tips bij elektronisch verzekeren by gvz34939

VIEWS: 18 PAGES: 2

									Betweter
                                                        J A A RG A N G 1 0 / S e p t e m b e R 2 0 0 9

                                                        BAVAM BALANS
                                                                                                                                            S  e  p  t  e  m  b  e  R   2  0  0    9


                                                                                             3            J A A R G A N G    1 0    Na alle maatregelen die mij
                       beloningstransparantie
                                                                                            tips bij
  worden opgelegd, na te hebben

  leren leven met de economische

  crisis, heb ik nu al weer mijn buik
                       en dekking bij bAVAm                                                                                                           I    N      H
                                                                                                                                            Tips bij elektronisch
                                                                                                                                                          O     U      D


                                                                                            elektronisch
  vol van de Mexicaanse griep die ik                                                                                                                         verzekeren                  1-3
  ook nog eens niet de Mexicaanse        Sinds 1 januari van dit jaar is het inter-  te worden bij BAVAM.                                                                                  In ’t vizier                    2
                       mediair verplicht transparant te zijn over      Indien u zich laat belonen op declaratie-                                                                                            verzekeren
  griep mag noemen maar het H1N1
                       de beloning op complexe producten. Dit kan    basis of door betaling van een abonnement-                                                                       Gevolmachtigd?
  virus. Griep, daar heb ik nooit last   ook met zich meebrengen dat het intermedi-    bedrag adviseren wij u wel algemene leve-                                                                       Nee, ja, nee!                    3
                       air zich op een andere wijze dan tot dan toe   rings- en dienstenvoorwaarden te hanteren.
  van behalve van deze Mexicaanse
                       gebruikelijk laat belonen. Wat betekent dit    Een voorbeeld van deze voorwaarden is te                                                                        Betweter                      4
  griep dan. Als ik de media moet      nu voor de dekking bij BAVAM?           vinden op www.bavam.nl onder het kopje                          Elektronische dienstverlening via website en e-mail is in opmars.
                          Uitgangspunt is dat bij BAVAM voor de    ‘meteen downloaden’. Indien u ten aanzien                       Toch verkeren veel tussenpersonen en adviseurs nog in onzekerheid over             Beloningstransparantie
  geloven zou ik nu moeten beginnen     te verrichten werkzaamheden dekking is.      van deze algemene leverings- en diensten-                       de voorwaarden en risico’s waaronder ze hun diensten kunnen aanbieden              en dekking bij BAVAM                4
  aan het bouwen van een schuil-      De wijze waarop u vervolgens wordt beloond    voorwaarden vragen heeft kunt u vanzelf-                        via het web. Mr. Wence Rupert, advocaat bij Stadermann Luiten,
                       is niet relevant. Een wijziging in de wijze van  sprekend contact opnemen met één van onze                       over de kansen en bedreigingen rond elektronische dienstverlening.               Dienstverlenings-
  kelder met voedselvoorraden van      beloning behoeft dan ook niet gemeld       juristen.                                                                                       document verplicht                 4
                      Bavam Inside

                                                                                              Is dienstverlening langs de digitale snel-  Ja en nee, zegt mr. Wence Rupert, advo-
  minstens een half jaar. En conform
                                                                                            weg risicovoller dan bemiddeling en verkoop   caat bij Stadermann Luiten in Rotterdam
  de oproep van minister Klink heb


                       Dienstverlenings-
                                                                                            op de traditionele manier, waarbij overeen-   en gespecialiseerd in aansprakelijkheids- en  dienstverlening via een fysiek kantoor.
                                                                                            komsten door middel van fysiek contact en    verzekeringsrecht: “Dienstverlening via een  Het advies- en verkoopgesprek vindt alleen
  ik voor mijn bedrijf een noodplan
                                                                                            ‘ouderwets’ papier tot stand kwamen?       website verschilt niet heel wezenlijk van de  niet meer plaats op het kantoor maar op de
  gemaakt voor het geval de griep                                                                                                                          website.                       document verplicht
                                                                                                                                              Bij sommige aanbieders kan via de
  massaal toeslaat. Mijn medewerkers                                                                                                                         website de complete verzekeringsovereen-
  mogen elkaar niet meer feliciteren                                                                                                                         komst worden gesloten, maar er zijn ook
                                                                                                                                            tussenvormen. Veel klanten gaan nu nog naar
  bij verjaardagen en iedereen loopt                                                                                                                         het kantoor van de tussenpersoon waar de
                         Vanaf 1 juli 2009 dienen financiële dienst-                                                                                             laatste met zijn laptop inlogt op de site van
  met een mondkapje rond en latex


