MATEMATIK TAMBAHAN TINGKATAN 5 MATEMATIK TAMBAHAN TINGKATAN 4

Document Sample
MATEMATIK TAMBAHAN TINGKATAN 5 MATEMATIK TAMBAHAN TINGKATAN 4 Powered By Docstoc
					   KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA
Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah


   Huraian Sukatan Pelajaran


MATEMATIK TAMBAHAN
MATEMATIK AMBAHAN
MATEMATIK TAMBAHAN
 TEMA
  TINGKATAN 5
  TINGKATAN 4
  TINGKAT
  TINGKAT
    KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA
Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah


   Huraian Sukatan Pelajaran
MATEMATIK TAMBAHAN
 TEMATIK AMBAHAN
MATEMA
  TINGKAT
  TINGKATAN 4

    PUSAT PERKEMBANGAN KURIKULUM
    KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA
          2002
         KANDUNGAN
Rukun Negara           v
Falsafah Pendidikan Kebangsaan  vii
Kata Pengantar          ix
Pendahuluan            1
A1.  FUNGSI           9
A2.  PERSAMAAN KUADRATIK    12
A3.  FUNGSI KUADRATIK      15
A4.  PERSAMAAN SERENTAK     17
A5.  INDEKS DAN LOGARITMA    18
G1.  GEOMETRI KOORDINAT     21
S1.  STATISTIK         26
T1.  SUKATAN MEMBULAT      31
K1.  PEMBEZAAN         33
AST1. PENYELESAIAN SEGI TIGA   38
KERJA PROJEK           40
ASS1. PENGGUNAAN NOMBOR INDEKS  42
KERJA PROJEK           44
              iii
            RUKUN NEGARA
BAHAWASANYA negara kita Malaysia mendukung cita-cita hendak
mencapai perpaduan yang lebih erat di kalangan seluruh masyarakatnya;
memelihara satu cara hidup demokratik; mencipta masyarakat yang adil
di mana kemakmuran negara akan dapat dinikmati bersama secara adil
dan saksama; menjamin satu cara liberal terhadap tradisi-tradisi
kebudayaannya yang kaya dan berbagai-bagai corak; membina satu
masyarakat progresif yang akan menggunakan sains dan teknologi moden;

MAKA KAMI, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan seluruh tenaga
dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan atas prinsip-
prinsip berikut:-


        KEPERCAYAAN KEPADA TUHAN
        KESETIAAN KEPADA RAJA DAN NEGARA
        KELUHURAN PERLEMBAGAAN
        KEDAULATAN UNDANG-UNDANG
        KESOPANAN DAN KESUSILAAN
        FALSAFAH PENDIDIKAN
          KEBANGSAAN

Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha yang berterusan ke
arah lebih memperkembangkan potensi individu secara
menyeluruh dan bersepadu untuk melahirkan insan yang seimbang
dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani
berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha
ini adalah bertujuan untuk melahirkan warganegara Malaysia yang
berilmu pengetahuan, berketerampilan, berakhlak mulia,
bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan
diri serta memberikan sumbangan terhadap keharmonian dan
kemakmuran keluarga, masyarakat dan negara.
Kata Pengantar                       Kandungan Matematik Tambahan disusun dalam dua pakej
Huraian Sukatan Pelajaran ialah dokumen yang        pembelajaran iaitu Pakej Teras dan Pakej Pilihan. Pakej
memperincikan Sukatan Pelajaran yang bertujuan untuk    Teras terdiri daripada tajuk-tajuk yang wajib diambil. Pakej
memenuhi cita-cita murni dan semangat Falsafah       Pilihan pula disediakan bagi memenuhi keperluan
Pendidikan Kebangsaan, dan menyediakan murid        matematik murid mengikut kecenderungan bidang yang
menghadapi arus globalisasi serta ekonomi berasaskan    ingin diceburi kelak. Murid hanya perlu memilih satu pakej
pengetahuan pada abad ke 21.                pilihan iaitu Pakej Aplikasi Sains dan Teknologi atau Pakej
                              Aplikasi Sains Sosial. Satu unsur baru yang diperkenalkan
Dokumen ini menyarankan strategi pengajaran dan      dalam kurikulum ini ialah kerja projek. Di samping itu,
pembelajaran yang merangkumi pelbagai aktiviti dan     penyelesaian masalah, komunikasi dalam matematik dan
penggunaan sumber. Guru digalakkan menggunakan       penggunaan teknologi ditegaskan dalam proses pengajaran
kreativiti untuk memilih, menyusun dan mengolah aktiviti  dan pembelajaran.
mengikut keperluan pengajaran dan pembelajaran. Huraian
ini akan dapat membantu guru merancang dan         Dalam penyediaan Huraian Sukatan Pelajaran ini, banyak
melaksanakan pengajaran dan pembelajaran secara      pihak yang terlibat terutamanya guru, pensyarah maktab,
berkesan.                         pensyarah universiti, pegawai Kementerian Pendidikan dan
                              individu yang mewakili organisasi tertentu. Kepada semua
Dalam aktiviti pengajaran dan pembelajaran, guru perlu   pihak yang telah memberikan sumbangan kepakaran, masa
memberikan penekanan pada unsur seperti kemahiran     dan tenaga sehingga terhasilnya Huraian Sukatan Pelajaran
berfikir, pembelajaran masteri, kemahiran belajar cara   ini, Kementerian Pendidikan merakamkan setinggi-tinggi
belajar, kecerdasan pelbagai, pembelajaran kontekstual,  penghargaan dan ucapan terima kasih.
konstruktivisme, teknologi maklumat dan komunikasi,
pembelajaran akses kendiri dan kajian masa depan. Di
samping itu, nilai murni, semangat patriotik dan
kewarganegaraan tetap diutamakan. Semua unsur ini dapat
mengujudkan pengajaran dan pembelajaran yang berkesan   (Dr. SHARIFAH MAIMUNAH BT. SYED ZIN)
untuk melahirkan murid yang dapat mengaplikasikan     Pengarah
pengetahuan dan kemahiran dalam kehidupan harian dan    Pusat Perkembangan Kurikulum
dunia pekerjaan.                      Kementerian Pendidikan Malaysia
        PENDAHULUAN

        Matematik Tambahan merupakan satu mata         aktiviti manusia. Melalui penegasan ini, murid
Kerjaya    pelajaran elektif di peringkat sekolah menengah.    boleh membina kebolehan dan keyakinan mereka
Masa      Mata pelajaran ini bertujuan meningkatkan        untuk menggunakan matematik apabila
Depan                                 menghadapi situasi yang baru. Walaupun terdapat
        keterampilan matematik murid supaya mereka
        mempunyai persediaan yang mencukupi untuk        unsur baru yang diperkenalkan sebahagian besar
        menghadapi atau menangani perubahan dan         kurikulum ini merupakan hasil semakan semula
        cabaran masa depan, seterusnya dapat          kurikulum Matematik Tambahan (1990).
        merealisasikan kerjaya yang cemerlang untuk diri,
        masyarakat dan negara. Fokus Matematik         Dalam zaman teknologi maklumat dan komunikasi
        Tambahan adalah ke arah memenuhi keperluan       banyak metodologi pengajaran yang berdasarkan   Teknologi
        matematik murid yang cenderung kepada bidang      penggunaan komputer dan perisian teknologi serta  Maklumat
                                                             dan
        sains dan teknologi serta murid yang cenderung     INTERNET telah dibina untuk meningkatkan      Komunikasi
        kepada sains sosial. Oleh itu kandungan         pembelajaran matematik. Oleh itu guru yang
        Matematik Tambahan telah diolah supaya         mengajar Matematik Tambahan digalak
        mencapai kehendak ini.                 mengeksploitasi sumber yang wujud dalam bidang
                                    itu untuk meningkatkan pedagogi pengajaran
    Sukatan Pelajaran Matematik Tambahan telah           mereka di bilik darjah secara berterusan. Hanya
    digubal dengan mengambil kira kandungan mata
Penyelesaian                              dengan usaha yang gigih dan ingin meneroka guru
Masalah pelajaran Matematik. Beberapa cabang matematik         dapat meningkatkan tahap profesionalisme
    yang baru juga diperkenalkan dalam kurikulum ini        mereka sebagai guru matematik. Ke arah
    selaras dengan perkembangan baru dalam fokus          mencapai hasrat ini, guru digalakkan mencari
    pendidikan matematik. Di samping itu penegasan         bahan dari laman web, menggunakan perisian
    diberikan kepada heuristik penyelesaian masalah        matematik atau pakej pembelajaran yang dapat
    dalam proses pengajaran dan pembelajaran.           membantu murid menguasai konsep matematik
    Dalam aktiviti pembelajaran untuk membentuk          tertentu dengan lebih berkesan berbanding dengan
    kemahiran penyelesaian masalah murid eloknya          kaedah tradisional yang digunakan sekarang.
    juga guru memperkenalkan masalah dari konteks


