Docstoc

Bien ban hop phong T9- 08

Document Sample
Bien ban hop phong T9- 08 Powered By Docstoc
					TRÖÔØNG TRUNG CAÁP NGHEÀ COÄNG HOAØ XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM QUANG TRUNG Ñoäc laäp – Töï do – Haïnh phuùc PHOØNG CTHS&QHDN BIEÂN BAÛN HOÏP XEÙT THI ÑUA PHOØNG COÂNG TAÙC HOÏC SINH& QUAN HEÄ DOANH NGHIEÄP THAÙNG 9 NAÊM 2008
Thôøi gian : 14 giôø 00 ngaøy 03 thaùng 10 naêm 2008. Thaønh phaàn tham döï : T. Toâ Naêm – P.Hieäu Tröôûng, T. Ñoâng, T. Phaùt, C.Haûo Vaéng : 0 Chuû trì : Thaày Phaïm Vaên Ñoâng – Tröôûng phoøng. Thö kyù : Coâ Leâ Thò Phöông Haûo. I/- Noäi dung : Sô keát coâng taùc thaùng 9 , döï kieán phöông höôùng coâng taùc thaùng 10 /2008, vaø xeùt hieäu quaû coâng taùc CB-CNV-GV thaùng 9 naêm 2008. 1. Phoøng coâng taùc hoïc sinh & QHDN baùo caùo coâng taùc ñaõ thöïc hieän trong thaùng 09 những thuận lợi ,khó khăn và phöông höôùng coâng taùc thaùng 10/2008.  Thuận lợi: - Được sự quan tâm của Ban Lãnh Đạo nhà trường cùng với các phòng ban quan tâm hỗ trợ, tạo điều kiện cho phòng CTHS & QHDN ổn định đi vào hoạt động có hiệu quả. - Töøng böôùc phoái hôïp PÑT oån ñònh danh saùch hoïc sinh caùc TCN khoùa 2007 vaø 2008. Ñoàng thôøi trieån khai bieän phaùp quaûn lyù hoc sinh oån ñònh ñi vaøo neà neáp. - Tieáp nhaän hoà sô, bieãu maãu cuûa Phoøng ñaøo taïo chuyeån qua Phoøng coâng taùc quaûn lyù. -Trieån khai soå theo doõi hoïc taâp chuyeân caàn hoïc sinh, naém baét theo doõi tình hình sinh hoaït Giaùo Vieân chuû nhieäm taát caû caùc lôùp TCN khoùa 2007 – 2008 vaø TCN cao thaéng. -Phoøng CTHS phoái hôïp Giaùo vieân chuû nhieäm vaø Giaùo vieân boä moân naém baét , theo doõi đánh giá , xếp loại đạo đức, chuyeân caàn cuûa hoïc sinh trong thaùng. - Phoái hôïp GVCN thaønh laäp ban caùn söï lôùp khoùa TCN 08 -3, ñoàng thôøi trình BGH nhaø tröôøng trình duyệt. - Thoâng baùo cho hoïc sinh thuoäc caùc ñoái töôïng mieãn giaûm hoïc phí . - Caáp phaùt xaùc nhaän caùc bieåu maãu, vay voán, nghóa vuï quaân söï cho hoïc sinh khi coù nhu caàu. - Thoâng keâ danh saùch hoïc sinh nghæ hoïc nhieàu khoâng pheùp, coù pheùp , troán tieát, hoïc sinh voâ kyû luaät xöû lyù ngaên chaën kòp thôøi. Ñoàng thôøi thoâng baùo phuï huynh hoïc sinh vaø coù höôùng xöû lyù thích hôïp.  Khoù khaên: - Do ñaàu naêm danh saùch hoïc sinh chöa oån ñònh, phoøng CTHS chöa naém baét thôøi khoùa bieåu phaân coâng giaùo vieân giaûng daïy do ñoù coøn gaëp nhieàu khoù khaên trong coâng taùc theo doõi vaø quaûn lyù. - Chöa phoái hôïp toát voùi boä phaän baûo veä, vì vaäy daãn ñeán moät soá hoïc sinh troán tieát, leo raøo troán hoïc ra khoûi khuoân vieân tröôøng. - Caàn söï hoaït ñoäng cuûa khoa vaø boä moân phoái hôïp chaán chænh toå chöùc theo doõi hoïc taäp, cuûa hoïc sinh nhaèm taïo ñieàu kieän thuaän lôïi cho boä phaän QLHS hoaït ñoäng hieäu quûa trong khaâu quaûn lyù. 2. Coâng taùc thaùng 10: -Tieáp nhaän hoïc sinh TCN khoùa 2008-2 nhaäp hoïc ngaøy 13/10/2008 oån ñònh.

