PHIEU DIEM LTN _ THN DXN + DL06 HK4 NAM 07 CT by phuonghao

VIEWS: 64 PAGES: 16

									TRÖÔØNG CÑKT CAO THAÉNG PHIEÁU ÑIEÅM TOÅNG KEÁT HOÏC KYØ 4 PHOØNG ÑAØO TAÏO - KHKT MOÂN: LYÙ THUYEÁT NGHEÀ LÔÙP: CNKT ĐXN CT06 N1 GIAÙO VIEÂN: NGUYEÃN THANH TUØNG STT HOÏ VAØ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Đỗ Viết Mai Văn Châu Hồ Thanh Triệu Thành Nguyễn Đình Nguyễn Hoàng Đỗ Hoàng Đậu Xuân Phan Trọng Đinh Thái Nguyễn Thanh Lê Phi Phạm Phan Thanh Phạm Minh Hoàng Quốc Nguyễn Duy Võ Thanh Đào Anh Nguyễn Đoàn Bảo Nguyễn Đăng Hoàng Thiện Lê Hoàng Nguyễn Văn TEÂN Bình Bình Cường Dưỡng Duy Duy Giao HảI Hậu Học Huệ Lê Phi Hùng Hùng Hưng Hưng Khánh Kiên Linh Long Lưu Minh Nam Nam S.tieátTRA TX & ÑK KIEÅM vaéng HS1 HS1 HS2 HS2 6 7 7 6 5 6 6 7 6 5 5 5 5 7 5 6 5 4 5 5 6 5 4 6 7 6 7 7 4 5 6 5 5 6 6 6 6 5 4 5 5 6 5 5 5 4 6 5 6 5 4 6 5 6 7 5 6 7 7 6 7 6 7 7 6 7 5 6 6 6 6 5 4 5 4 6 5 6 5 5 6 7 6 6 5 6 6 5 5 4 6 4 5 6 5 5
TBKT KTHM ĐK L1 L2 HPLT

7 6 7 5 6 6 6 0 5 7 6 7 7 6 7 8 7 7 0 6 7 7 6 4
Naêm 2008

Ngaøy 18 thaùng 06 KHOA ÑIEÄN
GIAÙO VIEÂN

P. TRÖÔÛNG KHOA

PHAÏM VAÊN ÑOÂNG

NGUYỄN THANH TÙNG

HANH TUØNG
GHI CHUÙ

NH TUØNG

TRÖÔØNG CÑKT CAO THAÉNG PHIEÁU ÑIEÅM TOÅNG KEÁT HOÏC KYØ 4 PHOØNG ÑAØO TAÏO - KHKT MOÂN: LYÙ THUYEÁT NGHEÀ LÔÙP: CNKT ĐXN CT06 N2 GIAÙO VIEÂN: NGUYEÃN THANH TUØNG STT HOÏ VAØ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

TEÂN Nguyên Phong Phú Phúc Phục Phụng Phước Quân Quân Sang Sơn Sơn Thạch Thanh Thiện Thoại Thuận Tính Tính Tùng Tùng Tưởng Việt Việt Vượng

KIEÅM TRA TX & ÑK S.tieát

Trần Trung Phạm Xuân Nhâm Hùng Trần Đình Võ Hoàng Anh Lê Xuân Minh Nguyễn Đức Trần Bá Hoàng Minh Huỳnh Minh Lâm Ngọc Bùi Đình Nguyễn Hữu Ngọc Văn Công HảI Nguyễn Đình Nguyễn Hồng Lưu Đức Phạm Ngọc Lê Đức Nguyễn Phương Nguyễn Sơn Thái Văn Nguyễn Nam Dương Văn Nguyễn Văn
KHOA ÑIEÄN

vaéng HS1 HS1 HS2 HS2 5 5 4 6 5 6 6 7 5 4 6 5 4 5 5 5 5 4 6 5 5 6 7 6 6 7 5 6 6 5 6 6 5 6 5 5 5 6 6 6 6 5 4 5 5 6 5 4 6 5 5 5 7 6 7 7 6 7 6 6 5 6 6 5 5 5 6 5 7 6 7 6 4 5 6 5 4 7 5 7 7 5 4 5 7 5 6 5 7 7 6 5 6 6 5 8