                                  1
     Kerja projek adalah digalakkan dalam Matematik      Matlamat
     Tambahan untuk memberi peluang kepada murid
     menggunakan pengetahuan dan kemahiran yang        Kurikulum Matematik Tambahan bertujuan untuk
Kerja  telah dipelajari dalam situasi sebenar dan        mempertingkatkan pengetahuan, ketrampilan dan
Projek  mencabar. Kerja projek merangkumi penerokaan       minat murid dalam matematik. Dengan demikian,
     sesuatu masalah matematik yang dijalankan oleh      mereka akan berupaya menggunakan matematik
     murid. Pengenalan kerja projek akan membawa        secara berkesan dan bertanggungjawab untuk
     beberapa faedah kepada murid seperti           berkomunikasi dan menyelesaikan masalah serta
     merangsangkan minda murid, menjadikan           mempunyai persediaan yang mencukupi bagi
     pembelajaran matematik lebih bermakna,          melanjutkan pelajaran dan berfungsi secara
     membolehkan murid mengaplikasikan konsep dan       produktif dalam kerjaya mereka.
     kemahiran matematik yang telah dipelajari dan
     meningkatkan kemahiran berkomunikasi.           Objektif

     Selain daripada memainkan peranan membentuk        Kurikulum Matematik Tambahan membolehkan
Nilai  ketrampilan matematik murid, pemupukan nilai
Murni
                                  murid:
     intrinsik matematik dan nilai murni perlu dilakukan
     juga dalam penyampaian kurikulum ini. Dalam        1. Memperluaskan ketrampilan dalam bidang
     usaha membentuk warga Malaysia yang taat dan         nombor, bentuk dan perkaitan serta
     bangga melalui sistem pendidikan negara,           memperoleh pengetahuan dalam kalkulus,
     kurikulum Matematik Tambahan boleh              vektor dan pengaturcaraan linear.
     menyumbang kepada kejayaan usaha itu. Di mana
     sesuai guru boleh juga mengaitkan aktiviti        2. Memperkukuhkan kemahiran penyelesaian
     pembelajaran dengan situasi yang wujud di negara       masalah.
     kita dan tidak selalu merujuk kepada contoh di luar
     negara semata-mata.
                                2
3. Memperkembangkan kebolehan untuk berfikir       Organisasi Kandungan
  secara kritis dan kreatif serta berhujah secara
  mantik.                        Kandungan Matematik Tambahan untuk Tingkatan
                             Empat disusun dalam dua pakej pembelajaran
4. Membuat inferens dan pengitlakan yang         iaitu Pakej Teras dan Pakej Pilihan.
  munasabah daripada maklumat yang diberi.
                             Pakej Teras adalah wajib dipelajari oleh semua
                                                      Pakej
5. Menghubungkaitkan pembelajaran matematik       murid dan mengandungi 9 tajuk yang disusun di   Teras
  dengan aktiviti harian dan kerjaya.          bawah 5 komponen iaitu:

6. Menggunakan pengetahuan dan kemahiran         Komponen Geometri
  matematik dalam menterjemahkan dan          Komponen Algebra
  menyelesaikan masalah kehidupan harian.        Komponen Kalkulus
                             Komponen Trigonometri
7. Menghujahkan penyelesaian dalam bahasa
                             Komponen Statistik
  matematik yang tepat.

8. Menghubungkaitkan kewujudan idea           Setiap komponen pengajaran mengandungi      Pakej
  matematik dengan keperluan dan aktviti        tajuk-tajuk yang berkaitan dengan satu cabang   Pilihan
  manusia.                       matematik. Tajuk dalam suatu komponen
                             pengajaran disusun mengikut satu hierarki
9. Menggunakan perkakasan dan perisian          supaya suatu tajuk yang mudah dipelajari
  teknologi untuk meneroka matematik.          dahulu sebelum meneruskan kepada suatu
                             tajuk yang lebih kompleks.
10. Mengamalkan nilai intrinsik matematik.
                             Pakej Pilihan yang ditawarkan kepada murid
                             terdiri daripada dua pakej iaitu Pakej Aplikasi                           3
        Sains dan Teknologi dan Pakej Aplikasi Sains      Hasil pembelajaran tersebut dikategorikan kepada
        Sosial. Murid hanya perlu memilih satu pakej      tiga aras iaitu Aras 1, Aras 2, dan Aras 3 mengikut
        pilihan sahaja mengikut kecenderungan bidang      tahap kesukaran dan keabstrakan seperti pada
        yang ingin diceburi kelak.               Jadual 1.

Olahan     Huraian sukatan pelajaran telah disediakan dalam
Kandungan   satu format yang membantu guru menjalankan        Aras 1   Mencakupi kemahiran asas dengan
        pengajaran sesuatu tajuk secara berkesan.              kedalaman yang mencukupi.
        Kandungan sesuatu tajuk telah diolah dalam tiga           Kemahiran yang paling mudah atau
        lajur iaitu:                             asas dalam sesuatu Unit
             - Bidang Pembelajaran                   Pembelajaran.
             - Hasil Pembelajaran
             - Cadangan Aktiviti Pembelajaran        Aras 2   Mencakupi kemahiran yang lebih
                                          mendalam dalam sesuatu Unit
        Bagi sesuatu tajuk, semua konsep dan kemahiran            Pembelajaran.
Bidang
        yang hendak disampaikan telah disusun dalam
Pembelajaran
        beberapa Unit Pembelajaran yang dinyatakan
                                          Mencakupi kemahiran yang lebih
        dalam lajur Bidang Pembelajaran. Di samping itu,     Aras 3   abstrak berbanding dengan Aras 2.
        Unit Pembelajaran untuk sesuatu tajuk telah
        disusun berdasarkan satu hierarki daripada konsep
        yang mudah kepada yang abstrak.               Jadual 1: Aras Kemahiran Matematik

        Dalam lajur Hasil Pembelajaran, semua hasil       Semua hasil pembelajaran yang disenaraikan di
Hasil
Pembelajaran
        pembelajaran yang berkaitan dengan konsep-       bawah setiap Unit Pembelajaran perlu dikuasai oleh
        konsep yang terkandung dalam satu Unit         murid.
        Pembelajaran telah disenaraikan dengan terperinci
        mengikut satu hierarki.
                                  4
Cadangan    Lajur Cadangan Aktiviti Pembelajaran          Skim Pengajaran
Aktiviti    memberikan panduan kepada guru tentang
Pembelajaran  beberapa perkara yang perlu diambil kira dalam     Bagi memudahkan proses pengajaran dan
        pengajaran sesuatu Bidang Pembelajaran atau      pembelajaran, dua skim tahunan dicadangkan iaitu
        sesuatu tajuk secara umumnya. Aspek-aspek       Skim Komponen dan Skim Tajuk.
        yang diterangkan termasuk:
         a. Had kepada skop pengajaran sesuatu        Dalam Skim Komponen semua tajuk yang        Skim
            tajuk;                     berkaitan dengan Algebra diajar dahulu sebelum   Komponen
         b. Menghubungkaitkan idea matematik         diteruskan kepada komponen lain. Skim
            dalam Unit Pembelajaran dengan         pengajaran ini mempersembahkan kandungan
            penggunaannya dalam sesuatu aktiviti      Matematik Tambahan daripada yang sudah diajar
            manusia;                    kepada yang baru.
         c. Penegasan tertentu;
         d. Tatatanda;
         e. Rumus;                      Skim Tajuk memberikan guru lebih keluwesan
                                                             Skim
         f. Cadangan strategi pengajaran dan         memperkenalkan tajuk algebra dan tajuk geometri  Tajuk
            pembelajaran; dan               sebelum memperkenalkan cabang matematik
         g. Nilai intrinsik matematik.            baru kepada murid seperti kalkulus.

