; DANH SACH HS CAC KHOA
Documents
Resources
Learning Center
Upload
Plans & pricing Sign in
Sign Out
Your Federal Quarterly Tax Payments are due April 15th Get Help Now >>

DANH SACH HS CAC KHOA

VIEWS: 151 PAGES: 16

  • pg 1
									DANH SAÙCH HOÏC SINH LÔÙP ÑIEÄN COÂNG NGHIEÄP KHOAÙ 2006 - QUANG TRUNG
HOÏC KYØ II - Naêm hoïc: 2007 - 2008
TT Họ và Tên Ngày sinh Quê quán Hộ khẩu thường trú Ghi chú

Ghi chuù TT Hoï vaø Teân Ngaøy sinh Nôi sinh Hoä khaåu thöôøng truù 1 Lyù Hoaøi CAÛM 06-12-88 Taây Ninh Loäc Hoøa,Loäc Höng,Traûng Baøng A 2 Nguyeãn Vaên ÑOÂNG 09-12-88 Haûi Döông Bình Minh, Bình Giang, Haûi Döông B 3 Nguyeãn Thanh HAÄU 24-05-86 TPHCM 28/2toå 31,KP2,Trung Myõ Taây,Q12 A 4 Nguyeãn Duy HUØNG 30-04-87 Haø Taây Kim Ñöôøng, ÖÙng Hoøa, Haø Taây B 5 Nguyeãn Nam KHAÙNH 28-07-84 Haø Tónh Ñöùc Long, Ñöùc Thoï, Haø Tónh B 6 Toân Döông KHAÙNH 30-11-89 An Giang 106, Hoøa Laïc, Phuù Taân, An Giang B 7 Nguyeãn Xuaân KYØ 01-10-87 Thanh Hoùa Thanh Sôn, Tónh Gia, Thanh Hoùa B 8 Traàn Nguyeãn Hoaøng LONG 29-09-88 TPHCM C5Bis,toå11,KP1,Ñoâng Höng Thuaän,Q12 A 9 Phan Vaên MAÏNH 07-08-86 Ngheä An 269Toå4,Thuaän Phuù2,Thuaän Phuù,Ñoàng Phuù,Bình Phöôùc B 10 Nguyeãn Vaên MINH 02-09-85 Thanh Hoùa Xoùm 3, Tröôøng Sôn,Tröôøng Laâm, Tónh Gia, Thanh Hoùa B 11 Leâ Vaên SÔN 07-03-87 Thanh Hoùa Xoùm15,Thoï Ngoïc,Trieäu Sôn, Thanh Hoùa B 12 Phaïm Thaønh TAÂM 04-08-88 Thanh Hoùa Ñoäi5,Nam Giang,Thoï Xuaân,Thanh Hoùa B 13 Tröông Nhaät TAÅN 25-11-86 Phuù Yeân Ñaïi Phuù,Hoøa Quang Nam,Phuù Hoøa, Phuù Yeân B 14 Mai Chí TIEÀM 05-04-86 Thanh Hoùa Ñoäi 9 Haø Tieán, Haø Trung, Thanh Hoùa B 15 Nguyeãn Vaên THÒNH 07-10-86 Thaùi Bình Minh Höng, Kieán Xöông, Thaùi Bình B 16 Traàn Höõu TOAÛN 02-01-83 Bình ThuaänThoân1,Sôn Myõ,Haøm Taân, Bình Thuaän B 17 Luïc Ñình TRANG 04-12-86 Thanh Hoùa Ñoäi 1,Xuaân Khaùnh, Thoï Xuaân, Thanh Hoùa A 18 Laâm Quoác TUAÁN 09-01-89 TPHCM 271 Nguyeãn Traõi,N. Cö Trinh, Q1 B 19 Huyønh Ñình TUAÁN 10-08-82 Ninh ThuaänMyõ Sôn, Ninh Sôn, Ninh Thuaän B 20 Nguyeãn Baù TUØNG 19-03-82 Bình ThuaänSôn Myõ, Haøm Taân, Bình Thuaän B 21 Leâ Höõu TUYEÀN 10-03-87 Thanh Hoùa Ñoâng Hoaøng, Ñoâng Sôn, Thanh Hoùa B Toång soá : 21 hoïc sinh ( Trong ñoù heä A : 04 hs ; heä B : 17hs ) Ngaøy 26 thaùng 02 naêm 2008

N COÂNG NGHIEÄP KHOAÙ 2006 - QUANG TRUNG
II - Naêm hoïc: 2007 - 2008

DANH SAÙCH HOÏC SINH LÔÙP S/C THIEÁT BÒ LAÏNH KHOAÙ 2006 - QUANG TRUNG
HOÏC KYØ II - Naêm hoïc: 2007 - 2008
TT Họ và Tên Ngày sinh Quê quán Hộ khẩu thường trú Ghi chú

