MAU - Excel by phuonghao

VIEWS: 237 PAGES: 12

									LỊCH TIẾP XÚC HỌC SINH CÁC TRƢƠNG THCS
STT TÊN TRƢỜNG BAN GIÁM HIỆU TÊN C.VỤ ĐIỆN THOẠI ĐỊA CHỈ TRƢỜNG THỜI GIAN TIẾP XÚC HS Thứ Ngày Giờ Số buổi Lớp 9

Lịch T.này T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 4 5 6 7 8 9 10

LỊCH TIẾP XÚC HỌC SINH CÁC TRƢƠNG THCS
STT LỚP SS

TỔNG HỢP KẾT QU3A ĐÁNH GIÁ RÈN LUYỆN HÀNG THÁNG
STT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 HỌ VÀ TÊN LỚP ĐCN06-QT ĐCN06-QT ĐCN06-QT ĐCN06-QT ĐCN06-QT ĐCN06-QT ĐCN06-QT ĐCN06-QT ĐCN06-QT ĐCN06-QT ĐCN06-QT ĐCN06-QT ĐCN06-QT ĐCN06-QT ĐCN06-QT ĐCN06-QT ĐCN06-QT ĐCN06-QT ĐCN06-QT ĐCN06-QT ĐCN06-QT ĐCN07-CT ĐCN07-CT ĐCN07-CT ĐCN07-CT ĐCN07-CT ĐCN07-CT ĐCN07-CT ĐCN07-CT ĐCN07-CT ĐCN07-CT ĐCN07-CT ĐCN07-CT ĐCN07-CT ĐCN07-CT ĐCN07-CT ĐCN07-CT ĐCN07-CT ĐCN07-CT ĐCN07-CT ĐCN07-CT ĐCN07-CT ĐCN07-CT ĐCN07-CT ĐCN07-CT ĐCN07-CT ĐCN07-CT ĐCN07-CT ĐCN07-CT ĐCN07-CT ĐCN07-CT ĐCN07-CT
THÁNG

1

2

3

4

5

6

GHI CHÚ

Lý Hoài Cảm Nguyễn Văn Đông Nguyễn Thành Hậu Nguyễn Duy Hùng Nguyễn Nam Khánh Tôn Dương Khánh Nguyễn Xuân Kỳ Trần Nguyễn HoàngLong Phan Văn Mạnh Nguyễn Văn Minh Lê Văn Sơn Phạm Thành Tâm Trương Nhật Tẩn Mai Chí Tiềm Nguyễn Văn Thịnh Trần Hữu Toản Lục Đình Trang Lâm Quốc Tuấn Huỳnh Đình Tuấn Nguyễn Bá Tùng Lê Hữu Tuyền Hoàng Duy Lê Quảng Đinh Văn Phạm Văn Hà Trần Quốc Nguyễn Thành Phạm Văn Phan Hoàng Nguyễn Văn Trần Thanh Trần Văn Nguyễn Văn Đinh Xuân Nguyễn Mậu Lê Văn Nguyễn Duy Nguyễn Lê Anh Mai Trung Trần Bá Nguyễn Trí Nguyễn Văn Đào Văn Đào Bá Lương Quốc Nguyễn Duy Lê Xuân Ngô Trí Nguyễn Văn Đinh Thế Phạm Văn Lê Xuân Anh Ba Bình Dân Dũng Duy Đạm Hạnh Hay Hiển Hiếu Hoang Hoàng Hùng Hùng Khanh Khương Kiên Kính Lộc Long Minh Nghiêm Phục Phương Quý Quyền Sơn Sỹ Tài Tân

32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 1 2 3 4 5 6

Hoàng Đức Nguyễn Đông Trần Ngọc Lâm Trung Nguyễn Mậu Đàm Văn Phạm Trần Viễn Trần Tấn Lê Công Trần Thanh Văn Minh Võ Anh