                                                 Colofon
                       verleners aan hun klanten een dienstverle-                                                                                                een verzekeraar en zo een overeenkomst
  handschoenen. Ik niet natuurlijk,     ningsdocument te overhandigen bij complexe                                                                                                sluit, waarna de polis wordt opgestuurd via
                       producten en hypotheken. Dit document                                                                                                  de ouderwetse post. Dat laatste is nog maar
  want ik ben geboren voor 1957 en
                       dient voorafgaand aan het advies of de be-                                                                                                even, want er ligt inmiddels een wetswijzi-
                                                 De Verenigde Assurantiebedrijven Nederland N.V. (VAN)
  loop daarom volgens de geleerden     middeling aan de klant te worden verstrekt.                                                                                               gingsvoorstel waarbij de polis straks ook per
                                                 is een kleine gespecialiseerde verzekeringsmaatschappij
                         Dit dienstverleningsdocument dient om     met als motto: verzekeraars van bijzondere risico’s.                                                                 e-mail mag worden gestuurd.”
  geen risico. Bovendien heb ik voor    uw klant informatie te verschaffen over de     Zij biedt o.a. een beroepsaansprakelijkheidsverzekering aan
                                                 voor assurantiebemiddelaars en makelaars onroerend goed:
  mijzelf via het internet een kuurtje   werkzaamheden die u voor hem of haar gaat     de BAVAM polis.                                                                                      Elektronisch formulier
                       verrichten en welke vergoeding u hanteert                                                                                                   Rupert kent de onzekerheden bij het
  Tamiflu gekocht. Wat kan mij nu      voor die werkzaamheden. De beloning moet                                                                                                 intermediair over de risico’s rond het aan-
                                                 Uitgave van BAVAM
                       per productsoort worden weergegeven.        Postbus 1074, 2280 CB Rijswijk Z.H.                                                                          bieden van diensten en producten op een
  gebeuren!
                       De vergoeding moet passen bij de werkzaam-     Telefoon (070) 319 53 10 Fax (070) 319 53 19                                                                     website: “Een vraag die ik vaak hoor stellen,
    Met spanning kijk ik uit naar     heden die worden verricht. De AFM geeft      E-mail: info@bavam.nl                                                                                 is: “hoe zit het nu met het aanvraagformulier
                                                 Internet: www.bavam.nl
                       hiervoor richtlijnen op haar website                                                                                                   en de handtekening?” Vooral de afwezigheid
  wat gaat komen. Straks zijn al mijn                             Productie en coördinatie
                       (www.afm.nl). Het dienstverleningsdocu-                                                                                                 van de fysieke handtekening roept onzeker-
                                                 Van Dantzig Communicatiepartners, Rotterdam
  medewerkers ziek of moeten zij      ment moet uw klant dus in staat stellen een    Redacteur                                                                                       heid op. Ook bij het elektronisch aanvraag-
                       bewuste keuze te maken.              Willem van Leeuwen, De Schrijverij, Hilversum
  zorgen voor zieken. Het lijkt wel
                                                                                Foto: Jeroen de Jong
                         Mocht u reeds beschikken over een       Vormgeving                                                                                                         Vervolg pagina 2
  een soort deeltijd WW al moet ik     dienstenwijzer, dan is het mogelijk om de     Chris Beresford, Beresford &Zovoort B.V., Alphen a/d Rijn

                       verplichte informatie die het dienstverle-     Foto’s
  het nu zelf betalen. Gelukkig is er    ningsdocument moet bevatten op te nemen
                                                 Jeroen de Jong, Den Haag
                                                 Illustrator
  nog de kredietcrisis, werk was er     in uw bestaande dienstenwijzer. U kunt een
                                                 Karel Goedkoop, Klik Ontwerp, Utrecht
                       voorbeeld vinden op onze website          Drukwerk
  toch al niet!               www.bavam.nl.                   Stolwijkgrafax, Diemen
                                                                                            Wence Rupert
                                                                                                                                                Dé autoriteit in beroepsaansprakelijkheid
4                                                                                                                                                                       1
                                                           J A A RG A N G 1 0 / S e p t e m b e R 2 0 0 9                                                             J A A RG A N G 1 0 / S e p t e m b e R 2 0 0 9

