuk ajar serta teguran yang diberikan sepanjang tempoh kajian
ini dijalankan. Melalui bimbingan beliau, banyak perkara dapat dipelajari sehingga
saya telah berjaya menyiapkan projek ini dengan jayanya.
    Terima kasih juga dihulurkan kepada rakan-rakan yang telah membantu
memberi tunjuk ajar serta sokongan sama ada secara langsung atau tidak langsung
dalam menjayakan projek ini. Semoga segala jasa baik kalian akan diberkati oleh
Allah SWT.
                                        viii
                                        v
                  ABSTRAK
    Kajian ini dijalankan untuk mengkaji masalah pembelajaran konsep mol di
kalangan pelajar tingkatan empat. Objektif kajian ini adalah untuk mengenalpasti
masalah pembelajaran pelajar tingkatan empat terhadap penyelesaian masalah
konsep mol di dalam matapelajaran Kimia. 70 orang pelajar Tingkatan empat (4)
telah dipilih daripada tiga buah Sekolah Menengah di dalam Daerah Mersing untuk
tujuan kajian ini. Alat kajian melibatkan soal-selidik dan analisis buku teks. Soal
selidik kajian dibahagikan kepada dua bahagian .Bahagian A mengandungi latar
belakang pelajar dan bahagian B mengandungi 11 soalan konsep mol. Analisis buku
teks bertujuan untuk mengkaji mutu persembahan seperti cara penulisan dan isi
kandungan. Program perisian komputer SPSS (Statistical Package for Social
Science) digunakan dalam kajian ini untuk menganalisis data. Analisis diskriptif
seperti frekuensi dan peratus digunakan untuk menganalisis setiap item. Kajian
menunjukkan terdapat masalah pembelajaran yang dihadapi oleh pelajar Tingkatan 4
untuk menyelesaikan masalah konsep mol. Hasil kajian menunjukkan pelajar
mengalami masalah dalam menyelesaikan masalah konsep mol dan menghubungkait
dengan bilangan zarah, jisim bahan dan persamaan kimia. Terdapat cadangan yang
dinyatakan dalam kajian ini untuk meningkatkan tahap kefahaman pelajar terhadap
konsep mol. Cadangan terhadap kajian lanjutan juga turut dibincangkan.
                                         viix
                  ABSTRACT
    This research is carried out to study the learning problems of mole concepts
among form four students. The aim of this research is to identify the learning
problems among form four students in solving problems regarding mole concepts in
the Chemistry subject. There are 70 Form IV students have been selected from three
secondary schools, in the Mersing District for the purpose of this research. Research
instrument consists of questionnaires and text book analysis. The questionnaires are
divided into two parts .Part A consists of student’s background and part B consists
eleven questions about mole concept. The purpose of text book analysis is to study
the quality of presentations such as writing style and content. Computer software
program SPSS (Statistical Package for Social Science) has been used to analysis the
data. Descriptive analysis such as frequency and percentage were used to analysis
every items. The study has shown that there are learning problems faced by Form 4
students to solve the problems about mole concepts. The results show that students
were having problems to solve problem on mole concept relating to number of
particles, mass of substance and chemical equation. Some suggestions have been
given in this research in order to improve the understanding level of students in the
mole concept. Finally, suggestions for further research were also proposed.
                        viix
             KANDUNGAN
BAB   PERKARA            MUKA SURAT
    PENGESAHAN PENYELIA        i
    PENGAKUAN             ii
    DEDIKASI             iii
    PENGHARGAAN            iv
    ABSTRAK              v
    ABSTRACT             vi
    KANDUNGAN             vii
    SENARAI JADUAL          xii
    SENARAI GAMBARAJAH        xiv
    SENARAI LAMPIRAN         xv
BAB 1  PENGENALAN
    1.1  Pendahuluan         1
    1.2  Latar Belakang Kajian    3
    1.3  Rasional Kajian       5
    1.4  Kepentingan Kajian     6
    1.5  Penyataan Masalah      8
                                   vii
                                  viii