Thắng Thanh Thanh Thành Thành Thiện Thông Thủ Trực Tú Tuấn Tuấn

ĐCN07-CT ĐCN07-CT ĐCN07-CT ĐCN07-CT ĐCN07-CT ĐCN07-CT ĐCN07-CT ĐCN07-CT ĐCN07-CT ĐCN07-CT ĐCN07-CT ĐCN07-CT ĐCN07-IIIQT ĐCN07-IIIQT ĐCN07-IIIQT ĐCN07-IIIQT ĐCN07-IIIQT ĐCN07-IIIQT ĐCN07-IIIQT ĐCN07-IIIQT ĐCN07-IIIQT ĐCN07-IIIQT ĐCN07-IIIQT ĐCN07-IIIQT ĐCN07-IIIQT ĐCN07-IIIQT ĐCN07-IIIQT ĐCN07-IIIQT ĐCN07-IIIQT ĐCN07-IIIQT ĐCN07-IIIQT ĐCN07-IIIQT ĐCN07-IIIQT ĐCN07-IIIQT ĐCN07-IIIQT ĐCN07-IIIQT ĐCN07-IIIQT ĐCN07-IIIQT ĐCN07-IIIQT ĐCN07-IIIQT ĐCN07-IIIQT ĐCN07-IIIQT ĐCN07-IIIQT ĐCN07-IIIQT ĐCN07-IIIQT ĐCN07-IIIQT ĐCN07-IIIQT ĐCN07-IIIQT ĐCN07-IIIQT ĐCN07-IIIQT ĐCN07-IIIQT ĐCN07-IIIQT ĐCN07-IIIQT ĐCN07-IIIQT ĐCN07-IIIQT ĐCN07-IIIQT ĐCN07-IIIQT

Lý Thế Anh Nguyễn Văn Bảo Nguyễn Thanh Dần Bùi Tiến Dũng Đỗ Tiến Đạt Nguyễn Tấn Đạt Nguyễn Bá Hiệp Trần Trung Hiếu Hoàng Trung Hiếu Nguyễn Ngọc Hoàng Huỳnh Phi Hoàng Âu Ngọc Khiêm Châu Anh Khoa Nguyễn Chí Linh Nguyễn Đặng Lực Nguyễn Ngọc Minh Trần Ngọc Minh Nguyễn Hoàng Nam Phạm Minh Nhựt Phạm Nguyễn Thành Phát Nguyễn Tấn Phúc Nguyễn Phú Quý Lê Ngọc Sinh Trần Văn Sửu Lê Trần Thắng Lê Cao Thắng Hoàng Thế Thắng Trần Quốc Thanh Nguyễn Xuân Thành Phạm Minh Thành Phạm Văn Thế Vũ Nguyễn An Thuỵ Dương Hiển Tình Phạm Thanh Tỉnh Đặng Minh Trí Đỗ Đăng Trình Nguyễn Văn Tuân Nguyễn Hoàng Tuấn Vũ Anh Xuyên Hứa Kiến An Lê Quang Bình Phạm Thế Cƣơng Dƣơng Thế Cƣờng Phạm Trần Thái Dƣơng Trần Đức Đại

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

Nguyễn Hồng Huỳnh Phùng Nguyễn Vân Trần Quốc Nguyễn Nguyễn Thanh Ngô Văn Nguyễn Thanh Nguyễn Thiên Nguyễn Thanh Trần Văn Trần Duy Lê Quốc Nguyễn Trí Nguyễn Minh Phạm Văn Đỗ Văn Nguyễn Phan Ngô Hữu Nguyễn Đức Ngô Anh Phạm Minh Nguyễn Thanh

Hải Hưng Khanh Khánh Phiến Phong Quý Sanh Tài Tâm Tấn Thanh Thái Thắng Thiện Thông Thuận Thuỵ Trực Trung Tú Tuấn Tùng

