Cantece Populare by Oane

VIEWS: 130 PAGES: 86

									  DRAG{ MI-I
+I MULT MI-I DRAG
 C~NTECE POPULARE
CZU 859.0
C 19
         Alc[tuitor:
        Iul ia |ibulschi
       Prezentare grafic[:
         Isai C`rmu
ISBN 9975–74–051–0         © LITERA, 1998
          MIORI|A


    Liberamente, parlando
   A               Pe-un pi- cior de plai,
Pe-o gu- r[  de  rai,        Ia- t[  vin ]n  ca-  le,
 Se co- bor la   va-   le,     Trei tur-me    de   mei,
                 !
    Cu trei cio- b[- nei.     Hei!   U-nu-i mol-do- vea-    nu,
  U-nu-i un-gu- rea-      nu      +i u- nu-i vr`n-cea- nu.
  +i   u- nu-i vr`n-cean.          Iar cel  un- gu- rea-   nu
  +i cu cel vr`n-cea- nu,       M[- ri,   se vor- bi-     r[,
  Ei se sf[- tu— i—      r[,     Pe l-a- pus   de soa— re
  Ca s[ mi-l o- moa— re           Pe cel mol- do- vean,
  E,    Ca s[ mi-l o-moa-re      Pe cel mol- do-    vea- nu,
   C[-i mai or- to- ma- nu,      +-a-re oi    mai   mul-   te,
M`n-dre =i cor- nu-te,   +i cai ]n- v[- \a\i,      +i c`ini mai b[r-ba\i!
                    "
#
Pe-un picior de plai,
Pe-o gur[ de rai,
Iat[ vin ]n cale,
Se cobor la vale,
Trei turme de mei,
Cu trei ciob[nei.
Unu-i moldovean,
Unu-i ungurean
+i unu-i vr`ncean.
Iar cel ungurean
+i cu cel vr`ncean,
M[ri, se vorbir[,
Ei se sf[tuir[,
Pe l-apus de soare
Ca s[ mi-l omoare
Pe cel moldovean,
C[-i mai ortoman,
+-are oi mai multe,
M`ndre =i cornute,
+i cai ]nv[\a\i,
+i c`ini mai b[rba\i!
Dar cea Miori\[
Cu l`n[ pl[vi\[
De trei zile-ncoace


     $
Gura nu-i mai tace,
Iarba nu-i mai place.
— Miori\[ laie,
Laie, buc[laie,
De trei zile-ncoace
Gura nu-\i mai tace,
Ori iarba nu-\i place,
Ori e=ti boln[vioar[,
Dr[gu\[ Mioar[?


     %
— Dr[gu\ule bace,
D[-\i oile-ncoace,
La negru z[voi,
C[-i iarba de noi
+i umbra de voi.
St[p`ne, st[p`ne,
}\i cheam[ =-un c`ine,
Cel mai b[rb[tesc
+i cel mai fr[\esc,
C[ l-apus de soare
Vreau s[ mi te-omoare
Baciul ungurean
+i cu cel vr`ncean!
— Oi\[ b`rsan[,
De e=ti n[zdr[van[
+i de-a fi s[ mor
}n c`mp de mohor,
S[-i spui lui vr`ncean
+i lui ungurean,
Ca s[ m[ ]ngroape
Aici pe aproape,
}n strunga de oi,
S[ fiu tot cu voi,
}n dosul st`nii,


     &
S[-mi aud c`inii.
Aste s[ le spui,
Iar la cap s[-mi pui
Fluiera= de fag,
Mult zice cu drag!
Fluiera= de os,
Mult zice duios!
Fluiera= de soc,
Mult zice cu foc!
    '
V`ntul, c`nd a bate,
Prin ele-a r[zbate,
+-oile s-or str`nge,
Pe mine m-or pl`nge
Cu lacrimi de s`nge.
Iar tu de omor
S[ nu le spui lor.
S[ le spui curat,
C[ m-am ]nsurat
C-o m`ndr[ cr[ias[,
A lumii mireas[,
C[ la nunta mea
A c[zut o stea,
Soarele =i luna
Mi-au \inut cununa;
Brazi =i p[ltina=i
I-am avut nunta=i;
Preo\i — mun\ii mari,
P[s[ri — l[utari;
P[s[rele mii
+i stele f[clii!
Iar dac[-i z[ri,
Dac[-i ]nt`lni
M[icu\[ b[tr`n[,


    
Cu br`ul de l`n[,
Din ochi l[cr[m`nd,
Pe c`mp alerg`nd,
De to\i ]ntreb`nd
+i la to\i zic`nd:
— Cine-au cunoscut,
Cine mi-au v[zut
M`ndru ciob[nel
Tras printr-un inel?
Fe\i=oara lui—
Spuma laptelui;
Must[cioara lui —
Spicul gr`ului;
Peri=orul lui —
Pana corbului;
Ochi=orii lui —
Mura c`mpului!...
Tu, mioara mea,
S[ te-nduri de ea
+i s[-i spui curat,
C[ m-am ]nsurat
Cu-o fat[ de crai,
Pe-o gur[ de rai.
Iar la cea m[icu\[


    
S[ nu spui, dr[gu\[,
C[ la nunta mea
A c[zut o stea,
C-am avut nunta=i,
Brazi =i p[ltina=i,
Preo\i — mun\ii mari,
P[s[ri — l[utari,
P[s[rele mii
+i stele f[clii.
    