    1.6  Objektif Kajian                10
    1.7  Persoalan Kajian                10
    1.8  Batasan Kajian                 11
    1.9  Skop Kajian                  11
    1.10  Definisi Istilah                12
BAB 2  SOROTAN KAJIAN
    2.1  Pengenalan                   15
    2.2  Kajian mengenai konsep             16
    2.3  Kajian mengenai miskonsepsi          17
    2.4  Kajian mengenai konsep mol           19
    2.5  Kajian kesukaran pelajar mempelajari konsep mol 20
    2.6  Kajian Masalah Pembelajaran Mol
        2.6.1  Kajian Masalah Pembelajaran Mol dan  21
            Kuantiti Bahan
        2.6.2  Kajian Masalah Pembelajaran Mol dan  24
            Persamaan Kimia
    2.7  Kajian mengenai Penyelesaian Masalah      25
    2.8  Kajian Penyelesaian Masalah dalam Kimia    27
BAB 3  METODOLOGI KAJIAN
    3.1  Pengenalan                   30
    3.2  Rekabentuk kajian               30
                                  viii
                                  ix

    3.3  Tempat kajian                  31
    3.4  Subjek kajian
       3.4.1  Populasi                32
       3.4.2  Sampel kajian              32
    3.5  Instrumen kajian                33
       3.5.1  Taburan item-item soal selidik     34
       3.5.2  Pemarkatan Skor Tahap Penguasaan    37
           Responden Terhadap Penyelesaian
           Masalah Konsep Mol
       3.5.3  Kadar Pulangan Borang Soal Selidik   37
    3.6  Kajian rintis                  38
    3.7  Prosedur Kajian                 39
    3.8  Analisis data                  40
       3.8.1  Analisis Kemahiran Penyelesaian Masalah 41
BAB 4  ANALISIS DATA DAN PERBINCANGAN
    4.1  Pengenalan                   42
    4.2  Huraian Latar Belakang Responden        42
       4.2.1  Jantina                 43
       4.2.2  Bangsa                 43
       4.2.3  Keputusan Sains PMR           44
       4.2.4  Keputusan Matematik PMR         45
    4.3  Analisis soal selidik
       4.3.1  Tahap penguasaan penyelesaian masalah  45
           konsep mol dan bilangan zarah.
           4.3.1.1 Pencapaian Kemahiran      48
                Penyelesaian Masalah Item 1
                               ix
                               x

       4.3.1.2 Pencapaian Kemahiran       49
           Penyelesaian Masalah Item 2
       4.3.1.3 Pencapaian Kemahiran       51
           Penyelesaian Masalah Item 3
       4.3.1.4 Pencapaian Kemahiran       53
           Penyelesaian Masalah Item 4
   4.3.2  Tahap penguasaan penyelesaian       54
       masalah konsep mol dan jisim bahan
       4.3.2.1 Pencapaian kemahiran       57
           penyelesaian masalah item 5
       4.3.2.2 Pencapaian kemahiran       59
           penyelesaian masalah item 6
       4.3.2.3 Pencapaian kemahiran       61
           penyelesaian masalah item 7
       4.3.2.4 Pencapaian kemahiran       62
           penyelesaian masalah item 8
   4.3.3  Tahap penguasaan penyelesaian       64
       masalah konsep mol dan persamaan
       kimia
       4.3.3.1 Pencapaian kemahiran       66
           penyelesaian masalah item 9(i)
       4.3.3.2 Pencapaian kemahiran       68
           penyelesaian masalah item 9(ii)
       4.3.3.3 Pencapaian kemahiran       69
           penyelesaian masalah item 10
       4.3.3.4 Pencapaian kemahiran       71
           penyelesaian masalah item 11
4.4  Analisis buku teks                72
   4.4.1  Penggunaan gambar             73
   4.4.2  Isi kandungan               74
                                  x
                                  xi

BAB 5   RUMUSAN, CADANGAN DAN KAJIAN LANJUTAN      5.1  Pengenalan                76
      5.2  Dapatan kajian dan rumusan
         5.2.1  Masalah pembelajaran konsep mol  77
             dan bilangan zarah
         5.2.2  Masalah pembelajaran konsep mol  77
             dan jisim bahan
         5.2.3  Masalah pembelajaran konsep mol  78
             dan persamaan kimia
      5.3  Cadangan                 79
         5.3.1  Kementerian Pelajaran Malaysia  79
         5.3.2  Sekolah              79
         5.3.3  Guru kimia            80
         5.3.4  Pelajar              81
      5.4  Kajian lanjutan              81
RUJUKAN                          83-86
LAMPIRAN
                                   vii
                                  xii
           SENARAI JADUAL
NO.JADUAL         TAJUK              MUKA SURAT


