Att starta en livsmedelsverksamhet - råd och tips som får dig att

Document Sample
Att starta en livsmedelsverksamhet - råd och tips som får dig att Powered By Docstoc
					Miljö- och stadsbyggnadskontoret
 Att starta en livsmedelsverksamhet
     - råd och tips som får dig
       att komma igång
Att starta en livsmedelsverksamhet
Har du en idé om att starta ett livsmedelsföretag?
Ett livsmedelsföretag producerar, bearbetar eller distribuerar
mat. Det kan t.ex. innebära att koka sylt, öppna restaurang
eller importera mat.                                 Innan du startar ditt företag
                                 krävs det att verksamheten
                                 registreras.
Det finns många lagar att följa. Huvudsyftet är att se till
att livsmedlen du säljer är säkra. Du ska också se till att
konsumenten vet vad han får.
Anmälan om registrering
Du får börja din livsmedelsverksamhet tidigast två veckor efter att miljö- och stadsbyggnads-
kontoret fått in din anmälan. Om miljö- och stadsbyggnadskontoret skickar ut en skriftlig
bekräftelse på inkommen registreringsanmälan innan två veckor har gått, går det bra att börja
när du får beskedet. Kontakta oss i god tid innan du tänker öppna!
Vid ägarbyte krävs en ny registrering av verksamheten.

                            Anmälan om registrering görs
                            genom att fylla i en blankett som
                            du skickar till miljö- och
                            stadsbyggnadskontoret.

Avgift
En avgift på 650 kr tas ut vid registrering. Dessutom
tas en årlig kontrollavgift ut för att bekosta den
inspektion som livsmedelsinspektören gör strax efter
öppnandet. Den årliga kontrollavgiften baseras på
verksamhetens art, risk och omfattning.
Krav på lokal och hygien
Välj en lokal som är så stor                     Materialet på väggar, tak,
att utrymmena räcker till för                     golv och inredning ska vara
det du tänker göra. Det är                      tätt, slätt och lätt att rengöra.
ytan i en livsmedelslokal som                     Materialet ska tåla avspol-
oftast begränsar vad en lokal                     ning med vatten. Golv-
får användas till.                          brunnar möjliggör avspol-
                                   ning av golv och väggar. Se
                 Tvätta händerna ofta. Hand-     till så att du kommer åt att
                 tvättställ med flytande tvål    städa överallt.
                 och pappershanddukar
                 placeras på lämpliga ställen.

                 Det är bra att ha en egen yta för
Arbetskläder och privata     kallskänksarbetet. Degbe-
kläder ska förvaras åtskiljda i  redning i större omfattning
omklädningsrum för att                        Kött och fisk bör hanteras på
                 kräver ett eget utrymme.
förhindra att bakterier förs                     varsin egen arbetsyta och ha
                                   sina egna kylar eller delar av
över från de privata kläderna
                                   kylar.
till arbetskläderna. Arbets-
kläderna ska vara
heltäckande och vid hant-
ering av oförpackade
livsmedel ska hårskydd      Jordiga grönsaker och
användas.             rotfrukter ska hanteras i ett
                 eget avskilt utrymme, så att
                 jordbakterier inte hamnar på
                 andra matvaror.
                                   Städutrustningen ska förvaras
                 Ett pausrum kan vara bra att    i ett speciellt städutrymme.
                 ha, dessutom måste         Utslagsvask ska finnas, samt
                 personalen ha en egen toalett    möjlighet att hänga upp
Det behövs mycket förvar-
                 som kunder/gäster inte får     städredskap.
ingsutrymmen och avställ-
                 använda. Toaletten får inte
ningsytor. Tänk på att golv-
                 ha direkt förbindelse med
förvaring inte är tillåtet.
                 utrymmen där livsmedel
Ventilationen i lokalen ska    hanteras.
vara anpassad till verksam-
heten. Ovanför utrustning     Varumottagning och avfall
som avger varm luft krävs     tar plats. Du får inte släppa ut
god ventilation. Luftflödet    vad som helst i avloppsnätet.
ska gå från rent till smutsigt  Ibland kan fettavskiljare
utrymme.             behövas.
Egenkontrollprogram
Alla livsmedelsföretag måste ha ett egenkontrollprogram och det är företagaren själv som ska
utarbeta systemet för egenkontroll. Att kontrollera företaget ger trygghet och kvalitet för dig
själv och dina kunder. Behöver du hjälp finns en mall för hur egenkontrollprogrammet kan
vara uppbyggt på kommunens hemsida (www.varnamo.se) och hos oss på miljö- och
stadsbyggnadskontoret.

Egenkontrollprogrammet ska innehålla skriftliga rutiner för:
 godkännande/registrering
 utbildning
 personlig hygien
 vatten
 skadedjur
 rengöring
 underhåll
 utformning av lokal
 avfall och returgodshantering
 förpackningsmaterial
 separering
 märkning/presentation
 mottagningskontroll
 tid- och temperaturprocesser
 HACCP (produktbeskrivning, flödesschema, faroanalys, kritiska kontrollpunkter)
 spårbarhet
 reklamationer/återkallande
 korrigerande åtgärder
 intern revision

Även enmansföretag bör ha skriftliga rutiner, för att du som livsmedelsföretagare själv ska
veta vilka rutiner som gäller och hålla reda på vad som ska göras när.

Den som ansvarar för verksamheten ska ha kunskaper om hur mat ska förvaras och hanteras
samt se till att alla anställda har tillräckliga kunskaper. Personal som hanterar oförpackade
livsmedel ska ha genomgått grundläggande utbildning i livsmedelshygien.
Övrig information
Denna information är bara till för att få en kortfattad
inblick i hur man ska gå till väga när man vill starta en
livsmedelsverksamhet. Det finns betydligt fler regler att
följa än de som nämnts i detta informationsmaterial.

I nära anslutning till öppnandet eller övertagandet av en
livsmedelsanläggning kommer en inspektion att göras för
                 att kontrollera att
                 livsmedelslagstiftningens
                 krav uppfylls.

                    Om inspektionen bedöms som ”utan anmärkning” står
                    allt rätt till. Om inspektionen resulterar i omdömet
                    ”med anmärkning” eller ”underkänd” får du två veckor
                    för att ställa de påpekade bristerna tillrätta. En
                    inspektion som är ”underkänd” får automatiskt en
                    uppföljande inspektion för att kontrollera att åtgärder
                    vidtagits.

                    Om sådana brister konstateras att det finns fara för
                    konsumenters hälsa kommer beslut om förbud att fattas.
                    Detta innebär att verksamheten stängs, helt eller delvis,
                    till dess att bristerna är åtgärdade.         Kontakter


  Miljö- och stadsbyggnadskontoret      Tekniska kontoret
  Svarar på frågor om livsmedels-      Svarar på frågor om bl.a. avfall och avlopp
  hantering och bygglov m.m.         Telefon: 0370-37 71 50
  www.varnamo.se
  Telefon: 0370-37 72 02

  Medborgarförvaltningen           Livsmedelsverket
  Alkoholhandläggare             Har en hemsida med mycket användbar
  Telefon: 0370-37 74 10           information: www.slv.se