                                   Antara dua skim pengajaran ini, guru boleh
        Pelajar dikehendaki mampu menerbitkan rumus      memilih skim yang lebih sesuai dilaksanakan di
        yang dinyatakan kecuali rumus tertentu yang      kelas mereka berdasarkan pengetahuan awalan
        hanya diperlukan untuk pengiraan suatu kuantiti.    murid, stail pembelajaran murid dan stail
                                   pengajaran guru.
                                 5
           Skim Komponen               Skim Komponen

       Komponen Algebra
                             A1. Fungsi
       A1. Fungsi
       A2. Persamaan Kuadratik
       A3. Fungsi Kuadratik            A2. Persamaan Kuadratik
       A4. Persamaan Serentak
       A5. Indeks dan Logaritma          A3. Fungsi Kuadratik

       Komponen Geometri              A4. Persamaan Serentak
       G1. Geometri Koordinat
                             G1. Geometri Koordinat
       Komponen Statistik
       S1. Statistik
                             T1. Sukatan Membulat
       Komponen Trigonometri
       T1. Sukatan Membulat            A5. Indeks dan Logaritma

       Komponen Kalkulus
                             S1. Statistik
       K1. Pembezaan

                            AST. Penyelesaian Segi Tiga
Pakej Aplikasi Sains    Pakej Aplikasi Sains          Atau
Dan Teknologi        Sosial           SS1. Penggunaan Nombor Indeks
AST1. Penyelesaian Segi   AST1. Penggunaan
    Tiga            Nombor Indeks      K1. Pembezaan

   Kerja Projek        Kerja Projek        Kerja Projek


                          6
Penekanan dalam Proses Pengajaran            diselesaikan melalui lebih daripada satu strategi
dan Pembelajaran                     penyelesaian masalah.
Proses pengajaran dan pembelajaran dalam
kurikululm ini menegaskan pembinaan konsep dan      Komunikasi Secara Matematik
penguasaan kemahiran serta pembentukan sikap       Kemahiran berkomunikasi secara matematik juga
dan nilai. Selain daripada itu, terdapat unsur-     dititikberatkan semasa pembelajaran matematik
unsur lain yang perlu diambil kira dan diserapkan    berlaku. Murid dikehendaki menerangkan konsep
ke dalam proses pengajaran dan pembelajaran di      dan hasil kerja mereka antara satu sama lain dan
dalam bilik darjah secara yang terancang melalui     guru berperanan sebagai fasilitator. Penekanan
tajuk-tajuk yang diajar. Unsur-unsur tersebut yang    kepada komunikasi matematik akan juga
merupakan penekanan dalam proses pengajaran       mengembangkan keterampilan murid men-
dan pembelajaran Matematik Tambahan adalah        terjemahkan sesuatu perkara ke dalam model
seperti berikut:                     matematik dan sebaliknya.

Penyelesaian Masalah                   Penggunaan Teknologi
Dalam kurikulum Matematik, kemahiran           Penggunaan perkakasan dan perisian digalakkan
penyelesaian masalah dan penggunaan strategi       dalam proses pengajaran dan pembelajaran.
penyelesaian masalah seperti cuba-jaya, melukis     Penggunaan perkakasan dan perisian teknologi akan
gambar rajah, membuat jadual, mengenal pasti       memberi beberapa faedah kepada murid seperti
pola, ujikaji/simulasi, menyelesaikan masalah yang    meningkatkan kefahaman sesuatu konsep, memberi
lebih mudah, mencari analogi dan bekerja ke       gambaran visual dan memudahkan pengiraan
belakang telah dipelajari. Penggunaan strategi      kompleks. Penggunaan kalkulator, komputer,
penyelesaian masalah ini harus diperkukuhkan dan     perisian pendidikan, laman-laman web dalam
dilanjutkan dalam proses pengajaran dan         Internet serta pakej-pakej pembelajaran yang sedia
pembelajaran Matematik Tambahan. Selain         ada boleh meningkatkan dan mempelbagaikan
daripada soalan rutin, murid mesti menyelesaikan     pedagogi dalam pengajaran dan pembelajaran
masalah tak rutin dengan menggunakan strategi      Matematik Tambahan. Pihak sekolah digalak
penyelesaian masalah. Dalam hal ini guru         melengkapkan guru Matematik Tambahan dengan
digalakkan juga menunjukkan masalah yang boleh      perisian teknologi yang bersesuaian dan berkesan.


                           7
Penggunaan perisian demikian akan membantu        individu untuk kerja projek berkenaan. Ini bertujuan
murid memodelkan masalah yang mereka terokai       untuk membentuk murid yang mampu
dengan lebih efektif.                   menyelesaikan masalah dan berkomunikasi secara
                             berkesan.
Penekanan yang dijelaskan dalam bahagian ini
bukan sahaja membolehkan murid memahami          Laporan kerja projek perlu mengandungi perkara-
suatu tajuk dengan lebih mendalam tetapi         perkara seperti berikut:
melengkapkan murid untuk menjalankan kerja
projek dengan lebih kukuh dan yakin. Namun          a.  Tajuk.
demikian, teknologi seharusnya tidak dianggap        b.  Latar belakang atau pengenalan.
sebagai pengganti kepada guru tetapi sebaliknya       c.  Kaedah strategi/prosedur.
mempertingkatkan dan merangsang pembelajaran         d.  Dapatan.
secara lebih berkesan.                    e.  Perbincangan/penyelesaian.
                               f.  Kesimpulan/pengitlakan.
Kerja Projek
Setiap murid digalakkan menjalankan satu kerja      Penilaian
projek Matematik Tambahan yang bertemakan         Penilaian berterusan hendaklah dijalankan supaya
sains dan teknologi atau sains sosial semasa di      murid mempunyai maklum balas tentang kemajuan
Tingkatan Empat. Murid boleh memilih satu projek     mereka dan pihak sekolah boleh menyediakan
berdasarkan senarai tajuk yang diberi. Kerja projek    rancangan dalaman untuk membantu murid.
ini hanya boleh dijalankan seawal-awalnya pada      Memandangkan kurikulum Matematik Tambahan
semester kedua apabila murid telah menguasai       mempunyai penekanan tertentu, penilaian yang
beberapa tajuk. Tugasan yang diberikan dalam       dijalankan perlu merangkumi aspek berikut:
sesuatu kerja projek mestilah berdasarkan tajuk
yang telah dipelajari sebelumnya dan merupakan        a. Kefahaman konsep dan penguasaan
sesuatu kerja yang boleh disiapkan oleh murid          kemahiran; dan
dalam tempoh tiga minggu. Kerja projek boleh         b. Soalan tak rutin (yang memerlukan
dijalankan secara kumpulan atau individu tetapi         penggunaan pelbagai strategi penyelesaian
setiap murid digalakkan menyediakan satu laporan        masalah).


                           8
KOMPONEN ALGEBRA                                 Tingkatan 4
  Bidang Pembelajaran       Hasil Pembelajaran         Cadangan Aktiviti Pembelajaran

A1. FUNGSI

1. Hubungan        Aras 1
             1.1 Mewakilkan sesuatu hubungan.      Pendedahan idea tentang set diperlukan.
                                   Contoh-contoh hubungan dalam
                                   kehidupan harian perlu dibincangkan.
             Aras 2
             1.2 Menentukan domain, kodomain, objek,   Kes hubungan meliputi gambar rajah
               imej dan julat bagi sesuatu hubungan.  anak panah, pasangan bertertib dan
                                   graf.
             Aras 3
             1.3 Mengelaskan sesuatu hubungan yang
               ditunjukkan dalam rajah pemetaan
               sebagai jenis: satu kepada satu,
               banyak kepada satu, satu kepada
               banyak dan banyak kepada banyak.

2. Fungsi         Aras 1
             2.1 Mengenal pasti fungsi sebagai      Fungsi diwakilkan dalam bentuk gambar
               sejenis hubungan khas.         rajah anak panah, pasangan bertertib
                                   atau graf.
                         9
KOMPONEN ALGEBRA                                 Tingkatan 4
  Bidang Pembelajaran      Hasil Pembelajaran         Cadangan Aktiviti Pembelajaran
             Aras 2
             2.2 Menulis sesuatu fungsi dengan     Contoh : f: x → 2x
               menggunakan tatatanda fungsi.           f(x) = 2x
                                   “f: x → 2x” boleh dibaca sebagai “fungsi
                                   f yang memetakan x kepada 2x”.
                                   Contoh fungsi yang bukan berasaskan
                                   matematik diberikan juga.


             2.3 Menentukan domain, julat, objek dan  Contoh fungsi meliputi fungsi algebra
               imej sesuatu fungsi.          dan trigonometri, termasuk fungsi nilai
                                   mutlak f:x → | f(x) |, f(x) ialah fungsi
                                   linear, kuadratik atau trigonometri.