  1    Statistik Pelajar dan Peratus Lulus bagi SPM    9
      tahun 1999 dan 2000 di Seluruh Malaysia bagi
      Matapelajaran Kimia, Biologi dan Fizik
  2    Taburan Sekolah di Daerah Mersing         31
  3    Taburan Bilangan Responden bagi Setiap Sekolah 33
  4    Taburan Item Ujian Penyelesaian Masalah Kimia   34
      (UPMK)
  5    Taburan Item Mengikut Soalan dan Faktor      35
  6    Pemarkatan Skor Tahap Penguasaan Responden     37
      Terhadap Penyelesaian Masalah Konsep Mol
  7    Kadar Pulangan Borang Soal Selidik         38
  8    Jadual Ringkasan Pengujian Statistik Objektif   40
      Kajian
  9    Sistem Pemarkahan KPM               41
  10   Taburan Responden Mengikut Jantina         43
  11   Taburan Responden Mengikut Bangsa         44
  12   Taburan Responden mengikut Keputusan Sains     44
      di dalam PMR
  13   Taburan Responden mengikut Keputusan        45
      Matematik di dalam PMR
  14   Tahap Penguasaan Responden Terhadap        46
      Penyelesaian Masalah Konsep Mol dan Bilangan
      Zarah
                             vii
                            xiii

15  Pencapaian Responden Terhadap Penyelesaian  47
   Masalah Konsep Mol dan Bilangan Zarah
16  Respon Pelajar Menjawab Item 1        48
17  Respon Pelajar Menjawab Item 2        50
18  Respon Pelajar Menjawab Item 3        52
19  Respon Pelajar Menjawab Item 4        53
20  Tahap Penguasaan Responden Terhadap     55
   Penyelesaian Masalah Konsep Mol dan Jisim
   Bahan
21  Pencapaian Responden Terhadap Penyelesaian  56
   Masalah Konsep Mol dan Jisim Bahan
22  Respon Pelajar Menjawab Item 5        58
23  Respon Pelajar Menjawab Item 6        60
24  Respon Pelajar Menjawab Item 7        61
25  Respon Pelajar Menjawab Item 8        63
26  Tahap Penguasaan Responden Terhadap     65
   Penyelesaian Masalah Konsep Mol dan
   Persamaan Kimia
27  Pencapaian Responden Terhadap Penyelesaian  66
   Masalah Konsep Mol dan Persamaan Kimia
28  Respon Pelajar Menjawab Item 9 (i)      67
29  Respon Pelajar Menjawab Item 9 (ii)     68
30  Respon Pelajar Menjawab Item 10       70
31  Respon Pelajar Menjawab Item 11       72
                                xiv
        SENARAI GAMBARAJAH
NO.GAMBARAJAH      TAJUK           MUKA SURAT
   1     Tiga aras pembinaan konsep kimia      18
   2     Hubungan Konsep Mol            19
   3     A dozen of flower             74
   4     A pair of shoes              74
   5     Perbandingan atom Sulfur dan atom Karbon  75
                              viii
                              xv
      SENARAI LAMPIRAN
LAMPIRAN        TAJUK
  A      Surat Kebenaran EPRD daripada Kementerian
        Pendidikan Malaysia.


  B      Surat Kebenaran Daripada Jabatan Pendidikan
        Negeri Johor.


  C      Surat Kebenaran Pengesahan Relajar Untuk
        Menjalankan Kajian Daripada Fakulti
        Pendidikan,Universiti Teknologi Malaysia.


  D      Soal selidik Kajian serta Jawapan.


  E      Pengesahan Soal selidik Kajian


  F      Rancangan Pengajaran Harian
                                            1
                    BAB I
                 PENDAHULUAN
1.1  Pengenalan
    Dalam era globalisasi yang semakin kompleks dengan arus kecanggihan sains
dan teknologi, bidang pendidikan juga turut menerima tempiasnya. Perkembangan
bidang pendidikan di Malaysia sejajar dengan keperluan Negara untuk melahirkan
generasi yang berilmu dan berwawasan tinggi untuk membangunkan Negara. Justeru
itu, pelbagai langkah telah dicadangkan oleh pihak kerajaan untuk mencapai matlamat
ini. Salah satu langkah bijak yang telah digariskan ialah pelaksanaan kurikulum sains
KBSM yang memberikan penekanan utama kepada kaedah penyelesaian masalah dalam
proses pembelajaran dan pengajaran (P&P) khasnya matapelajaran Kimia ( Pusat
Perkembangan Kurikulum (PPK), 2001)
    Penyelesaian masalah merupakan jenis pembelajaran yang paling tinggi dan
kompleks. Gagne menganggap penyelesaian masalah sebagai suatu proses di mana
individu yang sudah menguasai beberapa konsep dan hukum menggunakan pengalaman
atau pengetahuan ini bagi menyelesaikan masalah baru. Seseorang yang telah cukup
                                            2