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

Haø Chí CÖÔØNG 20-08-85 Yeân Baùi Giôùi Phieân, Traán Yeân, Yeân Baùi Toân Tuù DUY 1988 An Giang 106, Hoøa Laïc, Phuù Taân, An Giang Traàn Coâng DUYEÂN 01-09-90 Ñoàng Nai B1/002 Baéc Sôn, Quang Trung, Thoáng Nhaát, Ñoàng Nai Phaïm Quoác ÑAÏT 17-09-85 TPHCM Phuù Thuaän, Phuù Hoøa Ñoâng, Cuû Chi Phaïm Caùt ÑOÂ 11-06-88 TPHCM 28/6C Thoáng Nhaát, P11, GV Traø Thanh HAÛI 10-06-87 Beán Tre 497/XM Myõ Hoøa, Ba Tri, Beán Tre Chaâu Ñöùc HAÛI 23-01-86Quaûng NamÑoäi4,Thoân8,Bình Tuù, Thaêng Bình, Quûang Nam Phaïm Minh HIEÁU 08-08-83 TPHCM 164, KP3,Thaïnh Loäc, Q12, HCM Ñoaøn Vaên HOAØNG 04-06-86Quaûng Ngaõi ghóa Ñieàn, Tö Nghóa, Quaûng Ngaõi N Phaïm Vaên HÔÏI 08-09-83 Thanh Hoùa Nga Thaùi, Nga Sôn, Thanh Hoùa Traàn Cao HOØA 27-12-88Quaûng Ngaõi 7 Leâ Lôïi, Chaùnh Loä, Quaûng Ngaõi 0 Ñoã Ngoïc HUØNG 11-02-89 TPHCM 21/5 toå 4,Phaïm vaên Chieâu,P12, GV Ñoaøn Quang NHAÄT 01-11-84 Ñoàng Nai 70/9B,KP1,Taân Thôùi Nhaát, Q12 Nguyeãn Ñöùc NHUAÂN 21-05-90 Höng Yeân Nguyeân Hoøa, Phuø Cöø, Höng Yeân Dö Hoaøi PHÖÔNG 30-08-87 Tieàn Giang Bình Phong,Taân Myõ Chaùnh,Myõ Tho,Tieàn Giang Nguyeãn Höõu PHÖÔÙC 15-03-87 Beán Tre Taân Quôùi TaâyA,Minh Ñöùc,Moû Caøy Tröông Vaên QUYEÁT 23-07-87 Thaùi Bình Khu3A,Quyønh Coâi,Quyønh Phuï,Thaùi Bình Ñaëng Minh SANG 18-08-88 TPHCM 80/58/13 Huyønh Vaên Ngheä, P15, Taân Bình Nguyeãn Vaên SOAÙI 13-01-88 Ninh Bình Haøo Phuù,Khaùnh Phuù,Yeân Khaùnh, Ninh Bình Traàn Vieät THAÉNG 29-11-89 Ñoàng Nai Trung Höng,Xuaân Tröôøng,Xuaân Loäc Hoà Syõ THAØNH 24-06-87 Ñoàng Nai Xaø Bang, Chaâu Ñöùc, BRVT Huyeän Vó THAØNH 16-09-86 Ñoàng Nai Trung Tín,Xuaân Tröôøng,Xuaân Loäc,Ñoàng Nai Hoà Quoác THAÛO 01-02-86Quaûng Nam Nguyeãn Ñöùc THÒNH 07-09-88 TPHCM 28/2 toå4,KP1,Ñoâng Höng Thuaän,Q12 Nguyeãn Ñình TUAÂN ####### Thanh Hoùa Thaønh Vinh, Xuaân Vinh, Thoï Xuaân, Thanh Hoùa Toång soá : 25 hoïc sinh ( Trong ñoù heä A : 8 hs ; heä B : 17 hs ) Ngaøy 26 thaùng 02 naêm 2008

B B B A A-GV B B A B B B A-GV A B B B B A B B B B A A B

THIEÁT BÒ LAÏNH KHOAÙ 2006 - QUANG TRUNG
II - Naêm hoïc: 2007 - 2008

DANH SAÙCH HOÏC SINH LÔÙP ÑIEÄN LAÏNH KHOAÙ 2006 - CAO THẮNG
HOÏC KYØ II - Naêm hoïc: 2007 - 2008
TT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 Họ và Nguyễn Văn Nguyễn Tấn Nguyễn Quốc Bành Quốc Trương Văn Trần Văn Bùi Ngọc Nguyễn Văn Lưu Minh Đinh Văn Nguyễn Khánh Nguyễn Tuấn Lê Huy Đỗ Duy Trang Hoàng Biền Xuân Phan Trọng Phạm Hồng Dương Tấn Lê Huỳnh Tấn Tăng Đặng Phước Nguyễn Minh Phạm Văn Trần Ngọc Nguyễn Triều Nguyễn Đức Nguyễn Sĩ Nguyễn Bá Phạm Tấn Bùi Quốc Lê Quốc Đinh Hoàng Nguyên Tổng cộng Tên Cương Dư ĐạI Đạt Điệp Hân Hiền Hòa Hoàng Huân Hưng Kiệt Lực Minh Minh Nam Nghĩa Ngọc Nguyên Quyền Tài Thọ Thư Thuân Thương Tiên Tin Tín Toàn TớI Tuấn Việt Vũ Ngày sinh 2/10/1988 11/29/1987 12/10/1985 11/5/1988 3/22/1985 11/5/1986 1/15/1987 6/1/1988 11/27/1987 11/8/1984 1987 5/13/1988 3/5/1983 9/28/1985 9/22/1991 1/30/1987 6/7/1987 1/1/1989 10/20/1984 11/1/1988 10/19/1990 9/8/1986 4/15/1988 5/29/1987 7/17/1987 1/4/1987 8/10/1991 2/20/1988 9/15/1986 5/25/1987 4/5/1987 4/10/1979 8/3/1985 Quê quán Bắc Ninh Quảng Ngãi Quảng Ngãi Bến Tre Nam Định Quảng Ngãi Bình Phước Hưng Yên Nam Định Thanh Hóa Long An Đồng Tháp Thanh Hóa Bến Tre Bến Tre Bình Thuận Nghĩa Bình Bình Định Trà Vinh Quảng Trị Tp.HCM Tp.HCM Bến Tre Đồng Tháp Hậu Giang Bến Tre Quảng Ngãi Đồng Tháp Thái Bình Long An Ninh Bình Bình Định Lâm Đồng Hộ khẩu thường trú Tân Nghĩa, Di Linh, Lâm Đồng Ấp Trường Thọ Tây, Thị trấn Sơn Tịnh, Quảng Ngãi Thôn 3, Đức Chánh, Mộ Đức, Quảng Ngãi Ấp Vĩnh Hưng I, Vĩnh Thạnh, Chợ Lách, Bến Tre 121 Ấp Thanh Tân, Thanh Lương, Bình Long, Bình Phước Tịnh Long, Sơn Tịnh, Quảng Ngãi KP6, Ấp Phú Đức, Thị trấn An Lộc, Bình Long, Bình Phước Thị Giang, Nguyên Hòa, Phú Cứ, Hưng Yên 49 Trần Phú, Lộc Châu, Bảo Lộc, Lâm Đồng Liên Hưng, Thành Hưng, Thạch Thành, Thanh Hóa 166 Tổ 5,Ấp I, Phước Tuy, Cần Đước, Long An 893 Ấp Thượng, Tân QuớI, Thanh Bình, Đồng Tháp Đinh Thành, Yên Định, Thanh Hóa 207/31/11 Trần Bình Trọng, Phường 3, Quận 5 56/5B Nguyển Văn Bứa, Ấp 1, Xuân ThớI Sơn, Hóc Môn Hồng Lâm, Hòa Thắng, Bắc Bình, Bình Thuận Hưng Bình, Hưng Thịnh, Trảng Bom, Đồng Nai 56/4Lê LợI, Khu II, DI Linh, Lâm Đồng Ấp Chợ, Phước Hưng , Trà Cú, Trà Vinh Hàng Gòn, Long Khánh, Đồng Nai 110/5 Thống Nhất, Phường11, Gò Vấp 5/14BĐă5ng Thúc Vinh, Ấp 1, Đông Thạnh, Hóc Môn Ấp II, Xã Hưng Nhượng, Giồng Trôm, Bến Tre Ấp Mỹ Điền, Phú Điền, Tháp MườI, Đồng Tháp 68 Thạnh LợI C, Tân Long, Phụng Hiệp, Hậu Giang Ấp 5 Thị trấn Giồng Trôm, Bến Tre An Hòa, Hành Dũng, Nghĩa Thành, Quảng Ngãi 313 Tổ 5 Ấp Phú Thạnh, Phú Hựu, Châu Thành, Đồng Tháp 313 TĐ10, Ấp Đông Thái, Thạnh Đông B, Tân Hiệp, Kiên Giang 22 Ấp I, Phước Tuy, Cần Đước, Long An A1/027Bắc Sơn, Quang Trung, Thống nhất, Đồng Nai Tấn Thạnh, Hoài Bảo, Hoài Nhơn, Bình Định 11/13 An Hiệp II, Xã Liên Hiệp, Đức Trọng, Lâm Đồng Ngày 26 tháng 02 năm 2008 Điện thoại
63798246 2577470 055938947/0902921040 75898029 984872913 8881431 651666998 321859077 63860427 37656330 7622498/0903304262 065537760 037512825/0909390712 9236027 8412549/0918377873 062658593 61769195 908123501 74877305 918872140 4463516/0955099098 7110630 75864228 4250377 909973803 75640635 55963262 2938724 HS khóa 2005 LB 72711862 061863502/0613863505 8430221 63842578