TBKT KTHM ĐK L1

HPLT L2

GHI CHUÙ

7 7 6 V 5 V 7 8 6 6 6 4 6 8 7 6 V 8 6 6 4 7 6 8
06 Naêm 2008

Nghæ luoân coù pheùp

Ngaøy 18

thaùng

P. TRÖÔÛNG KHOA

GIAÙO VIEÂN

PHAÏM VAÊN ÑOÂNG

NGUYỄN THANH TÙNG H TUØNG

Nghæ luoân

TRÖÔØNG CÑKT CAO THAÉNG PHIEÁU ÑIEÅM TOÅNG KEÁT HOÏC KYØ 4 PHOØNG ÑAØO TAÏO - KHKT MOÂN: THỰC HAØNH ĐIỆN TỬ COÂNG SUẤT LÔÙP: CNKT ĐXN CT06 N1 GIAÙO VIEÂN: HUYØNH HOAØI NAM STT HOÏ VAØ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Đỗ Viết Mai Văn Châu Hồ Thanh Triệu Thành Nguyễn Đình Nguyễn Hoàng Đỗ Hoàng Đậu Xuân Phan Trọng Đinh Thái Nguyễn Thanh Lê Phi Phạm Phan Thanh Phạm Minh Hoàng Quốc Nguyễn Duy Võ Thanh Đào Anh Nguyễn Đoàn Bảo Nguyễn Đăng Hoàng Thiện Lê Hoàng Nguyễn Văn TEÂN Bình Bình Cường Dưỡng Duy Duy Giao HảI Hậu Học Huệ Hùng Hùng Hùng Hưng Hưng Khánh Kiên Linh Long Lưu Minh Nam Nam S.tieát KIEÅM TRA TX & ÑK vaéng HS1 HS1 HS2 HS2 6 7 7 7 5 6 5 6 5 7 8 6 7 7 6 7 6 8 6 7 7 7 7 7 6 6 5 7 6 6 7 7 5 7 6 6 6 5 7 6 7 8 7 7 6 7 6 7
TBKT KTHM ĐK L1 L2

5 7 9 8 7 5 5 6 7 8 8 8 8 8 8 7 8 7 7 7 9 9 5 8
Naêm 2008

Ngaøy 18 thaùng 06 KHOA ÑIEÄN TRÖÔÛNG KHOA
GIAÙO VIEÂN

HAØ XAÂY

HUYØNH HOAØI NAM

ĐIỆN TỬ COÂNG SUẤT NH HOAØI NAM
HPLT GHI CHUÙ

Naêm 2008

HOAØI NAM

TRÖÔØNG CÑKT CAO THAÉNG PHOØNG ÑAØO TAÏO - KHKT LÔÙP: CNKT ĐXN CT06 N2 STT HOÏ VAØ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

PHIEÁU ÑIEÅM TOÅNG KEÁT HOÏC KYØ 4 MOÂN: THÖÏC HAØNH NGHEÀ GIAÙO VIEÂN: HUYØNH HOAØI NAM S.tieát TRA TX & ÑK KIEÅM TBKT KTHM vaéng HS1 HS1 HS2 HS2 ĐK L1 L2 6 5 6 5 7 6 5 5 8 5 5 6 5 6 7 5 6 6 5 5 5 7 7 5 7 5 5 7 5 7 7 5 7 7 7 7 7 6 6 6 5 7 5 7 8 6 6 6 7 7 6 8 7 5 7 8 5 5 8 5 7 6 6 6 5 8 Ngaøy 03 Thaùng 07 Naêm 2008
GIAÙO VIEÂN

TEÂN Nguyên Phong Phú Phúc Phục Phụng Phước Quân Quân Sang Sơn Sơn Thạch Thanh Thiện Thoại Thuận Tính Tính Tùng Tùng Tưởng Việt Việt Vượng

HPLT

Trần Trung Phạm Xuân Nhâm Hùng Trần Đình Võ Hoàng Anh Lê Xuân Minh Nguyễn Đức Trần Bá Hoàng Minh Huỳnh Minh Lâm Ngọc Bùi Đình Nguyễn Hữu Ngọc Văn Công HảI Nguyễn Đình Nguyễn Hồng Lưu Đức Phạm Ngọc Lê Đức Nguyễn Phương Nguyễn Sơn Thái Văn Nguyễn Nam Dương Văn Nguyễn Văn
KHOA ÑIEÄN TRÖÔÛNG KHOA

HAØ XAÂY

HUYØNH HOAØI NAM

HOÏC KYØ 4

GHI CHUÙ

Nghæ luoân

g 07 Naêm 2008

O VIEÂN

H HOAØI NAM

TRÖÔØNG CÑKT CAO THAÉNG PHOØNG ÑAØO TAÏO - KHKT LÔÙP: CNKT ĐXN CT06 N1 STT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 HOÏ VAØ Đỗ Viết Mai Văn Châu Hồ Thanh Triệu Thành Nguyễn Đình Nguyễn Hoàng Đỗ Hoàng Đậu Xuân Phan Trọng Đinh Thái Nguyễn Thanh Lê Phi Phạm Phan Thanh Phạm Minh Hoàng Quốc Nguyễn Duy Võ Thanh Đào Anh Nguyễn Đoàn Bảo Nguyễn Đăng Hoàng Thiện Lê Hoàng Nguyễn Văn Trần Trung
KHOA ÑIEÄN