ilmu pengetahuan tidak semestinya berjaya dalam menyelesaikan sesuatu masalah
(Selvaratnam dan Fraser, 1982). Oleh itu, kaedah penyelesaian masalah merupakan cara
yang terbaik untuk mengajar kemahiran berfikir pelajar ( Sudarshan Naidu, 2003 dalam
Meor, 2005 ). Seseorang guru Kimia boleh membantu pelajar belajar dan berfikir secara
logik melalui penyelesaian masalah dan membuat keputusan
    Matapelajaran Kimia melibatkan kemahiran daya pemikiran dan kreativiti pelajar
pada aras yang tinggi. Oleh itu, pelajar memerlukan kefahaman yang tinggi untuk
memahami sesuatu konsep kimia secara menyeluruh seperti konsep mol. Kajian ini
adalah mengenai kesukaran pelajar memahami konsep mol dalam konteks penyelesaian
masalah. Banyak kajian-kajian terdahulu yang pernah menyatakan bahawa konsep
seperti pengiraan kemolaran dan menulis persamaan elektron adalah sukar ( A. H
Johnstone, 1971 ). Selain itu, Duncan, 1971; Larson, 1997; dan Johnston, 2000 dalam
Meor, 2005 turut menjalankan kajian yang mendapati bahawa konsep mol adalah satu
konsep yang sukar difahami oleh pelajar. Oleh itu, ini merupakan cabaran yang hebat
dan bukan dihadapi oleh pelajar sahaja malahan guru juga ( Larson, op cit ). Hal ini
disebabkan oleh konsep mol itu sendiri yang lebih bersifat abstrak dan melibatkan
banyak pengiraan matematik sehingga menyebabkan kesukaran kepada pelajar untuk
memahami konsep tersebut secara menyeluruh ( Gabel & Sherwood, 1984).
    Pelajar lebih cenderung untuk menjawab soalan yang berbentuk tradisional dan
tidak mempunyai pengiraan matematik daripada menjawab soalan yang memerlukan
kefahaman konsep kimia seperti mol. Banyak kajian telah dilakukan oleh penyelidik
seperti Dierks, 1981; Driver, 1983 dan Bodner, 1986 menyatakan bahawa ramai pelajar
mempunyai kerangka alternatif yang lebih cenderung untuk mengemukakan pendapat
mereka sendiri berdasarkan pengalaman yang bercanggah dengan konsep saintifik yang
tepat. Hal ini jelas akan menyebabkan pelajar itu sendiri mengalami kesukaran dan
salah tanggapan terhadap sesuatu konsep kimia sehingga mereka tidak dapat menguasai
konsep tersebut ( Freyberg & Osborn, 1981 dalam Meor, 20050). Apabila berlaku salah
                                            3

tanggapan, pelajar sekaligus tidak dapat melakukan penyelesaian dengan cara yang betul
dan menyebabkan pelajar mengalami kesukaran memahami konsep kimia.
    Justeru itu, kajian ini dijalankan untuk memberikan penekanan yang mendalam
terhadap cara penyelesaian pelajar terhadap masalah konsep mol memandangkan konsep
ini merupakan asas kepada banyak perkara di dalam kimia dan mengenal pasti sejauh
manakah kesukaran yang dihadapi oleh pelajar.
1.2  LATAR BELAKANG KAJIAN
    Matapelajaran Kimia merupakan matapelajaran elektif yang wajib diambil oleh
pelajar aliran sains bagi Tingkatan Empat (IV) dan Lima (V) di peringkat Sekolah
Menengah. Kimia merupakan suatu disiplin dalam sains yang mengkaji tentang jirim
secara makroskopik (Pusat Perkembangan Kurikulum, 2001).
    Menurut Hackling dan Gamett (1985), empat topik di dalam kimia yang sukar
difahami oleh pelajar ialah keseimbangan kimia, konsep mol, tindak balas stoikiometri
dan juga tindak balas redoks. Menurut A.H Johnstone (1971) pula, topik tindak balas
redoks, persamaan setengah ion elektron, nombor Avogadro dan mol serta pH dan
volumetriks yang melibatkan kemolaran merupakan empat topik yang sukar. Dalam
matapelajaran kimia, pelajar berkebolehan menulis formula kimia dan mengira berat
formula tetapi mereka tidak mempunyai keyakinan dalam menulis persamaan dan
mengira yang melibatkan persamaan ( Johnstone op cit ).
                                            4