ĐCN07-IIIQT ĐCN07-IIIQT ĐCN07-IIIQT ĐCN07-IIIQT ĐCN07-IIIQT ĐCN07-IIIQT ĐCN07-IIIQT ĐCN07-IIIQT ĐCN07-IIIQT ĐCN07-IIIQT ĐCN07-IIIQT ĐCN07-IIIQT ĐCN07-IIIQT ĐCN07-IIIQT ĐCN07-IIIQT ĐCN07-IIIQT ĐCN07-IIIQT ĐCN07-IIIQT ĐCN07-IIIQT ĐCN07-IIIQT ĐCN07-IIIQT ĐCN07-IIIQT ĐCN07-IIIQT ĐCN07-QT ĐCN07-QT ĐCN07-QT ĐCN07-QT ĐCN07-QT ĐCN07-QT ĐCN07-QT ĐCN07-QT ĐCN07-QT ĐCN07-QT ĐCN07-QT ĐCN07-QT ĐCN07-QT ĐCN07-QT ĐCN07-QT ĐCN07-QT ĐCN07-QT ĐCN07-QT ĐCN07-QT ĐCN07-QT ĐCN07-QT ĐCN07-QT ĐCN07-QT ĐCN07-QT ĐCN07-QT ĐCN07-QT ĐCN07-QT ĐCN07-QT ĐCN07-QT ĐCN07-QT ĐCN07-QT ĐCN07-QT ĐCN07-QT ĐCN07-QT

Nguyễn Minh Bằng Đoàn Văn Bảo Nguyễn Thanh Bình Nguyễn Mai Cường Nguyễn Chí Dũng Đoàn Hoàng Giang Nguyễn Hữu Hoà Hồ Văn Hoàng Trần Thanh Hùng Đoàn Duy Hùng Nguyễn Mạnh Hùng Đinh Văn Hưng Nguyễn Trọng Hữu Nguyễn Hoàng Bảo Huy Lê Viết Huy Lê Duy Khánh Đào Chí Linh Hoàng Xuân Mạnh Phan Bá Nhân Nguyễn Đông Pháp Nguyễn Văn Quýnh Ngô Trương Minh Tâm Dương Quang Thanh Võ Hoàng Thành Phạm Hữu Thanh Nguyễn Vương Thiên Lê Anh Tiến Hồ Thanh Tiền Trần Lê Toàn Lưu Văn Trưởng Trần Anh Tú Phạm Văn Tuân Phan Quốc Việt Trương Huy Vũ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Nguyễn Văn Cương Nguyễn Tấn Dư Nguyễn Quốc ĐạI Bành Quốc Đạt Trương Văn Điệp Trần Văn Hân Bùi Ngọc Hiền Nguyễn Văn Hòa Lưu Minh Hoàng Đinh Văn Huân Nguyễn Khánh Hưng Nguyễn Tuấn Kiệt Lê Huy Lực Đỗ Duy Minh Trang Hoàng Minh Biền Xuân Nam Phan Trọng Nghĩa Phạm Hồng Ngọc Dương Tấn Nguyên Lê Quyền Huỳnh Tấn Tài Tăng Đặng Phước Thọ Nguyễn Minh Thư Phạm Văn Thuân Trần Ngọc Thương Nguyễn Triều Tiên Nguyễn Đức Tin Nguyễn Sĩ Tín Nguyễn Bá Toàn Phạm Tấn TớI Bùi Quốc Tuấn Lê Quốc Việt Đinh Hoàng NguyênVũ Hà Chí Tôn Tú Trần Công Phạm Quốc Phạm Cát Trà Thanh Châu Đức Phạm Minh Đoàn Văn Phạm Văn Trần Cao Đỗ Ngọc Đoàn Quang Nguyễn Đức Dư Hoài Nguyễn Hữu Trương Văn Đặng Minh Nguyễn Văn Trần Việt Hồ Sỹ Huyện Vỹ Hồ Quốc Cường Duy Duyên Đạt Đô Hải Hải Hiếu Hoàng Hợi Hòa Hùng Nhật Nhuận Phương Phước Quyết Sang Soái Thắng Thành Thành Thảo

ĐL06-CT ĐL06-CT ĐL06-CT ĐL06-CT ĐL06-CT ĐL06-CT ĐL06-CT ĐL06-CT ĐL06-CT ĐL06-CT ĐL06-CT ĐL06-CT ĐL06-CT ĐL06-CT ĐL06-CT ĐL06-CT ĐL06-CT ĐL06-CT ĐL06-CT ĐL06-CT ĐL06-CT ĐL06-CT ĐL06-CT ĐL06-CT ĐL06-CT ĐL06-CT ĐL06-CT ĐL06-CT ĐL06-CT ĐL06-CT ĐL06-CT ĐL06-CT ĐL06-CT ĐL06-QT ĐL06-QT ĐL06-QT ĐL06-QT ĐL06-QT ĐL06-QT ĐL06-QT ĐL06-QT ĐL06-QT ĐL06-QT ĐL06-QT ĐL06-QT ĐL06-QT ĐL06-QT ĐL06-QT ĐL06-QT ĐL06-QT ĐL06-QT ĐL06-QT ĐL06-QT ĐL06-QT ĐL06-QT ĐL06-QT

