BAB DUA PENYELESAIAN MASALAH by gfi17626

VIEWS: 726 PAGES: 13

									BAB DUA: PENYELESAIAN MASALAH

PENYELESAIAN MASALAH DIDALAM KEHIDUPAN SEHARIAN

Manusia membuat keputusan setiap hari untuk menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan
kehidupan seharian mereka. Setiap masalah yang dihadapi adalah berbeza-beza mengikut
situasi dan penyelesaiannya juga berlainan. Satu perkara yang sama ialah bagaimana masalah
tersebut diselesaikan.


Kitaran Pembangunan Aturcara

Untuk membangunkan satu aturcara yang baik dan berkesan, kita hendaklah mengikuti
langkah-langkah yang betul di dalam pembangunan aturcara. Enam langkah berikut merupakan
asas dalam mereka bentuk aturcara yang dapat membantu menghasilkan output/hasil yang
dikehendaki dan dapat merancang masa dengan efektif.


1. Analisa
    Memahami dan mengenal pasti apakah output yang di kehendaki.
    Jelas dan faham input yang diperlukan untuk menghasilkan output dan proses yang
    terlibat di dalam penghasilannya.


2. Reka Bentuk
    Algoritma (Algorithm) digunakan bagi menafsirkan masalah ke dalam bentuk yang
    difahami.
    Terdapat kaedah yang tertentu yang digunakan dalam merangka penyelesaian masalah.
    3 kaedah popular: Carta Aliran, Kod Pseudo dan Carta Hirarki.
    Kaedah ini menekankan pemecahan masalah yang besar kepada bentuk yang lebih
    kecil.
    Dengan ini, masalah akan diselesaikan mengikut pecahan-pecahan yang kecil terlebih
    dahulu sehinggalah selesai keseluruhan masalah.
                                   Penyelesaian Masalah

3. Membina Antara Muka
    Setelah proses menentukan bagaimana input diperolehi dan output dihasilkan, objek-
    objek akan dibina bagi proses menerima input dan mempamerkan output.
    Objek ini dipangail antara muka (interface).
    2 langkah bagi mereka bentuk antara muka pengguna ialah:
    a) Rancang antara muka - proses ini melibatkan lakaran apa yang akan dipamerkan
                 kepada pengguna pada skrin komputer.
    b) Rancang propeties -   mengenalpasti properties bagi setiap objek. Contohnya:
                 mengenal pasti nama bagi setiap objek dan form, atribut
                 (attribute) lain bagi objek juga ditentukan; contoh – saiz,
                 perkataan/warna teks yang akan dipamerkan pada butang
                 arahan atau label dan sebagainya.


4. Pengekodan
    Mentafsirkan algoritma/kod pseudo kepada bahasa pengaturcaraan.


5. Uji dan Debug
    Pengujian adalah proses mencari ralat pada program, manakala Debug adalah proses
    membetulkan ralat yang dijumpai semasa pengujian (Bug adalah ralat di dalam
    program).


6. Dokumentasi
    Merupakan penerangan terperinci yang menerangkan apakah yang dilakukan oleh
    program dan bagaimana untuk menggunakan program tersebut.
    Dikenali juga sebagai arahan manual yang dapat difahami oleh pengaturcara yang lain
    untuk kegunaan pada masa akan datang.
    Jenis dokumentasi lain ialah carta aliran, kod pseudo, dan carta hirarki yang digunakan
    semasa mereka bentuk program.
Mohd Farid Jaafar                                     10
JSM, FSKTM, UPM
                                       Penyelesaian Masalah


KAEDAH PENGATURCARAAN


Terdapat 3 kaedah yang digunakan bagi menafsirkan algorithm kepada program iaitu:


1. Carta Aliran:      Kaedah grafik yang menunjukan langkah-langkah bagi penyelesaian
              masalah dan bagaimana ianya berhubung antara satu sama lain.
2. Pseudocode:       Penggunaan ayat pertuturan dan beberapa kod Basic dalam
              menunjukan langkah-langkah dan tugas.
3. Carta Hirarki:     Menunjukan    bahagian   yang  berlainan  bagi  sesuatu  progarn
              berhubung kait antara satu sama lain.
Contoh Masalah


Apabila hendak menghantar surat, bilangan setem ditentukan berdasarkan bilangan jumlah
surat yang dihantar. Katakan, bagi setiap 5 pucuk surat, bilangan setem yang diperlukan
ialah 1.


