; DSO DIEM DANH SCTB 2 NAM QT
Documents
Resources
Learning Center
Upload
Plans & pricing Sign in
Sign Out

DSO DIEM DANH SCTB 2 NAM QT

VIEWS: 22 PAGES: 12

  • pg 1
									TRƯỜNG TCN QUANG TRUNG BỘ MÔN CƠ BẢN LỚP:SCTB LẠNH 07 - QT2

PHIẾU ĐIỂM DANH - HK2
LÝ THUYẾT : LT NHIỆT ĐỘNG GIÁO VIÊN: LÊ TƢ TƢỞNG

TT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Họ và Trần Thanh Nguyễn Hà Phạm Ngọc Nguyễn Thành Hoàng Nguyễn Đức Cao Văn Lục Đình Lê Đình Nguyễn Hoàng Phạm Duy Bùi Văn Nguyễn Văn Nguyễn Thanh Nguyễn Văn Trần Minh Nguyễn Vũ Ngọc

Tên Bình Cần Chiến Chiến Dũng Duy Đan Hải Hiếu Long Mỹ Nghiệp Phi Phƣơng Thắng Tú Tú

Ngày sinh 12/23/1987 12/20/1988 5/10/1988 2/24/1988 8/14/1989 10/10/1987 2/9/1987 10/4/1986 8/20/1987 5/20/1989 1/16/1988 2/1/1988 3/23/1988 12/15/1988 9/13/1988 7/30/1987 8/6/1987

PHIẾU ĐIỂM DANH - HK2

TRƯỜNG TCN QUANG TRUNG BỘ MÔN CƠ BẢN LỚP:SCTB LẠNH 07 - QT2

PHIẾU ĐIỂM DANH - HK2
LÝ THUYẾT : KỸ THUẬT LẠNH DÂN DỤNG GIÁO VIÊN: LÊ TƢ TƢỞNG

TT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Họ và Trần Thanh Nguyễn Hà Phạm Ngọc Nguyễn Thành Hoàng Nguyễn Đức Cao Văn Lục Đình Lê Đình Nguyễn Hoàng Phạm Duy Bùi Văn Nguyễn Văn Nguyễn Thanh Nguyễn Văn Trần Minh Nguyễn Vũ Ngọc

Tên Bình Cần Chiến Chiến Dũng Duy Đan Hải Hiếu Long Mỹ Nghiệp Phi Phƣơng Thắng Tú Tú

Ngày sinh 12/23/1987 12/20/1988 5/10/1988 2/24/1988 8/14/1989 10/10/1987 2/9/1987 10/4/1986 8/20/1987 5/20/1989 1/16/1988 2/1/1988 3/23/1988 12/15/1988 9/13/1988 7/30/1987 8/6/1987

K2

TRƯỜNG TCN QUANG TRUNG BỘ MÔN CƠ BẢN LỚP:SCTB LẠNH 07 - QT2

PHIẾU ĐIỂM DANH - HK2
LÝ THUYẾT : KỸ THUẬT LẠNH CƠ SỞ GIÁO VIÊN: LÊ TƢ TƢỞNG

TT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Họ và Trần Thanh Nguyễn Hà Phạm Ngọc Nguyễn Thành Hoàng Nguyễn Đức Cao Văn Lục Đình Lê Đình Nguyễn Hoàng Phạm Duy Bùi Văn Nguyễn Văn Nguyễn Thanh Nguyễn Văn Trần Minh Nguyễn Vũ Ngọc

Tên Bình Cần Chiến Chiến Dũng Duy Đan Hải Hiếu Long Mỹ Nghiệp Phi Phƣơng Thắng Tú Tú

Ngày sinh 12/23/1987 12/20/1988 5/10/1988 2/24/1988 8/14/1989 10/10/1987 2/9/1987 10/4/1986 8/20/1987 5/20/1989 1/16/1988 2/1/1988 3/23/1988 12/15/1988 9/13/1988 7/30/1987 8/6/1987

DANH - HK2

TRƯỜNG TCN QUANG TRUNG BỘ MÔN CƠ BẢN LỚP:SCTB LẠNH 07 - QT2

PHIẾU ĐIỂM DANH - HK2
LÝ THUYẾT : ĐIỆN TỬ CƠ BẢN GIÁO VIÊN: HÀ XÂY

TT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Họ và Trần Thanh Nguyễn Hà Phạm Ngọc Nguyễn Thành Hoàng Nguyễn Đức Cao Văn Lục Đình Lê Đình Nguyễn Hoàng Phạm Duy Bùi Văn Nguyễn Văn Nguyễn Thanh Nguyễn Văn Trần Minh Nguyễn Vũ Ngọc

Tên Bình Cần Chiến Chiến Dũng Duy Đan Hải Hiếu Long Mỹ Nghiệp Phi Phƣơng Thắng Tú Tú

Ngày sinh 12/23/1987 12/20/1988 5/10/1988 2/24/1988 8/14/1989 10/10/1987 2/9/1987 10/4/1986 8/20/1987 5/20/1989 1/16/1988 2/1/1988 3/23/1988 12/15/1988 9/13/1988 7/30/1987 8/6/1987

DANH - HK2

TRƯỜNG TCN QUANG TRUNG BỘ MÔN CƠ BẢN LỚP:SCTB LẠNH 07 - QT2

PHIẾU ĐIỂM DANH - HK2
LÝ THUYẾT : ANH VĂN CN GIÁO VIÊN: ĐÀO VĨNH HIÊN

TT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Họ và Trần Thanh Nguyễn Hà Phạm Ngọc Nguyễn Thành Hoàng Nguyễn Đức Cao Văn Lục Đình Lê Đình Nguyễn Hoàng Phạm Duy Bùi Văn Nguyễn Văn Nguyễn Thanh Nguyễn Văn Trần Minh Nguyễn Vũ Ngọc

Tên Bình Cần Chiến Chiến Dũng Duy Đan Hải Hiếu Long Mỹ Nghiệp Phi Phƣơng Thắng Tú Tú

Ngày sinh 12/23/1987 12/20/1988 5/10/1988 2/24/1988 8/14/1989 10/10/1987 2/9/1987 10/4/1986 8/20/1987 5/20/1989 1/16/1988 2/1/1988 3/23/1988 12/15/1988 9/13/1988 7/30/1987 8/6/1987

TRƯỜNG TCN QUANG TRUNG BỘ MÔN CƠ BẢN LỚP:SCTB LẠNH 07 - QT2

PHIẾU ĐIỂM DANH - HK2
LÝ THUYẾT : VẼ THEO NGHỀ GIÁO VIÊN: PHAN NGỌC PHƢƠNG

TT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Họ và Trần Thanh Nguyễn Hà Phạm Ngọc Nguyễn Thành Hoàng Nguyễn Đức Cao Văn Lục Đình Lê Đình Nguyễn Hoàng Phạm Duy Bùi Văn Nguyễn Văn Nguyễn Thanh Nguyễn Văn Trần Minh Nguyễn Vũ Ngọc

Tên Bình Cần Chiến Chiến Dũng Duy Đan Hải Hiếu Long Mỹ Nghiệp Phi Phƣơng Thắng Tú Tú

Ngày sinh 12/23/1987 12/20/1988 5/10/1988 2/24/1988 8/14/1989 10/10/1987 2/9/1987 10/4/1986 8/20/1987 5/20/1989 1/16/1988 2/1/1988 3/23/1988 12/15/1988 9/13/1988 7/30/1987 8/6/1987


								
To top
;