            MILEA


     Largo


    Stri- g[   Mi- lea-n      gu- ra   ma-re,
 Ni-  me-    nea   nu-l   a-   u——— zea,
Dea- lu-   ri-    le      se d[r————    mau,
 V[-   i-   le-a-    d`nci   r[-   su-  nau.
                !
Strig[ Milea-n gura mare,
Nimenea nu-l auzea,
Dealurile se d[r`mau,
V[ile-ad`nci r[sunau.
Maic[-sa ]l auzea,
’N fuga mare alerga
+i pe Milea-l ]ntreba:
— Ce strigi, Mileo, dragul meu?
Ori oile ai c`rduit,
Ori c`inii ai pr[p[dit,
Ori ciobani ai uluit?
— Nici oile-am c`rduit,
Nici c`inii am pr[p[dit,
Nici ciobani am uluit;
Eu n[miezea mi-am f[cut,
+arpele m-a-ncol[cit,
+arpele-balaurele,
+arpele-balaurele.
+arpele, c`nd se ]ntinde,
Inimioara mi-o cuprinde,
+arpele se-ncol[ce=te,
Inimioara mi-o r[ce=te.
Bag[ m`na sub z[bun,
Scoate-mi =arpele din s`n,


      "
#
+arpele-balaurele,
+arpele-balaurele.
Maic[-sa, c`nd auzea,
Lui Milea a=a-i zicea:
— De Milea mama mai poate,
Dar de m`n[ niciodat[!

Strig[ Milea-n gura mare,
Nimenea nu-l auzea,
Dealurile se d[r`mau,
V[ile-ad`nci r[sunau.
Taic[-s[u ]l auzea,
’N fuga mare alerga
+i pe Milea-l ]ntreba:
— Ce strigi, Mileo, dragul meu?
Ori oile-ai c`rduit,
Ori c`inii ai pr[p[dit,
Ori ciobani ai uluit?
— Nici oile-am c`rduit,
Nici c`inii am pr[p[dit,
Nici ciobani am uluit.
Eu n[miezea mi-am f[cut,
+arpele m-a-ncol[cit,
+arpele-balaurele,


      $
+arpele-balaurele.
+arpele, c`nd se ]ntinde,
Inimioara mi-o cuprinde,
+arpele se-ncol[ce=te,
Inimioara mi-o r[ce=te.
Bag[ m`na sub z[bun
Scoate-mi =arpele din s`n,
+arpele-balaurele,
+arpele-balaurele.
Taic[-s[u, c`nd auzea,
Lui Milea a=a-i zicea
— De Milea tata mai poate,
 Dar de m`n[ niciodat[.
      %
Strig[ Milea-n gura mare,
Nimenea nu-l auzea,
Dealurile se d[r`mau,
V[ile-ad`nci r[sunau.
Frate-s[u ]l auzea,
’N fuga mare alerga
+i pe Milea-l ]ntreba:
— Ce strigi, Mileo, dragul meu?
Ori oile-ai c`rduit,
Ori c`inii ai pr[p[dit,
Ori ciobani ai uluit?
— Nici oile-am c`rduit,
Nici c`inii am pr[p[dit,
Nici ciobani am uluit.
Eu n[miezea mi-am f[cut,
+arpele m-a-ncol[cit,
+arpele-balaurele,
+arpele-balaurele.
+arpele, c`nd se ]ntinde,
Inimioara mi-o cuprinde,
+arpele se-ncol[ce=te,
Inimioara mi-o r[ce=te.
Bag[ m`na sub z[bun,
Scoate-mi =arpele din s`n,


      &
+arpele-balaurele,
+arpele-balaurele.
Frate-s[u, c`nd auzea,
Lui Milea a=a-i zicea:
— De Milea fratele poate,
Dar de m`n[ niciodat[.

Strig[ Milea-n gura mare,
Nimenea nu-l auzea,
Dealurile se d[r`mau,
V[ile-ad`nci r[sunau.
Sor[-sa, ]l auzea,
’N fuga mare alerga
+i pe Milea-l ]ntreba:
— Ce strigi, Mileo, dragul meu?
Ori oile-ai c`rduit,
Ori c`inii ai pr[p[dit,
Ori ciobani ai uluit?
— Nici oile-am c`rduit,
Nici c`inii am pr[p[dit,
Nici ciobani am uluit.
Eu n[miezea mi-am f[cut,
+arpele m-a-ncol[cit,
+arpele-balaurele,


       '
+arpele-balaurele.
+arpele, c`nd se ]ntinde,
Inimioara mi-o cuprinde,
+arpele se-ncol[ce=te,
Inimioara mi-o r[ce=te.
Bag[ m`na sub z[bun,
Scoate-mi =arpele din s`n,
+arpele-balaurele,
+arpele-balaurele.
Sor[-sa, c`nd auzea,
Lui Milea a=a-i zicea:


      
— De Milea sora mai poate,
Dar de m`n[ niciodat[!

