DIEM TK HK 3_4 _Quang Trung 2005_

Document Sample
DIEM TK HK 3_4 _Quang Trung 2005_ Powered By Docstoc
					TRƯỜNG TRUNG CAÁP NGHỀ QUANG TRUNG

COÄNG HOØA XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM Ñoäc Laäp - Töï Do - Haïnh Phuùc

BAÛNG ÑIEÅM TOÅNG KEÁT HK 3 & 4 LÔÙP ÑIEÄN TÖÛ COÂNGNGHIEÂP 05
STT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 HOÏ VAØ TRAÀN VAÊN NGUYEÃN VAÊN BUØI VAÊN PHAN VAÊN VOÕ ANH NGUYEÃN CHÍ ÑINH NGUYEÂN TRUNG NGUYEÃN PHI THAÏCH LEÂ AÙNH NGUYEÃN NGOÏC PHÖÔNG LEÂ THANH TRAÀN THANH NGUYEÃN DUY KIEÀU NGOÏC LEÂ TIEÁN TRAÀN NGUYEÃN HUY NGUYEÃN THAØNH PHAN ANH NGUYEÃN SYÕ TEÂN BIEÂN CANG CHUNG DÖØA ÑÖÙC HIEÁU HIEÁU KHANH KIEÂN NGOÏC PHI PHUÙC SÔN TAÂN THAØNH THAØNH TÖ TÖÔÛNG TRUNG TUAÁN TUØNG NAÊM SINH 10/6/86 18/4/86 1/1/80 2/2/83 28/10/84 23/7/87 6/9/87 25/7/86 6/6/05 6/8/84 13/7/87 29/1/82 17/5/88 20/12/88 31/3/87 18/5/78 10/2/87 7/3/76 2/11/81 12/3/83 20/11/87 LTN THN TK-HK3 LTN THN TK-HK4 Thanh Hoùa 6.2 5.3 5.6 7.0 7.6 7.5 Traø Vinh 5.4 7.0 6.5 7.3 7.5 7.5 Ninh Bình 5.2 6.8 6.3 8.7 7.9 8.0 Beán Tre 7.1 5.9 6.3 8.0 7.2 7.3 Quaûng Ngaõi 6.2 7.3 6.9 8.8 8 8.1 Beán Tre 6.2 8.1 7.5 8.8 8.4 8.5 TP. HCM 6.8 5.4 5.9 6.1 7.3 7.1 TP. HCM 5.3 5.4 5.4 5.9 6.8 6.6 Traø Vinh 5.1 5.2 5.2 8.9 8.2 8.3 Bình Phöôùc 5.7 5.8 5.8 8.3 7.3 7.5 TP. HCM 5.2 5.7 5.5 7.7 7.3 7.4 Beán Tre 5.8 6.8 6.5 8.0 8.1 8.1 TP. HCM 6.0 4.8 5.2 7.2 7.6 7.5 Thaùi Bình 5.8 5.0 5.3 7.8 6.8 7.0 TP. HCM 5.0 8.0 7.0 8.6 7.4 7.6 TP.HCM 5.9 7.8 7.2 8.8 7.4 7.7 TT.Hueá 5.3 6.1 5.8 8.3 7.3 7.5 Haø Taây 6.1 8.1 7.4 8.8 7.8 8.0 Traø Vinh 5.3 6.9 6.4 7.8 7.7 7.7 TP. HCM 5.9 8.0 7.3 8.6 8.1 8.2 Haø Tónh 5.8 5.9 5.9 7.8 7.5 7.6 NÔI SINH HK3 HK4 TK NAÊM 6.6 7.0 7.2 6.8 7.5 8.0 6.5 6.0 6.8 6.7 6.5 7.3 6.4 6.2 7.3 7.5 6.7 7.7 7.1 7.8 6.8 Xeáp loaïi hoïc taäp TB-KHAÙ KHAÙ KHAÙ TB - KHAÙ KHAÙ GIOÛI TB-KHAÙ TB - KHAÙ TB-KHAÙ TB - KHAÙ TB - KHAÙ KHAÙ TB TB - KHAÙ KHAÙ KHAÙ TB - KHAÙ KHAÙ KHAÙ KHAÙ TB - KHAÙ GHI CHUÙ LLT LLT LLT LLT LLT LLT LLT LLT LLT LLT LLT LLT V LLT LLT LLT LLT LLT LLT LLT LLT

Toång soá hoïc sinh ñeà nghò xeùt leân lôùp thaúng (LLT): 20 HS Toång soá hoïc sinh ñeà nghò xeùt vớt lêêeân lôùp: 01 HS Ngöôøi laäp ds

Ngaøy 20 thaùng 08 naêm2007 HIEÄU TRÖÔÛNG

TRƯỜNG TC NGHỀ QUANG TRUNG

COÄNG HOØA XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM Ñoäc Laäp - Töï Do - Haïnh Phuùc

BAÛNG ÑIEÅM TOÅNG KEÁT HK 3 & 4 LÔÙP ĐIỆN COÂNG NGHIỆP 05
HK3 STT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 HOÏ VAØ TEÂN NAÊM SINH HK4 HK3 LTN THN HK4 TK NAÊM XEÁP LOAÏI

VUÕ NGUYEÃN THAÏCH VUÕ MINH PHAÏM VAÊN NGUYEÃN TROÏNG TRÖÔNG NHÖ HOAØNG TUAÁN TRAÀN VAÊN LEÂ VAÊN NGUYEÃN HÖÕU NGUYEÃN MAI LEÂ QUANG TRAÀN VAÊN TRAÀN MINH ÑOAØN VAÊN