PHIEÁU ÑIEÅM TOÅNG KEÁT HOÏC KYØ 4 MOÂN: THÖÏC HAØNH ÑCN GIAÙO VIEÂN: LEÂ QUANG MINH S. tieát KIEÅM TRA TX & ÑK TBBTH vaéng HS1 HS1 HS2 HS2 8 8 8 8 7 8 9 7 6 5 8 8 6 5 7 7 6 6 8 7 6 8 7 6 7 6 9 6 6 7 6 6 7 8 8 8 6 5 9 7 7 6 8 7 6 5 6 5 6 6 7 6 6 8 7 6 6 8 9 7 7 7 8 8 6 7 8 6 6 8 9 8 6 7 6 5 6 7 7 8 7 7 8 8 7 8 8 7 7 7 8 6 6 8 9 8 6 5 7 8
ÑTTH L1 L2 ÑHPTH

TEÂN Bình Bình Cường Dưỡng Duy Duy Giao HảI Hậu Học Huệ Hùng Hùng Hùng Hưng Hưng Khánh Kiên Linh Long Lưu Minh Nam Nam Nguyên

8 8 7 7 6 6 8 5 8 8 8 5 7 7 8 8 7 8 6 7 8 8 6 7 6
GIAÙO VIEÂN

Ngaøy 07 thaùng 06 Naêm 2008

TRÖÔÛNG KHOA

HAØ XAÂY

LEÂ QUANG MINH

KYØ 4

GHI CHUÙ

06 Naêm 2008

ÂN

G MINH

TRÖÔØNG CÑKT CAO THAÉNG PHOØNG ÑAØO TAÏO - KHKT LÔÙP: CNKT ĐXN CT06 N2 STT
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

PHIEÁU ÑIEÅM TOÅNG KEÁT HOÏC KYØ 4 MOÂN: THÖÏC HAØNH ÑCN GIAÙO VIEÂN: VUÕ XUAÂN ÑAÏO S. tieát KIEÅM TRA TX & ÑK TBBTH vaéng HS1 HS1 HS2 HS2 8 7 8 8 6 6 7 7 6 6 7 7 7 6 7 8 6 7 8 8 7 7 7 7 8 8 8 7 8 7 7 7 7 7 7 8 6 7 8 8 5 6 7 7 7 8 9 8 7 7 7 7 7 7 7 7 7 8 7 7 5 7 7 7 7 8 8 8 7 6 6 6 6 7 9 8 8 8 7 7 7 8 8 8 9 9 7 7 7 7 8 8
ÑTTH L1 L2 ÑHPTH GHI CHUÙ

HOÏ VAØ Phạm Xuân Nhâm Hùng Trần Đình Võ Hoàng Anh Lê Xuân Minh Nguyễn Đức Trần Bá Hoàng Minh Huỳnh Minh Lâm Ngọc Bùi Đình Nguyễn Hữu Ngọc Văn Công HảI Nguyễn Đình Nguyễn Hồng Lưu Đức Phạm Ngọc Lê Đức Nguyễn Phương Nguyễn Sơn Thái Văn Nguyễn Nam Dương Văn Nguyễn Văn
KHOA ÑIEÄN

TEÂN Phong Phú Phúc Phục Phụng Phước Quân Quân Sang Sơn Sơn Thạch Thanh Thiện Thoại Thuận Tính Tính Tùng Tùng Tưởng Việt Việt Vượng

6 6 5 7 7 8 6 7 7 6 6 8 8 7 9 9 7 5 7 7 7 9

Ngaøy 07 thaùng 06
GIAÙO VIEÂN

Naêm 2008

TRÖÔÛNG KHOA

HAØ XAÂY

VUÕ XUAÂN ÑAÏO

TRÖÔØNG CÑKT CAO THAÉNG PHOØNG ÑAØO TAÏO - KHKT LÔÙP: CNKT ĐL 06 N1 STT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 HOÏ VAØ Lê Văn Nguyễn Văn Nguyễn Tấn Nguyễn Quốc Bành Quốc Trương Văn Trần Văn Bùi Ngọc Nguyễn Văn Lưu Minh Đinh Văn Nguyễn Khánh Nguyễn Tuấn Lê Huy Đỗ Duy Trang Hoàng Biền Xuân TEÂN Chiến Cương Dư ĐạI Đạt Điệp Hân Hiền Hòa Hoàng Huân Hưng Kiệt Lực Minh Minh Nam