Strig[ Milea-n gura mare,
Nimenea nu-l auzea,
Dealurile se d[r`mau,
V[ile-ad`nci r[sunau.
M`ndra lui ]l auzea,
’N fuga mare alerga
+i pe Milea-l ]ntreba:
— Ce strigi, Mileo, dragul meu?
Ori oile-ai c`rduit,
Ori c`inii ai pr[p[dit,
Ori ciobani ai uluit?
— Nici oile-am c`rduit,
Nici c`inii am pr[p[dit,
Nici ciobani am uluit.
Eu n[miezea mi-am f[cut,
+arpele m-a-ncol[cit,
+arpele-balaurele,
+arpele-balaurele.
+arpele c`nd se-ntinde,
Inimioara mi-o cuprinde,
+arpele se-ncol[ce=te,


       
Inimioara mi-o r[ce=te.
Bag[ m`na sub z[bun,
Scoate-mi =arpele din s`n,
+arpele-balaurele,
+arpele-balaurele.
M`ndra lui, c`nd auzea,
M`na-n coate sumeca,
La Milea-n s`n o b[ga
+i cu-o pung[ o scotea.
         CIOB{NA+
         DE LA MIORI

     Largo


    — Du-m[,    Doa- mne, du- m[    ia- r[, — D u - m [ ,
Doa-   mne,  du-    m[    ia- r[,     Pe     cel
plai   cu   frun- za     ra- r[,    Pe     cel
plai   cu       frun-    za       ra-     r[,
                 !
"
— Du-m[, Doamne, du-m[ iar[&
Pe cel plai cu frunza rar[,
}n poiana cea rotat[,
S[ mai fiu ce-am fost odat[,
S[ fiu ciob[na= de munte,
S[ pasc oile cornute.
— Ciob[na= de la miori,
Unde-\i este dat s[ mori?
— Sus ]n v`rful muntelui,
}n b[taia v`ntului.
— De jelit cin’ te-a jeli?
— P[s[rile-or ciripi.
— De sc[ldat cin’ te-a sc[lda?
— Norii, c`nd s-or scutura.
— De-ngropat cin’ te-a-ngropa?
— Mun\ii, c`nd s-or d[r`ma.
&Fiecare vers se repet[
             #
      C~NTEC
    DESPRE CODREANU


    Con largezza


    Prin p[- du- re,      pe     po- ia-  n[,
Tre- ce     ma-    ma      lui   Co- drea-   nu,
L`n-g[ un b[- tr`n ste-  jar   S-a-n-t`l-nit c-un p[- du-

    Refren


rar.  M[i Co- dre- ne, m[i, hai- du- ce, m[i!
                $
27
Prin p[dure, pe poian[,
Trece mama lui Codreanu,
L`ng[ un b[tr`n stejgar
S-a-nt`lnit c-un p[durar.

Refren:
 M[i Codrene, m[i, haiduce, m[i!

— Bun[ ziua, p[durare,
Nu =tii de Codreanu oare?
— L-am v[zut cu-ai lui haiduci,
Chelf[nea mul\imi de turci.

Refren:
 M[i Codrene, m[i, haiduce, m[i!
Codrena= al dumitale
Este pe haiduci mai mare.
Foaie verde foi de nuc,
Puiul mamei e haiduc.

Refren:
 M[i Codrene, m[i, haiduce, m[i!        &
El o s[ ne izb[veasc[
De l[custa cea turceasc[,
De omida boiereasc[
|ara mea moldoveneasc[!

Refren:
 M[i Codrene, m[i, haiduce, m[i!
       29
        CUCU+OR
       CU PAN{ SUR{


      Molto espressivo


   — Cu-   cu-    =or cu    pa- n[  su- r[,    Ce   totc`n\i, ce  tot  doi-   ne=ti?   Ori  \i  s-a  u-  r`t p[-du—————      rea,   Ori    c[ moar-tea-mi pre-ves-    te=ti?
                  !
— Cucu=or cu pan[ sur[,
Ce tot c`n\i, ce tot doine=ti?
Ori \i s-a ur`t p[durea,
Ori c[ moartea-mi preveste=ti?

— Haiducele-voinicele,
C`ntul meu e vers de dor,
Ce-l tot c`nt[-o m`ndr[ lele,
C`nd ia ap[ la izvor.