             Aras 3
             2.4 Menentukan imej sesuatu fungsi     Nama jenis-jenis fungsi tidak perlu
               apabila objek diberi dan sebaliknya.  ditegaskan.
3. Fungsi gubahan     Aras 2
             3.1 Menentukan gubahan dua fungsi.     Fungsi yang terlibat terhad kepada
                                   fungsi algebra.
                                   fg(x) bermakna f(g(x) ).
                                   Kaedah gambar rajah anak panah atau
                                   algebra boleh digunakan.


                        10
KOMPONEN ALGEBRA                                 Tingkatan 4
  Bidang Pembelajaran       Hasil Pembelajaran         Cadangan Aktiviti Pembelajaran
             3.2 Menentukan imej sesuatu fungsi     Imej fungsi gubahan termasuk nilai
               gubahan apabila objek diberi dan    tunggal atau sesuatu julat.
               sebaliknya.             Aras 3
             3.3 Mencari satu fungsi berkaitan apabila
               diberi fungsi gubahan dan salah satu
               fungsinya.4. Fungsi songsangan   Aras 2
             4.1 Mencari nilai dalam domain yang     Fungsi yang terlibat terhad kepada
               sepadan dengan sesuatu nilai dalam   fungsi algebra.
               julat melalui pemetaan songsangan    Songsangan bagi fungsi gubahan tidak
               apabila fungsinya diberi.        diperlukan.

             Aras 3
             4.2 Menentukan fungsi songsangan      Perlu diterangkan bahawa songsangan
                secara algebra.            sesuatu fungsi itu tidak semestinya
                                   suatu fungsi juga.
             4.3 Menentukan dan menyatakan syarat
               untuk kewujudan fungsi songsangan.
                        11
KOMPONEN ALGEBRA                                   Tingkatan 4
  Bidang Pembelajaran        Hasil Pembelajaran         Cadangan Aktiviti Pembelajaran

A2. PERSAMAAN
  KUADRATIK

1. Persamaan kuadratik dan  Aras 1
  puncanya         1.1 Mengenal pasti sesuatu persamaan     Bentuk am persamaan kuadratik:
                 kuadratik dan menyatakannya dalam    ax2 + bx + c = 0, a,b,c adalah pemalar,
                 bentuk am.                a ≠ 0.

               1.2 Menentukan sama ada nilai yang
                 diberikan adalah punca suatu
                 persamaan kuadratik atau tidak melalui
                 kaedah:
                 a. Penggantian.
                 b. Pemerinyuan.

               1.3 Menentukan punca suatu persamaan     Soalan diberikan dalam bentuk
                 kuadratik dengan kaedah cuba-jaya.    (x + a)(x + b) = 0, a, b adalah nilai
                                     berangka.
                          12
KOMPONEN ALGEBRA                              Tingkatan 4
  Bidang Pembelajaran       Hasil Pembelajaran     Cadangan Aktiviti Pembelajaran

2. Penyelesaian persamaan  Aras 2
  kuadratik        2.1 Menentukan punca persamaan   Penerangan tentang (x - a)(x - b) = 0,
                kuadratik melalui:       maka x - a = 0 atau x - b = 0 atau
                a. Pemfaktoran.         x - a = 0, x - b = 0 bila a = b perlu
                b. Penyempurnaan kuasa dua.   dibincangkan.
                c. Rumus.
                                   − b ± b 2 − 4ac
                                x=
                                      2a
                                Pelajar tidak perlu menerbitkan rumus
                                bagi 2.1c.


              2.2 Membentuk persamaan kuadratik  Apabila diberi x = a dan x = b adalah
                daripada punca.         punca, persamaan kuadratik adalah
                                (x − a)(x − b) = 0, iaitu
                                x2 − (a + b) x + ab = 0.
                                Kes-kes yang melibatkan penggunaan
                                           −b     c
                                hubungan α + β =     , αβ =
                                            a    a
                                α , β adalah punca persamaan
                                kuadratik tidak diperlukan.
                        13
KOMPONEN ALGEBRA                                Tingkatan 4
  Bidang Pembelajaran        Hasil Pembelajaran       Cadangan Aktiviti Pembelajaran

3. Syarat untuk persamaan  Aras 2
  kuadratik mempunyai   3.1 Menentukan jenis punca sesuatu    b2 - 4ac > 0
  a. dua punca berbeza     persamaan kuadratik daripada nilai  b2 - 4ac = 0
  b. dua punca sama      b2 − 4ac.               b2 - 4ac < 0
  c. tiada punca                           Terangkan bahawa “tiada punca”
                                   bermaksud “tiada punca nyata”.
                                   Istilah pembezalayan tidak perlu
                                   diperkenalkan kepada murid.

              Aras 3
              3.2 Menggunakan syarat b2 − 4ac dalam   Contoh:
                persamaan kuadratik untuk:      Diberi 3x2 + bx + c = 0 mempunyai
                a. Mencari sesuatu nilai yang tidak  punca yang sama. Apakah hubungan
                  diketahui.            antara b dan c?
                b. Menerbitkan sesuatu perkaitan.
                         14
KOMPONEN ALGEBRA                                Tingkatan 4
   Bidang Pembelajaran       Hasil Pembelajaran      Cadangan Aktiviti Pembelajaran
A3. FUNGSI KUADRATIK

1. Fungsi kuadratik dan  Aras 1
  grafnya         1.1 Mengenal pasti fungsi kuadratik.  Bentuk am fungsi kuadratik:
                                 f(x)= ax 2 +bx+c, a, b dan c adalah
                                 pemalar, a ≠ 0.
                                 Dicadangkan pelbagai contoh fungsi
                                 algebra diberikan.

              1.2 Memplot graf sesuatu fungsi    Perkenalkan istilah titik minimum, titik
                kuadratik dengan:         maksimum dan paksi simetri.
                a. Jadual yang diberi.
                b. Membina jadual.


              Aras 2
              1.3 Mengenal pasti bentuk graf bagi  Perkenalkan istilah parabola sebagai
                fungsi kuadratik.         nama bagi bentuk graf fungsi kuadratik.
                                 Perbincangan bentuk graf fungsi
                                 kuadratik perlu meliputi kes a>0 dan a<0.

              1.4 Menghubungkaitkan kedudukan graf
                fungsi kuadratik f(x)=ax 2 +bx+c
                dengan jenis punca persamaan
                f(x)=0.
                         15
KOMPONEN ALGEBRA                                    Tingkatan 4
   Bidang Pembelajaran        Hasil Pembelajaran         Cadangan Aktiviti Pembelajaran
2. Nilai maksimum dan nilai  Aras 3
  minimum fungsi kuadratik  2.1 Menentukan nilai maksimum atau      Tegaskan     bentuk    umum
                 nilai minimum fungsi kuadratik      penyempurnaan kuasa dua
                 dengan cara menyempurnakan        f(x) = a(x+p)2+q
                 kuasa dua.

3. Lakaran graf fungsi    Aras 3
  kuadratik         3.1 Melakarkan graf fungsi kuadratik     Utamakan penentuan titik persilangan
                 dengan mencari titik maksimum atau    (jika wujud) dengan paksi-paksi sebagai
                 titik minimum dan dua titik lain untuk  dua titik lain itu.
                 mendapat bentuk yang betul.

                                      Tegaskan titik minimum atau titik
                                      maksimum dan dua titik lain ditandakan
                                      pada graf.

                                      Terangkan bahawa graf fungsi kuadratik
                                      adalah simetri pada garis mencancang
                                      yang melalui titik maksimum atau
                                      minimum.

4. Ketaksamaan kuadratik   Aras 3
               4.1 Menentukan julat nilai x yang      Kaedah lakaran graf diutamakan dalam
                 memenuhi sesuatu ketaksamaan       kemahiran ini.
                 kuadratik.
                           16
KOMPONEN ALGEBRA                                     Tingkatan 4
  Bidang Pembelajaran         Hasil Pembelajaran       Cadangan Aktiviti Pembelajaran
A4. PERSAMAAN
  SERENTAK
                Aras 2
1. Persamaan serentak dalam  1.1 Menyelesaikan persamaan serentak  Persamaan tak linear terhad kepada
  dua anu: satu persamaan     melalui kaedah penggantian.    jenis darjah kedua sahaja.
  linear dan satu persamaan                     Contoh:
  tak linear                             a. 3x2 + 4y2 + 5 = 0
                                      4y    3x
                                   b.    +  = -4
                                     x   y
                                         2
                                   c. 2xy - 6x = 5
                Aras 3
                1.2 Menyelesaikan persamaan serentak  Contoh masalah adalah seperti yang
                  yang melibatkan masalah harian.  berkaitan dengan luas, perimeter,
                                   persilangan garis lengkung dengan garis
                                   lurus dan masalah harian.
                          17
KOMPONEN ALGEBRA                                   Tingkatan 4
   Bidang Pembelajaran        Hasil Pembelajaran         Cadangan Aktiviti Pembelajaran
A5. INDEKS DAN
   LOGARITMA

1. Indeks dan hukum indeks  Aras 1
               1.1 Mencari nilai bagi sesuatu nombor     Indeks sifar dan indeks negatif perlu
                 yang diungkapkan dalam bentuk:      diterangkan.
                 a. Indeks integer.
                 b. Indeks pecahan.


