10 tips för att reducera energikostnaderna för produktion by gvz34939

VIEWS: 6 PAGES: 9

									10 tips för att reducera
energikostnaderna för produktion
Ökad effektivitet och minskad energiförbrukning
                         Effektiv användning av
                         tryckluft är ett område där
                         många producerande företag
                         kan göra betydande
                         besparingar. Det gäller att
                         vara uppmärksam på några
                         enkla riktlinjer för
                         konstruktion och underhåll av
                         pneumatiska anläggningar.

                         Det behöver inte vara så
                         komplicerat. Extra upp-
                         märksamhet på design och
                         underhåll av pneumatiska
                         luftbehandlingssystem kan
                         vara tillräckligt för att ge
                         betydande besparingar.

                         Den här guiden innehåller tips
                         om hur man minskar sin
                         tryckluftförbrukning och
                         samtidigt minskar sin
                         energiförbrukning.
2                                         3
                                  1. Reducera lufttrycket från kompressorn
  10 tips för att reducera luftförbrukningen        Sida          Här kan man överväga att   En reducering av lufttrycket
                                           antingen reducera      från 6,5 bar till 4,5 bar sänker
  1.  Reducera lufttrycket från kompressorn         5           matningstrycket för hela   energiförbrukningen med
                                           maskinen eller skapa     30%.
  2.  Använd trykstegrare där det behövs          6           tryckzoner, var och en med
                                           sin egen regulator för att
  3.  Rätt storlek på luftbehandlingsaggregatet       7           minimera luft- och energi-
                                           förbrukningen.
  4.	 Kontrollera	filterinsatser	    	     	  	   8

  5.	 Installera	flödesmätare		     	          9

  6.	 Kontrollera	flödet	i	finfilter	            10

  7.  Undvik skarpa böjar och förträngningar        11

  8.	 Använd	tydliga	manometrar	    	     	    12

  9.	 Undvik	vatten	i	systemet	     	     	  	  13

  10. Använd differentierat styrtryck
    eller enkelverkande cylindrar             14
4                                                                        5
2. Använd trykstegrare där det behövs                      3. Rätt storlek på luftbehandlingsaggregatet
         Om	det	finns	ett	behov	av	   det löna sig att investera i          Det är ingen fördel att välja  Men det är också viktigt att
         högre lufttryck för uppgifter  tryckstegrare som kan möta           för stora luftbehandlings-   inte underdimensionera.
         med låg frekvens eller för en  olika behov.                  aggregat. Dessa kommer     Det är oekonomiskt och
         mindre del av maskinen, kan                           inte att fungera optimalt    minskar prestandan.
                                                 och kommer inte att ta bort
                                                 föroreningar från luft-
                                                 systemet. Normal funktion
                                                 uppnås	endast	när	luftflödet	
                                                 stämmer överens med
                                                 enhetens	specifikationer.
6                                                                                7
4. Kontrollera filterinsatser                         5. Installera flödesmätare
         - och ersätt dem innan de   Byte	av	filter	är	en	enkel	          Med	flödesmätare	är	det	    tryckgivare. Detta gäller även
         förlorar sin effektivitet.  serviceuppgift som påverkar          möjligt att kontrollera luft-  vid små läckage från lösa
         Igensatta	filter	reducerar	  prestanda och förebygger            förbrukningen, följa förlopp  kopplingar eller felmonterade
         luftflödet	genom	       tryckfall.                   och avhjälpa fel. Med hjälp   filter.
         luftbehandlingsenheten                            av		flödesmätaren	upptäcks	
         med upp till 50%.                              läckor mer effektivt än med
8                                                                              9
6. Kontrollera flödet i finfilter                            7. Undvik skarpa böjar och förträngningar
          Var uppmärksam på enheter      med ett högre lufttryck för att          Skarpa kopplingsböjningar,
          med	finfilter	eller	mikrofilter.	  uppnå	önskat	flöde.                t	ex.	90°,	skapar	turbulens	
          Fel	typ	av	filter	påverkar	ofta	  - Med en högre energi-               och	kan	minska	luftflödet	
          luftflödet	vilket	leder	till	att	  förbrukning som följd.               med upp till 30%.
          man måste köra hela systemet
                                                         Minskat	luftflöde
10                                                                    11
8. Använd tydliga manometrar         9. Undvik vatten i systemet
        Manometrar med förinställda             Med avtappning av kondens-     Även manuell avtappning
        driftzoner möjliggör snabb              vatten	i	eller	under	filtret	   finns.	Denna	kräver	dock	
        inställning och kontroll av             förhindrar man att vätska förs   regelbunden inspektion.
        lufttrycket, och operatören             in i luftströmmen. Finns till-
        kan snabbt se om trycket är             gängliga som helautomatisk
        för högt eller för lågt.               avtappning med automatisk
                                   avluftning	när	det	finns	
                                   kondensvatten, eller som
                                   halvautomatisk avtappning
                                   som avluftar när lufttillförseln
                                   är avstängd.
                        Manuell avtappning   Helautomatisk
                                     avtappning
12                                                                 13
10. Använd differentierat styrtryck
  eller enkelverkande cylindrar         En cylinder arbetar ofta i bara  Det skulle t ex. vara möjligt att
         en riktning. Det är därför värt  ha ett system med två tryck,
         att överväga om det går att    - ett högt för aktiva rörlelser
         använda ett lägre tryck,     och ett lägre för passiva eller
         eftersom enkelverkande      returnrörelser.
         cylindrar bara förbrukar
         luft i en riktning varefter
         returgång sker med hjälp
         av en mekanisk fjäder.
14                                           15
Festo AB

Box	21038
200 21 Malmö

Kundcenter
020-38	38	40
order@festo.se
www.festo.se

								
To top