Berikut adalah algoritma bagi masalah di atas:


 Katakan bilangan bagi setiap pucuk surat di panggil, Pucuk.               (Input)
 Bahagikan jumlah Pucuk dengan 5.                            (Proses)
 Bundarkan nilai (2) kepada nilai tertingai.                       (Proses)
 Hasilnya adalah jumlah bilangan Setem yang diperlukan.                 (Output)


Algoritma ini akan diuji bagi mencari penyelesaian berikut:


Berapakah jumlah setem yang diperlukan bagi 16 pucuk surat?


  1.   Katakan jumlah bilangan bagi surat, Pucuk = 16.
  2.   Bahagikan 16 kepada 5, 16/5 = 3.2
  3.   Bundarkan nilai 2 kepada nilai tertinggi, iaitu 4.
  4.   Hasilnya adalah jumlah bilangan Setem yang diperlukan = 4.
Mohd Farid Jaafar                                          11
JSM, FSKTM, UPM
                                     Penyelesaian Masalah

Penyelesaian maslah berikut boleh digambarkan dengan:


        Input            Proses            output
        (16)           (formula)            (4)
Carta Aliran


Carta aliran mengandungi simbol geometrik yang dihubungkan oleh anak panah. Bagi
simbol mewakili aktiviti bagi langkah yang akan dilaksanakan oleh program. Aktiviti akan
dilaksanakan mengikut turutan dari atas ke bawah.


  Simbol       Nama                Penerangan
                  Menghubungkan antara simbol dan menunjukan aliran
          Aliran
                  aktiviti
                  Menunjukan Mula dan Tamat bagi sesuatu aktiviti
          Terminal

                  Menunjukan operasi Input (memasukan data) atau Output
          Input/Output
                  (mempamerkan hasil)
                  Menunjukan operasi aritmetik dan manipulasi data
          Proses
                  dilaksanakan
                  Menunjukan operasi logik atau perbandingan. Mempunyai
          Keputusan
                  1 aliran masuk dan 2 aliran keluar (iaitu Benar/Salah)
          Penghubung   Menggabungkan aliran yang berlainan
          Offpage
                  Menunjukan carta aliran bersambung di muka surat
          Penghubung
                  seterusnya
          Proses     Mewakili satu kumpulan penyataan yang melaksanakan
          predefine    pemprosesan data.


Kebaikan:
    Mudah difahami logik masalah.
    Langkah penyelesaian lebih jelas dan teratur.Mohd Farid Jaafar                                      12
JSM, FSKTM, UPM
                                    Penyelesaian Masalah

Kekurangan:
    Apabila melibatkan program yang besar. Carta Aliran akan memerlukan lebih
    banyak muka surat. Ini akan menyukarkan untuk melihat program secara
    keseluruhan dan membuat perubahan.


Berikut adalah gambarajah Carta Aliran bagi masalah yang di berikan:


                         Mula


                        Baca
                        nilai
                        helai


                         Set
                      Setem=Helai//5                       Bulatkan nilai
                      Setem dgn nilai
                        tertinggi                        Pamir
                        nilai
                        Setem                        AkhirPseudocode


Pseudocode ini lebih menyerupai aturcara daripada carta aliran dan bahasanya mudah
difahami kerana menggunakan bahasa pertuturan. Apabila Pseudocode ini siap, ianya lebih
memudahkan tugas untuk menterjemahkannya ke dalam bahasa Visual Basic. Berikut adalah
contoh Pseudocode:
Mohd Farid Jaafar                                    13
JSM, FSKTM, UPM
                                     Penyelesaian Masalah

Program: Menentukan jumlah bilangan setem bagi surat.


 Baca jumlah bilangan surat.                            (Input)
 Set bilangan Setem = Helai / 5.                          (Proses)
 Bulatkan jumlah bilangan Setem kepada nilai tertinggi.              (Proses)
 Pamerkan jumlah bilangan Setem yang diperlukan.                  (Output)
Kebaikan:
     Padat dan tepat
     Tidak memerlukan banyak muka surat.
     Menyerupai kod aturcara dan boleh difahami oleh ramai pengaturcara.