                                                           BAVAM BALANS                                                                              BAVAM BALANS                                                                                     Digitalisering en bAVAm
  Vervolg van voorpagina

  formulier moet je kunnen bewijzen dat de     programma dat automatisch ontvangst-        website zijn terug te vinden én die voorwaar-
  klant de enige is geweest die het formulier   bevestigingen vraagt aan aanvragers. Er is     den moeten ook zijn op te slaan. Rupert:
  heeft ingevuld. Wanneer een formulier on-    technisch veel mogelijk.”             “Dat ontbreekt nu nog vaak, maar de wet-
  juist ingevuld blijkt te zijn en de verzekerde                           gever is daar duidelijk over: als niet aangebo-            Uit het stuk van mr. Wence Rupert blijkt    ligt er een taak voor BAVAM en voor u.      bevestigd dat hij kennis heeft genomen van de
  ontkent dat hij daarvoor verantwoordelijk       Zorgplicht                  den wordt ze te downloaden naar een harde             dat de verschillen tussen het traditioneel       Als een klant van een assurantietussen-   voorwaarden en dat hij daarmee akkoord is
  is, dan kan er een juridisch geschil ontstaan.    Dat klanten via een website zelf een aan-   schijf, dan kan de verzekerde een aantal van           schriftelijk aangaan van een (verzekerings)    persoon bijvoorbeeld meent dat hij niet goed   gegaan. Dat betekent dat gebruik van goede
  Maar is dat nu zoveel anders dan vroeger?    vraagformulier invullen, heeft zowel voor- als   deze bepalingen aantasten.”                    overeenkomst en de digitale variant niet we-    is geïnformeerd omtrent de afgesloten verze-   informatieopslag en van up to date informatie-
  Op de traditionele manier worden nu ook     nadelen, zegt Rupert: “Een klant moet weten       Documentatie van mededelingen moet              zenlijk van elkaar verschillen. Voor wat betreft  kering, dan zal de tussenpersoon via het klan-  dragers van wezenlijk belang zijn. Ons advies:
  nog overeenkomsten gesloten waarbij de      wat hij aanschaft en dat wordt eerder bereikt   adequaat en goed hervindbaar worden                dat deel van die overeenkomsten, waarbij      tendossier moeten aantonen dat die advisering  houd uw digitale opslag in goede conditie en
  fysieke handtekening niet direct doorslag-    als hij zelf een formulier invult, dan dat zijn  opgeslagen. Op dragers die de tand des              achteraf problemen ontstaan over de daad-     wel degelijk en accuraat heeft plaatsgevonden.  maak voortdurend back up bestanden.
  gevend is. Een voorbeeld: u belt naar de     adviseur dat voor hem doet en hem laat       tijds kunnen doorstaan. Rupert: “Dit moet             werkelijke overeenstemming of de advisering    Van belang is ook dat de klant digitaal heeft
  verzekeraar voor een nieuwe autoverze-      tekenen bij het kruisje. Anderzijds kan een    ook niet worden onderschat. De techniek
  kering, u beantwoordt aan de telefoon wat    klant op het kantoor direct aan zijn adviseur   gaat snel, maar de archiveringsplicht blijft
                                                                                     Gevolmachtigd?
  vragen en een paar dagen later ontvangt u    vragen wat er met de voorwaarden en derge-     dezelfde. Zorg daarom dat je altijd bij je
  een nieuwe polis met de mededeling dat als er  lijke bedoeld wordt en of hij het product wel   oude stukken en bestanden kunt.”
  iets niet klopt u moet reageren. Niet reageren  nodig heeft. Die mogelijkheid mis je op een
  betekent dat u bevestigt dat alles juist is. U  website. En als tussenpersoon heb je wel een     Onvolledige stijl                                                                      Ja?