PHIEÁU ÑIEÅM TOÅNG KEÁT HOÏC KYØ 3 MOÂN: LYÙ THUYEÁT NGHEÀ GIAÙO VIEÂN: PHAN VĂN NHU S.tieát KIEÅM TRA TX & ÑK TBKT vaéng HS1 HS1 HS2 HS2 ĐK
KTHM L1 L2 HPLT GHI CHUÙ

Ngaøy

thaùng

Naêm 2008

GIAÙO VIEÂN

TRÖÔØNG CÑKT CAO THAÉNG PHOØNG ÑAØO TAÏO - KHKT LÔÙP: CNKT ĐL 06N1 STT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 HOÏ VAØ Lê Văn Nguyễn Văn Nguyễn Tấn Nguyễn Quốc Bành Quốc Trương Văn Trần Văn Bùi Ngọc Nguyễn Văn Lưu Minh Đinh Văn Nguyễn Khánh Nguyễn Tuấn Lê Huy Đỗ Duy Trang Hoàng Biền Xuân
KHOA ÑIEÄN

PHIEÁU ÑIEÅM TOÅNG KEÁT HOÏC KYØ 4 MOÂN: THÖÏC HAØNH NGHEÀ GIAÙO VIEÂN: LEÂ TÖ TÖÔÛNG S. tieát KIEÅM TRA TX & ÑK TBBTH vaéng HS1 HS1 HS2 HS2
ÑTTH L1 L2 ÑHPTH GHI CHUÙ

TEÂN Chiến Cương Dư ĐạI Đạt Điệp Hân Hiền Hòa Hoàng Huân Hưng Kiệt Lực Minh Minh Nam

Ngaøy

thaùng

Naêm 2008

P. TRÖÔÛNG KHOA

GIAÙO VIEÂN

PHAÏM VAÊN ÑOÂNG

TRÖÔØNG CÑKT CAO THAÉNG PHOØNG ÑAØO TAÏO - KHKT LÔÙP: CNKT ĐL 06 N2 STT
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

PHIEÁU ÑIEÅM TOÅNG KEÁT HOÏC KYØ 3 MOÂN: LYÙ THUYEÁT NGHEÀ GIAÙO VIEÂN: PHAN VĂN NHU S.tieát KIEÅM TRA TX & ÑK TBKT vaéng HS1 HS1 HS2 HS2 ĐK
KTHM L1 L2 HPLT GHI CHUÙ

HOÏ VAØ Phan Trọng Phạm Hồng Dương Tấn Lê Huỳnh Tấn Tăng Đặng Phước Nguyễn Minh Phạm Văn Trần Ngọc Nguyễn Triều Nguyễn Đức Nguyễn Sĩ Nguyễn Bá Phạm Tấn Bùi Quốc Lê Quốc Đinh Hoàng Nguyên
KHOA ÑIEÄN

TEÂN Nghĩa Ngọc Nguyên Quyền Tài Thọ Thư Thuân Thương Tiên Tin Tín Toàn Tới Tuấn Việt Vũ

Ngaøy

thaùng

Naêm 2007

P. TRÖÔÛNG KHOA

GIAÙO VIEÂN

PHAÏM VAÊN ÑOÂNG

TRÖÔØNG CÑKT CAO THAÉNG PHOØNG ÑAØO TAÏO - KHKT LÔÙP: CNKT ĐL 06N2 STT
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

PHIEÁU ÑIEÅM TOÅNG KEÁT HOÏC KYØ 3 MOÂN: THÖÏC HAØNH NGHEÀ GIAÙO VIEÂN: LEÂ TÖ TÖÔÛNG S. tieát KIEÅM TRA ĐỊNH KỲ TBBTH vaéng HS2 HS2 HS2 HS2
ÑTTH L1 L2 ÑHPTH GHI CHUÙ

HOÏ VAØ Phan Trọng Phạm Hồng Dương Tấn Lê Huỳnh Tấn Tăng Đặng Phước Nguyễn Minh Phạm Văn Trần Ngọc Nguyễn Triều Nguyễn Đức Nguyễn Sĩ Nguyễn Bá Phạm Tấn Bùi Quốc Lê Quốc Đinh Hoàng Nguyên
KHOA ÑIEÄN

TEÂN Nghĩa Ngọc Nguyên Quyền Tài Thọ Thư Thuân Thương Tiên Tin Tín Toàn Tới Tuấn Việt Vũ

Ngaøy

thaùng

Naêm 2007

P. TRÖÔÛNG KHOA

GIAÙO VIEÂN

PHAÏM VAÊN ÑOÂNG


								
To top