               1.2 Mencari nilai hasil darab, hasil bahagi  Hukum indeks meliputi:
                 atau kuasa untuk nombor indeks      a. am x an = am + n
                 dengan menggunakan hukum indeks.     b. am ÷ an = am – n
                                      c. (am)n = amn
               Aras 2
               1.3 Mengolah ungkapan algebra dengan
                 menggunakan hukum indeks.

2. Logaritma dan hukum    Aras 1
  logaritma         2.1 Mengungkapkan nombor indeks kepada    Takrif logaritma perlu diterangkan.
                 bentuk logaritma dan sebaliknya.     N=ax ⇔ logaN=x dengan a >0, a≠1
                                      Tegaskan bahawa
                                      loga 1 = 0, loga a = 1

               2.2 Mencari logaritma sesuatu nombor.     Termasuk kes-kes di mana nombor itu
                                      diberikan dalam bentuk:
                                      a. Indeks.
                                      b. Berangka.

                           18
KOMPONEN ALGEBRA                                    Tingkatan 4
   Bidang Pembelajaran        Hasil Pembelajaran       Cadangan Aktiviti Pembelajaran

                                   Tegaskan bahawa:
                                   a. logaritma bagi suatu nombor negatif
                                     tidak tertakrif.
                                   b. logaritma sifar tidak tertakrif.
               Aras 2
               2.3 Mencari logaritma sesuatu nombor  Hukum-hukum logaritma meliputi:
                 dengan menggunakan hukum      a. loga xy = loga x + logay
                 logaritma.                  x
                                   b. loga   
                                        y 
                                            = loga x − logay
                                         
                                   c. loga bm = m logab
               2.4 Meringkaskan ungkapan logaritma
                 kepada bentuk termudah.

3. Penukaran asas logaritma  Aras 1                      logcb
               3.1 Mencari logaritma sesuatu nombor  logab =
                                        logca
                 dengan menukar kepada asas yang
                 sesuai.

               Aras 2
               3.2 Menyelesaikan masalah yang     Tegaskan juga keputusan
                 melibatkan manipulasi algebra dan
                                   logab = 1
                 meringkaskan ungkapan.           logba

                                   Khusus untuk kes-kes yang melibatkan
                                   hukum logaritma dan /atau penukaran
                                   asas logaritma.

                          19
KOMPONEN ALGEBRA                             Tingkatan 4
   Bidang Pembelajaran      Hasil Pembelajaran     Cadangan Aktiviti Pembelajaran

4. Persamaan yang     Aras 2
  melibatkan indeks dan  4.1 Menyelesaikan persamaan yang  Persamaan yang melibatkan indeks
  logaritma          melibatkan indeks.       diselesaikan melalui:
                               a. Perbandingan indeks dan asas.
                               b. Penggunaan logaritma.
              Aras 3
              4.2 Menyelesaikan persamaan yang  Persamaan yang melibatkan indeks dan
                melibatkan logaritma.     logaritma terhad kepada persamaan
                               yang menghasilkan satu jawapan
                               sahaja.
                        20
Komponen Geometri                                      Tingkatan 4
   Bidang Pembelajaran         Hasil Pembelajaran          Cadangan Aktiviti Pembelajaran
G1. GEOMETRI KOORDINAT

1. Jarak di antara dua titik  Aras 1
                1.1 Mencari jarak antara dua titik (x1 , y1)  Jarak =  (x1 − x2 )2 + (y1 − y 2 )2
                  dan (x2 , y 2) dengan menggunakan
                  rumus.


2. Pembahagian tembereng    Aras 1
                                                x + x 2 y1 + y 2 
                                        Titik tengah =  1
  garis            2.1 Menentukan titik tengah antara dua titik.             ,     
                                                 2     2    

                Aras 2
                2.2 Menentukan koordinat titik yang       Terhad kepada kes m dan n positif
                  membahagikan sesuatu tembereng       sahaja.
                  garis dengan nisbah m : n.         Pelajar tidak dikehendaki menerbitkan
                                        rumus.
                                         nx1 + mx2 ny1 + my 2 
                                             ,      
                                         m+n     m+n 

3. Luas poligon        Aras 1
                3.1 Menentukan luas sesuatu segi tiga      Pengiraan melibatkan       masalah
                  berasaskan luas bentuk-bentuk        berangka sahaja.
                  geometri tertentu.
                            21
Komponen Geometri                                    Tingkatan 4
  Bidang Pembelajaran        Hasil Pembelajaran        Cadangan Aktiviti Pembelajaran

              Aras 2
              3.2 Mencari luas segi tiga dengan      Tegaskan hubungan antara tertib bucu
                mengunakan               dan tanda luas.

                1
                  x x x x               Murid tidak dikehendaki menerbitkan
                  1  2  3  1

                2  y y y    y            mnemonik ini.
                  1  2  3    1              3.3 Mencari luas sisi empat dengan     Tegaskan bahawa apabila luas poligon
                menggunakan kaedah dalam 3.2.      ialah sifar, titik-titik berkenaan adalah
                                    segaris.
4. Persamaan garis lurus  Aras 1
              4.1 Menentukan pintasan−x dan
                pintasan−y sesuatu garis lurus.
                                      y 2 − y1
              4.2 Mencari kecerunan sesuatu garis lurus  m=
                yang melalui dua titik.           x 2 − x1

              4.3 Mencari kecerunan sesuatu garis lurus  m = - pintasan-y
                berdasarkan pintasan−x dan          pintasan-x
                pintasan −y.

              Aras 2
              4.4 Membentuk persamaan garis lurus     y− y
                apabila diberi :
                                        1
                                          =m
                                    x− x
                a. Kecerunan dan satu titik.         1
                            22
Komponen Geometri                                    Tingkatan 4
  Bidang Pembelajaran       Hasil Pembelajaran         Cadangan Aktiviti Pembelajaran


               b. Dua titik.              y − y1     y 2 − y1
                                         =
                                    x − x1     x2 − x1

                                    Jawapan untuk hasil pembelajaran 4.4a
                                    dan 4.4b hendaklah diberikan dalam
                                    bentuk termudah.

               c. Pintasan−x dan pintasan−y.      x    y
                                      +   =1
                                    a    b

             4.5 Menentukan kecerunan dan pintasan     Melibatkan penukaran persamaan garis
               sesuatu garis lurus yang persamaanya   lurus daripada bentuk asal kepada
               diberi.                  bentuk kecerunan y = mx + c atau
                                               x    y
                                    bentuk pintasan      +    =1
                                               a    b             4.6 Menurunkan persamaan garis lurus     ax + by + c = 0
               kepada bentuk am.

             4.7 Mencari koordinat titik persilangan dua
               garis lurus.
                         23
Komponen Geometri                                        Tingkatan 4
   Bidang Pembelajaran           Hasil Pembelajaran           Cadangan Aktiviti Pembelajaran
5. Garis lurus selari dan garis  Aras 2
  lurus serenjang        5.1 Menentukan sama ada dua garis lurus     Tegaskan bagi dua garis lurus selari
                   selari atau tidak melalui perbandingan    m1 = m2
                   kecerunan kedua-dua garis lurus itu
                   dan sebaliknya.

                 5.2 Membentuk persamaan garis lurus
                   yang melalui satu titik tertentu dan
                   selari dengan garis lurus yang diberi.

                 5.3 Menentukan sama ada dua garis lurus     Tegaskan penggunaan hubungan
                   serenjang atau tidak apabila kecerunan    m1 m2 = −1
                   kedua-dua garis lurus itu diketahui dan   untuk dua garis serenjang.
                   sebaliknya.                 Hubungan ini ditunjukkan melalui contoh-
                                          contoh.
                                          Murid tidak perlu menerbitkan
                                          m1 m2 = −1
                 5.4 Menentukan persamaan suatu garis
                   lurus yang melalui satu titik tertentu dan
                   berserenjang dengan garis lurus yang
                   diberi.