       MASALAH       RUANG      PENYELESAIAN
    Apabila wujud suatu masalah baru, kaedah penyelesaian akan segera dicari oleh
pelajar supaya masalah itu dapat diselesaikan dengan segera. Tanpa sedar suatu ruang
telah dicetuskan oleh mereka untuk menghubungkan masalah dan cara penyelesaiannya.
Ruang itu membolehkan mereka berfikir suatu kaedah yang sesuai untuk mendapatkan
cara penyelesaian masalah yang terbaik. Terdapat dua faktor kepada seseorang pelajar
bagi menyelesaikan masalah. Pertama, pelajar menggunakan pemahaman dan
keupayaan untuk mengingat kembali pengetahuan yang tertentu dalam sesuatu
matapelajaran atau isi kandungan. Kedua, pelajar menggunakan kemahiran dalam
penaakulan secara logik kepada jawapan yang diperolehi.
    Dalam konteks penyelesaian masalah kimia, ia merujuk kepada proses seseorang
itu menggunakan pengetahuan dan kemahiran kimia untuk menghubungkan ruang antara
masalah dengan jawapan. Sekiranya pelajar melakukan cara penyelesaian yang
melibatkan kemahiran, ia melibatkan beberapa proses tertentu seperti manganalisis,
membuat pemilihan, mengenal pasti corak, mensintesis, mereka bentuk eksperimen serta
memproses reka bentuk dan kemahiran saintifik yang lain. Pelajar yang diberi banyak
masalah untuk diselesaikan akan mencapai kejayaan yang lebih baik daripada mereka
yang kurang diberi latihan ( Abd. Main Hj Saliman, 1989 ).
    Penyelesaian masalah membolehkan pelajar berfikir untuk mengukuhkan konsep
pengetahuan sedia ada. Tanpa mengetahui konsep, semua pembelajaran akan menjadi
hafalan dan bukan lagi bermakna. Pembelajaran yang tidak bermakna akan
menyebabkan konsep pelajar semakin lemah dan tidak dapat mengaplikasikan konsep
tersebut dalam konteks penyelesaian masalah. Pembelajaran juga mungkin terganggu
disebabkan oleh beberapa faktor tertentu. Menurut Ausubel (1968), antara faktor yang
mengganggu proses pembelajaran ialah peringkat perkembangan kognitif pelajar dan
                                            5

juga kekurangan motivasi dan strategi pembelajaran seperti menghafal teorem atau
konsep, definisi dan langkah penyelesaian. Ini akan menjadikan sesuatu pembelajaran
itu tidak bermakna kepada seseorang pelajar.
    Justeru itu, kajian ini adalah penting untuk melihat sejauh manakah keupayaan
pelajar dalam menghasilkan pembelajaran secara bermakna dan menyelesaikan sesuatu
masalah kimia seperti konsep mol ini. Kajian ini juga bertujuan melihat keupayaan
pelajar menghubungkaitkan konsep mol dalam beberapa konsep kimia yang lain dalam
penyelesaian masalah.
1.3  RASIONAL KAJIAN
    Kesukaran dalam menyelesaikan masalah konsep mol menyebabkan ramai
pelajar tidak dapat menguasai beberapa topik lain yang juga melibatkan aplikasi
konsep mol di dalam pembelajaran kimia. Masalah yang dihadapi oleh pelajar dalam
menyelesaikan masalah konsep mol ini perlu ditangani segera. Sesetengah pelajar
menganggap hal ini hanyalah remeh semata-mata kerana merasakan ianya bukan
suatu kemestian untuk menguasai konsep mol ini. Ramai pelajar tidak memahami
konsep kimia yang melibatkan masalah kimia atau mereka tidak mampu untuk
mengaplikasi pengetahuan konsep dalam menyelesaikan masalah ( Gabel dan Bunce,
1994 dalam Martin et. al, 2007 ). Oleh itu kajian ini adalah wajar dijalankan untuk
memberikan gambaran tentang kesukaran yang dihadapi oleh pelajar dalam
menyelesaikan masalah konsep mol dan mendapatkan kaedah yang sesuai untuk
membantu pelajar menghadapi kesukaran ini.
                                           6