— Cucu=or cu pan[ sur[,
C`nt[-i m`ndrei dorul meu:
Trei ciocoi mai dau de-a dura
+i m[-ntorc ]n sat =i eu!
       !
       DRAG{ MI-I
     +I MULT MI-I DRAG

     Moderato


    Dra-g[ mi-i =i mult mi-i drag———— S[ tr[- iesc pe-a-cest  me-  leag,        Un-  de  lu- ce  soa- re-
le      +i  =op- tesc iz-  voa-  re-   le.
               !
  Drag[ mi-i =i mult mi-i drag
  S[ tr[iesc pe-acest meleag,
  Unde luce soarele
  +i =optesc izvoarele.

  Dragu-mi-i s[ ies ]n zori
  }ntre spice, ]ntre flori,
  S[ lucrez c`mpiile,
  S-ascult cioc`rliile.

  S-ascult cioc`rliile,
  S-aud bucuriile.
  Dragu-mi-i =i mult mi-i drag
  S[ tr[iesc pe-acest meleag.
.
        !!
          JELUI-M-A+...

     Moderato


     Je- lu-     i-     m-a=   =i     n-amcui,  Of,  of,  of,    of,   of!  Je-  lu-  i-  m-a=
                   !"
=i    n-am     cui,  M[i,  la-  la- la———  la-  la-  la-   la.
   Jelui-m-a= =i n-am cui,
   Jeluigm-a= codrului,
   Codrul are frunz[ verde
   +i pe mine nu m[ vede.
   Jelui-m-a= c`mpului,
   C`mpul are iarb[ verde
   +i pe mine nu m[ crede.
   Jelui-m-a= Nistrului,
   Nistrul are petricele
   +i de mine nu i-i jele.
           !#
       TRAGE BOBII
       +I-MI GHICE+TE

    Liberamente


    Tra-    ge     bo-   bii   =i-mi ghi-  ce=-  te,De   ce     o-     mu-m-    b[-  tr`-   ne=-  te?
+-a-    poi    m`-     n[,   ba-  de,   m`-   n[!
                  !$
Trage bobii =i-mi ghice=te,
De ce omu-mb[tr`ne=te?
+-apoi m`n[, bade, m`n[!

De ce omu-mb[tr`ne=te?
Codrul de ce-ng[lbene=te?
+-apoi m`n[, bade, m`n[!

Codrul — de z[pad[ grea,
Omul — de inim[ rea.
+-apoi, m`n[, bade, m`n[!

Codrul — de ploaie b[tut[,
Omul — de nevoie mult[.
+-apoi m`n[, bade, m`n[!
      !%
       P{S{RIC{,
      MUT{-|I CUIBUL

      Andantino


   — P[-    s[-     ri-  c[,  mu-  t[-\i cui-  bul,  — P[-   s[- ri-  c[,   mu-t[-\i  cui- bul, C[ vi-  ne ba-dea cu plu-gul, M[i, m[i, C[ vi- ne ba- dea cu plu- gul,
                  !&
— P[s[ric[, mut[-\i cuibul,&
C[ vine badea cu plugul.

— Cuibul eu mi l-a= muta,
Nu m[ las[ inima.

— P[s[ric[, mut[-\i casa,
C[ vine badea cu coasa.

— Eu casa c[ mi-a= muta,
Nu m[ las[ inima.

Inimioara nu m[ las[,
Ca s[ ies din iarba deas[.
&Fiecare vers se repet[
          !'
      FIRICEL
   DE IARB{ NEAGR{

     Moderato


    Fi-   ri-  cel   de  iar- b[  nea- gr[,
   Fi- ri-  cel   de  iar- b[ nea- gr[,    Do- rul de    ci-  ne se lea- g[, Nu-l la- s[ cu min-tea-n-trea-g[,
Of,  of!      Do- rul    Of,  of!
               "
Firicel de iarb[ neagr[,   bis
Dorul de cine se leag[,
               bis
Nu-l las[ cu mintea-ntreag[.

De se leag[ de-o copil[,    bis
Uit[ acu-n cus[tur[
                bis
+i mi-o ia pe drum nebun[.

De se leag[ de-un b[tr`n,   bis
Uit[ coasa-nfipt[-n f`n, m[i, bis
+i mi-o ia pe drum nebun.

De se leag[ de-un b[rbat,   bis
Uit[ nevasta ]n pat, m[i,
                bis
+i mi-o ia hoinar prin sat.

De se leag[ de-o nevast[,   bis
Uit[ b[rbatul ]n cas[
                bis
+i mi-o ia pe drum la coas[.

De se leag[ de-un voinic,   bis
Celuia nu-i spui nimic, m[i,
                bis
C[ci voinicu-i tot voinic.
         "
      NECHEAZ{
     MURGU-N OGOR

     Moderato


  +i-am zis ver- de    de    mo-  hor, Ne- chea-z[ mur-gu-n o-   gor,        S[-i pun =a-  uare- pe- jor,     S[ m[ duc, un- de mi-e dor, S[-i pun =a-      ua      re-  pe-   jor, S[ m[ duc, un-   de   mi-e dor.
               "
+i-am zis verde de mohor.
Necheaz[ murgu-n ogor,
S[-i pun =aua repejor,
S[ m[ duc, unde mi-e dor.