24 Nguyễn Đức 25 Nguyễn Đình 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 1 2 3 4 5 Đỗ Viết Mai Văn Châu Hồ Thanh Triệu Thành Nguyễn Đình Nguyễn Hoàng Đỗ Hoàng Đậu Xuân Phan Trọng Đinh Thái Nguyễn Thanh Lê Phi Phạm Phan Thanh Phạm Minh Hoàng Quốc Nguyễn Duy Võ Thanh Đào Anh Nguyễn Đoàn Bảo Nguyễn Đăng Hoàng Thiện Lê Hoàng Nguyễn Văn Trần Trung Phạm Xuân Nhâm Hùng Trần Đình Võ Hoàng Anh Lê Xuân Minh Nguyễn Đức Trần Bá Hoàng Minh Huỳnh Minh Lâm Ngọc Bùi Đình Nguyễn Hữu Ngọc Văn Công HảI Nguyễn Đình Lưu Đức Phạm Ngọc Lê Đức Nguyễn Phương Nguyễn Sơn Thái Văn Nguyễn Nam Dương Văn Nguyễn Văn Lê Trúc Nguyễn Duy Võ Phú Hồ Đình Lê Tuấn

Thịnh Tuân Bình Bình Cường Dưỡng Duy Duy Giao HảI Hậu Học Huệ Hùng Hùng Hùng Hưng Hưng Khánh Kiên Linh Long Lưu Minh Nam Nam Nguyên Phong Phú Phúc Phục Phụng Phước Quân Quân Sang Sơn Sơn Thạch Thanh Thiện Thuận Tính Tính Tùng Tùng Tưởng Việt Việt Vượng Bảo Bình Cường Duẩn Duy

ĐL06-QT ĐL06-QT ĐXN06-CT(N1) ĐXN06-CT(N1) ĐXN06-CT(N1) ĐXN06-CT(N1) ĐXN06-CT(N1) ĐXN06-CT(N1) ĐXN06-CT(N1) ĐXN06-CT(N1) ĐXN06-CT(N1) ĐXN06-CT(N1) ĐXN06-CT(N1) ĐXN06-CT(N1) ĐXN06-CT(N1) ĐXN06-CT(N1) ĐXN06-CT(N1) ĐXN06-CT(N1) ĐXN06-CT(N1) ĐXN06-CT(N1) ĐXN06-CT(N1) ĐXN06-CT(N1) ĐXN06-CT(N1) ĐXN06-CT(N1) ĐXN06-CT(N1) ĐXN06-CT(N1) ĐXN06-CT(N1) ĐXN06-CT(N2) ĐXN06-CT(N2) ĐXN06-CT(N2) ĐXN06-CT(N2) ĐXN06-CT(N2) ĐXN06-CT(N2) ĐXN06-CT(N2) ĐXN06-CT(N2) ĐXN06-CT(N2) ĐXN06-CT(N2) ĐXN06-CT(N2) ĐXN06-CT(N2) ĐXN06-CT(N2) ĐXN06-CT(N2) ĐXN06-CT(N2) ĐXN06-CT(N2) ĐXN06-CT(N2) ĐXN06-CT(N2) ĐXN06-CT(N2) ĐXN06-CT(N2) ĐXN06-CT(N2) ĐXN06-CT(N2) ĐXN06-CT(N2) KTML07-CT KTML07-CT KTML07-CT KTML07-CT KTML07-CT