Ghi chú

33 học sinh

DANH SAÙCH HOÏC SINH LÔÙP ÑIEÄN XÍ NGHIEÄP KHOAÙ 2006 - CAO THẮNG
HOÏC KYØ II - Naêm hoïc: 2007 - 2008
TT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 Họ và Đỗ Viết Mai Văn Châu Hồ Thanh Triệu Thành Nguyễn Đình Nguyễn Hoàng Đỗ Hoàng Đậu Xuân Phan Trọng Đinh Thái Nguyễn Thanh Lê Phi Phạm Phan Thanh Phạm Minh Hoàng Quốc Nguyễn Duy Võ Thanh Đào Anh Nguyễn Đoàn Bảo Nguyễn Đăng Hoàng Thiện Lê Hoàng Nguyễn Văn Trần Trung Phạm Xuân Nhâm Hùng Trần Đình Võ Hoàng Anh Lê Xuân Minh Nguyễn Đức Trần Bá Hoàng Minh Tên Bình Bình Cường Dưỡng Duy Duy Giao HảI Hậu Học Huệ Hùng Hùng Hùng Hưng Hưng Khánh Kiên Linh Long Lưu Minh Nam Nam Nguyên Phong Phú Phúc Phục Phụng Phước Quân Quân Ngày sinh 11/20/1986 7/10/1988 2/12/1985 1/28/1986 5/17/1987 9/21/1988 6/22/1988 5/3/1987 12/23/1988 5/10/1986 5/1/1988 9/14/1987 2/24/1988 3/21/1985 12/28/1988 9/21/1988 12/19/1989 3/10/1981 9/22/1980 5/26/1987 1/3/1986 9/17/1988 7/26/1988 10/2/1985 12/12/1986 9/26/1986 5/30/1988 6/25/1984 1/3/1988 7/17/1987 9/2/1988 7/10/1988 12/4/1983 Quê quán Quảng Trị Bến Tre Kiên Giang Bến Tre Lâm Đồng Bến Tre HảI Hưng Kiên Giang Nghệ An Kiên Giang Quảng Bình HàTây Tây Ninh Tp.HCM Bến Tre Thái Bình Thái Bình Bình Thuận Lâm Đồng Tp.HCM Bắc Ninh Thanh Hóa Kiên Giang Thanh Hóa Bến Tre Đồng Nai Tp.HCM Tp.HCM Kiên Giang Khánh Hòa Hà Tĩnh Hà Tĩnh Bình Thuận Hộ khẩu thường trú Quốc Lộ 55, Thôn 1, Sơn Mỹ, Hàm Tân, Bình Thuận 49 Ấp Tân Điền, Thành ThớI B, Mỏ Cày, Bến Tre Ấp Ngã Ba, Kiên Lương, Kiên Giang 78 Tổ 4, Ấp An QuớI, Định Thủy, Mỏ Cày, Bến Tre 185 Hòa Bình, Thị trấn D'ran, Đơn Dương, Lâm Đồng Ấp 3, Châu Bình, Giồng Trôm, Bến Tre Ấp Đ2 Thạnh Thắng, Vĩnh Thạnh, Thốt Nốt, Cần Thơ 337 Mạc Cưu, Ấp Cư Xá, Kiên Lương, Kiên Giang Thôn 8, Lộc Nam, Bảo Lâm, Lâm Đồng 34 Kinh 5B, Tân An, Tân Hiệp, Kiên Giang ĐộI I, Thượng Phong, Phong Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình 17 Quốc Lộ 20, Kênh Tám Thước, Kiên Lương, Kiên Giang Ấp Tám Thước, Kiên Lương, Kiên Giang 411 Phú Mỹ, Phú Hòa Đông, Củ Chi 229/36 ĐôngNam, Vĩnh Thành, Chợ Lách, Bến Tre Thôn Minh Châu, Đông Huy, Đông Hưng, Thái Bình Phước An, Bình Phước, Phước Long Đức Thuận, Tanh Linh, Bình Thuận Cát Vàng, Phú LợI, Tân Phú Trung, Củ Chi 26/527 Lê Đức Thọ, Phường 16, Quận Gò Vấp Mao LạI, PhượngMao, Quế Võ, Bắc Ninh 324 Lê LợI, Tân Hương 1, Lộc Thanh, Bảo Lộc, Lâm Đồng 27 Phước Thái, Mỹ Phước, Hòn Đất, Kiên Giang Ấp Phú Lâm I, Phú Sơn, Tân Phú, Đồng Nai Ấp 5, Thị trấn Giồng Trôm, Bến Tre 85/1Ấp 3, An Viễn, Trảng Bom, Đồng Nai 354/12 Đoàn văn Bơ, Phường 10, Quận 4 31/4H KP4, Phường Linh Xuân, Thủ Đức Đông Phước, Thạnh Đông A, Tân Hiệp, Kiên Giang Thôn Phú Thọ 3, Ninh Diệm, Ninh Hòa, Khánh Hòa Thôn 9, Thái Yên, Đức Thọ, Hà Tĩnh ĐộI 8, Thôn Vĩnh Thắng, Hương Vĩnh, Hương Khê, Hà Tĩnh Thôn 4, Sơn Mỹ, Hàm Tân, Bình Thuận Điện thoại Ghi chú