                 Aras 3
                 5.5 Menyelesaikan masalah yang
                   melibatkan persamaan garis lurus.
                              24
Komponen Geometri                                      Tingkatan 4
   Bidang Pembelajaran          Hasil Pembelajaran          Cadangan Aktiviti Pembelajaran

6. Persamaan lokus yang     Aras 2
  melibatkan jarak antara dua  6.1 Membentuk persamaan lokus yang       Bentuk lokus boleh diterangkan melalui
  titik               memenuhi syarat:              lakaran.
                   a. Jarak titik bergerak dari suatu titik
                    tetap adalah malar.

                   b. Nisbah jarak titik bergerak dari dua
                    titik tetap adalah malar.


                 Aras 3
                 6.2 Menyelesaikan masalah       yang
                   berkaitan dengan lokus.
                             25
KOMPONEN STATISTIK
     STA                                     Tingkatan 4
  Bidang Pembelajaran        Hasil Pembelajaran         Cadangan Aktiviti Pembelajaran


S1. STATISTIK                             Makna data terkumpul dan data tak
                                    terkumpul perlu dibincangkan.
                                    Makna sukatan kecenderungan memusat
                                    sebagai pewakilan data perlu
                                    dibincangkan.
1. Sukatan kecenderungan  Aras 1
  memusat                               Min x =
                                         ∑x
              1.1 Mengira min untuk data tak terkumpul.
                                         N
              1.2 Menentukan mod untuk data tak
                terkumpul.

              1.3 Menentukan median untuk data tak
                terkumpul.

              1.4 Menentukan kelas mod daripada
                jadual kekerapan bagi data terkumpul.

              1.5 Mencari nilai mod daripada histogram.  Hanya melibatkan kes dengan selang
                                    kelas yang seragam.
                         26
KOMPONEN STATISTIK
     STA                                  Tingkatan 4
 Bidang Pembelajaran      Hasil Pembelajaran       Cadangan Aktiviti Pembelajaran

            Aras 2
            1.6 Mengira min bagi data terkumpul.  Hanya melibatkan kes dengan selang
                                kelas yang seragam

                                Min x =
                                     ∑fx
                                     ∑f
                                  x = tanda kelas
                                  f = kekerapan

            1.7 Menentukan median daripada jadual  Median
              kekerapan longgokan bagi data
                                   1       
              terkumpul.                 N −F     
                                m =L +2       C
                                    fm     
                                          
                                          
                                L = Sempadan bawah kelas median
                                N = Jumlah kekerapan
                                C = Saiz kelas median
                                ƒm= Kekerapan kelas median
                                F = Kekerapan longgokan sebelum
                                  kelas median
                                Bukti untuk menerbitkan rumus median
                                tidak diperlukan.
                       27
KOMPONEN STATISTIK
     STA                                   Tingkatan 4
  Bidang Pembelajaran       Hasil Pembelajaran         Cadangan Aktiviti Pembelajaran

             1.8 Mencari median daripada ogif bagi
               data terkumpul.

             Aras 3
             1.9 Menghuraikan kesan ke atas min,     Analisis situasi yang dibincangkan perlu
               mod dan median untuk sesuatu set    menghuraikan kelebihan dan kekurangan
               data apabila:              sesuatu sukatan kecenderungan
               a. Setiap data ditukar secara      memusat yang digunakan.
                 seragam.
               b. Ada nilai ekstrim.
               c. Sesuatu data dikeluarkan atau
                 dimasukkan.

             1.10 Menganalisis kecenderungan       Perbincangan harus melibatkan kes data
                memusat data.             tak terkumpul atau data terkumpul.
                                   Pelajar dikehendaki memilih kaedah yang
                                   berkenaan untuk menjalankan analisis.2. Sukatan Serakan    Aras 1
             2.1 Mencari julat sesuatu set data tak   Makna serakan bagi sesuatu set data
               terkumpul.               perlu dibincangkan.

             2.2 Mencarikan julat antara kuartil untuk
               sesuatu set data tak terkumpul.


                         28
KOMPONEN STATISTIK
     STA                                    Tingkatan 4
 Bidang Pembelajaran       Hasil Pembelajaran        Cadangan Aktiviti Pembelajaran

            2.3 Mencari julat bagi sesuatu set data
              terkumpul.

            Aras 2
            2.4 Mencari julat antara kuartil bagi   Penentuan kuartil pertama dan kuartil
              sesuatu set data terkumpul daripada  ketiga perlu dikembangkan melalui
              jadual kekerapan longgokan.      prinsip pertama.

            2.5 Menentukan julat antara kuartil bagi
              sesuatu set data terkumpul daripada
              ogif.

            2.6 Menentukan varians untuk:
              a. Data tak terkumpul.         σ =
                                  2  ∑ fx  2
                                          − x 2, x =
                                                 ∑ fx
              b. Data terkumpul.              ∑f           ∑f

                                  Bagi data tak terkumpul:
                                  f = kekerapan sesuatu kuantiti
                                  x = nilai sesuatu kuantiti

                                  Bagi data terkumpul:
                                  f = kekerapan sesuatu selang kelas
                                  x = tanda kelas
                        29
KOMPONEN STATISTIK
     STA                                  Tingkatan 4
 Bidang Pembelajaran      Hasil Pembelajaran       Cadangan Aktiviti Pembelajaran


            2.7 Menentukan sisihan piawai untuk:  σ=
                                   ∑ fx  2
                                        − x  2

              a. Data tak terkumpul.          ∑f
              b. Data terkumpul.
                                Bagi data tak terkumpul:
                                f = kekerapan sesuatu kuantiti
                                x = nilai sesuatu kuantiti

                                Bagi data terkumpul:
                                f = kekerapan sesuatu selang kelas
                                x = tanda kelas

            Aras 3
            2.8 Menghuraikan kesan ke atas julat,  Situasi yang dibincangkan perlu
              julat antara kuartil, varians dan  menghuraikan kelebihan dan kekurangan
              sisihan piawai untuk sesuatu set  sesuatu sukatan serakan yang
              data apabila:            digunakan.
              a. Setiap data ditukar secara
                seragam.
              b. Ada nilai ekstrim.
              c. Sesuatu data dikeluarkan atau
                dimasukkan.

            2.9 Membandingkan kecenderungan     Perbandingan dua set data berdasarkan
              memusat dan serakan antara dua   sukatan kecenderungan memusat sahaja
              set data.              tidak mencukupi.


                       30
Komponen Trigonometri                                 Tingkatan 4
  Bidang Pembelajaran        Hasil Pembelajaran         Cadangan Aktiviti Pembelajaran

T1. SUKATAN MEMBULAT

1. Radian          Aras 1
               1.1 Menukarkan ukuran dalam radian     Takrif satu radian perlu dibincangkan
                 kepada darjah dan sebaliknya.      dengan murid.
                                     Rad. ialah singkatan untuk radian.
                                     Penukaran dibuat melalui hubungan
                                     π rad. = 180o

                                     Sukatan dalam radian      boleh
                                     diungkapkan:
                                     a. Dalam sebutan π.
                                     b. Tanpa melibatkan π .
2. Panjang lengkok sesuatu  Aras 1
  bulatan          2.1 Menentukan :              s = j θ , θ dalam radian.
                 a. panjang lengkok;
                 b. jejari;
                 c. sudut tercangkum di pusat bulatan;
                 berdasarkan maklumat yang
                 mencukupi.


               Aras 2
               2.2 Mencari perimeter tembereng
                 sesuatu bulatan.                          31
Komponen Trigonometri                               Tingkatan 4
   Bidang Pembelajaran      Hasil Pembelajaran       Cadangan Aktiviti Pembelajaran
              Aras 3
              2.3 Menyelesaikan masalah yang
                berkaitan dengan panjang lengkok.


 3. Luas sektor sesuatu  Aras 1
                                    1
  bulatan        3.1 Menentukan:             L=    j 2 θ, θ dalam radian.
                a. luas sektor;             2
                b. jejari;
                c. sudut tercangkum di pusat
                 bulatan;
                 berdasarkan maklumat yang
                 mencukupi.


              Aras 2
              3.2 Mencari luas tembereng sesuatu
                bulatan.

              Aras 3
              3.3 Menyelesaikan masalah yang     Kaitkan dengan situasi yang sesuai.
                melibatkan luas sektor.
                        32
Komponen Kalkulus                                    Tingkatan 4
  Bidang Pembelajaran         Hasil Pembelajaran         Cadangan Aktiviti Pembelajaran

K1. PEMBEZAAN

1. Idea tangen kepada     Aras 1
  lengkung dan hubungannya  1.1 Menentukan nilai fungsi apabila     Idea had sesuatu fungsi boleh
  dengan pembezaan        pembolehubahnya menuju kepada      dikembangkan melalui kaedah graf.
                 sesuatu nilai tertentu.

