Introduction to Youth Exchange by yyy55749

VIEWS: 33 PAGES: 3

									              Introduction to Youth Exchange
ประวัติความเปนมาและวัตถุประสงค

เปาหมายและวัตถุประสงคของโครงการเยาวชนแลกเปลียน         ่
        ่             ่
     พลังทีมีประสิทธิภาพทีสุดในการสงเสริมสันติภาพและความเขาใจกันระหวางประเทศ
               ่
คือการยอมรับวัฒนธรรมทีแตกตางหลากหลาย
   ้                ่ ิ               ่     ้
โลกนีจะกลับกลายเปนโลกทีมีมตรภาพและรูสึกวาโลกใบนีเ้ ล็กลงเมือเรารูจักกันมากขึน-ไมวาจะมีสัญชาติใดก็ตาม-
                          ่
ตางก็มีความตองการพื้นฐานเหมือนกัน นันคือ สิ่งแวดลอมที่สะดวกสบาย ปลอดภัยจากอันตรายตอชีวิต
มนุษยตองการความสุข ความมั่งมีและความพอใจแกตนเองและแกบุตรหลาน
                 ่           ่
โครงการเยาวชนแลกเปลียนเปนโครงการทีไดรับความนิยมมากทีสุดโครงการหนึงของโรตารี่     ่
                               ่
ที่มีการจัดการใหเยาวชนจํานวนนับพันนับหมืนคนจากประเทศอื่นใหมีโอกาสมาพบผูคนอีกประเทศหนึงและเ       ่
            ่
รียนรูวัฒนธรรมทีแตกตาง เปนการหวานเมล็ดพันธแหงความรัก ความเขาใจกันอันดีระหวางกันไปชัวชีวิต    ่
     - ชุมชนตางๆ ในโครงการจะไดรับสิงที่ดีเลิศจากความสําเร็จอยางตอเนื่องของโครงการเยาวชนแลก
                              ่
         ่         ั
      เปลียน หากผูรบผิดชอบดูแลเอาใจใสใหความรักเพียงพอ
                    ่       
     - เยาวชนแลกเปลียนจะเรียนรูปญหาและวัฒนธรรมของชนชาติอื่นดวยตัวเอง
                     ่             ี่     ึ้   ั
     - เยาวชนแลกเปลียนจะพัฒนาตนเองเปนผูใหญทรับผิดชอบดีขน มีวิสยทัศนกวางไกลขึน การแลก    ้
          ่            ่ ี่
      เปลียนจะใหโอกาสทีดีทสุดครั้งเดียวในชีวิตที่ตองจดจําตลอดไป
             ่                        ่    ่     
     - สโมสรทีรับอุปถัมภ / ครอบครัวอุปถัมภและชุมชนทีเยาวชนแลกเปลียนพํานักอยูจะมีความสุขจาก
                                    ่
      การอยูรวมกันอยางอบอุน จากผูที่มาจากประเทศทีมีวัฒนธรรมแตกตางกัน
                                ้
     - หลังจบการแลกเปลี่ยนแลว เยาวชนเหลานันจะกลับไปบานของตนดวยมุมมองโลกทีกวางกวาเดิม ่
      มีความเขาใจกันและจะผูกพันกับโรตารีอยางลึกซึ้งตลอดไป
              ่                               ่
     - เยาวชนทีจะรับผิดชอบเปนผูนำในอนาคต จะไดรับการพัฒนาโดยอาศัยสิงที่ไดเรียนรูจากประสบ  
                ่
      การณแลกเปลียนของตน กับองคกรโรตารีตอไป

               ่ ่
    โรตารีตองการจัดหาสิงทีดีที่สุดใหแกเยาวชนแลกเปลี่ยน
                                    ่
ตองขอบคุณความมานะพยายามของโรแทเรียนและครอบครัวนับพันนับหมืนคนที่ทําใหโครงการนีประสบควา  ้
                   ่     ่               ้    ื
มสําเร็จอยางดียงและเยาวชนนับหมืนนับแสนทีไดรับประโยชนจากโครงการยอดนิยมนีของโรตารีที่ยนหยัดมานานกวา
         ิ่
                                 