077858485 75661549 63626799 075216213 071633806 077755983 63924024 77832751 077858386/0919494266 4396928 75898572 0985584437 062880134 7962324 9963293 983145061 063756503 77840048 075641052 0613520296 0938312418 077731709/0917772708 5112627 039570430/0909294578 0650755090 062565085

TT 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

Họ và Huỳnh Minh Lâm Ngọc Bùi Đình Nguyễn Hữu Ngọc Văn Công HảI Nguyễn Đình Lưu Đức Phạm Ngọc Lê Đức Nguyễn Phương Nguyễn Sơn Thái Văn Nguyễn Nam Dương Văn Nguyễn Văn Tổng cộng

Tên Sang Sơn Sơn Thạch Thanh Thiện Thuận Tính Tính Tùng Tùng Tưởng Việt Việt Vượng

Ngày sinh 10/12/1988 1/16/1987 8/30/1987 2/27/1988 8/20/1988 1/9/1987 10/27/1986 5/13/1982 7/10/1985 8/10/1988 11/27/1987 4/16/1988 10/10/1988 4/6/1985 12/17/1988

Quê quán Tp.HCM Hà Nam Hà Nam Tp.HCM Long An Tp.HCM Phú Yên Thanh Hóa Bình Thuận Kiên Giang Hưng Yên Bến Tre Long An Bình Định HưngYên

Hộ khẩu thường trú 29 Đường 35 KP7, Hiệp Bình Chánh, Thủ Đức 125 Tổ 4, Ấp Cư Xá, Kiên Lương, Kiên Giang 131/5 Tổ 4, Ấp Cư Xá, Kiên Lương, Kiên Giang Tỉnh Lộ 15, Ấp 1, Tân Thạnh Tây, Củ Chi 6/1 Phú Xuân 1, Phú Ngãi Trị, Châu Thành, Long An 1/14C Quốc Lộ 22, Ấp Dân Thắng 2, Tân ThớI Nhì, Hóc Môn Tân Hòa, Xuân Sơn Nam, Đồng Xuân, Phú Yên Hoàng Sơn, Các Sơn, Tĩnh Gia, Thanh Hóa Thôn 1, Sơn Mỹ, Hàm Tân, Bình Thuận 202/50Tổ 12 Chợ Dái, Lò Bom, Kiên Lương, Kiên Giang Thủ Sỹ, Tiên Lữ, Hưng Yên 157 Ấp 6, Châu Thành, Giồng Trôm, Bến Tre 284 Tổ 9 Ấp 4, Phước Đông, Cần Đước, Long An 2 ĐộI 1, Long Hòa, An Hòa, An Lão, Bình Định 270 Phú Thuận, An Lộc, Bình Long, Bình Phước Ngày 26 tháng 02 năm 2008

Điện thoại
4038667 077853483 077853631 4396451 072867971 7130569 0902628395 037219613 0908927205

Ghi chú

077858388/0917488923 7293041 072712171 2665848 0651682478

48 học sinh

DANH SAÙCH HOÏC SINH LÔÙP KTML & ĐHKK KHOAÙ 2007 - CAO THẮNG
HOÏC KYØ II - Naêm hoïc: 2007 - 2008
TT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 Họ và Lê Trúc Nguyễn Duy Võ Phú Hồ Đình Nguyễn Văn Nguyễn Minh Đặng Văn Nguyễn Xuân Nguyễn Ngọc Đặng Dương Phạm Văn Trần Quang Vũ Đức Nguyễn Thanh Trần Nguyễn Hoàng Phan Quốc Phạm Trúc Lê Võ Phú Nguyễn Hữu Như Huỳnh Tấn Ngô Hoàng Nguyễn Văn Nguyễn Ngọc Tô Thọ Đỗ Hồng Huỳnh Văn Huỳnh Thanh Phan Quốc Nguyễn Văn Trương Văn Đỗ Ngọc Hà Quyết Tên Bảo Bình Cường Duẩn Đồng Đức Hải Hậu Hiền Hoài Hội Huy Kiên Lâm Lộc Lộc Mạnh Miến Nghĩa Ngọc Phát Phổ Phú Phú Phú Phước Phương Quốc Sự Tài Tân Tân Thắng Ngày sinh 10/15/1988 9/25/1988 2/10/1985 11/18/1989 1/10/1987 5/5/1989 3/28/1986 3/14/1981 8/9/1989 10/30/1988 6/10/1989 8/22/1989 5/19/1983 7/16/1988 7/24/1989 11/17/1987 8/10/1989 8/20/1988 4/6/1988 6/24/1989 6/4/1988 4/30/1988 1/2/1989 1987 11/7/1988 3/2/1989 11/5/1989 1/1/1987 12/15/1989 5/2/1988 10/10/1986 4/4/1988 1/26/1988 Quê quán Bến Tre Đà Lạt Bình Thuận Nghệ An Nam Định Cần Thơ Kiên Giang Lâm Đồng Đồng Nai Nghệ An Quảng Ngãi Bến Tre Thanh Hoá Quảng Ngãi Tp.HCM Tp.HCM Hà Tĩnh Bến Tre Khánh Hoà Bắc Ninh Long An Bến Tre Bình Định Long An Nam Định Tiền Giang Lâm Đồng Bến Tre Long An BR-VT Bình Định Lâm Đồng Tp.HCM Hộ khẩu thường trú Điện thoại Ghi chú 351/36 Đông Nam, Vĩnh Thành, Chợ Lách, Bến Tre 075898444 O17/1 Thôn Đất Làng, Xã Xuân Trường, Đà Lạt 063838865 Hoà Thuận, Đức Thuận, Tánh Linh, Bình Thuận 062880134 Con TB4/4 Xóm 6, Quỳnh Châu, Quỳnh Lưu, Nghệ An 0383285648 KP6, Thị trấn Đồng Nai, Huyện Cát Tiên, Lâm Đồng Ấp B2, Thạnh Thắng, Vĩnh Thạnh, Cần Thơ 0907310055/9962578 350 Ấp Ngọc An, Ngọc Chúc, Giồng Riềng, Kiên Giang 0919890596 Đường 1/5 Tổ 6, Khu 9, B'Lao, Bảo lộc, Lâm Đồng 063732708 134 Cát Lái, Ấp Rạch Bảy, Phú Hữu, Nhơn Trạch, Đồng Nai 0913646353 28 Chợ Lạc Nghiệp, Dran, Đơn Dương, Lâm Đồng 063626817 Quảng Phú, Đá Bạc, Châu Đức, BR-VT 38 KP2, Lương Quới, Giồng Trôm, Bến Tre 075651807 Thành Quang, Thạch Cẩm, Thạch Thành, Thanh Hoá Con TB4/4 Thanh Bình, Phổ Thuận, Đức Phổ, Quảng Ngãi 055983788 27/15 Chánh Hưng, Phường 9, Quận 8, Tp.HCM 0972854458 295 Bình Phước, Bình Khánh, Cần Giờ 8742098 K6, Bắc Hồng, Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh 0974165082 39 Tân Phú Đông B, Minh Đức, Mỏ Cày, Bến Tre Bãi Giếng Nam, Cam Đức, Cam Lâm, Khánh Hoà 058859380 19 Quang Trung, Đạ Tẻh, Lâm Đồng 063880110 242 Ấp Đức Ngãi I, Đức Lập Thượng, Đức Hoà, Long An 8834058 15 Ấp Phủ, Hương Mỹ, Mỏ Cày, Bến Tre Thôn 6, ĐaKai, Đức Linh, Bình Thuận 062884624 101/7 Ấp Cầu Ván, Xã An Lục Long, Châu Thành, Long An 8540289 142 Tân Sơn, Phường 12, Gò Vấp 9871663 122 Ấp Xóm Đen, Bình Ân, Gò Công Đông, Tiền Giang 280 Tổ 145, Đường Hầm 3, QL27, Phú Thuận 1, D'ran, Đơn Dương, Lâm Đồng 063626048 Ấp 4, Tam Hiệp, Bình Đại, Bến Tre Thuận Hoà 1, Hoà Khánh Nam, Đức Hoà, Long An 0909632009 Ấp Bắc Long Phước, Phường Long Tâm, Thị xã Bà Rịa, BR-VT 064827406 Quốc lộ 1A, Gia An Đông, Hoài Châu Bắc, Hoài Nhơn, Bình Định 89 Đường Làng, Phú Thuận 1, D'ran, Đơn Dương, Lâm Đồng 60/75 Trương Phước Phan, KP6, Bình Trị Đông, Bình Tân, Tp.HCM 4269484