                                                                                     Nee, ja, nee!
  betaalt premie, ook een bewijs dat u akkoord   zorgplicht.”                      Rupert adviseert dienstverleners om
  bent met de polis. Ik denk dat de zorg om die     Rupert pleit daarom voor het aanbie-     e-mail, waar het mededelingen aan en van
                                                                                                                                              Nee !
  handtekening ook een gevoelskwestie is.”     den van producten via een website die zich     klanten betreft, zoveel mogelijk te gebruiken
     Bewijzen dat                               daarvoor lenen:   als de traditionele brief: “Ook hier advi-                                                   Nee !
  de verzekerde                                 “Tussenpersonen   seer ik om zorgvuldig te zijn. Niet te snel
  de enige geweest        “Waar je als aanbieder voor           hadden en hebben   antwoord geven in een losse en onvolledige                                                                                Jahaa
  moet zijn die het     moet zorgen is een systeem dat            een belangrijke   stijl. E-mail biedt klanten de kans om snel              Het hoogste rechtscollege in Nederland    zijn zinnen op
  elektronisch                                  rol, namelijk hun  even tussendoor een vraag te stellen: heb ik           heeft onlangs een voor makelaars belangrijke    het huis gezet     Ja Ja
  formulier heeft     duidelijk maakt waar informatie            klant adviseren   voldoende dekking? Is dit product voor mij            uitspraak gedaan. De Hoge Raad heeft name-     en liet het er
  ingevuld is                                  in zijn behoeften.  goed? Doe daar niet aan mee. Tik niet te             lijk bevestigd dat een opdracht tot bemiddeling  niet bij zitten.
                                                                                                                                                          Nee nee nee
  eerder een tech-
                aan jou gericht vandaan komt”            Die zorgplicht    snel ‘ja’ als er allerlei voorwaarden aan die           bij verkoop in beginsel geen volmacht inhoudt   Hij besloot de
                                                                                                                           Nee
  nische dan een                                 moeten ze zeer    dekking zitten. Want dat ‘ja’ is later mogelijk          tot het sluiten van een koopovereenkomst.     makelaar te
  juridische kwestie, zegt Rupert: “Waar je als  serieus nemen. Ingewikkelde producten die     een bewijs voor een onvolledig advies, net            De uitspraak werd gedaan naar aanleiding      dagvaarden
                                                                                                                         toch niet                                Ja ok ?
  aanbieder voor moet zorgen is een systeem    veel uitleg behoeven zijn daarom niet voor     als in een brief. Beter is het om dergelijke           van een interessante casus die hieronder wordt   waarbij hij een
  dat duidelijk maakt waar informatie aan jou   de hand liggend om via een website aan te     reacties meer aandacht te geven. Maak er tijd           beschreven.                    schadevergoeding
  gericht vandaan komt. Dat kan op verschil-    bieden. In dit kader is het ook verstandig als   voor vrij, zorg voor een vaste opmaak, sla               Jan en Sjaak Reuring, broers, hadden     vorderde, primair op
                                                                                    Praktijken
  lende manieren. Het is goed mogelijk om     aanbieders beseffen wie zij tot hun doelgroep   deze op als een pdf-document en stuur ze met           aan een makelaar de opdracht gegeven om      grond van de wettelijke
  internetadressen, waarvandaan berichten zijn   rekenen. Gaat het om mensen die meer        het e-mailbericht mee als attachment. Dat             te bemiddelen bij de verkoop van een pand     bepaling dat een gevolmachtigde
  gestuurd, vast te leggen. Inmiddels is het zelfs toelichting nodig hebben, dan moeten ze daar    zorgt ook voor een overzichtelijker dossier.           dat hen beiden toebehoorde. In het opdracht-    moet instaan voor het bestaan en
  mogelijk om via servers te achterhalen wie    rekening mee houden.”               Ellenlange e-mailafschriften vol met replies           formulier werd de bepaling doorgehaald dat de   de omvang van de volmacht.       Doorgeefluik. . . . .
  wanneer welke boodschap heeft gestuurd.        Verder moeten ook de algemene voor-      zijn een voedingsbodem voor vergissingen en            makelaar namens de broers gevolmachtigd zou       Ook BAVAM raakte bij de     . . . . een vak apart