1

- Tieán haønh trieån khai thö môøi hoïp phuï huynh hoïc sinh khoùa TCN 2008-3. - Phoái hôïp caùc phoøng ban lieân quan trieån khai toát cuoäc hoïp phuï huynh vaøo ngaøy 12/10/2008. - Tieáp tuïc thoâng baùo môøi phuï huynh hoïc sinh nhöõng tröôøng hôïp hoïc sinh troán hoïc, nghæ hoïc nhieàu, voâ kyû luaät, nguû trong lôùp. Ñoàng thôøi caûnh caùo tröôùc côø nhöõng tröôøng hôïp hoïc sinh vi phaïm, nghæ hoïc nhieàu laàn. - Heä thoáng oån ñònh choát danh saùch hoïc sinh, laäp danh saùch xoùa teân nhöõng tröôøng hôïp hoïc sinh nghæ hoïc luoân. - Trieån khai hoaït ñoäng chaøo möøng caùc ngaøy leã, ñoàng thôøi phoái hôïp toå coâng ñoaøn toå chöùc phong troøa vaên hoùa vaên ngheä boùng ñaù, boùng baøn. - Phoái hôïp toát boä phaän baûo veä nhaèm giaûm só soá hoïc sinh troán hoïc, troán tieát. -Tieáp nhaän hoà sô cuûa phoøng TV Giôù Thieäu Vieäc Laøm chuaån bò oån ñònh trieån khai cung öùng giôùi thieäu vieäc laøm khi coù nhu caàu cuûa ngöôøi lao ñoäng. II/- Ñaùnh giaù hieäu quaû coâng taùc thaùng 7/08. 1/ Phaïm Vaên Ñoâng +Töï ñaùnh giaù : Phoái hôïp toát vôùi BGH nhaø tröôøng, toå chöùc ñoân ñoác caùc thaønh vieân trong phoøng hoaøn thaønh toát caùc nhieäm vuï ñöôïc giao, noå löïc trong coâng taùc.Tham gia sinh hoaït hoäi hoïp ñaày ñuû … töï nhaän xeùt loaïi A1. + Nhaän xeùt, ñaùnh giaù keát luaän cuûa Phoù Hieäu Tröôûng: + Hoaøn thaønh toát caùc coâng taùc ñöôïc phaân coâng. BGH ñaùnh giaù cao vai troø söï noå löïc coâng taùc trong thôøi gian qua cuûa Thaày Ñoâng. + Goùp yù: Caàn chuaån bò ñaày ñuû noäi dung troïng taâm tröôùc khi hoïp - Nhaát trí vôùi phaàn töï ñaùnh giaù, hoaøn thaønh toát caùc coâng taùc ñöôïc giao. Xeáp loaïi A1 2/- Leâ Thò Phöông Haûo + Töï ñaùnh giaù :Thöïc hieän caùc coâng taùc ñöôïc phaân coâng, phoái hôïp hoã trôï toát coâng taùc vôùi ñoàng nghieäp. Do môùi ñaûm nhaän coâng vieäc môùi baûn thaân cuõng gaëp nhieàu khoù khaên, thöïc hieän nghieâm tuùc thôøi gian laøm vieäc … töï nhaän xeùt loaïi A 1. + Nhaän xeùt, ñaùnh giaù keát luaän cuûa Tröôûng phoøng CTHS: BGH ñaùnh giaù cao vai troø naêng noå, nhanh nheïn, coù traùch nhieäm boäc loä caù tính cuûa baûn thaân trong coâng vieäc. Nhaát trí vôùi phaàn töï ñaùnh giaù . Xeáp loaïi A 1. - Goùp yù: trong coâng taùc caàn bình tónh khi giaûi quyeát vaán ñeà. 3/- Nguyeãn Minh Phaùt . + Töï ñaùnh giaù: Do coâng taùc môùi ñaûm nhaän, chuûa naém baét ñöôïc danh saùch hoïc sinh caùc lôùp gaëp nhieàu khoù khaên khi thöïc hieän, chaáp haønh nghieâm tuùc thôøi gian laøm vieäc, hoaøn thaønh toát caùc coâng vieäc ñöôïc giao. Töï nhaän xeùt loaïi A1. + Nhaän xeùt, ñaùnh giaù vaø keát luaän cuûa Tröôûng phoøng ñaøo taïo: Do môùi ñaûm nhaän coâng taùc T. Phaùt treû naêng noå, nhieät tình trong coâng taùc ñöôïc giao. - Goùp yù: Caàn theo saùt só soá hoïc sinh, baùm saùt soá lieäu hoïc sinh , soå saùch hoà sô lieân quan caäp nhaät ñaày ñuû, goïn gaøng. + Nhaát trí vôùi phaàn töï ñaùnh giaù, hoaøn thaønh toát caùc coâng taùc ñöôïc giao. Xeáp loaïi A1. Cuoäc hoïp keát thuùc luùc 16 giôø 10 phuùt cuøng ngaøy . Ngöôøi ghi bieân baûn Chuû trì cuoäc hoïp

2


				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:1327
posted:10/31/2008
language:Vietnamese
pages:2