TT 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45

Họ và Phạm Văn Dương Xuân Lê Văn Nguyễn Văn Võ Văn Văn Bảo Nguyễn Tam Võ Văn Nguyễn Văn Lê Minh Bùi Tùng Nguyễn Anh Tổng cộng

Tên Thành Thao Thới Thư Tiên Toàn Toàn Trí Tuấn Vũ Vũ Vỹ

Ngày sinh 5/1/1986 8/26/1987 9/23/1989 5/25/1988 2/12/1989 1/27/1989 9/1/1985 7/15/1987 1/13/1981 2/6/1989 1/10/1985 10/26/1988

Quê quán Hải Hưng Bắc Giang Tây Ninh Quảng Ngãi Quảng Nam Hóc Môn Trà Vinh Đồng Tháp Hà Tĩnh Bến Tre Bình Định Quảng Ngãi

Hộ khẩu thường trú KP3, thị trấn Vĩnh An, Vĩnh Cửu, Đồng Nai 2 Tổ 1 Ấp 8, Xuân Bắc, Xuân lộc, Đồng Nai 108/3B Huỳnh Vân Thanh, Ninh Thọ, Ninh Sơn, Tây Ninh Thôn Long Thành, Tịnh Thiện, Sơn Tịnh, Quảng Ngãi An Mỹ 1, Tam An, Phú Ninh, Quảng Nam 156A Nguyễn Văn Luông, Phường 10, Quận 6, Tp.HCM Cầu Đúc, Nhị Long, Càng Long, Trà Vinh 187 Đông Hoà, Tân Thuận Đông, Cao Lãnh, Đồng Tháp Phú Thượng, Kỳ Phú, Kỳ Anh, Hà Tĩnh Ấp Phú Hưng, Xã Phú thuận, Huyện Bình Đại, Tỉnh Bến Tre Đường 30/4, KP2D, Đạ Tẻh, Lâm Đồng Thôn Thạch Trụ Tây, Đức Lân, Mộ Đức, Quảng Ngãi Ngày 26 tháng 02 năm 2008

