Docstoc

Khoanh khac cuoc song

Document Sample
Khoanh khac cuoc song Powered By Docstoc
					Moments in the life Here are moments in the life when you miss someone so much that you just want to pick them from your dreams and hug them for real ! When the door of happiness closes, another open; but often times we look so long at the closed door that we don’t see the one, which has been opened for us. Don’t go for looks; they can deceive. Don’t go for wealth; even that fades away. Go for someone who makes you smile, because it takes only a smile to make a dark day seem bright. Find the one that makes your heart smile. Dream what you want to dream; go where you want to go; be what you want to be; because you have only one life and one chance to do all the things you want to do. May you have enough happiness to make you sweet, enough trials to make you strong, enough sorrow to keep you human and enough hope to make you happy.

The happiest of people don’t necessarily have the best of everything; they just make the most of every thing that comes along their way The brightest future will always be based on a forgotten past; you can’t go forward in life until you let go of your past failures and heartaches. When you were born, you were crying and everyone around you smiling. Live your life so at the end, you’re the one who is smiling and everyone around you is crying.

Dich: KHOAÛNH KHAÉC TRONG ÑÔØI Nhöõng khoûanh khaéc trong ñôøi khi baïn nhôù ai oai oaéc Ban chæ caàn gaëp ñöôïc duø trong mô ñeå ñöôïc oâm chaàm laáy Vaø nghæ ñoù laø söï thaät Khi caùnh cöûa haïnh phuùc kheùp laïi Moät caùnh cöûa haïnh phuùc khaùc laïi môû ra Nhöng ta maõi troâng chôø ñieàu ñaõ maát Maø khoâng tieáp nhaän nieàm haïnh phuùc môùi Ñöøng ñi tìm ñieàu khoâng coù thöïc

Ñöøng ñi tìm söï giaøu coù Vì noù khoâng toàn taïi maõi Haõy ñi tìm nhöõng ai mang ñeán cho baïn nuï cöôøi Vì chæ nuï cöôøi môùi bieán moät ngaøy u aùm trôû neân töôi saùng Haõy tìm nhöõng ai khieán loøng baïn roäng môû Haõy mô öôùc ñieàu baïn muoán öôùc mô Haõy ñi ñeán baát cöù nôi naøo baïn muoán ñi Haõy laø chính mình Bôûi vì ñôøi ngöôøi chæ coù moät laàn soáng Vaø moät cô hoäi ñeå laøm taát caû nhöõng gì mình muoán Coù theå baïn coù ñuû nieàm vui ñeå laøm baïn haïnh phuùc Ñuû thöû nghieäm ñeå laøm baïn theâm söùc maïnh Ñuû hoái tieác ñeå giöõ baïn laøm ngöôøi Vaø ñuû hi voïng ñeå laøm baïn haïnh phuùc Haïnh phuùc lôùn nhaát cuûa con ngöôøi khoâng nhaát thieát Phaûi coù taát caû nhöõng ñieàu toát ñeïp Baïn chæ caàn taän höôûng nhöõng gì ñeán vôùi baïn Töông lai töôi sang seõ luoân ñöôïc xaây treân quaù khöù ñaõ bò laõng queân Baïn khoâng theå höôùng ñeá cuoäc soáng toát ñeïp Moät khi baïn chöa queân ñöôïc thaát baïi vaø ñau buoàn trong quaù khöù Khi ñöôïc sinh ra, baïn ñaõ khoùc… Vaø moïi ngöôøi xung quanh thì móm cöôøi

Haõy soáng cho ñeán cuoái ñôøi Laø ngöôøi móm cöôøi khi veà coõi vónh haèng Vaø ngöôøi khoùc laø nguôøi ôû laïi


				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:187
posted:1/14/2010
language:English
pages:4
Description: khoanh khac trong doi_Tho
nguyenhoan tho nguyenhoan tho HT
About