               1.2 Mencari kecerunan perentas
                 di antara dua titik pada sesuatu garis
                 lengkung.

               Aras 2
               1.3 Mencari terbitan pertama sesuatu     Konsep terbitan pertama sesuatu
                 fungsi sebagai kecerunan tangen     fungsi perlu diterangkan sebagai
                 kepada graf fungsi y = f (x).      tangen kepada sesuatu lengkung.
                                      Penerangan terbitan pertama kepada:
                                      a. titik tertentu;
                                      b. sebarang titik;
                                       pada sesuatu lengkung harus
                                       disokong dengan lakaran graf.

               1.4 Menentukan terbitan pertama untuk    y = axn di mana a ialah nilai
                 polinomial mudah.            berangka,
                                      n = 1, 2, 3.
                           33
Komponen Kalkulus                                 Tingkatan 4
  Bidang Pembelajaran        Hasil Pembelajaran       Cadangan Aktiviti Pembelajaran

              1.5 Mendeduksikan rumus untuk terbitan  Tatatanda bahawa f ‘(x) setara dengan
                pertama bagi fungsi y = axn
                                   dy
                secara aruhan.              apabila y = f (x)
                                   dx


2. Terbitan pertama untuk  Aras 2
  fungsi polinomial    2.1 Menentukan terbitan pertama untuk  Gunakan rumus:
                fungsi y = axn.           Apabila y = axn,
                                       dy
                                   maka   = n a xn-1
                                      dx
                                   a, n adalah pemalar dengan n integer.
                                   y adalah satu fungsi pembolehubah x.
                                   Rumus untuk terbitan pertama
                                   polinomial mudah harus digunakan
                                   mulai unit pembelajaran ini.
              2.2 Menentukan nilai terbitan pertama
                untuk fungsi y = axn bagi nilai
                tertentu pembolehubahnya.
                                      dy
              2.3 Menentukan terbitan pertama untuk  Cari   apabila y = f(x) + g(x),
                sesuatu fungsi yang merupakan:       dx
                a. hasil tambah;           atau y = f(x) - g(x), f(x) dan g(x) diberi.
                b. hasil beza;
                dua sebutan algebra.                         34
Komponen Kalkulus                               Tingkatan 4
  Bidang Pembelajaran       Hasil Pembelajaran       Cadangan Aktiviti Pembelajaran
                                             dy  dv du
             2.4 Menentukan terbitan pertama hasil  Apabila y = uv, maka    =u +v
               darab dua polinomial.                    dx  dx dx

                                              du dv
                                       u      v −u
             2.5 Menentukan terbitan pertama hasil  Apabila y = , maka dy dx dx
                                       v     =
               bahagi dua polinomial.                 dx   v2


             2.6 Menentukan terbitan pertama fungsi  Apabila y = f(u), dan u = g(x),
               gubahan dengan menggunakan      dy dy du
               petua rantai.             = x
                                 dx du dx             Aras 3
             2.7 Menentukan kecerunan tangen     Kes-kes yang dibincangkan di bawah
               kepada sesuatu titik pada suatu   hasil pembelajaran 2.7 - 2.9 terhad
               lengkung.              kepada petua-petua yang
                                 diperkenalkan di bawah 2.4 - 2.6.
             2.8 Menentukan persamaan tangen
               kepada sesuatu titik pada suatu
               lengkung.

             2.9 Menentukan persamaan normal
               kepada sesuatu titik pada suatu
               lengkung.                        35
Komponen Kalkulus                                   Tingkatan 4
  Bidang Pembelajaran         Hasil Pembelajaran         Cadangan Aktiviti Pembelajaran


 3. Nilai minimum dan nilai  Aras2
  maksimum         3.1 Mencari koordinat titik pusingan pada  Perlu ditegaskan peranan terbitan
                 suatu lengkung.             pertama dalam penentuan titik
                                     pusingan.

               3.2 Menentukan sesuatu titik pusingan    Tidak meliputi titik lengkok balas.
                 adalah maksimum atau minimum.


               Aras3
               3.3 Menyelesaikan masalah yang       Masalah yang berkenaan terhad
                 melibatkan nilai maksimum atau     kepada dua pemboleh ubah sahaja.
                 minimum. 4. Kadar perubahan yang   Aras2
  terhubung         4.1 Menentukan kadar perubahan bagi     Masalah yang berkenaan terhad
                 kuantiti yang terhubung.        kepada tiga pemboleh ubah.
                          36
Komponen Kalkulus                                   Tingkatan 4
  Bidang Pembelajaran       Hasil Pembelajaran        Cadangan Aktiviti Pembelajaran

 5. Tokokan kecil dan   Aras2
                                  δ y dy
  penghampiran     5.1 Menentukan perubahan kecil untuk     ≈
               sesuatu kuantiti.           δ x dx

             5.2 Mencari nilai hampir melalui kaedah  Tidak melibatkan kes perubahan
               pembezaan.              peratusan. 6. Pembezaan peringkat  Aras2
                                          sebagai d  dy  atau
                                      d 2y
  kedua         6.1 Menentukan terbitan kedua untuk    Idea              
               fungsi y = f(x).               dx  2
                                              dx  dx 

                                  f " (x) =
                                        d
                                          [f ' ( x )] perlu diperkenalkan.
                                        dx
             6.2 Menentukan titik pusingan sesuatu
               lengkung maksimum atau minimum
               dengan menggunakan kaedah
               pembezaan peringkat kedua.
                        37
             Teknologi
Pakej Aplikasi Sains dan Teknologi                          Tingkatan 4
  Bidang Pembelajaran       Hasil Pembelajaran         Cadangan Aktiviti Pembelajaran

 AST1. PENYELESAIAN
    SEGI TIGA

 1. Petua Sinus      Aras 1
             1.1 Membentuk Petua Sinus.          Petua Sinus
                                     a   b   c
                                      =   =
                                    sinA  sinB  sinC

             Aras 2
             1.2 Mencari sisi atau sudut yang tidak    Segi tiga bersudut tirus dan segi tiga
               diketahui dalam sesuatu segi tiga    bersudut cakah perlu dibincangkan.
               dengan menggunakan Petua Sinus.

             Aras 3
             1.3 Mencari sisi atau sudut yang tidak
               diketahui dalam sesuatu segi tiga bagi
               kes berambiguiti.

             1.4 Menyelesaikan masalah      yang
               melibatkan Petua Sinus.


 2. Petua Kosinus     Aras 1
             2.1 Membentuk Petua Kosinus.         Petua Kosinus
                                    c2 = a2 + b2 - 2ab kos C                         38
             Teknologi
Pakej Aplikasi Sains dan Teknologi                       Tingkatan 4
  Bidang Pembelajaran      Hasil Pembelajaran        Cadangan Aktiviti Pembelajaran

             Aras 2
             2.2 Mencari sisi atau sudut yang tidak  Segi tiga bersudut tirus dan segi tiga
               diketahui dalam sesuatu segi tiga   bersudut cakah perlu dibincangkan.
               dengan menggunakan Petua Kosinus.

             2.3 Menyelesaikan masalah     yang
               melibatkan Petua Kosinus.

             Aras 3
             2.4 Menyelesaikan masalah yang
               melibatkan Petua Sinus dan Petua
               Kosinus.

 3. Luas Segi Tiga    Aras 2
             3.1 Mengira luas segi tiga dengan     Luas  = ½ ab sin C
               menggunakan rumus ½ ab sin C
               atau setaranya.

             Aras 3
             3.2 Menyelesaikan pelbagai masalah tiga  Kaitkan dengan konteks yang sesuai.
               matra.
                        39
             Teknologi
Pakej Aplikasi Sains dan Teknologi                         Tingkatan 4
  Bidang Pembelajaran         Hasil Pembelajaran        Cadangan Aktiviti Pembelajaran


 KERJA PROJEK

 1. Kes Sains dan Teknologi  Aras 3
               1.1 Dalam menjalankan kerja projek    Panduan untuk menjalankan kerja
                 murid:                projek:
                 a. Mentakrif masalah/perkara yang
                   dikaji.              1. Dalam menggunakan heurisitik
                 b. Menggunakan heuristik         penyelesaian masalah atau
                   penyelesaian masalah/membuat     membuat konjektur atau kedua-
                   konjektur dan membuktikannya.     duanya murid boleh melakukan
                 c. Mengitlakkan keputusan/        perkara seperti berikut:
                   membuat kesimpulan.
                 d. Mempersembahkan laporan       a. Menerangkan beberapa kes
                   bertulis yang teratur dan jelas.    mudah.
                                     b. Melanjutkan kepada beberapa
                                       kes lebih rumit.
                                     c. Membuat konjektur dan menguji
                                       konjektur itu.
                                     d. Membuktikan sesuatu keputusan.
                                     e. Membuat kesimpulan yang
                                       disokong dengan hujah
                                       matematik.
                                     f. Mengitlakkan keputusan kepada
                                       kes lebih kompleks.
                          40
             Teknologi
Pakej Aplikasi Sains dan Teknologi               Tingkatan 4
  Bidang Pembelajaran    Hasil Pembelajaran  Cadangan Aktiviti Pembelajaran

                          2. Murid perlu diberi peluang untuk
                           membentangkan hasil kajian mereka
                           di bilik darjah.