CHÖÔNG CÖÔØNG ÑÖÙC HAÄU HOAN HÖNG KIEÄT MAÏNH NAM NGHÓA THEÁ TÖ TUAÁN VÖÔNG XUYEÂN

24/4/74 10/6/05 6/4/89 2/10/85 29/4/86 19/2/83 9/2/81 25/6/90 20/6/86 28/5/85 20/10/79 7/6/87 29/4/85 22/5/88 27/10/87

NÔI SINH Khaùnh Hoaø TraøVinh ÑoàngNai NamÑònh Phuù Thoï QuaûngBình TP.HCM Laâm Ñoàng Thanh Hoaù TP. HCM Haø Tónh Thanh Hoaù Thaùi Bình TP.HCM ÑoàngNai

LTN

THN

5.6 5.9 6.2 6.3 8.9 6 6.1 5.4 6.8 6 7.9 8.2 7.9 5.3 5

5.9 6.7 6.9 8.4 7.9 6.8 7.7 6 8.3 7.1 8.7 8.2 8.3 7.2 7.1

5.8 6.4 6.7 7.7 8.2 6.5 7.2 5.8 7.8 6.7 8.4 8.2 8.2 6.6 6.4

6.5 6.9 6.7 6.6 8.2 6.3 6.8 5.5 7.2 5.5 7.1 7.1 7.4 6.4 5.3

6.2 7.6 7.3 7.3 8.7 6.9 7.1 6.7 7.7 7.4 8.1 7.8 8.2 6.9 7.3 Ngaøy

6.3 7.4 7.2 7.1 8.6 6.8 7.0 6.4 7.6 6.9 7.9 7.6 8.0 6.8 6.8 thaùng

6.1 6.9 7.0 7.4 8.4 6.7 7.1 6.1 7.7 6.8 8.2 7.9 8.1 6.7 6.6

HOÏC TAÄP TB-KHAÙ TB-KHAÙ KHAÙ KHAÙ GIOÛI TB-KHAÙ KHAÙ TB-KHAÙ KHAÙ TB-KHAÙ GIOÛI KHAÙ GIOÛI TB-KHAÙ TB-KHAÙ

naêm 2007

Toång soá hoïc sinh ñeà nghò leân lôùp thaúng (LLT): 15 HS

HIEÄU TRÖÔÛNG

EÄT NAM

GHI CHUÙ LLT LLT LLT LLT LLT LLT LLT LLT LLT LLT LLT LLT LLT LLT LLT

2007

TRƯỜNG TC NGHỀ QUANG TRUNG

COÄNG HOØA XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM Ñoäc Laäp - Töï Do - Haïnh Phuùc

BAÛNG ÑIEÅM TOÅNG KEÁT HK 3 & 4 LÔÙP S/C TB LẠNH 05
HK3 THN HK4 THN TTÑCB

STT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

HOÏ VAØ

TEÂN

NAÊM SINH

NGUYEÃN VAÊN DÖÏ PHAÏM NGOÏC DUÕNG DÖÔNG ÑÌNH ÑÖÙC ÑAËNG QUOÁC HAÄU BUØI VAÊN HIEÁU NGUYEÃN VUÕ LAM QUAÙCH THANH PHONG HUYØNH VAÊN PHUÙC NGUYEÃN VAÊN QUANG NGUYEÃN VAÊN SAÉT PHAÏM VAÊN TAÊNG CAO ÑAÊNG THUAÄN NGUYEÃN THAØNH TOÂN

12/7/85 10/2/82 10/5/87 24/4/86 3/6/85 28/8/82 26/12/88 28/4/85 5/10/85 13/4/84 20/2/86 4/6/82 4/6/82

NÔI SINH Thanh Hoaù Thanh Hoaù Thanh Hoaù Traø Vinh Vónh Phuùc Thaùi Bình Tieàn Giang HoaøBình Beán Tre Long An Thaùi Bình Ngheä An Bình Ñònh

LTN

HK3

LTN

HK4

TK NAÊM

5.7 7.6 8.6 5 7.2 5.2 5 5 5.8 5.3 6.2 5 6.8

7.6 8.1 7.9 7.1 7.8 7.2 6 5.5 5.5 6.5 8.1 5.3 8.3

6.9 7.9 8.2 6.4 7.6 6.5 5.6 5.3 5.6 6.1 7.4 5.2 7.8

6.0 8.0 9.2 6.4 5.4 5.0 5.3 5.0 6.4 5.4 6.5 5.7 8.2

5.9 9.2 8.1 7.8 7.8 5.1 6.7 2.7 5.1 6.5 9.1 5.1 8.0

6.9 7.9 8.3 7.0 7.5 6.6 6.9 6.0 5.0 7.9 7.9 6.8 7.9 Ngaøy

6.1 8.5 8.5 7.1 6.9 5.3 6.2 4.1 5.6 6.4 7.9 5.6 8.1 thaùng

6.5 8.2 8.4 6.8 7.3 5.9 5.9 4.7 5.6 6.3 7.7 5.4 8.0 naêm 2007

Toång soá hoïc sinh ñeà nghò leân lôùp thaúng (LLT): 12 HS Toång soá hoïc sinh khoâng ñuû ñieàu kieän leân lôùp: 01 HS

HIEÄU TRÖÔÛNG

EÄT NAM

XEÁP LOAÏI GHI CHUÙ HOÏC TAÄP TB -KHAÙ LLT GIOÛI GIOÛI KHAÙ TB YEÁU TB KHAÙ TB GIOÛI LLT LLT LLT LLT LB LLT LLT LLT LLT

TB -KHAÙ LLT

TB -KHAÙ LLT

TB -KHAÙ LLT

naêm 2007

ÔÛNG


				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:28
posted:10/31/2008
language:Vietnamese
pages:5