Hai, murgule, -n pas mai tare,
S-ajung la m`ndra cu soare,
|i-oi da f`n =i floricele
Din gr[dina m`ndrei mele.

Murgu-alearg[ la popas,
Iar eu pe unde-am mai mas,
Murgu-alearg[-n gr[dini\[
+i eu, neic[, la m`ndru\[.

Soarele-i la asfin\it,
+i la m`ndra am sosit,
Are murgul ce m`nca,
+i neica ce s[ruta.
      "!
FRUNZI+OAR{ DE OV{S

   Andantino


  Frun-zi-  =oa-  r[  de  o-    v[s,Frun-zi-  =oa- r[   de       o-     v[s,
           ""
De  s-ar  fa-  ce  dea-    lul  =es.De  s-ar  fa-  ce    dea-     lul   =es.
Frunzi=oar[ de ov[s,&
De s-ar face dealul =es.
De s-ar face dealul =es,
S[-mi cunosc dragul pe mers,
Pe r[sfr`ntul straiului,
Pe ]ncinsul br`ului!
&Fiecare vers se repet[
            "#
   CRE+TI, P{DURE,
    +I TE-NDEAS{

    Moderato


    Cre=ti,   p[-   du-     re,=i  te-n-  dea-  s[,  Cre=ti, p[-  du-  re,
           "$
  =i  te-n- dea————  s[,   +i  mai la-  s[-un  loc      de-o     ca-  s[,


Cre=ti, p[dure, =i te-ndeas[,          bis
+i mai las[-un loc de-o cas[,

Loc de-o cas[ =i-o c[rare            bis
P`n-la m`ndruli\a-n vale.

Grea e c[r[ru=a mea,               bis
A crescut iarba pe ea.

Las-s[ creasc[, s[-nfloreasc[, bis
Numai m`ndra s[-mi tr[iasc[.
            "%
FOAE VERDE +I-O SIPIC{

    Allegro


   Foa- ie   ver- de   =i-o si-   pi-  c[


Am   o  m`n- dr[     mi- ti-    ti-  c[,


A=  iu-  bi-  o,  dar mi-e fri-      c[, C[  e   ta-   re    mi- ti-   ti-   c[.
               "&
Foaie verde =i-o sipic[,
Am o m`ndr[ mititic[,
A= iubi-o, dar mi-e fric[,
                bis
C[ e tare mititic[.

A= l[sa-o s[ mai creasc[,
Vine altul s-o iubeasc[,
S-o iubeasc[, s-o-ndr[geasc[
                bis
+i pe urm[ s-o pe\easc[.

Dec`t s-o iubeasc[ altul,
Mai bine s[-i ard[ satul,
Mai bine s-o iubesc eu,
                bis
C[-i fat[ din satul meu.
        "'
    ASEAR{ V~NTUL B{TEA
     Allegro


     A- sea- r[ v`n- tul b[- tea,     m[i,  Ba- dea-n bra- \e m[ str`n-gea,  m[i, De-ar fi   b[-   tut v`n- tul mult, m[i,M-ar  fi str`ns de  m-ar fi  rupt, m[i.   La,   la,   la, la, la, la, la, la...
                #
Asear[ v`ntul b[tea,
Badea-n bra\e m[ str`ngea,
De-ar fi b[tut v`ntul mult,
M-ar fi str`ns de m-ar fi rupt.

Dar noroc c[ v`ntu-a stat
+i b[di\a m-a l[sat,
Dar a plecat sup[rat
C[ n-am stat la s[rutat.

C[ eu c`t tr[iesc pe lume,
B[di\ii nu-i zic pe nume,
Da-i zic pui=or =i pui,
Este-al meu =i sunt a lui.

Asear[ v`ntul b[tea,
Badea-n bra\e m[ str`ngea,
Dar noroc c[ v`ntu-a stat
+i b[di\a m-a l[sat.
       #
      TRANDAFIR
     DE LA MOLDOVA
     Allegretto

                         Te-a= iu-  bi, dar
    Tran-da- fir   de    la Mol-do-va
                 Refren


nu-\i =tiu vor-  ba.      Lun-ca-i lun- c[, iar-ba-i ver-de,
               #
Ce-am iu- bit  nu  se mai ve-  de,     Ce-a fost ver- de
  s-a us-   cat,     Ce-am iu- bit s-a scu-tu- rat.Trandafir de la Moldova
                 bis
Te-a= iubi, dar nu-\i =tiu vorba.

    Refren:

    Lunca-i lunc[, iarba-i verde,
    Ce-am iubit nu se mai vede,
    Ce-a fost verde s-a uscat,
    Ce-am iubit s-a scuturat.

Trandafir ro=u ca focul,                   bis
Nu-mi g[sesc de tine locul.