Contoh:


MULA
DO WHILE selagi ada data
  Baca penyata akaun pelanggan
  IF tarikh hari ini lebih besar daripada 30 hari, daripada tarikh akhir pembayaran oleh
  pelanggan
     Kira jumlah yang dibayar
     Kira 5% faedah ke atas jumlah yang dibayar
     Tambah jumlah bunga dengan jumlah yang dibayar
     Cetak invois (lambat bayar)
  ELSE
     Kira jumlah yang dibayar
  ENDIF
  Cetak invois
END DO
END
Mohd Farid Jaafar                                       14
JSM, FSKTM, UPM
                                    Penyelesaian Masalah

Carta Hirarki


Carta hirarki juga dikenali sebagai Carta Struktur, Carta HIPO (Hierarchy plus Input-Process-
Output), Carta Atas-Bawah atau Carta VTOC (Visual Table of Contents). Ia menggambarkan
struktur program secara keseluruhan, di mana Carta ini dipecahkan ke modul-modul. Carta hirarki
perlu dibaca bermula daripada atas ke bawah serta daripada ke kanan.


Kebaikan:


Apabila program yang besar dipecahkan kepada modul-modul, masalah dapat dilihat secara
menyeluruh. Modul ini kemudiannya akan diperincikan dengan menggunakan kaedah Carta
Aliran atau Pseudocode. Proses ini dipanggil pecah dan tawan (divide and conquer).


Contoh:
                     Program
                     Kira Setem  Baca Input               Proses               Papar
                     Pengiraan              Output
                Kira Bil         Julatkan
                Setem           Nilai
Mohd Farid Jaafar                                      15
JSM, FSKTM, UPM
                                     Penyelesaian Masalah

Contoh:


Tajuk : Mengira purata gred pelajar bagi kursus SAK1110.


Algoritma


Masalah:       Mengira dan mengeluarkan laporan purata Gred pelajar bagi kursus SAK
           1110.
Penerangan:      Purata Gred dikira berdasarkan jumlah ke sernua gred dibahagi dengan
           jumlah bilangan pelajar. Di sini kita memerlukan satu proses ulangan yang
           mana akan membaca Gred bagi setiap pelajar dan menjumlahkan setiap
           bilangan gred tersebut. Sistem ini juga akan mengira jumlah bilangan
           pelajamya.
Input:        Gred Pelajar
Proses:        1) Mengira jumlah gred dan bilangan pelajar
           2) Mengira purata gred:
                   Jumlah gred / Bilangan Pelajar
Output:        Purata Gred


Carta Hirarki

                         Mengira Purata
                          Gred Pelajar
     Baca input                 Pengiraan             Pamerkan
                                           purata gred
     Dapatkan       Kira jumlah     Kira jumlah    Kira purata
      gred          gred        pelajar     gred pelajar
Mohd Farid Jaafar                                       16
JSM, FSKTM, UPM
                      Penyelesaian Masalah

Carta Aliran


             Mula


             Setkan
           Pembilang -> 0
            Jumlah -> 0
             Ada lagi
        Yes          No
              data?              Gred
             berikutnya            Tambah
            Bilangan
           Pembilang + 1


           Tambah jumlah
             gred
           Jumlah + Gred
             Akhir
           Setkan purata
            Jumlah /
            Pembilang


             Paparkan
             purata
              gred             Akhir
Mohd Farid Jaafar                      17
JSM, FSKTM, UPM
                                   Penyelesaian Masalah

Kod Pseudo


Program:    Mencari purata gred pelajar


  Pembilang = 0
  Jumlah = 0
  Selagi ada data
    Dapatkan gred yang berikutnya
    Jumlah = Jumlah + Gred
    Pembilang = Pembilang + 1
  Ulang
  Purata = Jumlah / Pembilang
  Pamer purataContoh tambahan:


1. Sebuah syarikat penjualan barangan sukan ingin mengadakan jualan tahunan dengan
  memberi diskaun kepada pelanggannya. Jika pelanggan membeli barangan sukan di dalam
  satu resit melebihi RM 100 maka pelanggan tersebut akan mendapat diskaun sebanyak 10%
  dan jika melebihi RM 500 maka diskaun 50% akan diberikan.