Điện thoại
0613960775

Ghi chú
BĐXN

0909977830 0510849503 4381424 074888927 067898348

063881764

44 học sinh

Nghỉ học

DANH SAÙCH HOÏC SINH LÔÙP ĐIEÄN COÂNG NGHIEÄP KHOAÙ 2007 - CAO THẮNG
HOÏC KYØ II - Naêm hoïc: 2007 - 2008
TT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 Họ và Hoàng Duy Lê Quảng Đinh Văn Phạm Văn Hà Trần Quốc Nguyễn Thành Phạm Văn Phan Hoàng Nguyễn Văn Trần Thanh Trần Văn Nguyễn Văn Đinh Xuân Nguyễn Mậu Lê Văn Nguyễn Duy Nguyễn Lê Anh Mai Trung Trần Bá Nguyễn Trí Nguyễn Văn Đào Văn Đào Bá Phạm Tấn Lương Quốc Nguyễn Duy Lê Xuân Ngô Trí Nguyễn Văn Đinh Thế Phạm Văn Lê Xuân Hoàng Đức Nguyễn Đông Trần Ngọc Lâm Trung Nguyễn Mậu Tên Anh Ba Bình Dân Dũng Duy Đạm Hạnh Hay Hiển Hiếu Hoang Hoàng Hùng Hùng Khanh Khương Kiên Kính Lộc Long Minh Nghiêm Phát Phục Phương Quý Quyền Sơn Sỹ Tài Tân Thắng Thanh Thanh Thành Thành Ngày sinh 3/2/1989 5/13/1988 2/5/1989 10/8/1989 6/12/1989 9/11/1987 10/10/1988 1/19/1989 6/15/1988 11/8/1988 10/1/1989 10/20/1988 6/16/1989 1/4/1986 10/28/1989 1989 9/4/1988 7/15/1989 9/26/1986 10/9/1989 10/9/1988 7/15/1988 7/26/1989 3/6/1989 9/7/1987 5/30/1988 11/22/1986 3/4/1987 4/18/1986 10/18/1989 10/15/1989 12/20/1988 11/20/1988 6/24/1989 6/9/1987 8/19/1989 1/10/1989 Quê quán Kiên Giang Đồng Nai Hà Nam Thái Bình Kiên Giang Lâm Đồng Bến Tre Kiên Giang Hà Tây Lâm Đồng Quảng Trị Bình Định Kiên Giang Kiên Giang Phú Yên Tiền Giang Khánh Hoà Đồng Tháp Bình Thuận Quảng Trị Quảng Nam Tp.HCM An Giang Tp.HCM Khánh Hoà Lâm Đồng Hải Dương Nghệ An Nghệ An Hà Tây Vĩnh Phúc Thái Bình Thái Bình Bình Định Bình Định Thái Bình Quảng Bình Hộ khẩu thường trú Ấp 7A, Thạnh Đông A, Tân Hiệp, Kiên Giang 65 QL20, Phú Lâm 3, Phú Sơn, Tân Phú, Đồng Nai Xóm 5, Khuyến công, Khả Phong, Kim Bảng, Hà Nam Xóm 11, Thái Hoà, Thái Thụy, Thái Bình Tổ 6, Ấp K7A, Thạnh Đông A, Tân Hiệp, Kiên Giang 152 Tổ 141 Đường Hầm2, Phú Thuận, Đơn Dương, Lâm Đồng Ấp Đông Trị, Thành An, Mỏ Cày, Bến Tre 164 Mạc Thiên Tứ, Ấp Cư xá, Kiên Lương, Kiên Giang Đội 11, Thanh Mỹ, Sơn Tây, Hà Nội 234 Nghĩa Hiệp 1, Ka Đô, Đơn Dương, Lâm Đồng Tổ 15, Ấp Sông Cầu, Nghĩa Thành, Châu Đức, BR-VT Văn Trường, Mỹ Phong, Phú Mỹ, Bình Định Ấp 7A, Thạnh Đông A, Tân Hiệp, Kiên Giang 1/20 Kênh 8 Thước, Kiên Lương, Kiên Giang Tỉnh Lộ 9, Tân Lập, Cam Phước Tây, Cam Lâm, Khánh Hoà 129 Bình Phú, Bình Phục Nhứt, Chợ Gạo, Tiền Giang Tổ 8, Diên Khánh, Khánh Hoà 34/6 QL30 Mỹ Phú, Cao Lãnh, Đồng Tháp A7 Tô Ký, KP 2, Trung Mỹ Tây, Quận 12 QL56, Sông Cầu, Nghĩa Thành, Châu Đức, BR-VT Thôn 4, Đại Lào, Bảo Lộc, Lâm Đồng 156 Ấp Phú Trung, Phú Hoà Đông, Củ Chi, Tp.HCM 305 Vĩnh Thắng, Vĩnh Khánh, Thoại Sơn, An Giang Ấp 6B, Bình Mỹ, Củ Chi, Tp.HCM Thạch Sơn, Ninh Trung, Ninh Hoà, Khánh Hoà Lạc Xuân, Đơn Dương, Lâm Đồng 12 Tây Thạnh, Phú Thái, Hàm Trí, Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận Xóm 25, Xã Mai Hùng, Quỳnh Lưu, Nghệ An 292 Sóc 5, Tân Hiệp, Bình Long, Bình Phước Tân Thành, Eablang, Krông Buk, Đăk Lắk 264 E2 Thạnh Thắng, Vĩnh Thạnh, Cần Thơ 550 Ấp Phước Thạnh, Xã Mỹ Phước, Hòn Đất, Kiên Giang Xóm 8, Nam Châu, Đông Huy, Đông Hưng, Thái Bình Lợi Thọ, Cam Lợi, Cam Ranh, Khánh Hòa Lợi Nam,Tam Quan Nam, Hoài Nhơn, Bình Định Ấp 4, Phú Điền, Tân Phú, Đồng Nai Đội 3, Hiển Lộc, Duy Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình Điện thoại Ghi chú 077730421 0613662310 Con BB2/38156648 8941544 077835480 0907116123 077856426 8438658 064981437 0937421768 077730247 077858391 058864503 058853320 2500978 2500597 Khoá 2006LB 064981035 Có công CM 063761424 Con TB4/4 7971249 0938631077 Nghỉ học 058653210 8150780
9871176/0383661996

0947442081 050871838 076712141 0974757017 036572292 058953701 056665249 0613743539 052873744

38 39 40 41 42 43 44

Đàm Văn Phạm Trần Viễn Trần Tấn Lê Công Trần Thanh Văn Minh Võ Anh Tổng cộng

Thiện Thông Thủ Trực Tú Tuấn Tuấn

8/3/1987 6/7/1987 6/6/1989 7/25/1988 2/4/1987 5/14/1989 2/26/1988

Cao Bằng Tây Ninh Kiên Giang Bến Tre Tiền Giang Bến Tre Bình Định

Thôn 6, An Nhơn, Đạ Tẻh, Lâm Đồng 45/8C Đông Lân, Bà Điểm, Hóc Môn Ấp 7A, Thạnh Đông A, Tân Hiệp, Kiên Giang 399/34 Bình Tây, Vĩnh Thành, Chợ Lách, Bến Tre 125 Ấp Chợ, Thạnh Phú, Châu Thành, Tiền Giang 111/AB An Bình, An Thủy, Ba Tri, Bến Tre Thôn Gia An Đông, Hoài Châu Bắc, Hoài Nhơn, Bình Định Ngày 26 tháng 02 năm 2008