    Matlamat kajian ini adalah untuk menyiasat punca kesukaran penyelesaian
masalah konsep mol. Konsep mol dipilih untuk kajian ini kerana banyak kajian
terdahulu menunjukkan ramai pelajar mengalami kesukaran memahami konsep yang
terlibat dan mengaplikasi konsep untuk menyelesaikan masalah konsep mol
(Johnstone, 1980; BouJaoude dan Barakat, 2000 dalam Martin, 2007 ). Hal ini
adalah penting untuk mendapatkan apakah pembolehubah kognitif yang menentukan
kejayaan menyelesaikan masalah konsep mol. Oleh itu, guru kimia boleh
memperbaiki kaedah pengajaran untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh
pelajar. Guru dalam hal ini boleh memberikan kerjasama secara maksimum untuk
membantu pelajar.
    Pihak Kementerian Pelajaran selaku institusi yang bertanggungjawab
sepenuhnya terhadap sistem pendidikan negara selanjutnya boleh menggunakan
dapatan daripada kajian ini untuk merangka dan menambahbaik kurikulum sedia ada
untuk kebaikan pelajar akan datang.
1.4  KEPENTINGAN KAJIAN    Secara umumnya, kajian ini dijalankan untuk melihat sejauhmanakah kesukaran
yang dihadapi oleh pelajar untuk menyelesaikan masalah konsep mol. Secara khususnya
pula, kajian ini di jalankan untuk mengenal pasti masalah pembelajaran pelajar
menyelesaikan masalah yang melibatkan mol dan stoikiometri, bilangan zarah, jisim
bahan dan persamaan kimia.
                                           7

    Adalah diharapkan bahawa dapatan kajian ini akan membolehkan pelajar
memahami apakah sebenarnya punca kesukaran yang menghalang mereka melakukan
tugasan menyelesaikan masalah konsep mol dengan baik. Para pelajar juga
diharapkan dapat memahami apakah perlu untuk mereka menguasai pembelajaran
konsep mol dengan baik dan secara menyeluruh. Kajian ini juga penting kepada
pelajar untuk mengetahui sama ada mereka tergolong dalam kumpulan yang
mengalami masalah penguasaan konsep mol ataupun tidak. Ianya akan dapat
mewujudkan kesedaran kepada pelajar tentang kesukaran yang mungkin mereka
hadapi akibat daripada miskonsepsi terhadap konsep mol itu sendiri. Di samping itu
juga dapatan kajian ini membolehkan pelajar yang mengalami masalah dalam
menyelesaikan masalah konsep mol untuk mendapatkan bantuan daripada guru-guru
kimia di sekolah.
   Kepada pihak guru, dapatan kajian ini diharapkan dapat membantu guru-guru
kimia mengenal pasti kesukaran pelajar dalam penyelesaian masalah konsep mol.
Melalui tugasan secara penyelesaian masalah, guru-guru kimia seharusnya dapat
mengenal pasti kesukaran yang di hadapi oleh pelajar dari segi kefahaman konsep
mol dan penggunaan kemahiran matematik pelajar. Tugasan secara berkumpulan
atau individu boleh dijadikan perbandingan tentang bagaimana pelajar belajar
mengenai konsep dan mengaplikasikan strategi penyelesaian masalah terhadap
konsep yang dipelajari. Penyelesaian masalah dalam pengajaran konsep abstrak
mempunyai had kerana ianya penting untuk milihat samada kaedah penyelesaian
masalah sesuai ataupun tidak dalam pembelajaran konsep mol
    Selain daripada itu, dapatan kajian ini diharapkan dapat digunakan dan
dijadikan panduan oleh pihak Kementerian Pelajaran Malaysia ( Pusat Perkembangan
Kurikulum ) dalam merangka kurikulum dan menggubal satu sistem pembelajaran
yang lebih sistematik selaras dengan keperluan dan kehendak Kurikulum Sains di
Malaysia. Pihak kementerian juga boleh merangka dan melaksanakan program-
                                           8