    Refren.

+i c`nd dorul r[u m[ \ine,
                               bis
Tu te-ascunzi =i fugi de mine.

    Refren.


                  #!
Trandafir de la fereastr[,   bis
Te-a= iubi, dar am nevast[.

 Refren.

Trandafir moldovenesc,
                bis
Te-a= iubi, dar nu-ndr[znesc.

 Refren.
        #"
    M{ICULI|{ DRAG{

    Andante


    Ia-  t-o  sea-  ra,  ia-  r[  vi-  ne,M[i-  cu-  li-  \[     dra-    g[,
             ##
+i   m-o   ba-  te    ma-  ma  bi-  ne,M[i-  cu-  li-   \[     dra-  g[.
    Iat-o seara, iar[ vine,
    M[iculi\[ drag[,
    +i m-o bate mama bine,
    M[iculi\[ drag[.

    C[ =-asear[ m-o b[tut,
    M[iculi\[ drag[,
    C-am =ezut cu badea mult,
    M[iculi\[ drag[.

    B[taia nu m-o durut,
    M[iculi\[ drag[,
    C[ dragostea mi-o pl[cut,
    M[iculi\[ drag[.

    S[ m[ bat[ c`t a vrea,
    M[iculi\[ drag[,
    B[di\a-i dragostea mea,
    M[iculi\[ drag[.


              #$
De m-ar bate c`t de r[u,
M[iculi\[ drag[,
B[di\a-i sufletul meu,
M[iculi\[ drag[.

De m-ar bate c`t de tare,
M[iculi\[ drag[,
Pentru badea nu m[ doare,
M[iculi\[ drag[.
     #%
     MUNTE, MUNTE,
     BRAD FRUMOS
    Andante


    Mun-te,   mun-    te,  brad fru-  mos,  m[i,Mun-  te,   mun-  te,     brad  fru-  mos,  m[i,x
             #&
Of!    Ian   a-  plea- c[-\i   v`r-   fu-n jos,  m[i
                        3 Ian a-    plea- c[-\i  v`r-   fu-n jos,        m[i   Munte, munte, brad frumos,&
   Ian apleac[-\i v`rfu-n jos,
   S[ m[ sui ]n v`rful t[u,
   S[ v[d ce-am iubit =i eu,
   C-am iubit floarea de brad,
   +i-am luat de boz uscat.
   &Fiecare vers se repet[
               #'
    CINE IUBE+TE +I LAS{

       Moderato


     Ci-      ne     iu-     be-     =te     =ila-  s[,     Ci- ne     iu-  be-     =te  =i   la-   s[,


 La,  la,   la,     la,      la,    la,     la.
                $
Cine iube=te =i las[,&
Ostrovul s[-i fie cas[!
Nu-\i par[, pui=or, bine,
C[ \i-ai f[cut r`s de mine,
C[ \i-ai b[tut joc de mine,
Dar de tine n-are cine.
Dar de tine, c`nd =i-or face,
Ca p[m`ntul te-i desface,
Ca macul te-i m[cina,
Ca cenu=a-n v`nt te-i da.
&Fiecare vers se repet[
         $
   BULG{RA+
  DE GHEA|{ RECE

     Moderato


     Bul-   g[-  ra= de      ghea-  \[re- ce,     Iar-    na vi- ne,   va-  ra
             $
 tre- ce,     N-am    cu  ci- nem[     pe-  tre- ce,     N-am    cuci- ne      m[     pe-  tre- ce.


Bulg[ra= de ghea\[ rece,
Iarna vine, vara trece,
N-am cu cine m[ petrece,              bis

C[ci cu cine-am petrecut,           bis
S-a dus =i n-a mai venit.           bis

Pl`nge\i ochi =i l[cr[ma\i,            bis
C[ voi sunte\i vinova\i:              bis

Ce-a\i v[zut, n-a\i mai l[sat, bis
Ce-a\i iubit, n-a\i mai uitat. bis
            $!
        AZI }I LUNI

     Andante


  Azi  ]i   luni,  da  m`i- ne-i  mar\i,Azi ]i   luni,      da  m`i-  ne-i   mar\i,
              $"
Pl`n- ge\i  ochi    =i  l[-  cr[-  ma\i,Pl`n-    ge\i ochi     =i  l[- cr[-    ma\i.   Azi ]i luni, da m`ine-i mar\i.&
   Pl`nge\i ochi =i l[cr[ma\i.

   Da nu-i vina ochilor,
   Da-i vina p[rin\ilor,

   C-o-nchinat =-o osp[tat,
   Da n-o c[tat cui m-o dat.

   +i m-o dat bogatului,
   +i-s argata satului.
   &Fiecare vers se repet[
             $#
    LA NISTRU,
   LA M{RGIOAR{
 AndantinoLa  Nis-  tru,  la  m[r-  gi-  oa-  r[
          $$
Of  =i  ia-  r[  of,      S-au   str`ns fra-  \ii
gr[- m[- goa- r[,   Tra,  la,  la,  la,  la.   La Nistru, la m[rgioar[,
   S-au str`ns fra\ii gr[m[joar[.