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Võ Ngọc Nguyễn Văn Nguyễn Minh Đặng Văn Nguyễn Xuân Nguyễn Ngọc Đặng Dương Phạm Văn Trần Quang Vũ Đức Nguyễn Thanh Trần Nguyễn Hoàng Phan Quốc Phạm Trúc Lê Võ Phú Nguyễn Hữu Như Huỳnh Tấn Ngô Hoàng Nguyễn Văn Nguyễn Ngọc Tô Thọ Đỗ Hồng Huỳnh Văn Huỳnh Thanh Phan Quốc Nguyễn Văn Trương Văn Đỗ Ngọc Hà Quyết Phạm Văn Dương Xuân Lê Văn Nguyễn Văn Võ Văn Văn Bảo Nguyễn Tam Võ Văn Bùi Ngọc Nguyễn Văn Lê Minh Bùi Tùng Nguyễn Anh Đặng Thế Nguyễn Quốc Trần Văn Nguyễn Nam Ngô Nguyễn Trần Phạm Văn Huỳnh Văn Lê Quang Nguyễn Vũ Hoàng Nguyễn Trung Trần Quí Nguyễn Duy Trần Huy

Đạt Đồng Đức Hải Hậu Hiền Hoài Hội Huy Kiên Lâm Lộc Lộc Mạnh Miến Nghĩa Ngọc Phát Phổ Phú Phú Phú Phước Phương Quốc Sự Tài Tân Tân Thắng Thành Thao Thới Thư Tiên Toàn Toàn Trí Tú Tuấn Vũ Vũ Vỹ Anh Bảo Chương Cường Danh Duy Đại Đạt Định Khanh Kiên Minh Minh Nam

KTML07-CT KTML07-CT KTML07-CT KTML07-CT KTML07-CT KTML07-CT KTML07-CT KTML07-CT KTML07-CT KTML07-CT KTML07-CT KTML07-CT KTML07-CT KTML07-CT KTML07-CT KTML07-CT KTML07-CT KTML07-CT KTML07-CT KTML07-CT KTML07-CT KTML07-CT KTML07-CT KTML07-CT KTML07-CT KTML07-CT KTML07-CT KTML07-CT KTML07-CT KTML07-CT KTML07-CT KTML07-CT KTML07-CT KTML07-CT KTML07-CT KTML07-CT KTML07-CT KTML07-CT KTML07-CT KTML07-CT KTML07-CT KTML07-CT KTML07-CT LRML07-IIIQT LRML07-IIIQT LRML07-IIIQT LRML07-IIIQT LRML07-IIIQT LRML07-IIIQT LRML07-IIIQT LRML07-IIIQT LRML07-IIIQT LRML07-IIIQT LRML07-IIIQT LRML07-IIIQT LRML07-IIIQT LRML07-IIIQT

15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Nguyễn Trung Trần Phƣớc Trần Trọng Trần Trọng Cao Trần Minh Nguyễn Ngọc Võ Hồng Vĩnh Lại Trần Kim Lê Ngọc Nguyễn Ngọc Võ Minh Nguyễn Hoàng Phạm Hoàng Đinh Anh Phạm Tấn Trần Huy Tào Thanh Nguyễn Mộng Trần Trọng Trần Nguyễn Thiên Ngô Thiện Nguyễn Thanh Nguyễn Như Nguyễn Minh Hồ Nguyễn Anh Lê Gia Hà Ngọc Phan Hữu Trần Nguyễn Anh Nguyễn Thiên Bùi Phước Tùng Lê Văn Hà Phúc Bảo Nguyễn Đức Bùi Tá Đinh Nguyễn Tiến Phan Trần Thương Đỗ Thái Hoàng Ngọc Nguyễn Duy Nguyễn Khắc Đỗ Nhƣ Phạm Trường Mai Đức Trần Đức Đinh Quốc Trịnh Xuân Lê Duy Trần Đăng Trần Đình Bảo Hồ Trọng Phan Nhật Trương Thành Nguyễn Xuân Văn Đức Dương Đức Liêu Anh

Nam Nghĩa Nghĩa Nhân Nhật Phát Phát Quyền Sơn Tài Tâm Tân Thành Thoại Thông Thông Thuận Thuỳ Toàn Trụ Trung Tú Tú Tú Tuấn Tuệ Tuyên Việt Vũ Vũ Vương Xứng Châu Cường Duy Đạt Hoài Hoàng Khanh Khanh Long mạnh Sinh Thắng Thành Thịnh Tươi Bảo Cường Cường Cƣờng Duy Đặng Hà Hoàng Huy Khỏe