program latihan tambahan kepada bakal-bakal guru dan guru-guru sedia ada tentang
bagaimana mengenal pasti kaedah mengajar yang sesuai mengikut kebolehan pelajar.
    Kajian ini juga boleh diambil kira oleh pengarang buku teks supaya mereka
dapat menghasilkan penulisan yang lebih baik dan jelas untuk mengelakkan
miskonsepsi pelajar terhadap konseb abstrak seperti konsep mol ini. Penggunaan
istilah kimia yang mudah difahami perlulah lebih diperjelaskan supaya tidak timbul
kekeliruan sesuatu konsep kimia kepada pelajar.
1.5  PENYATAAN MASALAH
    Ramai pelajar yang baru mempelajari konsep kimia sering menghadapi
masalah dalam menyelesaikan masalah kimia yang melibatkan pengiraan seperti
formula kimia dan konsep mol.


    Menurut Kamaru’z Zaman (1999) didapati bahawa pelajar mengalami
kesukaran dalam memahami dan menyelesaikan masalah konsep mol yang terdapat di
dalam sukatan pelajaran tingkatan empat. Disebabkan pelajar belum dapat
menguasai konsep mol dengan baik, maka mereka sering menghadapi masalah dalam
menjawab soalan yang berkaitan dengan konsep mol.
                                             9

Jadual 1 : Statistik Pelajar dan Peratus Lulus bagi SPM tahun 1999 dan 2000 di
Seluruh Malaysia bagi Matapelajaran Kimia, Biologi dan Fizik.
   Tahun          1999                2000

          Bilangan      Peratus lulus   Bilangan     Peratus lulus
M/Pelajaran
          Pelajar        (%)      Pelajar       (%)

  Fizik       79554        95.3      94027        99.3

  Kimia       81618        91.9      98328        91.2

 Biologi      62191        94.4      67453        94.8
    Jadual data statistik di atas diperoleh dari Unit Akademik, Jabatan Pendidikan
Negeri Johor (JPNJ). Daripada data tersebut, dapat dibuat kesimpulan bahawa
matapelajaran kimia merupakan matapelajaran yang paling rendah peratus lulusnya
iaitu 91.9 % pada tahun 1999 dan 91.2% pada tahun 2000 dibandingkan dengan dua
matapelajaran sains tulen lain. Penurun juga berlaku sebanyak 0.7% kelulusan pada
tahun 2000 bagi matapelajaran kimia walaupun bilangan pelajar lebih ramai
berbanding dua matapelajaran lain. Hal ini jelas membuktikan bahawa matapelajaran
kimia sukar dikuasai oleh pelajar mungkin disebabkan sukatan pelajarannya yang
kompleks. Selain itu, konsep-konsep kimia yang bersifat abstrak menyukarkan lagi
pelajar untuk menguasai konsep tersebut secara menyeluruh. Justeru, kajian ini
sewajarnya dapat dijadikan sumber kepada pelajar dan guru dalam menangani
masalah penyelesaian masalah konsep mol kelak.
                                          10

1.6  OBJEKTIF KAJIAN
    Objektif umum kajian ini adalah untuk mengetahui punca kesukaran pelajar
terhadap penyelesaian masalah konsep mol di kalangan pelajar-pelajar sekolah
menengah tingkatan empat. Objektif khusus kajian ini adalah untuk mengenal pasti:

i.   masalah pembelajaran pelajar tingkatan empat terhadap hubungan
    penyelesaian masalah konsep mol dengan bilangan zarah.

ii.  masalah pembelajaran pelajar tingkatan empat terhadap hubungan
    penyelesaian masalah konsep mol dengan jisim bahan.

iii.  masalah pembelajaran pelajar tingkatan empat terhadap hubungan
    penyelesaian masalah konsep mol dengan persamaan kimia.
1.7  PERSOALAN KAJIAN

     Kajian ini akan menjawab beberapa persoalan di bawah :

i.   Apakah masalah pembelajaran pelajar tingkatan empat terhadap hubungan
    penyelesaian masalah konsep mol dengan bilangan zarah?

ii.  Apakah masalah pembelajaran pelajar tingkatan empat terhadap hubungan
    penyelesaian masalah konsep mol dengan jisim bahan?

iii.  Apakah masalah pembelajaran pelajar tingkatan empat terhadap hubungan
    penyelesaian masalah konsep mol dengan persamaan kimia?