   +i-n mijloc o surioar[,
   +i pl`nge de se omoar[.

   C[ b[di\a ei se-nsoar[
   +i-o r[m`ne fat[ mare.

   Nu mai pl`nge, drag[ fat[,
   Badea pleac[ la armat[.

   Te las, tat[, te las, mam[,
   M[ duc fuga la cazarm[.
             $%
LA CUM{TRA L{UDAT{

 Allegro


Foa- ie  ver-  de  stuf de  bal- t[  Foa- ie  ver- de
             $&
stuf de  bal- t[   La   cu-    m[- tra    l[- u-   da- t[,La  cu- m[- tra    l[-    u-     da- t[,  Tra, la,  la,  la,la, la, la, la, la, la, Tra, la,    la,    la,  la, la, la, la, la.
   Foaie verde stuf de balt[,&
   La cum[tra l[udat[,

   La cum[tra l[udat[
   +ede c`nepa-n poiat[.

   C`nepioara cea de var[
   O torc m`\ele pe-afar[.

   C`nepioara cea de toamn[
   +ede-n pod ca o cucoan[.

   &Fiecare vers se repet[
                $'
       BUN }I VINUL
       +I GUSTOS

   Moderato


  Bun ]i    vi- nul =i   gu- stos,   Le- li-  \[  I-oa- n[, Bun ]i   vi- nul =i   gu- stos,  Le- li-  \[  I-
             %
 oa- n[, C`nd ]l  bei c-un om fru- mos.    Le- li-  \[  I-
 oa- n[, C`nd ]l bei c-un om fru- mos, Le- li-  \[  I- oa- n[.Bun ]i vinul =i gustos,
                                bis
Leli\[ Ioan[,
C`nd ]l bei c-un om frumos.
                                bis
Leli\[ Ioan[.

Bun[-i poama, vinu-mi place,                  bis
Leli\[ Ioan[,
Nu =tiu viei ce i-a= face,
                                bis
Leli\[ Ioan[.

A= c[lca-o cu piciorul,                     bis
Leli\[, Ioan[,
A= bea vinul cu ulciorul,
                                bis
Leli\[ Ioan[.
               %
   P{H{RU|UL CA UN PUI

         Allegretto


       P[-h[-ru-\ul  ca un pui, La, la, la  la, la, la la,  la,’L duci la   gu- r[,   dar el nu-i, La, la, la la, la,   la,  la.
                  %
P[- h[- ru-  \ul ca un pe-=te, La, la, la la, la, la la,   la,De gu- ri-  \[  se li- pe-=te, La, la, la la, la, la  la.
    P[h[ru\ul ca un pui,
    ’L duci la gur[, dar el nu-i.
    P[h[ru\ul ca un pe=te,
    De guri\[ se lipe=te.

    Ura, ura de trei ori
    S[-\i miroase gur-a flori,
    +i buzele-a mic=unele,
    S[ guste badea din ele.
               %!
        HAI, MAIC{,
        LA IARMAROC

     Moderato


  — Foa-    ie   ver- de    si-  mi-   noc,Hai, mai-c[,  la  iar-  ma-   roc,   Hai, mai- c[,   la iar- ma-   roc,     +i  mi-i cum-p[-  ra no-   roc.
               %"
— Foaie verde siminoc,
Hai, maic[, la iarmaroc,
Hai, maic[, la iarmaroc
+i mi-i cump[ra noroc.

— Draga mamei, fii cu minte,
C[ norocul nu se vinde.
De s-ar vinde undeva,
Cei boga\i l-ar cump[ra.

Cei boga\i, din t`rguri mari,
Tot l-ar cump[ra cu bani.
+-atunci nou[, draga mea,
Via\a ne-ar fi =i mai grea.
      %#
         B{TR~NE|E,
         HAINE GRELE

      Liberamente


     B[-   tr`-   ne-  \e,  hai-   ne     gre-   le,Cum s[  fac  s[ scap de   e-  le?  Trec zi-  le-    le, trec =i eu,  }m-  b[- tr`- nesc =i-mi pa-          re     r[u.
                  %$
B[tr`ne\e, haine grele,
Cum s[ fac s[ scap de ele?
Trec zilele, trec =i eu,
}mb[tr`nesc =i-mi pare r[u.

Tinere\e, haine scumpe,
S[ le port nu le-a= mai rupe,
Trec zilele, trec =i eu,
}mb[tr`nesc =i-mi pare r[u.