50 ป มีเครือขายของโรแทเรี่ยนมากกวา 1.2 ลานคนในสโมสรทั่วโลกอยูในโครงการนี้

ประวัติโครงการเยาวชนแลกเปลียน   ่
    กําเนิดขึ้นจาการติดตอระหวางสโมสรในป 1929
                 ่
เอกสารติดตอแลกเปลี่ยนชิ้นแรกเริมจากสโมสรโรตารีเมืองโคเปนฮาเกน สวีเดน
                         ้       ่
ติดตอระหวาผูรวมโครงการในยุโรปจนถึงสงครามโลกครังที่ 2 และมาเริมอีกในป 1946 หลังสงครามโลกยุติลง
       ่
มีการแลกเปลียนระหวางสโมสรในคาลิฟอรเนียสหรัฐอเมริกา และประเทศละตินอเมริกา
       ่     ่ ้
กิจกรรมแลกเปลียนแลกเปลียนนีไดแพรไปทางภาคตะวันออกของสหรัฐตั้งแตป 1939 ตอมาถึงป 1958-1962
                       ่                 ่
มีการรวมกิจกรรมของภาคตางๆ ในโครงการแลกเปลียนนีเ้ รียกวา โครงการนักเรียนแลกเปลียน ( ภาครวม )
                             ่
รัฐตะวันออก Eastern States Student Exchange ( ESSEX ) ซึงมีการติดตอกับภาค 3360 ตลอดมา

      ในป 1972
คณะกรรมการบริหารของโรตารีสากลไดตกลงอนุมัติรับหลักการใหโครงการแลกเปลียนเยาวชนแกสโมสรทั่วโลก   ่
                     ่
เปนกิจกรรมระหวางประเทศทีมีคุณคาตอสันติภาพและความเขาใจกันในโลก
                    ้
โครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนนีไดรับการสนับสนุนดําเนินการในสโมสร /
ภาคและกลุมภาครวมโครงการในประเทศมากกวา 80 ประเทศและมีเยาวชนแลกเปลียนจากทัวโลกมากกวา 10,000    ่ ่
คน มีโอกาสเดินทางไปในโครงการนี้ทกป         ุ
               ่                       
      กุญแจสําคัญทีจะนําไปสูสันติภาพอันยั่งยืนของโลกอยูในมือของเยาวชนของเรา
        ้                        ้
และในการนีโรตารีชวยใหผูนําในอนาคตเหลานีไดมีโอกาสเห็นโลกปจจุบันดวยสายตาตนเอง
โครงการเยาวชนระหวางประเทศของโรตารีสนับสนุนคนหนุมสาวยุคใหมนี้ใหรูจักอุทิศสวนหนึงของชีวิตเพือการบ
                                                      ่   ่
ำเพ็ญประโยชนแกผูอื่น
             ่                      ้
      การแลกเปลียนเยาวชนระหวางประเทศ โครงการนีใหโอกาสสโมสรตางๆ
                                     ิ
ไดรวมสงเสริมความเขาใจอันดีระหวางกันในโลกและชวยใหชีวตของหนุมสาวทีมีคุณสมบัติดี       ่
                         ่                 ่
สมบูรณขึ้นดวยการจัดสงเยาวชนทีอยูในวัยเรียนระดับมัธยมปลายทีไดรับการคัดเลือกแลวไปตางประเทศ
  ่        
เพือจะไดเรียนรูและเกิดความเขาใจอันดีขึ้นในวัฒนธรรมอื่นๆ
                              ่
      มีโครงการโรตารีอยูนอยมากทีจะกอใหเกิดความกระตือรือรน
                                               ่
และความพึงพอใจอยางไมรูลืมไดมากไปกวาการใหการอุปถัมภคนหนุมสาวทีมีอนาคตไดเดินทางไปตางประเทศ
                          ่              ้
ในทุกปจํานวนเยาวชนแลกเปลี่ยนทีไดเดินทางขามประเทศเหลานีจะมีประมาณ 7,000 คน และจากกวา 62 ประเทศ
          ้       
เยาวชนเหลานีจะพํานักอยูกับครอบครัวเจาของบาน ซึ่งบางครั้งก็มากกวาหนึงครอบครัว        ่
    ่
การเยียมเยือนกันบอยครั้งเปนการผลัดกันเยือน
            ่
และการแลกเปลียนจะรวมถึงเยาวชนทีทุพพลภาพดวยเมือโอกาสอํานวยให่   ่
                ่                 
      ปกติแลวสโมสรทีใหการอุปถัมภจะเปนผูคัดเลือกเยาวชนแลกเปลี่ยน ซึ่งตองมีการอนุมัติในระดับภาค
การกรอกใบสมัครเปนลายลักษณอักษร และการสอบสัมภาษณสวนตัว
                      ่
สวนใหญประธานการแลกเปลียนของภาคจะเปนผูประสานกับเยาวชนทีไดรับการอุปถัมภจากโรตารีนี้ ่
     ่                                    ่
สโมสรทีจัดสงเยาวชนจะเปนฝายจัดการปฐมนิเทศใหแกเยาวชน ซึงเปนเยาวชนแลกเปลี่ยนพรอมทังผูปกครอง       ้
                                       ่       ่
และคณะกรรมการภาคจะเปนฝายจัดการเรื่องสโมสร หรือภาคทีจะทําหนาทีรับเยาวชนแลกเปลียนเยาวชนผูนน      ่   ั้
              ่         ้
      การแลกเปลียนระยะสันจะมีระยะเวลาตั้งแตหลายวันไปจนถึงหลายสัปดาห
         ่         ่          ่
และบอยครั้งทีจะจัดในชวงทีโรงเรียนทัวไปปดภาคเรียน สําหรับการแลกเปลี่ยนระยะยาว
จะจัดในระดับภาคและปกติจะคลุมหนึงปการศึกษา        ่
ซึ่งเยาวชนแลกเปลี่ยนจะสามารถเขาเรียนในโรงเรียนของประเทศเจาภาพได
                  ้                         ่
    การรับรองเยาวชน โครงการนีขยายไปถึงการใหการตอนรับแกเยาวชนแลกเปลี่ยนทีมาจากประเทศอืนๆ ่
       ่                     ้       ่
และเขาเรียนทีโรงเรียนในภาคโรตารีของทาน แมวาเขาเหลานันจะไมมีสวนเกียวของกับโรตารีเลยก็ตาม
            ้              ่
ชาวโรแทเรี่ยนก็ ควรจะเชือเชิญเยาวชนเหลานั้นมาเยือนทีบาน และใหการตอนรับพวกเขาอยางดี