LRML07-IIIQT LRML07-IIIQT LRML07-IIIQT LRML07-IIIQT LRML07-IIIQT LRML07-IIIQT LRML07-IIIQT LRML07-IIIQT LRML07-IIIQT LRML07-IIIQT LRML07-IIIQT LRML07-IIIQT LRML07-IIIQT LRML07-IIIQT LRML07-IIIQT LRML07-IIIQT LRML07-IIIQT LRML07-IIIQT LRML07-IIIQT LRML07-IIIQT LRML07-IIIQT LRML07-IIIQT LRML07-IIIQT LRML07-IIIQT LRML07-IIIQT LRML07-IIIQT LRML07-IIIQT LRML07-IIIQT LRML07-IIIQT LRML07-IIIQT LRML07-IIIQT LRML07-IIIQT LRML07-IIIQT LRML07-IIIQT LRML07-IIIQT LRML07-IIIQT LRML07-IIIQT LRML07-IIIQT LRML07-IIIQT LRML07-IIIQT LRML07-IIIQT LRML07-IIIQT LRML07-IIIQT LRML07-IIIQT LRML07-IIIQT LRML07-IIIQT LRML07-IIIQT LRML07-QT LRML07-QT LRML07-QT LRML07-QT LRML07-QT LRML07-QT LRML07-QT LRML07-QT LRML07-QT LRML07-QT

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Nguyễn Hoàng Kim Ngô Thiên Long Nguyễn Thành Long Nguyễn Tấn Nhã Phạm Ngọc Nhờ Trần Minh Phụng Nguyễn Duy Quang Nguyễn Hữu Tài Trần Văn Tân Nguyễn Chí Thức Lê Tra Nguyễn Hữu Khánh Trình Đỗ Quốc Trình Phạm Viết Trực Nguyễn Khánh Trung Đặng Quốc Tùng Nguyễn Hoàng Vũ Nguyễn Anh Vũ Trần Thanh Nguyễn Hà Phạm Ngọc Nguyễn Thành Hoàng Nguyễn Đức Cao Văn Lục Đình Lê Đình Nguyễn Hoàng Phạm Duy Bùi Văn Nguyễn Văn Nguyễn Thanh Nguyễn Văn Trần Minh Nguyễn Vũ Ngọc Bình Cần Chiến Chiến Dũng Duy Đan Hải Hiếu Long Mỹ Nghiệp Phi Phương Thắng Tú Tú

LRML07-QT LRML07-QT LRML07-QT LRML07-QT LRML07-QT LRML07-QT LRML07-QT LRML07-QT LRML07-QT LRML07-QT LRML07-QT LRML07-QT LRML07-QT LRML07-QT LRML07-QT LRML07-QT LRML07-QT LRML07-QT SCTBL-07 SCTBL-07 SCTBL-07 SCTBL-07 SCTBL-07 SCTBL-07 SCTBL-07 SCTBL-07 SCTBL-07 SCTBL-07 SCTBL-07 SCTBL-07 SCTBL-07 SCTBL-07 SCTBL-07 SCTBL-07 SCTBL-07

DANH SÁCH CÁC TRƢỜNG THCS KHU VỰC BÌNH TÂN - BÌNH CHÁNH
STT 1 2 3 4 TÊN TRƢỜNG Trường Bình Hưng Hoà Trường Tân Tạo Trường Bình Trị Đông BAN GIÁM HIỆU TÊN Thầy Gia Em Thầy Nguyễn Thanh Liêm Thầy Khiết C.VỤ HT HT HT HP ĐIỆN THOẠI 7600727 ĐỊA CHỈ TRƢỜNG Quốc lộ 1A--P.Bình Hưng Hoà-BT Số Lớp 9 5 4 11 6 Ghi Chú Đã gửi tài liệu Tuyển sinh cho nhà trường Đã gửi tài liệu Tuyển sinh cho nhà trường Đã gửi tài liệu Tuyển sinh cho nhà trường Đã gửi tài liệu Tuyển sinh cho nhà trường

0918722343 68-Hồ Văn Long-KP4-Tân Tạo-Bình Tân 7623581 2667001 B15/22 Hương lộ 2-P. Bình trị Đông-BT F7/33-Ấp6-Xã Vĩnh Lộc A-Bình Chánh

TrƯờng Nguyễn Văn Kiệp Cô Tuyết Mai


								
To top