A= muri, moartea nu vine,
A= tr[i, n-am pentru cine,
Trec zilele, trec =i eu,
}mb[tr`nesc =i-mi pare r[u.
      %%
        MELC, MELC,
        CODOBELC

     Allegretto


    Melc,     melc,     co-   do-    belc,Scoa-   te   coa-     rne   bo-     u-   re=ti+i     te   du      la     bal-       t[,+i    bea  a-      p[     cal-      d[.
                %&
Melc, melc, codobelc,
Scoate coarne boure=ti
+i te du la balt[,
+i bea ap[ cald[;
+i te du la Dun[re,
+i bea ap[ tulbure;
+i te du la mare,
+i bea ap[ tare;
+i te du la munte,
+i bea ap[ limpede;
+i te suie pe butoi,
+i m[n`nc[ usturoi;
+i te suie pe uluci,
+i m[n`nc[ mere dulci;
+i te suie pe-un bu=tean,
+i m[n`nc[ leu=tean;
M[n`nc[ =i p[trunjel,
Scoate coarne de vi\el.
     %'
     TRECI PLOAE
 AllegrettoTreci,     ploa-  ie    c[-  l[-  toa-  re,
              &
 C[   te-a- jun-  ge   soa-  re   le
+i-\i  ta-  ie   pi-  cioa-  re-    le     Treci, ploaie c[l[toare,
     C[ te-ajunge soarele
     +i-\i taie picioarele
     C-un mai, c-un pai,
     Cu trei fire de susai
     +i cu trei coji de m[lai.
              &
     C~NTEC DE LEAG{N

      Dolce


     Na-  ni,  na-      ni,     co-     pi-   la=,Dra-    gul     ma-      mei        fe-   cio-   ra=.   C[   ma-    ma      te-a   le-     g[-      na+i   ma-ma         te-a      c[-      u-         ta
                   &
Nani, nani, copila=,
Dragul mamei feciora=.
C[ mama te-a leg[na
+i mama te-a c[uta
Ca pe-o floare dr[g[la=[,
Ca pe-un ]ngerel ]n fa=[.
Nani, nani, cu mama,
C[ mama te-a desc`nta,
S[ te faci un viteaz mare
Ca domnul +tefan cel Mare.
S[ fii verde la r[zboi,
S[ scapi \ara de nevoi.
S[ fii oache= =i frumos
Ca un soare luminos,
Fetele s[ te-ndr[geasc[,
Flori ]n calea ta s[ creasc[
     &!
                  CUPRINS


MIORI|A ................................................................................... 5
MILEA ........................................................................................ 15
CIOB{NA+ DE LA MIORI ...................................................... 25
C~NTEC DESPRE CODREANU .......................................... 28
CUCU+OR CU PAN{ SUR{ .................................................. 32
DRAG{ MI-I +I MULT MI-I DRAG ........................................ 34
JELUI-M-A+... ............................................................................ 36
TRAGE BOBII +I-MI GHICE+TE ............................................. 38
P{S{RIC{, MUT{-|I CUIBUL .............................................. 40
FIRICEL DE IARB{ NEAGR{ .................................................. 42
NECHEAZ{ MURGU-N OGOR ............................................ 44
FRUNZI+OAR{ DE OV{S ....................................................... 46
                       &"
CRE+TI, P{DURE, +I TE-NDEAS{ ........................................ 48
FOAE VERDE +I-O SIPIC{ ....................................................... 50
ASEAR{ V~NTUL B{TEA ....................................................... 52
TRANDAFIR DE LA MOLDOVA .......................................... 54
M{ICULI|{ DRAG{ ............................................................... 57
MUNTE, MUNTE, BRAD FRUMOS ...................................... 60
CINE IUBE+TE +I LAS{ ............................................................ 62
BULG{RA+ DE GHEA|{ RECE ......................................... 64
AZI }I LUNI .............................................................................. 66
LA NISTRU, LA M{RGIOAR{ ................................................ 68
LA CUM{TRA L{UDAT{ ..................................................... 70
BUN }I VINUL +I GUSTOS ..................................................... 72
P{H{RU|UL CA UN PUI ....................................................... 74
HAI, MAIC{, LA IARMAROC ................................................. 76
B{TR~NE|E, HAINE GRELE ................................................... 78
MELC, MELC, CODOBELC .................................................... 80
TRECI PLOAE .......................................................................... 82
C~NTEC DE LEAG{N .......................................................... 84
                      &#
     DRAG{ MI-I
   +I MULT MI-I DRAG
      C`ntece populare      Ap[rut: 1998.
     Format: 75x901/32
      Coli tipar: 3,15
     Coli editoriale: 2,75
    Editor: Anatol Vidra=cu
   Redactor: Nicolae Marciuc
     Tehnoredactor:
     Zinaida Cu=nirenco
   Procesare computerizat[:
      Cristina Rusu

    Casa de editur[ «LITERA»
    str. B. P. Hasdeu, nr. 2,
Chi=in[u, MD 2005, Republica Moldova

  Tiparul executat sub comanda nr.
   Firma editorial-poligrafic[
    „Tipografia central[“,
      str. Florilor, nr. 1,
     Chi=in[u, MD 2068,
     Republica Moldova

								
To top