2506907 077835901 075898586
073893551 Khoá 2006LB

075780895 0937651392

43 học sinh

DANH SAÙCH HOÏC SINH LÔÙP ĐIEÄN COÂNG NGHIEÄP KHOAÙ 2007 - HEÄ 2 NAÊM
HOÏC KYØ II - Naêm hoïc: 2007 - 2008
TT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 Họ và Nguyễn Minh Đoàn Văn Nguyễn Thanh Nguyễn Mai Nguyễn Chí Đoàn Hoàng Nguyễn Hữu Hồ Văn Trần Thanh Đoàn Duy Nguyễn Mạnh Đinh Văn Nguyễn Trọng Nguyễn Hoàng Bảo Lê Viết Lê Duy Đào Chí Hoàng Xuân Phan Bá Nguyễn Đông Nguyễn Văn Ngô Trương Minh Dương Quang Võ Hoàng Phạm Hữu Nguyễn Vương Lê Anh Hồ Thanh Trần Lê Lưu Văn Trần Anh Phạm Văn Phan Quốc Trương Huy Tổng cộng Tên Bằng Bảo Bình Cường Dũng Giang Hoà Hoàng Hùng Hùng Hùng Hưng Hữu Huy Huy Khánh Linh Mạnh Nhân Pháp Quýnh Tâm Thanh Thành Thanh Thiên Tiến Tiền Toàn Trưởng Tú Tuân Việt Vũ Ngày sinh 5/15/1986 3/5/1987 11/24/1988 10/25/1985 1987 1/5/1988 3/27/1989 3/12/1988 8/20/1986 7/10/1986 6/28/1987 12/10/1989 12/25/1988 10/18/1986 8/13/1985 6/1/1989 6/28/1986 5/1/1988 3/6/1988 6/11/1988 7/22/1985 9/5/1984 2/4/1989 10/28/1982 12/10/1988 4/23/1984 7/13/1989 8/22/1982 10/6/1988 9/25/1988 8/2/1982 5/1/1988 3/20/1989 7/25/1987 Nơi sinh Bến Tre Đồng Nai Tây Ninh Hà Tĩnh Bình Thuận Bến Tre Thái Nguyên Nghệ An Vĩnh Long Đồng Nai Thanh Hoá Thanh Hoá Long An Lâm Đồng Ninh Thuận Tây Ninh Trà Vinh Tp.HCM An Giang Quảng Ngãi Thái Bình Tây Ninh Quảng Ngãi Tp.HCM Đắk Lắk Đồng Nai Lộc Ninh Vĩnh Long Tp.HCM Bình Dương Nghệ An Quảng Bình Hậu Giang Tp.HCM Hệ TS B B B Ấp An Lợi, Xã Thạnh Phú, Huyện Vĩnh Thạnh, Tp. Cần Thơ B Thiện Nghiệp, Phan Thiết, Bình Thuận B Ấp Long Huê, Long Thới, Chợ Lách, Bến Tre B Văn Cường 1, Phú Cường, Đại Từ, Thái Nguyên B Xóm 8, Quỳnh Ngọc, Quỳnh Lưu, Nghệ An B Phước Thọ, Bình phước, Măng Thít, Vĩnh Long B 70/9B Tổ 16 KP1, Phường Tân Thới Nhất, Quận 12 A 21 Thôn Phú Tân, Phú Riềng, Phước Long, Bình Phước B Xóm 15, Xã Thọ Ngọc, Triệu Sơn, Thanh Hoá B Ấp Chánh, Đức Lập Hạ, Đức Hoà, Long An B 27 Nguyễn Trung Trực, KP Lạc Thiên, D'Ran, Đơn Dương, Lâm Đồng B KP5, Phước Dân, Ninh Phước, Ninh Thuận B ấp Phước Hội, Xã Phước Chỉ, Trảng Bàng, Tây Ninh B Ô Tre nhỏ, Thanh Mỹ, Châu Thành, Trà Vinh B 9/166 Lê Đức Thọ, Phường 15, Quận Gò Vấp A-GV 93A9 Quang Trung, Phường 8, Quận Gò Vấp A-GV Hoà Vinh, Hành Phước, Nghĩa Hành, Quảng Ngãi B Độc Lập, Hưng Hà, Thái Bình B Tổ 5 Ấp Giữa, Hiệp Thành, Gò Dầu, Tây Ninh B Đội 6, Thôn Tây, An Hải, Lý Sơn, Quảng Ngãi B 21/3A Quang Trung, Phường 11, Gò Vấp A-GV Thôn 5, EaLai, MaĐrăc, Đắk Lắk B 16/20 Dân Chủ, KP1, Hiệp Phú, Quận 9 A Ấp Hiệp Quyết, Xã Lộc Hiệp, Lộc Ninh, Bình Phước B 637/61/12 Quang Trung, Phường 11, Gò Vấp A-GV 261/4/5 Nguyễn Thái Sơn, Phường 7, Gò Vấp A-GV Gia Phú, Bình Dương, Gia Bình ,Bắc Ninh B Khối Hải Giang I, Phường Nghị Hải, Thị xã Cửa Lò, Nghệ An B Quảng Tiên, Quảng Trạch, Quảng Bình B 301D Ấp 7, Đặng Thúc Vinh, Đông Thạnh, Hóc Môn A 21/2 Quang Trung, Phường 12, Gò Vấp A-GV Hộ khẩu thường trú Ấp Tân Thiện, Tân Thanh Bình, Mỏ Cày, Bến Tre 313 Khu 1, Ấp Hiệp Thương, Định Quán, Đồng Nai Số ĐT
8152116 0905746799 0988320623 0972598072

Ghi chú

Lớp ĐL chuyển sang
Lớp ĐTC chuyển sang

4474175/0984182644 0903990097 7190354
0651870248/0983104316 9161151/0986616098

063849743 0955634363 9875597 Lớp ĐTC chuyển sang 5897140 0938160701 0977065857 066858184 0907084094 0984105228 2164092 Lớp ĐTC chuyển sang
0651510252/0907735388 5895461/0909889143 Lớp ĐTC chuyển sang

2955518 0983137356 0907973408 8153772 7111748 9174721
Lớp ĐTC chuyển sang

34học sinh (Trong đó: Hệ A: 9Hs; Hệ B: 25Hs)

DANH SAÙCH HOÏC SINH LÔÙP S/C THIEÁT BÒ LAÏNH KHOAÙ 2007 - HEÄ 2 NAÊM
HOÏC KYØ II - Naêm hoïc: 2007 - 2008
TT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Họ và Trần Thanh Nguyễn Hà Phạm Ngọc Nguyễn Thành Hoàng Nguyễn Đức Cao Văn Lục Đình Lê Đình Nguyễn Hoàng Phạm Duy Bùi Văn Nguyễn Văn Nguyễn Thanh Nguyễn Văn Trần Minh Nguyễn Vũ Ngọc Tổng cộng Tên Bình Cần Chiến Chiến Dũng Duy Đan Hải Hiếu Long Mỹ Nghiệp Phi Phương Thắng Tú Tú Ngày sinh 12/23/1987 12/20/1988 5/10/1988 2/24/1988 8/14/1989 10/10/1987 2/9/1987 10/4/1986 8/20/1987 5/20/1989 1/16/1988 2/1/1988 3/23/1988 12/15/1988 9/13/1988 7/30/1987 8/6/1987 Nơi sinh Bến Tre Đồng Nai Quảng Bình Quảng Ngãi Tp.HCM Đắk Lắk An Giang Bình Định Quảng Nam Hà Tây Bình Định Hải Dương Đồng Nai Tp.HCM Hải Dương Tp.HCM Tp.HCM Hộ khẩu thường trú 214/I Ấp 1, Tam Phước, Châu Thành, Bến Tre 262 Đội 6, Bình Xuân II, Xuân Phú, Xuân Lộc, Đồng Nai 131/5B Tổ 29, KP2, Tân Chánh Hiệp, Quận 12 Hẻm 57 Võ Tùng, Phường Lê Hồng Phong, Quảng Ngãi Ấp 3, Xã Hoà Phú, Huyện Củ Chi Eabar, Buôn Đôn, Đắk Lắk Ấp Đông, Mỹ Hiệp, Chợ Mới, An Giang Xã Mỹ An, Phú Mỹ, Bình Định Tổ 5, Thôn Hoà Bình, Xã Tam Hoà, Huyện Núi Thành, Quảng Nam Khai Thái, Phú Xuyên, Hà Tây Tây Sơn, Bình Định Khối phố 4, Thị trấn Iakha, Iagrai, Gia Lai Ấp Rạch Bảy, Phú Hữu, Nhơn Trạch, Đồng Nai 70/476/5 Phan Huy Ích, Phường 12, Quận Gò Vấp Thanh Sơn, Thanh Hà, Hải Dương 1/26 Tổ 100, Quang Trung, Phường 12, Quận Gò Vấp 90A/5 Ấp Trung Chánh 1, Xã Trung Chánh, Hóc Môn Hệ TS B B A B A B B B B B B B B A-GV B A-GV A Số ĐT
8450540
4463066