  Je kunt ook denken aan een computer-       waarden bij bijvoorbeeld de polis op de      onduidelijkheden.”                        zijn een koopovereenkomst aan te gaan. Na     zaak betrokken. In de procedure
                                                                                     een bod van een gegadigde, de heer Theodoor    stelde BAVAM dat de makelaar niet als gevol-   van een koopovereenkomst. De makelaar
                                                                                     Jansen, nam de makelaar telefonisch contact    machtigde handelde, maar slechts fungeerde    bond zijn opdrachtgevers dan ook niet. Verder
                                                                                     op met Tine, de vrouw van Jan Reuring en gaf    als bode, danwel doorgeefluik. De rechtbank   stelde het Hof dat de makelaar ook niet de
                                                                                     haar het bod door. Korte tijd later belde Tine   oordeelde evenwel dat de makelaar wel      schijn van vertegenwoordigingsbevoegdheid
                                                                                     Reuring de makelaar terug met de mededeling    degelijk als gevolmachtigde handelde, toen hij  had gewekt. Jansen mocht uit de mededeling
                                                                                     dat het bod werd geaccepteerd. De makelaar     Jansen meedeelde dat het bod werd geaccep-    van de makelaar, dat het bod was geaccepteerd
                           tRix VAN ANkeReN (60)                                                belde vervolgens verheugd naar Jansen en      teerd. De rechtbank nam verder aan dat de    niet afleiden dat de makelaar was gemachtigd
                           polisbeheer, werkt sinds 1988 bij bAVAm                                       feliciteerde hem met de aankoop.          makelaar geen toereikende volmacht had en    om namens verkoper een koopovereenkomst
                                                                                                               veroordeelde de makelaar tot het betalen van   te sluiten. Volgens het Hof mocht de koper
                           “In mijn werk houd ik me vooral bezig met     inmiddels min of meer bekenden voor me                Niet eens                   een schadevergoeding aan Jansen.         daaruit niet meer afleiden dan dat de makelaar
                           het aanbrengen van wijzigingen in onze      en ben ik voor hen een ankerpunt. Ik help               Een paar dagen later zond de makelaar                              van verkopers te horen had gekregen dat het
                           polissen. Dat varieert van een gewijzigd     ze graag met vragen, zolang ze tenminste             de koopakte naar zowel Jansen als naar de       Schijn van bevoegdheid            bod was geaccepteerd. Tot ons genoegen heeft
                           telefoonnummer tot het aanpassen van       niet al te juridisch van aard zijn. BAVAM is           broers Reuring. Tot schrik van de makelaar       In hoger beroep vernietigde het Hof     de Hoge Raad in cassatie het arrest van het
                           een dekking. Op zich niet zo complex,       in de loop der jaren langzaam maar zeker             en tot woede van Theodoor Jansen, gaven      echter het vonnis van de rechtbank en wees de  Hof bevestigd en de makelaar niet aansprake-
                           het plezier in mijn werk haal ik vooral      gegroeid, van drie naar twaalf personen.             de broers plots aan de koopakte niet te zullen   vordering alsnog af. Jansen werd veroordeeld   lijk geacht.
                           uit het telefonische contact met de klant.    Maar het is nog steeds een hecht team, dat            tekenen. Kennelijk was een van hen het toch    de door hem ontvangen schadevergoeding
                           Polissen zijn abstract, daarom is het leuk    altijd bij elkaar terecht kan. Vooral daarom           niet met de verkoop eens. Door middel van een   terug te betalen. Het Hof bevestigde daarmee    Mr. Wim ter Weele
                           om de persoon achter de verzekering een      heb ik nooit de behoefte gevoeld om elders            kort geding tegen de broers trachtte Jansen    eerdere uitspraken dat een opdracht aan een     BAVAM
                           beetje te kennen. Doordat ik hier al een     aan de slag te gaan.”                       alsnog levering af te dwingen. De vordering    makelaar tot bemiddeling bij de verkoop van
               Foto: Jeroen de Jong   flinke tijd werk, zijn sommige verzekerden                                     werd echter afgewezen. Jansen had echter      een pand geen volmacht inhoudt tot het sluiten   De namen in de casus zijn zoals altijd gefingeerd.

2                                                                                                                                                                       3

								
To top