      ่
กิจกรรมทีเลือกกระทําได
                     ่                ้ ่
     - วางแผนการประชุมกับครอบครัวทีจะรับเปนเจาภาพในชุมชนของทานขึน เพืออธิบายถึงประโยชนตางๆ
         ่
ของการแลกเปลียนเยาวชน
       ้            ่        ่    ู              ิ
     - เชือเชิญเยาวชนแลกเปลี่ยนมาทีประชุมสโมสรเพือใหเขาไดพดเกี่ยวกับบานเมือง และเผยชีวตสวนตัวของเขา
     - วางแผนจัดงาน “ ราตรีอาหารสากล “
                 ่
สักครั้งและเชิญใหเยาวชนแลกเปลียนทั้งหลายไดเตรียมอาหารของชาติตนในงาน
                      
     - ในการรวมมือฉลองเดือนแหงชุมชุนรุนใหม ( กันยายน ) และเดือนแหงความเขาใจอันดีระหวางกันในโลก

                    ่                ่
( กุมภาพันธ ) ควรสงเสริมโครงการแลกเปลียนเยาวชน และโครงการเยาวชนสากลอืนๆ ดวยการจัดโปรแกรม
และรวมกับผูหาทุนตางๆ
                  ่     ่     ิ
    “โครงการเยาวชนแลกเปลียนคือการเปลียนแปลงชีวตของเด็กของหนึง   ่
                             ั
จากดินแดนไกลสุดของฟาบินมาอยูตางบานตางเมือง ใหรูจกคุณคาของความรัก
สันติสุขและสรางความเขาใจอันดีตอกันในครอบครัวอุปถัมภ
                 ่
ในสโมสรโรตารีและในประเทศทีอุปถัมภไปตลอดชีวต”   ิ

								
To top