                          3. Murid digalakkan menjawab
                           persoalan tentang hasil kajian.

                          4. Kerja projek murid boleh dinilai
                           berdasarkan perkara 1.1a hingga
                           1.1d.
                     41
PAKEJ APLIK ASI SAINS SOSIAL
   APLIKASI                                       Tingkatan 4
  Bidang Pembelajaran        Hasil Pembelajaran      Cadangan Aktiviti Pembelajaran

 ASS1. PENGGUNAAN
    NOMBOR INDEKS

 1. Nombor Indeks      Aras 1
              1.1 Mengira nombor indeks.       Makna nombor indeks perlu diterangkan.
                                     Q
                                  I =  1
                                       x 100
                                     Q0
                                  Q0 = kuantiti pada masa asas
                                  Q1 = kuantiti pada masa tertentu

              1.2 Mengira indeks harga.


              Aras 2
              1.3 Mencari Q 0 atau Q 1 jika diberi
                maklumat yang berkaitan.


 2. Nombor Indeks Gubahan  Aras 2                 Makna pemberat dan nombor indeks
              2.1 Mengira nombor indeks gubahan.   gubahan perlu diterangkan.

                                  I =
                                     ∑W I i    i  Wi = pemberat
                                     ∑W    i
                                              Ii = nombor indeks


                         42
PAKEJ APLIK ASI SAINS SOSIAL
   APLIKASI                                  Tingkatan 4
  Bidang Pembelajaran       Hasil Pembelajaran        Cadangan Aktiviti Pembelajaran

             2.2 Mencari nilai indeks atau pemberat   Penggunaan statisitik dalam pelbagai
               jika diberi maklumat yang berkaitan.  situasi kehidupan harian dan bidang ilmu
                                  yang lain hendaklah dibincangkan.
                                  Tegaskan kejujuran dalam pengendalian
                                  data statistik.             Aras 3
             2.3 Menyelesaikan masalah yang
               melibatkan nombor indeks dan
               nombor indeks gubahan.
                        43
PAKEJ APLIK ASI SAINS SOSIAL
   APLIKASI                                Tingkatan 4
  Bidang Pembelajaran       Hasil Pembelajaran        Cadangan Aktiviti Pembelajaran

 KERJA PROJEK

 1. Kes Sains Sosial   Aras 3
             1.1 Dalam menjalankan kerja projek    Panduan untuk menjalankan kerja
               murid:                projek:
               a. Mentakrif masalah perkara yang   1. Dalam menggunakan heuristik
                dikaji.                penyelesaian masalah atau membuat
                                   konjektur atau kedua-duanya murid
               b. Menggunakan heuristik         boleh melakukan perkara berikut:
                penyelesaian masalah/Membuat
                konjektur dan membuktikannya.    a. Menerangkan beberapa kes
                                    mudah.
               c. Mengitlakkan keputusan/Membuat    b. Melanjutkan kepada beberapa kes
                kesimpulan.               lebih rumit.
                                   c. Membuat konjektur dan menguji
               d. Mempersembahkan laporan bertulis    konjektur itu.
                yang teratur dan jelas.       d. Membuktikan sesuatu keputusan
                                   e. Membuat kesimpulan yang
                                    disokong dengan hujah matematik.
                                   f. Mengitlakkan keputusan kepada
                                    kes lebih kompleks.
                        44
PAKEJ APLIK ASI SAINS SOSIAL
   APLIKASI                          Tingkatan 4
  Bidang Pembelajaran     Hasil Pembelajaran  Cadangan Aktiviti Pembelajaran


                          2. Murid perlu diberi peluang untuk
                            membentangkan hasil kajian mereka
                            di bilik darjah.

                          3. Murid digalakkan menjawab persoalan
                            tentang hasil kajian.

                          4. Kerja projek boleh dinilai berdasarkan
                            perkara 1.1a hingga 1.1d.
                     45
                      PENYUMBANG

    Penasihat      Sharifah Maimunah Syed Zin (Ph.D)  Pengarah
                                Pusat Perkembangan Kurikulum

              Rohani Abd. Hamid (Ph.D)      Timbalan Pengarah
                                Pusat Perkembangan Kurikulum

    Penasihat      Ahmad Hozi H.A. Rahman       Ketua Penolong Pengarah
    Editorial                        (Ketua Bidang Sains dan Matematik)
                                Pusat Perkembangan Kurikulum

    Editor        Rusnani Mohd. Sirin         Penolong Pengarah
                                (Ketua Unit Matematik)
                                Pusat Perkembangan Kurikulum

              Rohana Ismail            Penolong Pengarah
                                Pusat Perkembangan Kurikulum    Panel Penggubal

Ahmad Hozi H.A. Rahman  Pusat Perkembangan       Loh Kok Khuan       Pusat Perkembangan
             Kurikulum                         Kurikulum

Rusnani Mohd. Sirin   Pusat Perkembangan       Rohana Ismail       Pusat Perkembangan
             Kurikulum                         Kurikulum
Ding Hong Eng       Pusat Perkembangan   Calsom Ibrahim     SMK Datuk Haji Abdul
              Kurikulum                   Kadir, P. Pinang

Rosita Mat Zain      Pusat Perkembangan   Choo Kim Eng      SMK St. Teresa
              Kurikulum                   Sungai Petani, Kedah

Abdullah Md Isa      Pusat Perkembangan   Khoo Soo Lee      Bah. Pendidikan
              Kurikulum                   Menengah
                                     MARA
Noor Azlan Ahmad Zanzali  Fakulti Pendidikan
(Ph.D)           Universiti Teknologi  Khor Ah Tuck      SMJK Tsung Wah
              Malaysia
                         Krisnan a/l Munusamy  Jemaah Nazir Sekolah
Ong Seng Huat (Ph.D)    Institut Matematik,              Persekutuan,
              Universiti Malaya               Kuala Lumpur.

Abu Bakar Abdullah     SMK Sungai Pelek    Lan Foo Huat      SMK Bukit Goh
              Selangor                    Kuantan, Pahang

Atan Mat Lazi       MRSM Muar       Lee Choon Moi      SM St. Michael
              Johor                     Penampang, Sabah

Bala a/l Sinnasamy     SMK Victoria      Lee Kim Soo      SMK Tinggi Port Dickson
              Kuala Lumpur                  N. Sembilan
                         Liao Yung Far     SMK Tinggi Perempuan
Busro Md Said       SMK Dato Sulaiman
                                     Melaka
              Kuala Terengganu
Mohd. Lazim Abdullah    MRSM Muadzam Shah    Teo Jin Ghee      SMK St. Teresa
              Pahang                     Kuching, Sarawak

Nor Ainun Amir       SMK B. B. Sg. Buloh   Tan Kim Thang     Jemaah Nazir Sekolah
              Selangor                    Perlis

Noraizan Mohammed      SMK Puteri Wilayah    Teoh Pai Teh      SMK Kuala Ketil
              Kuala Lumpur
                           Yoong Kwee Soon    Sek. Tuanku Abdul
Norlia Ahmat        SM Teknik                    Rahman,Perak.
              Cheras, Kuala Lumpur
                           Yusof Adam       SMK Seri Tanjung
Normah Ismail        SMK Penang Free                 Melaka
              Pulau Pinang
                           Zahidi Yusuf      Jabatan Pendidikan
Prisca Teresa Wong     SMK Tun Abdul Razak               Perak
Se Ching          Kuching, Sarawak
                           Ahmad Kamal Hj Yasin
Sharipuddin Shafie     Jabatan Pendidikan
              Perak          Ayub Mat Tahir

Siti Hamizah Hassan     SMK Jitra, Kedah     Kwok Chee Yen

                           Lim Lay Li
    Pengendali Sistem
Mohd Razif Hashim   Pusat Perkembangan Kurikulum