  a) Bina carta alir yang menggambarkan masalah di atas,
  b) Tuliskan kod pseudo yang dapat menyelesaikan masalah tersebut


2. Syarikat Pembalakan XYZ memberikan diskaun 2% jika baki pembayaran sesuatu pembelian
  dilakukan dalam masa 10 hari dari tarikh pembelian.


  a) Lakarkan carta alir untuk masalah di atas


3. Seorang pekerja separuh masa berkerja selama 20 jam pada minggu pertama dan 15 jam pada
  minggu kedua. Beliau dibayar berdasarkan kepada 40 jam bekerja seminggu. Bina carta
  struktur yang menggambarkan perjalanan pengiraan gaji.
Mohd Farid Jaafar                                   18
JSM, FSKTM, UPM
                                    Penyelesaian Masalah

4. Sazly Anuar ingin menabung untuk masa depan anaknya. Beliau sedang mencari sebuah bank
  yang dapat memberikan pulangan yang lumayan untuk simpanannya. Beliau mempunyai RM
  2000 untuk dilaburkan di dalam akuan simpanan. Pengiraan biasa untuk mengira nilai
  prinsipal dan faedah pada satu jangka satu masa ialah


                  Amount = P * (1 + I/M)^(N*M)


  dimana  P  = Prinsipal (jumlah simpanan)
       I   = Interest (peratusan faedah yang diberikan bank)
       N = Number of Years (jumlah tahun simpanan)
       M = Compund Interval (jumlah masa bagi setiap tahun sesuatu faedah dikira dan
           ditambah pada prinsipal)


5. Encik Azlan ingin mengecat tingkap rumah baru beliau. Cat yang dipilih beliau dapat
  memenuhi 100 kaki per segi per gelen. Terdapat dua tingkap yang perlu untuk dicat. Tuliskan
  kod pseudo yang membantu Encik Azlan.


6. Tuliskan kod pseudo dan lukiskan carta alir yang mencari purata umur bagi semua pelajar di
  dalam sesebuah kelas.


7. Bangunkan satu penyelesaian yang mengembalikan syiling terkecil baki dari pembelian di
  bawah RM 1. (50 sen, 20 sen, 10 sen, 5 sen dan 1 sen). Contoh:


  Pembayaran : 63 sen
  Baki       : 37 sen
  Syiling     : 1 sen - 2 keping
          : 5 sen - 1 keping
          : 10 sen - 1 keping
          : 20 sen - 1 keping
Mohd Farid Jaafar                                     19
JSM, FSKTM, UPM
                                      Penyelesaian Masalah

8. Tukarkan carta alir di bawah kepada kod pseudo.
  a)
                     A

                               T
                  IF X > 100

                                 X=0
                  F

                               T
                  IF Y > 250

                  F               X=0                     B
  b)
                           A
                                    T
                  F
                          IF
                         Age < 16


          F                  T
                                 Charge = 7
                IF
               Age < 65


      Charge = 5            Charge = 10
                           B
Mohd Farid Jaafar                                      20
JSM, FSKTM, UPM
                                    Penyelesaian Masalah

9. Gambarkan pseudo kod berikut kepada carta alir dan carta struktur.


a) IF SALES <= 2000
  THEN
    COMMISSION = .02
  ELSE
    IF SALES <= 4000
      THEN
        COMMISSION = .04
      ELSE
        IF SALES <= 6000
          THEN
           COMMISSION = .07
          ELSE
           COMMISION = .1

b) IF Purchase < 100
  THEN
    IF Last Payment < 30
      THEN
        IF Balance < 1000
      THEN
        PRINT “Credit OK”
      ELSE
        PRINT “Refer to credit dept”
      ELSE
        IF Balance < 1000
      THEN
        PRINT “Credit OK”
      ELSE
        PRINT “Credit denied”
  ELSE
    IF Balance < 1000
      THEN
        PRINT “Refer to credit dept”
      ELSE
        PRINT “Credit denied”
Mohd Farid Jaafar                                    21
JSM, FSKTM, UPM

								
To top