Ghi chú

0958662319 055815820 0937603762 9272871 0972115520
056857243/0979686243

0907449712 0903362714 0988336692 0909323670 4368434 2938091 9876028 5377484

17học sinh ( Trong đó: Hệ A : 05hs; Hệ B: 12hs)

Ngày 26 tháng 02 năm 2008

DANH SAÙCH HOÏC SINH LÔÙP LRMT KHOAÙ 2007 - HEÄ 2 NAÊM
HOÏC KYØ II - Naêm hoïc: 2007 - 2008
TT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 Họ và Lê Duy Trần Đăng Trần Đình Bảo Hồ Trọng Phan Nhật Trương Thành Nguyễn Xuân Văn Đức Dương Đức Liêu Anh Nguyễn Hoàng Ngô Thiên Nguyễn Thành Nguyễn Tấn Phạm Ngọc Trần Minh Nguyễn Duy Nguyễn Hữu Trần Văn Nguyễn Chí Lê Nguyễn Hữu Khánh Đỗ Quốc Phạm Viết Nguyễn Khánh Đặng Quốc Nguyễn Hoàng Nguyễn Anh Tổng cộng Tên Bảo Cường Cường Cường Duy Đặng Hà Hoàng Huy Khỏe Kim Long Long Nhã Nhờ Phụng Quang Tài Tân Thức Tra Trình Trình Trực Trung Tùng Vũ Vũ Ngày sinh 7/20/1989 1/10/1989 1/11/1986 7/18/1986 10/22/1988 5/21/1988 5/8/1987 2/8/1987 7/14/1988 10/17/1989 9/1/1981 10/22/1986 12/27/1988 5/3/1984 12/20/1989 6/26/1986 10/22/1988 10/20/1984 6/5/1989 4/25/1986 11/12/1988 8/25/1988 11/14/1989 11/23/1988 11/29/1987 9/27/1985 11/11/1989 5/3/1987 Nơi sinh Bình Định Bình Phước TT-Huế Phú Yên Khánh Hoà Tiền Giang Hà Tĩnh Vũng Tàu Bình Dương Hóc Môn Khánh Hoà Tp.HCM Tp.HCM Tp.HCM Quảng Ngãi Tp.HCM Đồng Nai Tp.HCM BR-VT Bình Thuận Phú Yên Đồng Tháp Tây Ninh Tp.HCM Tp.HCM Quảng Nam Tp.HCM Tp.HCM Hộ khẩu thường trú An Lợi, Phước Thắng, Tuy Phước, Bình Định Ấp Thạnh Đông, Lộc Tấn, Lộc Ninh, Bình Phước 202/5D KP1, Phường Tân Chánh Hiệp, Quận 12 Hương Long, Phường Ba Ngòi, Thị xã Cam Ranh, Khánh Hoà Sơn Tiến Trà Long 2, Ba Ngòi, Thị xã Cam Ranh, Tỉnh Khánh Hoà Ấp Mỹ Nghĩa1, Mỹ Đức Tây, Cái Bè, Tiền Giang 95B3 Nguyễn Oanh, Phường 17, Quận Gò Vấp 61/314H Phan Huy Ích, Phường 12, Gò Vấp 124 Tổ 7, Ấp 4, Hưng Hoà, Bến Cát, Bình Dương 106D Ấp 6, Xã Xuân Thới Thượng, Hóc Môn 39/7F Quang Trung, Phường 8, Quận Gò Vấp 63/6A Ấp Thống Nhất 2, Tân Thới Nhì, Hóc Môn 28/31A Lê Đức Thọ, Phường 16, Gò Vấp 117A Bến Vân Đồn, Phường 6, Quận 4 Xuân Ba, Hành Thịnh, Nghĩa Hành, Quảng ngãi 100/5 Quang Trung, Phường 8, Gò Vấp 16/6 Ấp Cây Xăng, Xã Phú Túc, Định Quán, Đồng Nai 74/807E Lê Đức Thọ, Phường 6, Quận Gò Vấp KP3, Hoàng Giao, Ngãi Giao, Châu Đức, BR_VT Hồng Lâm, Hoà Thắng, Bắc Bình, Bình Thuận Bình Thạnh, Xuân Bình, Sông Cầu, Phú Yên 256B/4 Ấp Tân Định, Xã Tân Thành, Huyện Lai Vung, Đồng Tháp Ấp Phước Bình A, Xã Phước Thạnh, Gò Dầu, Tây Ninh 359/1/29D Lê Văn Sỹ, Phường 13, Quận 3 100 Thống Nhất, Khu A, Tổ 177 Phường 10, Quận Gò Vấp 18/7M Tổ 28, Phạm Văn Chiêu, Phường 9, Gò Vấp 163/26B Nguyễn Văn Nghi, Phường 7, Quận Gò Vấp 100/386 Thích Quảng Đức, Phường 5, Quận Phú Nhuận Hệ TS B B A B B B A-GV A-GV B A A-GV A A-GV A B A-GV B A-GV B B B B B A A-GV A-GV A-GV B Số ĐT
5890708 8905796 058855205 058856527 073747321 8952664 4365388
0650563559/0918430900

Ghi chú
Lớp ĐTC chuyển sang

?

0937706949 4367933/8151206 ? 8834964 9162792 9130665/0909557159 055948002
0918642109

?
8953180

0613639941

0937712214
Lớp ĐTC chuyển sang

9874440
Lớp ĐTC chuyển sang

2551446 ? 9962157 9850103
Lớp ĐTC chuyển sang

28học sinh ( Trong đó: Hệ A : 14hs; Hệ B: 14hs)

Ngày 26 tháng 02 năm 2008


								
To top